Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatrisk dialogforumpilPsykiatrisk Dialogforum - Referat - 04. februar 2016

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 04. februar 2016

Mødedato
04-02-2016 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 6

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Steen Andersen (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Ronnie Rasmussen (Angstforeningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Henry Johannsen (Landsforeningen Autisme)
 • Gihta Riis Hansen (LAP)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)

 • Afbud
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Opfølgning på referat fra sidste møde
  2. Fagligt tema: Status på internetpsykiatri
  3. Mulighed for deltagelse i Advisory Board for forskningsprogrammet i "E-Mental - Research Programme in E-Mental Health"
  4. Status på Patient- og Pårørendepolitikken og fokus i 2016
  5. Status på udrednings- og behandlingsretten
  6. "Mini-topmøde" om psykiatrien
  7. Oversigt over belægning, ECT og tvang - 2015
  8. Status på EN AF OS
  9. Mødekalender 2016
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 16/174
  1. Opfølgning på referat fra sidste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Opfølgning på referat fra mødet 17. december 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Punkt 3, Status på internetpsykiatri, blev udsat på grund af sygdom og er punkt 2 på denne dagsorden.

  Under punkt 5, Oversigt over belægning, ECT og tvang, ønskede Psykiatrisk Dialogforum snarest muligt at få ECT-behandling på dagsordenen. ECT-behandling sættes på dagsordenen som fagligt tema på kommende møde den 7. juni 2016.

  Under punkt 7, Status Psykiatrisk Dialogforum 2015-2016, var der enighed om, at det er godt med en status over året, der er gået. Status over året sættes på dagsordenen til årets sidste møde den 24. november 2016. Der var også et ønske om, at der fremover kommer en status på arbejdet i de mange arbejdsgrupper og fora, som patient- og pårørenderepræsentanterne er repræsenteret i. Status på følgegruppe for patient- og pårørendepolitikken samt frivilligstrategien er derfor punkt 4 på denne dagsorden.

  Endelig blev det under punktet foreslået, at formen på de faglige temaer varierer, og at det f.eks. kunne være en idé at ændre formen til et ”mini-topmøde” om psykiatrien (gå hjem møde), så flere kan deltage. Forslaget skal drøftes yderligere og er punkt 6 på denne dagsorden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  På baggrund af ønske fra Steen Andersen gav sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov en kort introduktion til ændringen af organiseringen af Regionhuset samt en kort introduktion til omstillingskataloget.

   

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/10282
  2. Fagligt tema: Status på internetpsykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på Internetpsykiatri i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisk Dialogforum fik på mødet den 17. juni 2014 en præsentation af projektet Internetpsykiatri, som Region Syddanmark gennemfører for danske regioner.

  Projektleder Kim Mathiasen præsenterede projektet, som indebærer, at Region Syddanmark tilbyder psykologisk udredning og behandling til deprimerede ved hjælp af et nyudviklet internetbaseret selvhjælpsprogram. Internetpsykiatri projektet udspringer af Den Nationale Handlingsplan for Telemedicin og er støttet af Fonden for Velfærdsteknologi med 5 mio. kr. i perioden november 2012 til februar 2015. Region Syddanmark har afsat yderligere 2 mio. kr. til driften, indtil projektet forventes at skulle udbredes til hele landet i 2017.

  Internetpsykiatrien i Region Syddanmark er nu en klinisk enhed i Telepsykiatrisk Center, hvor der tilbydes psykologunderstøttet, computerbaseret behandling. Klinikken har siden marts 2015 behandlet både angstlidelser og let/moderat depression. I 2016 påbegyndes klinisk forskning i internetbaseret behandling for både depression og angst, ligesom der indføres praktik-/uddannelsesophold for psykologer.

  Psykiatrisk Dialogforum ønsker løbende orientering om udviklingen inden for internetpsykiatri. Der gives på dette møde en status ved Ellen Stenderup, som er specialpsykolog og teamleder i Internetpsykiatrien ved Telepsykiatrisk Center.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Ellen Stenderups oplæg er bilag til referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/10282
  3. Mulighed for deltagelse i Advisory Board for forskningsprogrammet i "E-Mental - Research Programme in E-Mental Health"
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien i Region Syddanmark har i samarbejde med Syddansk og Aalborg Universitet m.fl. modtaget 19 millioner fra Innovationsfonden til i perioden 2016 – 2019 at etablere et nyt forskningsprogram i telepsykiatri, ”E-Mental: Research Programme in E-Mental Health”.  Parterne bag forskningsprogrammet ønsker, at patientperspektivet kommer tydeligt til udtryk. Derfor skal deltagelse af repræsentanter Psykiatrisk Dialogforum i forskningsprojektets advisory board være med til at sikre, at forskningsresultaterne kommer patienter og brugere af psykiatrien til gavn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark har i samarbejde med Syddansk og Aalborg Universitet og virksomhederne Monsenso og Context Consulting modtaget 19 millioner fra Innovationsfonden til etablering af et nyt forskningsprogram i telepsykiatri i perioden 1. marts 2016 – 1. marts 2019.

  Forskningsprogrammet ’E-Mental: Research Programme in E-Mental Health’ ledes af professor Dr. Med. Tanja Maria Scheldrick-Michel, Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskningsprogrammet i telepsykiatri består af seks individuelle forskningsprojekter, der udvikler og evidensbaserer nye teknologibaserede behandlingstilbud inden for angst, depression og borderline personlighedsforstyrrelse. Der skal forskes i behandling via internetbaseret behandlingsprogrammer, i effekt og udvikling af apps og i de sundhedsøkonomiske gevinster ved brug af digitale teknologier i psykiatrien.

  I forbindelse med etableringen af forskningsprogrammet skal der nedsættes en styregruppe for programmet og et advisory board. På vegne af E-Mental anmoder Telepsykiatrisk Center Psykiatrisk Dialogforum om deltagelse i E-Mental’s advisory board. E-Mental’s advisory board er et rådgivende forum for strategiske drøftelser af, hvordan forskning kan omsættes i forbedret praksis i psykiatrien og ny forskning i telepsykiatri og e-mental sundhed.

  Parterne bag forskningsprogrammet ønsker, at patientperspektivet kommer tydelig til udtryk, og at mennesker med levet erfaring fra psykiatrien har en stemme i E-Mental’s advisory board. Deltagelse af repræsentanter Psykiatrisk Dialogforum kan bl. a være med til at sikre, at forskningen tager højde for patientperspektivet, og at forskningsresultaterne kommer patienter og brugere af psykiatrien til gavn.

  Deltagelse i E-Mental’s Advisory Board omfatter to årlige møder, hvor forskningsprogrammets resultater præsenteres, diskuteres og perspektiveres til klinisk praksis og patienters hverdag. Foruden deltagelse af Psykiatrisk Dialogforum sammensættes E-Mental’s Advisory Board med repræsentanter fra forskning, klinik, beslutningstagere, virksomheder og fonde. Der vil også deltage repræsentanter fra udlandet i E-Mental’s Advisory Board. Derfor vil dialogen i Advisory Board  foregå på engelsk.

  Telepsykiatrisk Center vil bistå ved eventuelle sproglige udfordringer, så Psykiatrisk Dialogforum kan deltage på lige fod med øvrige deltagere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Psykiatrisk Dialogforum udpeger et medlem til forskningsprojektets advisory board.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  Foreningerne udpeger Karen Margrete Nielsen og Steen Andersen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3726
  4. Status på Patient- og Pårørendepolitikken og fokus i 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Patient- og pårørenderepræsentanter indgår i mange arbejdsgrupper, heriblandt følgegruppe for implementering af Patient- og Pårørendepolitikken samt frivilligstrategien. Der gives en status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden Patient- og Pårørendepolitikkens kick-off i marts 2015 er politikken blevet implementeret specielt blandt frontløberne i psykiatrisygehuset. Frontløberne har bl.a. arbejdet med MinVej, e-inspirationsmodul for medarbejdere samt forbedring af den landsdækkende undersøgelse for patient og pårørende i 2015 via iPads.

  I 2016 fortsætter implementeringen og spredningen af Patient- og Pårørendepolitikken med fornyet styrke. Frontløberne har gjort en stor indsats i eget afsnit/ambulante enhed og skal nu sprede de gode erfaringer med implementering af Patient- og Pårørendepolitikken blandt kollegerne i afdelingernes øvrige afsnit og ambulante enheder. Samtidig er der fokus på implementering af Region Syddanmarks frivilligstrategi, som fremover kører parallelt med implementering af Patient- og Pårørendepolitikken. De lokale PsykInfo-styregrupper vil få en central rolle i denne sammenhæng.

  I 2016 vil der fortsat være kompetenceudviklingsmidler til rådighed til implementering af Patient- og Pårørendepolitikken. Der arbejdes på en fælles temadag i maj 2016 for alle afdelinger samt patienter og pårørende, hvor temaet er udrulning af Patient- og Pårørendepolitikken fra frontløberne til alle afsnit og ambulante enheder i psykiatrisygehuset.

  Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov vil på mødet give en status.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Ole Ryttovs oplæg er bilag til referatet.

  Psykiatrisygehuset har udarbejdet et e-inspirationsmodul for medarbejdere.

  Link til e-inspirationsmodul for medarbejdere:

  https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=36396

  Link til introduktionsvideo om MinVej målrettet patienter:

  https://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=AccjH5gwd9lLEaj5M7owJGgRQ&mediaId=D28E185F&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay=true&repeat=true&sharing=true


  Sagsnr. 13/21850
  5. Status på udrednings- og behandlingsretten
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk Dialogforum orienteres om status på udrednings- og behandlingsretten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Monitoreringen af udrednings- og behandlingsretten er hidtil primært sket via opgørelser af bagudrettede ventetider på udredning og behandling samt via de fremadrettede ventetider. De bagudrettede ventetider viser tiden fra henvisning til første besøg i et forløb og har (i mangel af bedre) været brugt som en pejling på målopfyldelsen i forhold til udrednings- og behandlingsretten.

  I september 2015 lancerede Statens Serum Institut den nationale model for monitorering af udredningsretten, som i tråd med lovgivningen følger op på, hvor mange patienter der udredes inden for 30 dage.

  Den seneste offentliggjorte nationale opgørelse viser, at 70 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien og 92 % af patienterne i voksenpsykiatrien i 3. kvartal 2015 er blevet udredt inden for 60/30 dage. Offentliggørelsen relaterer sig til en periode, hvor der indtil 1. september 2015 var en national lovgivning, der gav ret til udredning inden for 60 dage og efter 1. september 2015 inden for 30 dage.

  Sammenlignet med andre regioner har Region Syddanmark en målopfyldelse, der er blandt de tre bedste.

  Danske Regioner har desuden lavet en opgørelse, der viser, at der i forhold til behandlingsretten ikke ser ud til at være skabt interne ventetider ved indførelsen af udredningsretten, da der ses en udvikling hen imod, at der er kortere tid mellem 1. og 2. besøg i et ambulant forløb (se bilag). Statens Serum Institut arbejder på en national monitorering af behandlingsretten, og når denne er tilgængelig, vil data herfra blive afrapporteret til Psykiatrisk Dialogforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  Drøftelse af opgørelsen fra Danske Regioner om første og andet besøg inden for samme ambulante forløb. Det er ikke muligt at få Region Syddanmarks opgørelse.

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/174
  6. "Mini-topmøde" om psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Der ønskes en drøftelse af, hvordan et ”mini-topmøde” om psykiatrien kan tilrettelægges og af, hvad der skal være det overordnede tema.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Psykiatrisk Dialogforum 17. december 2015 var der fra medlemmerne forslag om, at formen på de faste faglige temaer varierer, og at flere eventuelt deltager. Det blev foreslået, at man for ét eller flere faglige temaers vedkommende laver et ”mini-topmøde”, som flere patient- og pårørenderepræsentanter deltager i. Konkret kan et sådant arrangement lægges i forlængelse af mødet i Psykiatrisk Dialogforum 7. juni eller 30. august 2016 kl. 14.30 – 16.30.

  På grundlag af tidligere drøftelser i Psykiatrisk Dialogforum er forslag til fagligt tema for ”mini-topmødet”:

  • Patient- og pårørenderepræsentanters roller i psykiatrien
  • ”Safewards” i psykiatrien – hvad og hvordan
  • Psykiatrisk forskning – hvad handler det om

   

  På den baggrund ønskes en drøftelse af idéen om et ”mini-topmøde” i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  Generel drøftelse af mulige emner til mini-topmødet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til afholdelse af mini-topmøde.


  Sagsnr. 12/4444
  7. Oversigt over belægning, ECT og tvang - 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om belægning, ECT (elektrochok behandling), genindlæggelser og anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Data fra 2015 til notatet vedrørende belægning, ECT og genindlæggelser foreligger medio marts 2016. Derfor indeholder notatet udelukkende den seneste opgørelse over anvendelsen af tvang. Det opdaterede notat vil, så snart det foreligger, blive eftersendt med mulighed for drøftelse på førstkommende møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.

   

  Der blev udtrykt ønske om opgørelser over tvangsernæring. På det kommende møde vil en opgørelse over tvangsernæring være inkluderet i oversigten over belægning, ECT og tvang.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/10387
  8. Status på EN AF OS
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på indsatsen i EN AF OS kampagnen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en status på EN AF OS indsatsen i perioden 1. december 2015 – 22. januar 2016.

  PsykInfo har i perioden afholdt nytårskur for ambassadørerne. HR-udvikling var inviteret med til mødet for at få idéer til udviklingstiltag i forhold til inddragelse af patienter og pårørende.

  PsykInfo har sammen med Landssekretariatet for EAO-kampagnen arbejdet med planlægning af et nationalt ambassadørtræf i København den 29. januar 2016.

  I perioden har ambassadører medvirket ved møde i Klinisk Etisk Komite og i en uddannelsesdag i projekt ”Trivsel og psykisk sundhed i ungdomsuddannelserne”. Der har i perioden været et lavt aktivitetsniveau, hvad angår efterspørgsel på foredrag med videre.

  PsykInfo har den 20. januar 2016 afholdt en halv temadag i samarbejde med CABI om temaet arbejdsglæde. En ambassadør medvirkede med et oplæg på temadagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 16/174
  9. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2016:

   

  7. juni 2016

  30. august 2016

  24. november 2016

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  -


  Sagsnr. 16/174
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 04-02-2016

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 25-02-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |