Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 01. marts 2016

Mødedato
01-03-2016 kl. 16:20 - 17:35

Mødested
FynBus, Odense - kantinen

Deltagere
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • Annelise Sattrup
 • Rikke Jane Fredeløkke
 • Inga Bredgaard
 • Hans Biering

 • Afbud
 • Rikke Jane Fredeløkke

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fællesmøde
  2. Status på implementering af praksisplan for almen praksis
  3. Invitation til deltagelse i patientpanel vedr. årets borgerinddragende initiativ
  4. Spareplan for sundhedsområdet
  5. Næste møde
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 16/64
  1. Fællesmøde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har fået en henvendelse fra de øvrige regioner med tilbud om at deltage i et fællesmøde for patientinddragelsesudvalgene.

  Den foreløbige planlægning går på et fællesmøde den 12. oktober 2016 på Fuglsangcentret i Fredericia. Det er tanken, at dagen bygges op af oplæg og workshops.

  Foreløbige emneforslag er bl.a. patienternes indberetning af utilsigtede hændelser, patientens rolle i de nye sundhedsaftaler, roller og repræsentation i diverse grupper under sundhedsaftalen, opfølgning på Borgernes sundhedsvæsen m.v.

  Deltagerprisen for arrangementet på Fuglsangcentret er ca. 500 kr. Efter nugældende regler afholdes denne udgift af patient-/brugerforeningerne.

  Inden der arbejdes videre med planlægningen af et fællesmøde bedes Patientinddragelsesudvalget tilkendegive, om der er interesse for at deltage i et sådant møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 01-03-2016

  Patientinddragelsesudvalget er interesseret i at deltage i fællesmødet.

  Rikke Jane Fredeløkke deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/48115
  2. Status på implementering af praksisplan for almen praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdet med implementering af Praksisplan på almenområdet 2015-18 har været udfordret, men der er nu genoptaget dialog omkring mulighederne for implementering af en række af praksisplanens indsatsområder. Der gives en status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisplanudvalget vedtog i 2015 Praksisplan for almen praksis 2015-18 gældende fra 1. august 2015. Patientinddragelsesudvalget har løbende været orienteret og hørt i forbindelse med udarbejdelsen af planen.

  I praksisplanen er skitseret en lang række indsatsområder, men der har efterfølgende vist sig udfordringer med implementeringen af planen. Dette skyldes primært, at PLO Syddanmark ikke som centralt aftalt har ønsket at decentralisere sygebesøg og samtaleterapi fra overenskomst om almen praksis. Dette er en forudsætning for udmøntning af i alt 22 mio. kr. fra regionen og et tilsvarende beløb fra kommunal side til nye opgaver i almen praksis/implementering af praksisplanens initiativer.

  Der foregår imidlertid nu en genoptaget dialog mellem regionen, kommunerne og PLO Syddanmark i forhold til mulighederne for implementering af praksisplanen.

  PLO er fortsat ikke klar til decentralisering.

  På den baggrund er rammen for det videre arbejde med implementering af praksisplanen, at aftalerne ikke er honorarbærende eller at der er tale om udviklingsprojekter eller lignende, som der kan søges særskilte udviklingsmidler til.

  Der pågår drøftelse af en række indsatsområder i praksisplanen med henblik på afsøgning af mulighederne for at indgå aftaler på områderne. Der arbejdes i første omgang således videre med følgende emner:

  1.       Telemedicin.

  1. Somatisk helbredsundersøgelse for mennesker med en sindslidelse.
  2. Systematik i medicingennemgang.
  3. Forebyggelse og tidlig opsporing.

  Disse indsatser skal nu beskrives yderligere som afsæt for afklaring af, om der er grundlag for at gå videre til egentlige forhandlinger om indsatserne. Som det fremgår af ovenstående, er der således igangsat et arbejde på en række områder. Det er forventningen, at der på næstkommende møde i Praksisplanudvalget kan gives et bud på mulighederne for implementering af indsatserne og muligvis forelægge aftaleudkast til drøftelse.

  Derudover skal praksisplanens øvrige indsatsområder drøftes i forhold til mulighederne for implementering under de givne vilkår.

  Patientinddragelsesudvalget vil blive holdt løbende informeret om implementeringen af praksisplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 01-03-2016

  Afdelingschef Frank I. Jensen orienterede om status på området.

  Rikke Jane Fredeløkke deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/64
  3. Invitation til deltagelse i patientpanel vedr. årets borgerinddragende initiativ
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner anmoder om, at der udpeges to deltagere fra Patientinddragelsesudvalget til deltagelse i et patientpanel, jf. vedlagte invitation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner har indstiftet en pris for ”Årets borgerinddragende initiativ”. Alle regionale sygehusafdelinger, der har sat initiativer i gang, som fremmer god patientinddragelse, kan indstilles til at vinde prisen.

  Alle indkomne initiativer vil blive præsenteret for en bedømmelseskomite. Bedømmelseskomiteen udvælger/nominerer de 5-10 bedste initiativer til at vinde prisen.

  Vinderen kåres derefter af et patientpanel, som består af to deltagere fra hvert regionalt patientinddragelsesudvalg.

  Det er ikke hensigten at panelet skal mødes. Paneldeltagerne får tilsendt et link med et bedømmelsesmodul, hvorigennem man skal afgive point ud fra en række bedømmelseskriterier. Det initiativ, der får flest point, har vundet prisen.

  Panelet får tilsendt link og materiale den 21. marts 2016, og deadline for pointgivning er den 29. marts 2016.

  Prisoverrækkelsen sker på Danske Regionernes generalforsamling den 7. april 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At patientinddragelsesudvalget udpeger to deltagere til patientpanel vedr. ”Årets borgerinddragende initiativ”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 01-03-2016

  Følgende to deltagere blev udpeget:

  -      Hanne Grønborg og Annelise Sattrup.

  Rikke Jane Fredeløkke deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/64
  4. Spareplan for sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at sikre balance i regionens budget for sundhedsområdet er der udarbejdet en spareplan for somatikken og en omstillingsplan for behandlingspsykiatrien. Planen er sendt i høring ved de syddanske kommuner og øvrige samarbejdspartnere. Den endelige vedtagelse af planen sker den 25. april 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 7. oktober 2015 budget 2016 for sundhedsområdet. Budgetaftalen indebærer, at der skal gennemføres besparelser på 200 mio. kr. i budgettet for 2016 på det somatiske område, inkl. sygesikringen. Heraf skal 13 mio. kr. findes ved besparelser på de administrative funktioner i regionshuset.

  Regionsrådet har bedt direktionen udarbejde et sparekatalog med forslag til besparelser på samlet 210 mio. kr. til efterfølgende politisk prioritering. Når besparelsen på de administrative funktioner fraregnes, er der behov for besparelser på 187 mio. kr. for at sikre balance i regionens budget.

  På mødet den 11. februar 2016 er forretningsudvalget blevet orienteret om, at udgifterne til sygehusmedicin ser ud til at stige knap så voldsomt som tidligere antaget, og at dette i relation til besparelserne kan skabe et ekstra prioriteringsrum på ca. 20 mio. kr.

  Besparelserne ligger ud over de besparelser, der skal gennemføres på sygehusene, bl.a. for at indfri kravet om produktivitetsforbedringer på 2 pct. årligt.

  Forligspartierne er enige om, at indholdet i sparekataloget og dermed den endelige politiske prioritering af besparelserne, skal ske inden for følgende afgrænsning:

  • Besparelsesmuligheder vedr. samling af funktioner i de enkelte sygehusenheder, herunder sammenlægning af afdelinger samt nedlæggelse af sygehusmatrikler bortset fra akutsygehuse, specialsygehuse og ø-sygehuset. Besparelsesmuligheder vedr. nedlæggelse af skadeklinikker/justering af tilbuddet, herunder åbningstider.
  • Vurdering af yderligere muligheder for at begrænse udgiftsvæksten vedr. sygehusmedicin og tilskudsmedicin.
  • Muligheder for yderligere at begrænse vækst i aktivitet.
  • Muligheder for besparelser ved tilkøb af kapacitet i privatsektoren.
  • Revurdering af indsatserne vedr. patientnære tilbud i samarbejde med kommunerne.
  • Revurdering af regionens §2-aftaler om særlig honorering inden for praksisområdet.
  • Revurdering af den præhospitale dækning (lægebiler og helikopterbetjening).
  • Vurdering af besparelsesmuligheder ved harmonisering af serviceniveau.
  • Vurdering af besparelsesmuligheder ved hjemtagning af analyser fra Statens Serum Institut.
  • Vurdering af besparelsesmuligheder ved nedbringelse af omkostninger til sagsbehandling i patientombuddet.

  Inden for disse temaer er udarbejdet samlet 38 konkrete forslag til besparelser under somatikken.

  Under behandlingspsykiatrien har Regionsrådet bedt om et sparekatalog på 25 mio. kr., hvorfra der skal udmøntes besparelser for 23 mio. kr. Besparelserne er nødvendige for at sikre finansiering til fase 2 i planerne for nedbringelse af tvang i psykiatrien.

  Hovedtrækkene i spareplanen for somatikken og omstillingsplanen for psykiatrien er gengivet i vedlagte bilag.

  Regionsrådet har den 25. januar 2016 sendt sparekataloget i høring hos de syddanske kommuner samt andre samarbejdspartnere. Fristen for indgivelse af høringssvar er den 29. februar 2016. Høringssvarene vil blive bearbejdet frem mod Regionsrådets budgetseminar den 31. marts 2016. Den endelige vedtagelse af spareplanen sker på Regionsrådets møde den 25. april 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Patientinddragelsesudvalgets medlemmer opfordres til at afgive høringssvar enten individuelt eller i fællesskab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 01-03-2016

  Drøftedes. Patientinddragelsesudvalget fremsender et samlet høringssvar til Region Syddanmark.

  Høring af besparelser og omstillinger i forbindelse med Region Syddanmarks budget 2016 slutter mandag 14. marts 2016 kl. 12.00. Høringssvar kan afgives på Region Syddanmarks hjemmeside http://regionsyddanmark.dk/wm478961

  Udvalget aftalte følgende proces for udarbejdelse af høringssvar:

  -      Senest 6. marts 2016 fremsender medlemmer input til høringssvar til formanden med henblik på koordinering af et samlet svar.

  -      Senest 9. marts 2016 fremsender formanden forslag til samlet svar til medlemmerne.

  -      Senest 11. marts 2016 fremsender medlemmerne eventuelle bemærkninger/rettelser til forslag til samlet høringssvar.

  -      Senest 14. marts 2016 kl. 12 fremsender formanden endeligt høringssvar.

  Udvalget havde en drøftelse angående samarbejdet i udvalget f.eks. angående høringssvar.

  Rikke Jane Fredeløkke deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/64
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 01-03-2016

  Følgende mødeplan blev aftalt:

  -      Mandag den 20. juni 2016.

  -      Tirsdag den 6. september 2016.

  -      Tirsdag den 6. december 2016.

  Møderne søges afviklet inden for følgende tidsramme:

  Kl. 13.00-14.00   Fokus på gennemgang af dagsorden til Sundhedsbrugerrådets                               møde.

  kl. 16.00-17.00   Fokus på Patientinddragelsesudvalgets arbejde, jf. separat                                   dagsorden.

  Patientinddragelsesudvalgets forretningsorden vedlægges, og sættes på dagsordenen for næste møde.

  Rikke Jane Fredeløkke deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/64
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 01-03-2016

  Kit Winther efterspurgte følgende oplysninger:

  -      Belægningsprocenten på psykiatrisk afdeling/senge i Kolding og Vejle inden for de sidste tre år.

  -      Administrationen fremsender svar til udvalget.

  Rikke Jane Fredeløkke deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 02-03-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring