Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 11. februar 2016

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 11. februar 2016

Mødedato
11-02-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Råstofplan 2016 - Drøftelse af strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer
  2. Samtykke til lerafgravning, matr. 12 og 301 Tråsbøl og matr. 328 Tumbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  3. Samtykke til lerafgravning, matr. 182 og 502 Bolderslev, Bjolderup og matr. 265 Uge Ejerlav, Uge
  4. Samtykke til råstofindvinding uden for råstofplanens graveområder: Ved Sneum Sluse, matr.nr. 71 Allerup By, Sneum, Esbjerg Kommune
  5. Årsredegørelse for råstofområdet 2015
  6. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens § 52
  7. Orientering om aktuelle sager
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 15/21731
  1. Råstofplan 2016 - Drøftelse af strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer
  fold dette punkt ind Resume

  Den gældende Råstofplan 2012 indeholder regionsrådets nuværende strategi for den fremtidige forsyning med først og fremmest sand, grus, sten, teglværksler og klæg i Region Syddanmark. Som forarbejde til den kommende Råstofplan 2016 vil udvalget drøfte, om der skal ske en justering af strategien, herunder hvilke indsats- og udviklingsområder der skal være for den kommende 4 årige planperiode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks nuværende strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer fremgår af den gældende råstofplan 2012. Planen kan hentes her, hvor strategien er beskrevet i kapitel 3.http://www.regionsyddanmark.dk/wm336248.

  Hovedprincipperne for regionens forsyning med sand, grus og sten i den gældende plan fra 2012 er:

  ·       Regionens fire delområder: Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn skal være selvforsynende med sand, grus og sten.

  ·       Forsyningshorisonten indenfor graveområderne skal svare til efterspørgslen i to planperioder (24 år) i hvert af de fire delområder.

  Forsyningshorisonten på 24 år er baseret på et ønske om dels fortsat forsyningssikkerhed, dels usikkerhed i ressourceopgørelsen. Det skal dog bemærkes, at Råstofloven fastlægger at råstofplanen skal omfatte en periode på mindst 12 år.

  Desuden indeholder strategien bl.a. at:

  • Teglværksindustrien skal have muligheder for indvinding af ler til fortsat produktion i mindst 24 år fortrinsvis inden for en afstand på 30 km.
  • Regionsrådet vil forsætte med at kortlægge råstofforekomsten med henblik på en decentral forsyning. Kortlægningen af råstoffer er beskrevet mere detaljeret i kapitel 6 i den gældende råstofplan 2012.
  • Regionsrådet vil undersøge mulighederne for, at den fremtidige råstofforsyning i højere grad sker med sømaterialer og granit.

  På mødet vil administrationen som baggrund for udvalgets drøftelse af strategien fremlægge en fremskrivning af ressourcebehov, opgørelser af restressourcer samt ressourcer i egne og indkomne forslag til nye graveområder i råstofplan 2016. Ligesom der vil blive givet en kort status for den nuværende strategis indsats- og udviklingsområder.

  Som oplæg til udvalgets drøftelse vil administrationen opridse den nuværende strategi med fokus på hvor denne eventuelt kan justeres, og komme med eksempler på fordele og ulemper herved.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Udvalget drøftede strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde. 

  Niels Erik Søndergaard og Mette Bossen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/47787
  2. Samtykke til lerafgravning, matr. 12 og 301 Tråsbøl og matr. 328 Tumbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Firmaet I/S Lertranskøb har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduktion på matr. 12 og 301 Tråsbøl, Felsted og matr. 328 Tumbøl, Felsted.

  Det ansøgte areal ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2012 for Region Syddanmark, hvor der kun i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse, herunder når der er tale om et særligt råstof.

  Administrationen vurderer, at en råstoftilladelse vil kunne meddeles med relevante vilkår, der sikrer at gravningen kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige miljøhensyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Firmaet I/S Lertranskøb har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduktion på matr. 12 og 301 Tråsbøl, Felsted og matr. 328 Tumbøl, Felsted.

  Der har indtil 2015 været indvundet rødbrændende ler på arealer, syd for det ansøgte område. Det ansøgte areal ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2012 for Region Syddanmark, hvor der kun i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse, herunder når der er tale om et særligt råstof som f.eks. rødbrændende ler.

  Administrationen vurderer, at en råstoftilladelse vil kunne meddeles med relevante vilkår, der sikrer at gravningen kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige miljøhensyn.

  Den ansøgte areal ligger uden for graveområde i Råstofplan 2012, og derfor anmodes Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer om samtykke til råstofgravning.

  Administrationen forventer på det nuværende grundlag at kunne meddele gravetilladelse på ca. 20,5 ha. Der forventes meddelt tilladelse til indvinding af 10.000 m3 rødbrændende ler frem til 2026. Der graves til ca. 1 meter under nuværende terrænkote. Ansøger forventer, at der vil være 40-45 arbejdsdage pr. år.

  Administrationen har vurderet indvirkning på naturområder, landskabsbillede, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Det er sammenfattende vurderet, at råstofgravningen, med de vilkår som forventes fastsat for indvindingen og efterbehandlingen, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring hos Aabenraa kommune, Museum Sønderjylland, naboer og ledningsejere.

  Aabenraa kommune har udtalt, at den overordnede grundvandsbeskyttelse i området ændres ved lerafgravningen, således at grundvandet kan blive mere sårbart, i forbindelse med byudvikling og lignende. Det er administrationens vurdering, at lerafgravningen ikke vil forringe den overordnede grundvandsbeskyttelse, da arealet efterbehandles til landbrugsdrift.

  Museet udtaler, at der hidtil ikke er registret fortidsminder på selve arealet, men på det højtliggende plateau, er der høj risiko for at støde på væsentlige fortidsminder. 

  En enkelt nabo er bekymret for vejbetjeningen til arealet, da der er ansøgt om benyttelse af to vejadgange til arealet, henholdsvis en fællesprivat vej og en offentlig vej, men da kommunen kun vil acceptere en vejforbindelse til arealet via den offentlige vej, er problemet mht. til naboen løst.

  Arealet efterbehandles til landbrugsmæssig drift.

  Det er administrationens foreløbige vurdering, at indvindingen ikke er til væsentlig gene for naboerne, og i øvrigt er forenelig med hensynet til de øvrige interesser i området.

  Administrationen vurderer, at rødbrændende ler er omfattet af retningslinje 4.4.2 i Råstofplan 2012: Uden for graveområderne, herunder i råstofinteresseområder, kan der med udvalgets samtykke i ganske særlige tilfælde meddeles råstofindvindingstilladelse, bl.a. hvis der tale om et særligt råstof.

  Det vurderes, at en evt. tilladelse ikke vil være i strid med andre hensyn eller til gene for naboerne. Meddelelse af samtykke vil således være i overensstemmelse med gældende råstofplan.

  Regionsrådet har bemyndiget administrationen til at træffe afgørelse om indvinding af råstoffer. Hvis Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer tiltræder indstillingen og meddeler samtykke, går administrationen videre med sagsbehandlingen af den foreliggende ansøgning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget meddeler samtykke til råstofgravning, så administrationen kan meddele en indvindingstilladelse til det ansøgte på matr. 12 og 301 Tråsbøl, Felsted og matr. 328 Tumbøl, Felsted.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Indstillingen blev tiltrådt. 

  Niels Erik Søndergaard, Mette Bossen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/12581
  3. Samtykke til lerafgravning, matr. 182 og 502 Bolderslev, Bjolderup og matr. 265 Uge Ejerlav, Uge
  fold dette punkt ind Resume

  Firmaet I/S Lertranskøb har fremsendt ansøgning om tilladelse til fortsat indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduktion på matr. 182 og 502 Bolderslev, Bjolderup og matr. 265 Uge Ejerlav, Uge i tilknytning til et tidligere gravet område, som ikke blev færdiggravet inden tilladelsen udløb i 2015.

  Det ansøgte areal ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2012 for Region Syddanmark, hvor der kun i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse, herunder når der er tale om et særligt råstof.

  Administrationen vurderer, at en råstoftilladelsen vil kunne meddeles med relevante vilkår, der sikrer at gravningen kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige miljøhensyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Firmaet I/S Lertranskøb har fremsendt ansøgning om tilladelse til fortsat indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduktion på matr. 182 og 502 Bolderslev, Bjolderup og matr. 265 Uge Ejerlav, Uge.

  Den forrige tilladelse blev meddelt i 2005 for en 10 årig periode, men på grund af krisen, blev arealet ikke færdiggravet inden tilladelsen udløb i 2015. Det ansøgte areal ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2012 for Region Syddanmark, hvor der kun i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse, herunder når der er tale om et særligt råstof som f.eks. rødbrændende ler.

  Administrationen vurderer, at en råstoftilladelsen vil kunne meddeles med relevante vilkår, der sikrer at gravningen kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige miljøhensyn.

  Den ansøgte areal ligger uden for graveområde i Råstofplan 2012, og derfor anmodes Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer om samtykke til råstofgravning.

  Administrationen forventer på det nuværende grundlag at kunne meddele gravetilladelse på ca. 6,5 ha. Der forventes meddelt tilladelse til indvinding af 10.000 m3 rødbrændende ler frem til 2026. Der har tidligere været stillet vilkår om maksimal 40 arbejdsdage pr. år, og dette vilkår forventes opretholdt, for at begrænse påvirkninger af omgivelserne. Der graves til ca. 1 meter under nuværende terrænkote.

  Administrationen har vurderet indvirkning på naturområder, landskabsbillede, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Det er sammenfattende vurderet, at råstofgravningen, med de vilkår som forventes fastsat for indvindingen og efterbehandlingen, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Ansøgningsmaterialet har på nuværende tidspunkt ikke været i høring hos Aabenraa kommune, naboer og andre relevante parter.

  I den tidligere tilladelse har Museum Sønderjylland stillet skærpede vilkår i forbindelse med gravning og efterbehandling langs Oksevejen. Det må forventes, at museet vil opretholde hovedparten af de tidligere vilkår for at sikre de kulturmæssige værdier langs Oksevejen og Urnehoved Tingsted.

  Arealet efterbehandles til landbrugsmæssig drift.

  Det er administrationens foreløbige vurdering, at indvindingen ikke er til væsentlig gene for naboerne og i øvrigt er forenelig med hensynet til de øvrige interesser i området.

  Administrationen vurderer, at rødbrændende ler er omfattet af retningslinje 4.4.2 i Råstofplan 2012: Uden for graveområderne, herunder i råstofinteresseområder, kan der med udvalgets samtykke i ganske særlige tilfælde meddeles råstofindvindingstilladelse, blandt andet hvis der tale om et særligt råstof.

  Det vurderes, at en evt. tilladelse ikke vil være i strid med andre hensyn eller til gene for naboerne. Meddelelse af samtykke vil således være i overensstemmelse med gældende råstofplan.

  Regionsrådet har bemyndiget administrationen til at træffe afgørelse om indvinding af råstoffer. Hvis Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer tiltræder indstillingen og meddeler samtykke, går administrationen videre med sagsbehandlingen af den foreliggende ansøgning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget meddeler samtykke til råstofgravning, så administrationen kan meddele en indvindingstilladelse til det ansøgte på matr. 182 og 502 Bolderslev, Bjolderup og matr. 265 Uge Ejerlav, Uge.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Indstillingen blev tiltrådt. 

  Niels Erik Søndergaard, Mette Bossen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16800
  4. Samtykke til råstofindvinding uden for råstofplanens graveområder: Ved Sneum Sluse, matr.nr. 71 Allerup By, Sneum, Esbjerg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Darum-Tjæreborg Digelag har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af klæg på matr.nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune.

  Det ansøgte areal ligger uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2012 og er beliggende inden for Natura 2000-område, hvor der kun i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. En forlængelse af tilladelse til indvinding af restforekomster af klæg opfylder kriterierne i råstofplanen for særlige tilfælde.

  Administrationen vurderer, at en råstoftilladelse vil kunne meddeles med relevante vilkår, der sikrer at indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige miljøhensyn. En ny tilladelse vil erstatte den tidligere gravetilladelse, der udløb 31. december 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Darum-Tjæreborg Digelag har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af klæg på matr.nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune i tilknytning til et tidligere gravet område.

  Det ansøgte areal ligger uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2012, men delvist inden for interesseområde for klæg ”Darum-Tjæreborg”, jf. bilag 1. Derfor anmodes Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer om samtykke til klæggravning.

  Jf. retningslinje 4.4.2 i Råstofplan 2012, kan der kun meddeles samtykke i særlige tilfælde. Administrationen vurderer, at der er tale om et særligt tilfælde i og med, der søges om forlængelse af en eksisterende gravetilladelse, om udnyttelse af en restforekomst og om indvinding af et sjældent råstof (klæg).

  Administrationen forventer på det nuværende grundlag at kunne meddele gravetilladelse på et areal på 16 ha. Der vil ikke blive gravet på hele arealet, men af hensyn til efterbehandlingen er en del af det tidligere gravede område medtaget i det samlede indvindingsområde. Der forventes meddelt tilladelse til indvinding af op til 4.000 m3 klæg årligt frem til 2036, dog vil der i tilfælde af akut digebrud kunne indvindes større mængder. Der vil blive gravet til ca. 2 meter under terræn. Darum-Tjæreborg Digelag ønsker desuden at udvide det eksisterende klægdepot til at indeholde 2.000 m3, så det er klar til brug i tilfælde af akut behov ved digebrud.

  Det ansøgte areal er beliggende inden for Natura 2000-område ”Vadehavet” med status som Ramsarområde og ”Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb” med status som EF-fuglebeskyttelsesområde, jf. bilag 2. Administrationen vurderer, at såfremt der meddeles en tilladelse på vilkår, der følger hovedtrækkene i den tidligere gravetilladelse, vil indvindingen ikke påvirke Natura 2000-området negativt, men være medvirkende til at området færdiggraves og efterbehandles til sø og en tilstand med øget naturværdi.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring hos Esbjerg Kommune, Esbjerg Lufthavn, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, naboer og Arkvest (museum) i perioden fra 27. maj 2015 til 10. juli 2015. Derudover har der af to omgange været afholdt møder mellem regionen, digelaget, Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet.

  Det er administrationens foreløbige vurdering, at indvindingen vil være foreneligt med øvrige interesser i området.

  Regionsrådet har bemyndiget administrationen til at træffe afgørelse om indvinding af råstoffer. Hvis Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer tiltræder indstillingen og meddeler samtykke, går administrationen videre med sagsbehandlingen af den foreliggende ansøgning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget meddeler samtykke til klægindvinding på dele af matr.nr. 71 Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Niels Erik Søndergaard, Mette Bossen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/21900
  5. Årsredegørelse for råstofområdet 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med, at regionen den 1. juli 2014 overtog opgaven med at udstede tilladelser og føre tilsyn med råstofindvinding, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer skal forelægges en årlig redegørelse på området.

  Vedlagte redegørelse omhandler dispensationer og tilsyn omkring returjord i råstofgrave samt gravetilladelser og tilsyn hermed i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Til orientering. 

  Niels Erik Søndergaard og Mette Bossen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/23213
  6. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens § 52
  fold dette punkt ind Resume

  Der er siden seneste orientering på udvalgsmødet den 11. december 2015 givet en dispensation vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter reglerne i jordforureningslovens § 52 er det forbudt at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan meddele dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller en anvendelig grundvandsressource.

  I henhold til beslutning på regionsrådets møde den 24. oktober 2011 er direktøren for regional udvikling bemyndiget til at administrere bestemmelsen, og Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om de meddelte dispensationer.

  Der er siden seneste orientering på udvalgets møde den 11. december 2015 givet en dispensation:

  Kolding kommune

  1. Der er givet dispensation til modtagelse af uforurenet og lettere forurenet jord. Der blev i henholdsvis 1996 og 2001 givet tilladelse til at modtage ren og lettere forurenet jord til graven. Området ligger uden for indvindingsopland til almen vandforsyning og uden for OSD område. Det er regionens vurdering, at der ikke er risiko for miljøet ved fortsat tilførsel af ren og lettere forurenet jord til området. Kolding Kommune har meddelt miljøgodkendelse til virksomheden, herunder til midlertidig opbevaring af asfalt og uforurenede byggematerialer.

  Dispensationen er givet til Arkil A/S, Jernet 4 E, Kolding i råstofgraven Vranderupvej 46, Kolding. Dispensationen gælder til 28. september 2020, hvor arealet skal være efterbehandlet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Til orientering. 

  Niels Erik Søndergaard og Mette Bossen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/258
  7. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet giver administrationen en orientering om aktuelle sager, herunder

  • Tillæg til Råstofplan 2012: Ødis Taps-tillægget. Orientering om borgergruppens påklage.
  • Status på råstofindvindingstilladelse Anderup/Stepping.
  • Miljø og Råstoffers klage til Natur og Miljøklagenævnet over landzonetilladelse i råstofinteresseområde ved Strib i Middelfart Kommune.
  • Råstofplantillæg 3, Veerst: Orientering om Naturstyrelsens indsigelse.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Administrationen orienterede bl.a. om aktuelle sager, herunder

  • Tillæg til Råstofplan 2012: Ødis Taps-tillægget. Orientering om borgergruppens påklage. 

  • Status på råstofindvindingstilladelse Anderup/Stepping.

  • Miljø og Råstoffers klage til Natur- og Miljøklagenævnet over landzonetilladelse i råstofinteresseområde ved Strib i Middelfart Kommune.

  • Råstofplantillæg 3, Veerst: Orientering om Naturstyrelsens indsigelse.

  Niels Erik Søndergaard og Mette Bossen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/258
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Udvalgsformanden oplyste, at der er nedsat en politisk styregruppe og en administrativ-teknisk arbejdsgruppe, der skal undersøge den fremtidige drikkevandsforsyning i Vejen. 

  Endvidere oplystes, at det planlagte møde den 16. juni 2016 kl. 14-16 flyttes til onsdag den 22. juni 2016 kl. 10-12 i regionshuset.

  Niels Erik Søndergaard og Mette Bossen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/258
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 17. marts 2016 kl. 14.00-16.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 11-02-2016

  Næste møde er torsdag den 17. marts 2016 kl. 14.00-16.00 i regionshuset.

  Niels Erik Søndergaard og Mette Bossen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 15-02-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap