Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 22. februar 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 22. februar 2016

Mødedato
22-02-2016 kl. 15:00 - 17:25

Mødested
Mødeværelse 5

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • John Lohff, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Temadrøftelse om sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse
  2. Status på udbud af erhvervsuddannelser
  3. Høringssvar til Social- og Sundhedsskolen Syd vedr. fortsat placering af grundforløb i Tønder og Sønderborg
  4. Regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen
  5. Forslag til kulturhandlingsplan 2016-2017
  6. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  7. Strategic Transnational Cluster Cooperation - projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet
  8. Nye analyser
  9. Nyt fra trafikselskaberne
  10. Eventuelt
  11. Næste møde


  Sagsnr. 16/5316
  1. Temadrøftelse om sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse
  fold dette punkt ind Resume

  Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en barriere for væksten i Syddanmark. Regionsrådet besluttede ved budgetforliget for 2016, at der skal udarbejdes et forslag til, hvordan indsatsen på området i højere grad kan tænkes i en sammenhængende, overordnet model. Temadrøftelsen er den første indledende drøftelse af udfordringer og samarbejdsmuligheder i forhold til, at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er vanskeligt for mange virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Ifølge regionens Vækstbarometer har næsten hver anden af de virksomheder, som har søgt nye medarbejdere det seneste halve år, oplevet problemer med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. Meget tyder på, at udfordringen ikke bliver mindre i fremtiden. Bl.a. forventes det, at der bliver mangel på visse typer af faglært arbejdskraft, både som følge af øget efterspørgsel og øget afgang fra arbejdsmarkedet.

  Udfordringen med manglende kvalificeret arbejdskraft er kompleks. Ofte skal løsningerne findes i et samspil mellem aktører, der opererer i forskellige systemer med forskellige formål, rationaler, finansieringsformer og kulturer. Der er også flere ”veje” til at adressere udfordringen med kvalificeret, herunder:

  • Uddannelsesindsats i forhold til den kommende arbejdsstyrke (de unge).

  • Efteruddannelse/opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke.

  • Bedre match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft til private virksomheder.

  • Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (indenlandsk og udenlandsk).

  • Udvidelse af arbejdsstyrken, herunder social inklusion.

  Det fremgår af regionens budgetforlig for 2016, at der ønskes et forslag til, hvordan indsatsen på området i højere grad kan tænkes i en sammenhængende, overordnet model, der omfatter tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, uddannelse/efteruddannelse og udvidelse af arbejdsstyrken.

  I forbindelse med udmøntningen af vækst- og udviklingsstrategien, er der aftalt fælles regionale/kommunale tiltag i form af aktionsplaner. Én af aktionsplanerne omhandler en fælles indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft.

  Som led heri forventes gennemført to årlige politiske og strategiske drøftelser om kvalificeret arbejdskraft. Drøftelserne skal bl.a. styrke dialogen og koordineringen mellem de eksisterende fora på området (Vækstforum, regionsrådet, de regionale arbejdsmarkedsråd, Kommunekontaktrådet (KKR), Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale mv.) og sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne, som bl.a. kan styrke samspillet i forhold til det statslige niveau.

  Endvidere er det intentionen, at drøftelserne kan bidrage til fælles pejlemærker for Syddanmark og skabe en fælles forståelse af centrale udfordringer, målsætninger og konkrete indsatser, som aktørerne sammen eller hver for sig kan arbejde hen mod at indfri.

  Temadrøftelsen er den første indledende drøftelse af udfordringer og samarbejdsmuligheder i forhold til, at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Udvalgets drøftelser vil indgå i administrationens videre arbejde med en sammenhængende overordnet model i forhold til kvalificeret arbejdskraft.

  Temadrøftelsen indledes med en præsentation fra administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter udfordringer og samarbejdsmuligheder i Syddanmark i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Udvalget drøftede udfordringer og samarbejdsmuligheder i Syddanmark i forhold til, at sikre kvalificeret arbejdskraft. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/17249
  2. Status på udbud af erhvervsuddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, skal alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 (gen-) ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til, at forsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017. Regionsrådet skal afgive høringssvar i forhold til den stedlige placering af 1. og 2. del af grundforløbene. Der har været afholdt tre dialogmøder om udbuddet med udbyderne af erhvervsuddannelser i Syddanmark. Sagen giver en orientering om status på udbudsrunden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, skal alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 (gen-) ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til, at fortsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017.

  Ministeriets tildelingskriterier og grundlaget for regionsrådets høringssvar

  Ministeriet vil i vurderingen af ansøgningerne tage afsæt i følgende sæt af indbyrdes forbundne kriterier:

  1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
  2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
  3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyntagen til efterspørgsel og behov.
  4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål (flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse; flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse; erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan; tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes).

  Regionsrådet skal afgive høringssvar i forhold til den stedlige placering af 1. og 2. del af grundforløbene. Med afsæt i regionsrådets tilkendegivelser på uddannelsesområdet og tildelingskriterierne fra ministeriet, lægges der i forbindelse med regionsrådets høringssvar vægt på en samlet vurdering med hovedvægt på følgende tre parametre: 

  1. Tilgængelighed til grundforløbenes 1. og 2. del
  2. Rekrutteringsgrundlag (demografi mv.)
  3. Efterspørgsel (arbejdsmarkedet) 

  Status på dialog med udbyderne af erhvervsuddannelserne mv.

  Udvalget for Regional Udvikling drøftede udbudsrunden på sine møder i maj og juni 2015. I den forbindelse besluttede udvalget, at invitere repræsentanter for erhvervsuddannelserne til en samlet drøftelse af indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, herunder den kommende udbudsrunde for erhvervsuddannelserne. Invitationen resulterede i et møde mellem repræsentanter for erhvervsuddannelserne og regionsrådsformanden den 2. oktober 2015.

  Efterfølgende har administrationen afholdt yderligere to dialogmøder angående udbuddet med repræsentanterne for erhvervsuddannelserne, i henholdsvis november 2015 og januar 2016. På møderne har administrationen bl.a. redegjort for de tre parametre, som der vil blive lagt vægt på i forbindelse med regionsrådets høringssvar (jf. ovenfor). Ligeledes er mulighederne for samarbejde blevet drøftet, hvor administrationen har opfordret udbyderne til at indgå i samarbejder mv. for at øge tilgængeligheden. På opfordring fra erhvervsskolerne har administrationen endvidere påtaget sig en koordinerende rolle i forhold til, at få skabt et overblik over den stedlige placering af alle nuværende, og forventede fremtidige, EUD udbud i Syddanmark.

  På baggrund af uddannelsesinstitutionernes generelle økonomiske situation og regionens politik på området, er det administrationens vurdering, at møderne mellem regionen og udbyderne af erhvervsuddannelser, har bidraget til en god dialog og forventningsafstemning parterne imellem.

  Ud fra skolernes hidtidige tilkendegivelser omkring, hvilke uddannelser, de forventer at søge om ved udbudsrunden, tegner der sig et samlet billede af et lidt større udbud fra 1. august 2017, sammenlignet med det nuværende udbud. Dette skal dog ses i lyset af, at det ikke er muligt at have udlagt undervisning det første år efter udbudsrundens ikrafttræden.

  For så vidt angår henvendelsen til KKR Syddanmark, som blev sendt af den daværende udvalgsformand i forlængelse af beslutningen på udvalgsmødet i maj 2015, har KKR bl.a. svaret, at man er enige i, at afstanden til uddannelserne har en væsentlig betydning for de unges valg af uddannelse. Ligeledes anser KKR afstanden til uddannelsesstederne som afgørende for, at den unge fastholdes i uddannelsesforløbet og risikoen for frafald mindskes. KKR mener i forlængelse heraf, at udbudsrunden ikke bør resultere i, at der bliver færre lokationer end de nuværende. Korrespondancen er vedlagt.

  Opmærksomhedspunkter i forbindelse med udbudsrunden

  Det er administrationens oplevelse, at der generelt hersker en god gensidig forståelse og åbenhed skolerne imellem. Ikke desto mindre er skolerne samtidig selvejende institutioner, der i et vist omfang har modsatrettede interesser, særligt i de tilfælde, hvor der er flere udbydere af samme uddannelse inden for en mindre, afgrænset geografi.

  Ud fra skolernes hidtidige tilkendegivelser tyder det på, at denne problemstilling kun vil forekomme i relativt begrænset omfang, når det nye udbud træder i kraft 1. august 2017.

  Et af stederne, hvor der potentielt kan komme modsatrettede interesser, er i forhold til udbuddet af uddannelsen til pædagogisk assistent i Sydjylland. Her har regionsrådet modtaget en fælles henvendelse fra social- og sundhedsskolerne i Esbjerg, Fredericia og Aabenraa, hvori man argumenterer for, at udbuddet for denne uddannelse er bedst placeret på en erhvervsskole. Henvendelsen skal ses i lyset af, at UC Syddanmark har tilkendegivet, at i det omfang der kan stilles praktikpladser til rådighed, vil UC Syddanmark udover de eksisterende udbud i Kolding og Esbjerg, gerne udbyde grundforløb 2 (GF2) og hovedforløbet på PAU i Haderslev og Aabenraa. UC Syddanmark arbejder desuden med fleksible tilrettelæggelsesformer, herunder fjernundervisning, således at elever i Tønder, Sønderborg og andre steder også kan tilgodeses. Henvendelserne er vedlagt som bilag.

  Et andet område med potentielt modsatrettede interesser, er mellem AMU-centrene og erhvervsskolerne. Ud fra de foreløbige udmeldinger tyder det også her på, at der kan være mere end en ansøger om den samme uddannelse i samme geografiske område. Det præcise omfang kendes dog ikke på nuværende tidspunkt.

  Tidsplan for udbudsrunden og den videre proces

  Udbudsrunden for erhvervsuddannelserne følger denne reviderede tidsplan (udvalgte datoer):

  • 11. marts 2016: Ansøgningsfrist for erhvervsuddannelsesudbyderne.
  • 30. marts 2016: MBUL anmoder regionsrådene om at afgive indstillinger om grundforløbenes 1. og 2. del.
  • 20. maj 2016: Regionsrådene afgiver indstilling til MBUL.
  • September 2016: MBUL sender svar på ansøgningerne til skolerne. 

  På udvalgsmødet den 18. april vil administrationen præsentere et overblik over de indkomne ansøgninger og det udkast til høringssvar, som regionsrådet skal afgive til ministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget tager ovenstående status på udbuddet af erhvervsuddannelser til orientering.

  At udvalget drøfter håndteringen af potentielt modsatrettede interesser mellem udbyderne af erhvervsuddannelserne i forbindelse med afgivelsen af høringssvar.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Udvalget tog status på udbuddet af erhvervsuddannelser til orientering og drøftede håndteringen af potentielt modsatrettede interesser mellem udbyderne af erhvervsuddannelserne i forbindelse med afgivelsen af høringssvar. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/4965
  3. Høringssvar til Social- og Sundhedsskolen Syd vedr. fortsat placering af grundforløb i Tønder og Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Social- og Sundhedsskolen Syd (herefter SOSU Syd) har anmodet regionsrådet om en indstilling vedr. fortsat placering af grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Tønder og Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  SOSU Syd, der har hovedsæde i Aabenraa, har anmodet regionsrådet om en indstilling vedr. fortsat placering af grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Tønder og Sønderborg. Anmodningen er vedlagt som bilag 1.

  Baggrunden for anmodningen er, at SOSU Syd siden 2010 har tilbudt sine elever i Alssund-området, at kunne tage grundforløbet i Sønderborg. På baggrund af opfordringer fra Campus Tønder og Tønder Kommune, har SOSU Syd ligeledes forsøgt at udbyde et lignende grundforløb i Tønder i august 2015, dog uden at der var elever nok til at kunne oprette et hold.

  Ifølge lovgivningen indgår regionsrådet som høringspart ved oprettelse og nedlæggelse af ungdomsuddannelsesudbud i regionen, herunder ændringer i den stedlige placering af udbuddet. Ligeledes skal andre godkendte udbydere i området også inddrages i høringen. SOSU Syd oplyser, at tilbuddet er drøftet med de øvrige erhvervsskoler i området, men at man ved en fejl ikke har foretaget høring hos de øvrige SOSU skoler i regionen. Regionsrådet er heller ikke tidligere blevet hørt i sagen.

  Hvis der ses bort fra udbuddet i Sønderborg og Tønder, vil de unge i store dele af Sønderjylland have lang transporttid til nærmeste udbyder af SOSU-uddannelsen. Det er derfor administrationens vurdering, at udbuddet af grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”, i hhv. Sønderborg og Tønder, i høj grad understøtter regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark.

  Det er ydermere administrationens vurdering, at et fortsat udbud af grundforløb 1 inden for ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Tønder og Sønderborg kun i begrænset omfang vil påvirke ansøgertallene til regionens øvrige social- og sundhedsskoler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget indstiller til regionsrådet:

  At vedlagte høringssvar til SOSU Syd godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6503
  4. Regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen
  fold dette punkt ind Resume

  Det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark planlægger at afholde et regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen i foråret 2016. Topmødet vil have fokus på videregående uddannelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I den fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland, som blev indgået i april 2015 mellem delstaten Slesvig-Holsten og den daværende danske regering, blev det aftalt, at der tages initiativ til ”en styrket dialog om, hvordan konkrete uddannelsessamarbejder og mobilitet på tværs af grænsen kan styrkes med henblik på at sikre kvalificeret arbejdskraft i regionen og stærke uddannelsesmiljøer”. Det fremgår ligeledes, at Region Syddanmark inddrages i dialogen.

  Det er desuden aftalt i den regionale vækstpartnerskabsaftale 2015 mellem den danske regering og Syddansk Vækstforum, at man vil styrke det dansk-tyske samarbejde inden for videregående uddannelser.

  Indtil videre er der fulgt op på initiativet i ministererklæringen og vækstpartnerskabsaftalen gennem en høring af de videregående uddannelsesinstitutioner på begge sider af grænsen. Region Syddanmark har også indsendt et svar i den forbindelse. Der er desuden gennemført et studiebesøg fra Uddannelses- og Forskningsministeriets daværende departementschef til grænselandet.

  På baggrund af høringssvarene fra de videregående uddannelsesinstitutioner og efterfølgende administrativ dialog mellem det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, delstatsregeringen og Region Syddanmark, planlægges der afholdt et regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen i foråret 2016. Formålet er, at anspore til øget uddannelsessamarbejde over grænsen mellem de videregående uddannelsesinstitutioner. Uddannelsestopmødet arrangeres i fællesskab mellem de tre parter.

  Til topmødet forventes det, at der bliver udarbejdet forslag om en vision for styrket uddannelsessamarbejde i grænseregionen som platform for udvikling og vækst. Desuden fremlægges inspiration fra andre best practice eksempler på grænseoverskridende uddannelsessamarbejde.

  Det fremgår af både udkastet til den regionale vækst- og udviklingsstrategi samt årsplanen 2015-16 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten, at Region Syddanmark ønsker at styrke det grænseoverskridende universitets- og forskningssamarbejde. Det vurderes, at et uddannelsestopmøde kan bidrage til denne målsætning.

  Sagen blev forelagt til orientering i Det dansk-tyske udvalg den 28. januar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Til orientering

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/6660
  5. Forslag til kulturhandlingsplan 2016-2017
  fold dette punkt ind Resume

  Kulturområdet er en integreret del af den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019. Inden for rammerne af strategiens mål og principper for kulturområdet, er udarbejdet forslag til kulturhandlingsplan.

  Det indstilles, at udvalget anbefaler godkendelse af forslaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for Regional Udvikling godkendte på mødet den 20. april 2015 mål og principper for kulturdelen i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og dermed for regionens handlingsplan for kulturindsatsen 2016-2017. Der vedlægges forslag til Kulturhandlingsplan for 2016-2017.

  Strategiens mål og principper for kulturområdet er:

  • At kultur bidrager til at skabe regional udvikling og vækst ved at skabe opmærksomhed, synlighed og attraktivitet.

  • At Region Syddanmark vil udvikle og støtte kulturtilbud, der er mangfoldige og af høj kvalitet, og som gør hele regionen til et aktivt og attraktivt sted at uddanne sig, at arbejde, at leve i og at besøge.

  • At kulturindsatsen baseres på syddanske potentialer inden for kultur og oplevelser og skal understøtte identitet og særpræg, både i byer og på landet, med indsatser, som gerne må være involverende og aktiverende.

  Målet er, at kulturindsatsen bidrager til at gøre Region Syddanmark attraktivt at leve i og besøge og medvirker til at tiltrække og fastholde borgere. Kulturindsatsen skal bero på merværdi i forhold til målgruppens oplevelse af området, synergi med områdets andre kulturtilbud, natur- og kulturressourcer, og opbakning og involvering fra aktører med betydning for indsatsens succes og effekt. 

  Ovennævnte mål og principper er udgangspunkt for forslag til kriterier for tildeling af kulturmidler. Derudover foreslås bl.a., at kulturprojekter skal bidrage til at samle aktører om koordinerede satsninger, at de skal styrke eller skabe innovative kulturmiljøer, at de skal have et stort besøgspotentiale og skal øge tiltrækning af turister og øge turismeomsætningen. Det foreslås videre, at kulturprojekter skal være nyskabende og originale, og at de skal række ud over en enkelt kommune. Derudover indeholder handlingsplanen fakta om kulturpuljen og praktiske oplysninger.

  I forbindelse med høring af udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er der indkommet tre bemærkninger til strategiens kulturafsnit. Bemærkningerne er kommet fra Tønder Kommune, Varde Kommune og FOA, med forslag om, at udvikle kulturen erhvervsmæssigt, om at få naturen og kulturen til at spille sammen med turismeudviklingen, og om anvendelse af lokale råvarer.

  Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i strategiens kulturafsnit, men der bliver i udkast til strategi henvist til kulturhandlingsplanen, som lægger vægt på synergi med andre oplevelsestilbud, herunder turisme, samt natur- og kulturressourcer. Endvidere henvises til strategiens afsnit om oplevelseserhverv om udnyttelse af lokale fødevarer til at fremme turismeerhvervet. 

  Der er årligt afsat ca. 7 mio. kr. til kulturområdet, hvoraf regionsrådet kan vælge at reservere et beløb til markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg.

  For 2016 har regionsrådet afsat 2 mio. kr. til et fyrtårsprojekt med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsudpegninger i regionen, Jelling Monumenterne, Christiansfeld og Vadehavet. Administrationen vil snarest tage initiativ til dialog med de relevante aktører omkring UNESCO-udpegningerne om udvikling af en ansøgning til et fyrtårsprojekt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende forslag til Kulturhandlingsplan 2016-2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26826
  6. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende Regionale Kulturaftale mellem den danske kulturminister, Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved delstaten Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig udløber ved udgangen af 2016. Punktet giver en status for arbejdet med den kommende Kulturaftale for perioden 2017-2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formålet med kulturaftalen er at sikre et grænseoverskridende, kommunalt, regionalt og statsligt samarbejde om at udvikle og højne den kunstfaglige kvalitet i kulturlivet på tværs af grænsen.

  Som opfølgning på den nuværende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 foreligger der nu, efter nogen forsinkelse, en evalueringsrapport, som skal danne grundlag for en kommende kulturaftale 2017-2020. Kulturudvalget for Sønderjylland-Schleswig tog på sit møde den 7. december 2015 rapporten til efterretning.

  Region Sønderjylland-Schleswig (Regionskontoret), er tovholder for processen omkring den ny kulturaftale, og kulturudvalget har bedt Regionskontoret om at inddrage evalueringens anbefalinger i det videre arbejde.

  Evalueringsrapportens anbefalinger

  Hovedbudskabet i evalueringsrapporten er, at der er taget et vigtigt skridt med Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Mange respondenter har udtrykt tilfredshed med aftalen, men der har også været tilkendegivelser om, at 4 år ikke er nok for at indfri alle ambitioner med kulturaftalen.

  Rapporten bygger hovedsageligt på interviews/spørgeskemaer med medlemmer af kulturudvalget, Kulturfaggruppen og projektaktører fra udvalgte projekter.

  Rapporten giver en række anbefalinger for det videre arbejde i en ny kulturaftaleperiode, bl.a.:

  • Behovsanalyse som grundlag for fastlæggelse af indsatsområder.
  • Vigtigt, at der er en tydelig strategi for arbejdet, herunder særligt strategi for markedsføring.
  • Store regionale projekter kan styrke kulturrummet, såkaldte makroprojekter.
  • Vigtigt med en videre udbygning af netværk.

  I rapportens forslag til kulturaftalemodeller, er der lagt vægt på den videre udbygning af netværk, ligesom der under Interreg-projektet KursKultur er reserveret midler til netværksdannelse.

  Model for ny Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har på mødet den 7. december 2015 valgt en model for den kommende kulturaftale, som ikke indeholder en generel udviklingspulje. Modellen vil i stedet bestå af 2-3 indsatsområder afhængig af den økonomiske ramme.

  Det blev endvidere besluttet, at der i kulturaftalen 2017-2020 skal arbejdes med de to overordnede indsatsområder:

  • Talentudvikling.
  • Kultur på kryds og tværs.

  Elementer fra det foreslåede indsatsområde ”1920-2020 – hvor er grænsen”, skal indarbejdes i indsatsområdet ”Kultur på kryds og tværs”.

  Under hvert indsatsområde vil der blive gennemført store regionale projekter, der skal opfylde målene under de enkelte indsatsområder. Projekterne udvikles af samarbejdspartnerne i kulturaftalen.

  Det forventes, at modellen vil sikre kulturaftalen en større gennemslagskraft, større strategisk fokus og den ønskede regionale bredde i projekterne.

  Kulturudvalget ønsker, at der i forbindelse med den nye model arbejdes videre med nøgleordene fleksibilitet, engagement og involvering, og at det nærmere beskrives, hvordan udvalgets handledygtighed og kulturaktørernes inddragelse i det kreative udviklingsarbejde sikres i denne model.

  Økonomi

  Det økonomiske grundlag for den kommende kulturaftale 2017-2020 er endnu ikke forhandlet på plads hos de enkelte partnere, hvilket forventes at ske i løbet af foråret 2016.

  Kulturudvalget for Sønderjylland-Schleswig drøfter økonomien for kulturaftalen på sit næste møde den 4. februar 2016.

  Beslutningen om Region Syddanmarks økonomiske bidrag til kulturaftalen 2017-2020, afventer drøftelsen i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 4. februar 2016.

  Sagen blev forelagt til orientering i Det dansk-tyske udvalg den 28. januar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-01-2016

  Til orientering

  Karsten Uno deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26634
  7. Strategic Transnational Cluster Cooperation - projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har sammen med en bredere gruppe af partnere siden sommeren 2015 arbejdet på at udvikle en større projektansøgning ”Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation" til Interreg Nordsø-programmet med ansøgningsfrist 14. marts 2016. Arbejdet er født ud af samarbejdet i Jyllandskorridoren, som er forankret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Projektet er et erhvervsprojekt med det overordnede mål at styrke rammebetingelserne for vækst via to overordnede indsatser.

  Det indstilles at udvalget anbefaler regionsrådet, at Region Syddanmark kan deltage i projektet, herunder evt. med deltagelse på politisk niveau. Tilkendegivelsen forudsætter, at ansøgningen i sin endelige form ligger i forlængelse af regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi vedrørende Jyllandskorridoren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget blev på møde den 14. december 2015 orienteret om samarbejdet i Jyllandskorridoren. Jyllandskorridorsamarbejdet er forankret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og sigter mod, at afdække og udnytte samarbejdspotentialer bredt inden for regional vækst og udvikling.

  Med udgangspunkt i Jyllandskorridoren, har Region Syddanmark sammen med en bredere gruppe af partnere siden sommeren 2015 arbejdet på, at udvikle en projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet – planlagt indsendt til ansøgningsfrist 14. marts 2016.

  Projektets titel er:”Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation".

  Projektet er et erhvervsprojekt med det overordnede mål at styrke rammebetingelserne for vækst via to overordnede indsatser:

  • At styrke klyngers kompetencer via internationalisering, innovation og kompetenceopbygning.

  • At afdække muligheder for at fremme klyngernes vilkår transnationalt og skabe grundlag for stærkere løsninger på fælles klima- og energiudfordringer gennem strategisk samarbejde. 

  For at konkretisere projektet, er det faglige udgangspunkt samarbejdet mellem klynger inden for bæredygtig energi. Projektets aktiviteter retter sig mod at styrke det tvær-regionale og internationale samarbejde.  

  Målet for indsatsen er, at udvikle langsigtede strategier og tilpasse rammebetingelserne i de regionale innovationssystemer, så de understøtter og tilskynder til tværnationalt klyngesamarbejde. Klyngerne vil i projektet få styrket det grænseoverskridende samarbejde samt øgede innovationskompetencer. I projektet vil klyngerne desuden gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter med afsæt i regioners og byers behov for løsninger inden for udfordringerne på energiområdet. I samarbejde mellem byer/regioner og klyngeorganisationer, etableres et antal såkaldte living labs som platform for udvikling af nye og implementering af eksisterede løsninger.

  Projektet har både et kortere erhvervsmæssigt sigte og et bredere og mere langsigtet samarbejde om forbedring af de regionale innovationssystemer. Projektet består af fire faglige arbejdspakker og to arbejdspakker med henholdsvis projektledelse/administration og kommunikation. De fire faglige arbejdspakker er: Viden/analyser, Udvikling af klyngeorganisationernes service, Politisk samarbejde og Living labs.

  Der er lagt op til, at der afholdes en årlig event (i alt 3 konferencer/møder eller lignende) på politisk niveau i projektperioden med deltagelse af politikere fra alle offentlige partnere. Her drøftes muligheder for samarbejde, for eksempel fælles indsats over for EU og/eller nationale myndigheder for, at få fjernet barrierer i forhold til klima- og energiindsatsen og klynger.

  Partnerne bag ansøgningen omfatter bl.a. Region Syddanmark (DK), Hamborg (D), Schleswig-Holstein (D), Region Midtjylland (DK), Region Nordjylland (DK), Aarhus kommune (DK), Aalborg kommune (DK), Oslo (NO), Groningen (NL), Alkmar (NL), Falkirk (SCT) samt en række erhvervsklynger fra de deltagende lande, samt Belgien. Fra Syddanmark deltager erhvervsklyngen CLEAN. 

  Projektet løber i godt tre år (november 2016 – april 2020) og har et samlet budget på godt 37 mio. kr. CLEAN’s andel af det samlede budget er ca. 2,6 mio. kr., heraf skal CLEAN selv finansiere 50% (1,3 mio. kr.). En del af denne egenfinansiering vil CLEAN søge syddansk Vækstforum om.

  Interreg Nordsøen forventes at behandle ansøgningen på møde i september 2016.

  Det dansk-tyske udvalg orienteres om sagen på mødet den 4. april 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende, at Region Syddanmark kan deltage i projektet, herunder evt. med deltagelse på politisk niveau. Tilkendegivelsen forudsætter, at ansøgningen i sin endelige form ligger i forlængelse af regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi vedrørende Jyllandskorridoren.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/19458
  8. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Der er med afsæt i den Regionale Udviklingsplan udarbejdet tre analyser, der skal bidrage til opbygning og styrkelse af det fælles vidensniveau i regionen og dermed styrke vækstgrundlaget i Syddanmark.

  Det drejer sig om en analyse af de små og mellemstore virksomheders forventninger til 2016 og en analyse af, hvordan virksomhederne håndterer manglen på kvalificeret arbejdskraft.

  Årsudsigten for 2016 viser, at de små og mellemstore virksomheder generelt ser lyst på fremtiden. Analysen af, hvordan virksomhederne håndterer manglen på kvalificeret arbejdskraft, viser, at virksomhederne bruger forskellige strategier til at afhjælpe problemerne. En forholdsvis stor del efteruddanner nyansatte for at få de kvalifikationer, der er brug for.

  Endelig har Cowi lavet et notat, der belyser, hvordan en udvidelse af jernbanekapaciteten med dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg påvirker danske virksomheders distributionsomkostninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årsudsigt 2016

  Undersøgelsen viser, at:

  ·         De små og mellemstore virksomheder i Syddanmark generelt ser lyst på fremtiden. Halvdelen af virksomhederne tror på fremgang i omsætningen, mens kun hver tiende forventer vigende omsætning.

  ·         Der også er positive forventninger til udviklingen i antal ansatte, hvor hver tredje virksomhed forventer flere ansatte, mens kun hver tiende forventer færre.

  ·         Der derudover er positive forventninger til investeringer og eksport.

  ·         Videnrådgivning og IT er den branche med de mest positive forventninger til omsætningen, mens servicevirksomheder, videnrådgivning og IT samt fremstillingsvirksomheder har de mest positive forventninger til antal ansatte.

  ·         Landbrug og fødevarer er den eneste branche, hvor der er en overvægt af virksomheder med negative forventninger til både omsætning, antal ansatte og eksport.

  Mangel på kvalificeret arbejdskraft – hvad gør virksomhederne?

  Undersøgelsen viser, at:

  ·         De syddanske virksomheder, som er ramt af mangel på arbejdskraft, afprøver forskellige strategier for at afhjælpe problemet. En større del (57%) efteruddanner i høj grad eller i nogen grad nyansatte for at give medarbejderen de kvalifikationer, som virksomheden efterspørger.

  ·         35% af virksomhederne betaler i høj eller i nogen grad ekstra i løn for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  ·         31% samarbejder i høj eller i nogen grad med andre virksomheder for at afhjælpe problemet.

  • Kun få – 5% - hjælper med at skaffe ægtefælle job.

   

  Distributionsomkostninger og infrastruktur – Østjylland-Hamburg

  Notatet viser, at:

  ·         Hvis man overflytter 6% af den internationale godstransport fra vej til bane, vil det svare til 500 ekstra godstog ud over de nuværende ca. 10.000 godstog årligt.

  ·         I to andre eksempler, hvor vejgods er flyttet til banen, har besparelsen ligget på 0,5-2,0 Eurocent pr tonkm. I et regneeksempel, hvor overflytningen som oven for nævnt er 6 % og virksomhedernes transportbesparelse er 1 Eurocent pr. tonkm, vil den samlede besparelse være ca. 500 mio. kr.

  ·         En besparelse på 500 mio. kr. modsvarer anlægsomkostningerne for dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/289
  9. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Preben Friis-Hauge orienterede om arbejdet i Sydtrafiks bestyrelse, herunder vedr. Vestbanen.

  Poul Andersen og Kristian Grønbæk Andersen orienterede om arbejdet i Fynbus’ bestyrelse, herunder at der efter udbud er indgået kontrakt om driften af de regionale ruter frem til køreplanskiftet december 2024. Kontrakten indebærer en årlig besparelse på ca. 23 mio. kr. Det muliggør inden for Region Syddanmarks økonomiske ramme, at der kan indsættes mere kørsel med bus, bl.a. et 1 årigt forsøg med etablering af X-bus-linie.  

  Poul Andersen orienterede endvidere om, at der kan forventes rettet henvendelse til regionen om til- og frakørsler for busser på rutebilsstationen ved Odense Banegårdscenter.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Udvalget drøftede afholdelse af studietur til Østergötaland og Vestra Götaland i Sverige den 18. - 21. april 2016.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  11. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 14. marts 2016 kl. 15.00 i Christiansfeld.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Næste planlagte møde mandag den 14. marts 2016 er aflyst. Udvalgsmødet i april fastlægges senere.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 29-02-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap