Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 09. februar 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 09. februar 2016

Mødedato
09-02-2016 kl. 14:00 - 16:15

Mødested
Sundhedshus Bogense, Bogense

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Sundhedshuset i Bogense
  2. Medicinsk brug af cannabis
  3. Midlertidig regionsklinik i Ærøskøbing
  4. Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem
  5. Status på mål vedr. det tværsektorielle samarbejde i sundhedsplanen
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt
  8. LUKKET PUNKT - Rekruttering
  9. LUKKET PUNKT - Praksisplan og kvalitet i almen praksis


  Sagsnr. 15/52026
  1. Sundhedshuset i Bogense
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedshuset i Bogense blev etableret i samarbejde med lokale praktiserende læger, Region Syddanmark og Nordfyns Kommune med midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i perioden 2011 - 2013.

  Sundhedshuset er beliggende på et tidligere plejecenter tæt på centrum af Bogense. Huset er bygget i 1951, hvor der i perioden frem til 1996 er sket en gradvis udbygning af huset. Huset er i op til tre etager og har fire indgange.

  Sundhedshuset blev ombygget i to faser; nemlig

  Fase 1 som blev færdiggjort i efteråret 2013 med midler fra ministeriet og Nordfyns Kommune og omfattede 1.800 m2 Der blev givet et statsligt tilskud på i alt 11,1 mio. kr.

  Fase 2 som omfatter 700 m2 og er finansieret af Nordfyns Kommune.

  I fase 1 blev der gjort plads til blandt andet fire praktiserende læger – en solo læge og tre i kompagniskab med sygeplejersker, jordemoder, praktiserende psykolog, sundhedsplejersker, sygeplejen, kommunal genoptræning ved ergo- og fysioterapeuter, hjemmeplejen, forebyggelseskonsulenter og kommunale rehabiliteringsterapeuter samt kommunal sygeplejeklinik.

  Der blev yderligere etableret:

  ·         Velfærdsteknologisk laboratorium (Udviklings- og afprøvningslokale)

  ·         3 mødelokaler

  ·         Kantine

  I fase 2 blev der gjort plads til blandt andet kiropraktor, børnefysioterapeut, fodterapi og kommunalt aktivitetscenter for visiterede borgere.

  Direktør Ulla Andersen og chefkonsulent Flemming Lassen fra Nordfyns Kommune vil på mødet give en orientering om sundhedshuset og dets visioner og indhold. Oplægget sluttes af med en rundvisning i huset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  Til orientering.

  Chefkonsulent Flemming Larsen fortalte om sundhedshuset og samarbejdet i det. Senest er der aftalt en analyse af samarbejdet i huset, som Københavns Universitet står for.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/3208
  2. Medicinsk brug af cannabis
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Spørgsmål om brug af cannabis til medicinske formål dukker med jævne mellemrum op i den offentlige debat.

  Lægemiddelstyrelsen er øverste danske myndighed på området og følger derfor løbende med i udviklingen inden for medicinsk brug af cannabis.

  Nærværende notat giver en opdatering på de nuværende regler og rammer for medicinsk brug af cannabis samt de udfordringer der kan være forbundet med at åbne op for en udvidelse af disse rammer.

  I 2011 godkendte Lægemiddelstyrelsen et lægemiddel med indhold af et ekstrakt fra dyrket cannabis. Derudover har danske patienter adgang til to forskellige lægemidler med syntetisk fremstillet cannabinoid (aktivt stof fra cannabis) via deres læge, som kan ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at ordinere disse.

  Enkelte lande (f.eks. Holland, Israel og staten Californien i USA) har gennem en længere årrække haft programmer, hvor de på trods af manglende dokumentation for effekt har tilbudt visse patienter cannabis til medicinsk brug. De enkelte lande og amerikanske staters valg om at tilbyde cannabis til medicinsk brug er ikke udtryk for, at man har fået ny forskning omkring de gavnlige eller skadelige effekter i mennesker, men er i højere grad udtryk for politik.

  Det er Lægemiddelstyrelsens holdning, at en åbning for yderligere brug af cannabis til medicinske formål vil kræve kliniske studier af god kvalitet udført på de relevante patientgrupper.

   

  I forbindelse med udarbejdelsen af notatet er Region Syddanmarks specialerådsformænd inden for relevante specialer blevet hørt om deres erfaringer med og holdninger til anvendelsen af cannabis til medicinske formål. Specialerådsformændene lægger sig overordnet op ad Lægemiddelstyrelsens holdninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/794
  3. Midlertidig regionsklinik i Ærøskøbing
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Alment praktiserende læge Helle Munck har valgt at ophøre i praksis i Ærøskøbing pr. 1. februar 2016.

  I forbindelse med Helle Muncks ophør har regionen undersøgt og forhandlet overtagelsen af praksis med en anden læge. Forhandlingerne har desværre ikke givet det ønskede resultat. For at sikre lægedækning i Ærøskøbing ved Helle Munks ophør er der derfor etableret en midlertidig regionsklinik for perioden den 1. februar 2016 til den 30. april 2016.

  I denne periode vil praksisafdelingen arbejde på at finde en langsigtet løsning på lægedækningen i Ærøskøbing. I første omgang vil der blive afholdt møde med lægerne på Ærø for at drøfte mulige lokale løsninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 08/19196
  4. Aftaler om blodprøvetagning i eget hjem
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har på alle sygehusenheder i Region Syddanmark været ordninger, hvorunder sygehuspersonale er kørt ud og har taget blodprøver på svært transportable patienter i deres eget hjem. Ordningerne har været meget forskellige, blandt andet i henseende til, hvad de har dækket geografisk og ydelsesmæssigt.

  Imidlertid forpligtede Region Syddanmark sig til i den tidligere sundhedsaftale med Odense Kommune at tage initiativ til harmonisering af de nuværende ordninger vedrørende blodprøvetagning i eget hjem.

  På denne baggrund nedsatte Det Administrative Kontaktforum den 25. september 2014 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere et forslag til en aftale om en fælles, syddansk model for blodprøvetagning i eget hjem, som kunne indgå i bilagsmaterialet til den sundhedsaftale, som er gældende i perioden 2015-2018.

  Udgangspunktet i arbejdet har været at formulere en praktisk anvendelig ordning, som kan gøre det muligt for sårbare og svært transportable patienter at undgå unødig transport. Samtidigt har det været et centralt ønske, at alle kommuner i Region Syddanmark får et ensartet tilbud i forhold til de vilkår, hvorunder udgående sygehuspersonale kan varetage blodprøvetagningsopgaven.

  Arbejdsgruppen er i enighed nået frem til et forslag til en fælles, syddansk model, som har form af dels en rammeaftale, dels en standardaftale.

  Grundprincippet, som fastlægges i rammeaftalen, er, at regionen stiller en mobil bioanalytikerordning til rådighed, som kommunen har mulighed for at købe anvendelse af. Det vil altid være en læge, enten på sygehus eller i praksis, der rekvirerer en blodprøve, men det vil alene være kommunen, der afgør, om blodprøven skal tages i eget hjem ved den regionale bioanalytikerordning.

  På baggrund af rammeaftalen kan den enkelte kommune vælge at indgå en standardaftale med det relevante sygehus. Standardaftalen beskriver primære målgruppe, proces for bestilling, kommunikation og planlægning samt taksterne for ordningen. Taksterne er beregnet ud fra, at sygehusenes aktivitet i medfør af aftalen skal kunne hvile i sig selv.

  Det bemærkes, at Det Administrative Kontaktforum den 29. januar 2016 indstillede aftalen til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. februar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23592
  5. Status på mål vedr. det tværsektorielle samarbejde i sundhedsplanen
  fold dette punkt ind Resume

  Status på mål 8 i sundhedsplanen omhandlende samarbejdsprojektet ”Mere hjem, mindre hospital”

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsplanen for Region Syddanmark redegør for eksisterende strategier, politikker og planer på sundhedsområdet. Herudover opstiller sundhedsplanen en række konkrete mål for, hvad regionen vil opnå i planperioden.

  Der gives nedenfor en status på mål 8 i sundhedsplanen, som omhandler det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

  Mål nr. 8: Iværksættelse af mindst ét nyt stort samarbejdsprojekt
  Regionen er sammen med kommunerne og almen praksis kommet langt med samarbejdet på sundhedsområdet. For at nå et skridt videre afprøves nye samarbejdsformer med fokus på mere sammenhængende patientforløb samt tidligere opsporing af kronisk sygdom, hvorfor der iværksættes yderligere mindst ét nyt samarbejdsprojekt. Der er allerede igangsat to projekter, som begge også har fokus på forskellige aspekter af at øge ligheden i sundhed: Tidlig opsporing og forebyggelse (forventet afsluttet i 2016) samt Integrated Care (tidsplan afklares med samarbejdspartnerne).

  Der er igangsat et udviklingsprojekt mellem kommunerne i Lillebæltsområdet, Region Syddanmark og almen praksis. Projektet henvender sig til patienter med ryglidelser, som i mange tilfælde har lange og opslidende forløb, hvor de er i kontakt med mange aktører på tværs af sektorerne. Projektet skal sætte fokus på, hvordan vi undgår at fastholde rygpatienterne i sygdomssituationen og hjælpe dem til at tage hånd om eget liv.

  Målet for projektet er at lave en model for et sammenhængende forløb, der går på tværs af sektorer og giver patienterne en følelse af hele tiden at være støttet i deres liv med en ryglidelse. Initiativerne fastlægges i høj grad ud fra borgerens/patientens behov i forløbet og ønsker for videre liv. Sideløbende opbygges et kommunikationssystem, som kan samle information fra både patient og behandlere i primær- og sekundærsektor elektronisk. Der er igangsat et udredningsarbejde i de eksisterende systemer for at undersøge, om oplysningerne stemmer overens. Der er indgået et samarbejde med Syddansk Universitet (COHERE) for at sikre, at disse omfattende datatræk bliver udført korrekt.

  Det forventes, at der nedsættes en styregruppe medio marts 2016. Første opgave er analysefasen, der skal kortlægge behov hos patienter/pårørende og samarbejdspartnere, såsom almen praksis, Sygehus Lillebælt, fysioterapeuter, kiropraktorer og relevante kommunale aktører. Efter den primære analyse er planlagt, nedsættes arbejdsgrupper med henblik på at understøtte projektets målsætning.

  Projektet finansieres af midler til patientnære indsatser som del af Økonomiaftalen. Projektet finansieres med seks millioner kroner, og projektet er godkendt af regionsrådet den 28. september 2015.

  Samarbejdsprojektet med fokus på et bedre patientforløb er igangsat, og projektet indgår som et led i opfyldelse af mål 8 i sundhedsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på mødet den 15. september 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016, tirsdage:

  • 15. marts 2016, kl. 14.00 – 16.00– Regionshuset
  • 26. april 2016, kl. 13.00 – 15.00 – Tandsbjerg Lægehus
  • 24. maj 2016, kl. 13.00 – 15.00 – Specialcenter for Voksne Handicappede, Otterup
  • 21. juni 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Øjenlæge Jesper Skov i Fredericia
  • 9. august 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg*
  • 13. september 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Institut for Idræt, Odense*
  • 11. oktober 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Øre-næse-halslæge Peter A. Haahr, Vejle
  • 15. november 2016, kl. 14.00 – 16.00 – En praksis i Haderslev
  • 13. december 2016, kl. 13.00 – 15.00 - Regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  * Det bemærkes, at besøgsrækkefølgen af praktiske årsager er justeret, således at Psykiatrisk afdeling i Esbjerg besøges den 9. august 2016, mens Institut for Idræt i Odense besøges den 13. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  Til orientering.

  Udvalget besluttede at flytte mødet den 15. marts 2016 til den 8. marts 2016, kl. 13.00 – 15.00 i regionshuset.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  -

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  8. LUKKET PUNKT - Rekruttering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  9. LUKKET PUNKT - Praksisplan og kvalitet i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 09-02-2016

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 10-02-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap