Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 07. marts 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 07. marts 2016

Mødedato
07-03-2016 kl. 14:00 - 17:30

Mødested
Responce Ambulancestation

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på ambulancesstationen i Vejle
  2. Møde med Sygehusforeningen Ærø
  3. Status - nye ambulancekontrakter
  4. Sygeplejerskebemandede beredskaber til interhospitale transporter
  5. Ansøgninger til statslige præhospitale puljer
  6. Transport af for tidligt fødte/kritisk syge små børn fra Ærø
  7. Nedbæring på Ærø
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1505
  1. Besøg på ambulancesstationen i Vejle
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i præhospitalsudvalget den 7. marts 2016 indledes med et besøg på Responces ambulancestation i Vejle på Boulevarden 66 i Vejle.

  Ambulancechef Lars Thykjær Pedersen byder velkommen. Herudover vil fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn og redderne Michael Tranekær og Lene Christensen deltage og fortælle om den præhospitale hverdag og fremvise ambulance.

  Efter besøget på ambulancestationen er der ordinært udvalgsmøde kl. 15.10 – 17.00 i mødelokale 3 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Ambulancechef Lars Thykjær Pedersen, fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn og redderne Michael Tranekær og Lene Christensen deltog i mødet og orienterede om ambulancestationen i Vejle og præsenterede forskellige ambulancer.

  Drøftedes, herunder blandt andet forskellige køretøjer, arbejdsmiljø, elevindtag og udvikling af det præhospitale område med videre.


  Sagsnr. 16/1505
  2. Møde med Sygehusforeningen Ærø
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehusforeningen på Ærø har skrevet et brev til regionsrådsmedlemmerne om beredskabet på Ærø.

  Formanden for præhospitaludvalget Thyge Nielsen har i et svarbrev til formanden for Sygehusforeningen Ærø Lars Ole Gjesing indbudt sygehusforeningen til en drøftelse.

  Der afholdes møde mellem præhospitalsudvalget og Sygehusforeningen Ærø den 7. marts kl. 15.10 – 16.10 i forbindelse med ordinært præhospitalsudvalgsmøde.

  Fra Sygehusforeningen Ærø deltager:

  Formand Lars Ole Gjesing

  Murermester Peder Jørgensen

  Sygeplejerske Aslaug Heinesen

  Der er som bilag vedhæftet brev fra sygehusforeningen og svarbrev fra regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Orientering og drøftelse af præhospitalordning på Ærø.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  3. Status - nye ambulancekontrakter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. september 2015 overgik ambulancetjenesten i Region Syddanmark til to nye operatører. Samtidig blev den tekniske disponering på AMK-vagtcentral hjemtaget.

  Bios Ambulanceservice Danmark og Responce A/S har nu kørt ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og sygetransporter i regionen i seks måneder.

  De første fire måneder som en indkøringsperiode, hvorefter opgaven overgik til reguler drift.

  På mødet gives en mundtlig status på driften af de nye ambulancekontrakter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder blandt andet status for responstider, rekruttering, midlertidig køb af beredskaber, presseomtale, møde med Bios, bodsordning med videre.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/6561
  4. Sygeplejerskebemandede beredskaber til interhospitale transporter
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag vedrører forslag om at belyse mulighederne for at oprette en ny type præhospitalt beredskab i Region Syddanmark, som bemandes med en ambulanceassistent og en anæstesisygeplejerske. De nye beredskaber ville kunne supplere de eksisterende beredskaber og anvendes til behandlingskrævende liggende transporter mellem sygehusene. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I takt med at regionens akutplan udmøntes med øget centralisering af sygehusbehandling på færre matrikler må det forventes, at der opstår et øget behov for interhospitale transporter over længere afstande. Herudover må forventes, at den generelle reddermangel i Danmark, og særligt i Region Syddanmark, vil betyde, at det i en årrække vil være vanskeligt at tilkøbe nye ambulancebredskaber. 

  I dag varetages interhospitale behandlingskrævende transporter i Region Syddanmark af en ambulance bemandet med en ambulanceassistent og en ambulancebehandler. Den reviderede ambulancebekendtgørelse, som forventes at træde i kraft 1. juli 2016, åbner op for en ny mulighed for at erstatte ambulancebehandleren med en anæstesisygeplejerske. Det er ikke hensigten, at de nye beredskaber skal erstatte de interhospitale transporter med ledsagelse af personale, hvor der skal sygehuspersonale med i henhold til Region Syddanmarks retningslinjer for dette. Det er hensigten, at erstatte ambulancebehandleren med en anæstesisygeplejerske og dermed øge kompetenceniveauet.

   

  Der har i 2015 været afviklet ca. 11.338 interhospitale transporter, hvilket svarer til ca. 10% af de samlede A, B eller C kørsler. Herudover køres der årligt ca. 48.000 D-kørsler (ikke behandlingskrævende liggende transporter).  

   

  Kørselstype

  Kørsler i alt

  Antal IHT (*)

  % IHT

  A

  49.407

  1.159

  2

  B

  27.938

     641

  2

  C

  33.059

  9.538

  29

   

  110.404

  11.338

  10

  *) Opgjort på baggrund af gennemsnittet for kørsler med ydelseskode 21 (A+B kørsler) og ydelseskode 28 ift. sygehus til/fra adresser (C kørsler) for månederne januar-maj 2015, fremskrevet til december 2015. 

  Af ”udkast til bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.”, som er i høring og som forventes at træde i kraft 1. juli 2016, fremgår: ”Når en ambulance anvendes til overførsel af en patient fra et hospital til et andet, kan én af de personer som (…) bemander ambulancen, erstattes af en læge eller en anæstesisygeplejerske.”. I forhold til uddannelsesniveauet fremgår af udkastet til bekendtgørelsen, at anæstesisygeplejersken som indgår i ambulancens bemanding ”skal være i stand til at iværksætte behandling med ambulancens udstyr (…) samt have dokumenteret kendskab til livreddende indsats, fx fra deltagelse i PHTLS kursus”.

  Såfremt bekendtgørelsen i dens nuværende form træder i kraft, er det således muligt at efteruddanne og oplære anæstesisygeplejersker, således at disse kan erstatte ambulancebehandleren i en ny type præhospitalt beredskab. Dette vil give følgende fordele:

  -       Kvalitetsløft: ved at afsætte dedikerede ressourcer og bemande disse med specialuddannede anæstesisygeplejersker, som vil opnå en god rutine, hæves kvaliteten på de interhospitale transporter.

  -       Ambulancebehandlerens faglighed i fokus: Ved at benytte ambulancebehandlere til akutte indlæggelser og ambulanceudrykninger fremfor tidskrævende transporter mellem sygehusene, vil behandlernes kompetencer og faglighed i forhold til behandling på skadested blive udnyttet i højere grad.

  -       Driftsoptimering og specialisering: Ved at lade dedikerede ambulancer løse størstedelen af de daglige overflytninger mellem sygehusene og andre beredskaber løse de øvrige kørsler, tilføres ambulancetjenesten en øget specialisering samtidig med at den daglige drift kan optimeres.

  Med i alt ca. 11.338 interhospitale behandlingskrævende liggende transporter vil der med 5 nye beredskaber i gennemsnit være mellem 8 og 9 kørsler pr. dag, som kan afvikles af disse.  

  Med henblik på at gennemføre ovenstående foreslås, at mulighederne for at indgå et samarbejde med ambulanceoperatørerne BIOS og Responce om et pilotforløb på f.eks. 12 måneder, med sygeplejerskebemandede beredskaber som dedikeres til liggende, behandlingskrævende interhospitale transporter. Efter pilotprojektets afslutning vil der skulle foretages en evaluering af effekten på ambulancedriften og tages stilling til, om kontrakten med ambulanceoperatørerne skal forlænges.

  Det vurderes at der vil være volumen og aktivitet til at udnytte de nye beredskaber, såfremt disse bliver placeret hos et eller flere af de 5 akutsygehuse i Odense, Svendborg, Kolding, Aabenraa og Esbjerg, da den største aktivitet på interhospitale transporter foregår til/fra disse. De nye beredskaber vil som udgangspunkt blive bestykket som almindelige ambulancer i henhold til Region Syddanmarks krav hertil. Dog kan udstyr, der kun bruges på skadestedet eventuel udelades. Beredskabstiden vil være dagtid på hverdage, da det er i dette tidsrum de interhospitale transporter hovedsageligt finder sted. For at markere, at der er tale en et specialberedskab og at disse ikke indgår i det almindelige akutte beredskab, skal ambulancerne være hvide.

  Forud for iværksættelse at et eventuelt pilotprojekt skal følgende afklares i samarbejde med operatørerne og andre parter:

  -       Interesse for deltagelse – antal biler i pilotfase

  -       Pris pr. beredskab i pilotperioden samt pris for eventuel forlængelse af aftalen

  -       Bestykning af de nye ambulancer

  -       Uddannelse af anæstesisygeplejerskerne i henhold til den nye bekendtgørelse. Der forventes en indkøringsperiode på 1 måned til efteruddannelse og oplæring.

  -       Ansættelsessted og – vilkår for anæstesisygeplejerskerne (evt. orlov)

  -       Mulighed for dispensation fra Sundheds- og Ældreministeriet, såfremt pilotprojekt kan igangsættes før 1. juli

  -       Fastlæggelse af tidsplan henimod idriftsættelse i pilotfase

  -       Evalueringsmodel  aftales

  Når priserne fra ambulanceoperatørerne foreligger, vil der skulle tages stilling til antal nye beredskaber i pilotperioden samt finansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At der indledes et samarbejde med ambulanceoperatørerne med henblik på at afklare rammer, indhold og økonomi forbundet med afviklingen af et pilotprojekt.

  At forslag til pilotprojekt efterfølgende fremlægges for præhospitaludvalget

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Orienteredes og drøftedes. Administrationen indleder et samarbejde med ambulanceoperatørerne med henblik på at afklare rammer, indhold og økonomi forbundet med afviklingen af et pilotprojekt. Forslag til pilotprojekt forelægges efterfølgende for Præhospitaludvalget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1505
  5. Ansøgninger til statslige præhospitale puljer
  fold dette punkt ind Resume

  Der er en satspulje på sundhedsområdet på 1,5 mio. kr. til udbredelse af it-understøttelse af akuthjælperordninger. Det indstilles, at der ansøges om to projekter til i alt 600.000 kr.

  Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. i 2016 til at styrke den regionale indsats i områder med lang responstid. Det indstilles, at der ansøges om tre projekter til i alt 3.755.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015 – 2018 blev der afsat 1,5 mio. kr. til anvendelse i 2016 – 2017 til udbredelse af it-understøttelse af akuthjælperordninger. Disse midler målrettes med satspuljeaftalen for 2016 – 2019 til at udbrede regionernes akuthjælperordninger og sikre et kvalitetsløft.

  Ansøgning til puljen skal indsendes senest den 11. marts 2016.

  Det foreslås, at der efter præhospitalsudvalgsmødet sendes ansøgninger til puljen under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

  Det indstilles, at der ansøges om to projekter til i alt 600.000 kr.:

  • Projekt 1. Udbredelse af nuværende akuthjælperes indsatsområde 500.000 kr.
  • Projekt 2. Flere frivillige akuthjælpere – afprøvning af nye modeller 100.000 kr.

  Projekt 1. omhandler at udbrede de nuværende ca. 400 akuthjælperes indsatsområde fra deres nuværende lokalområde til hele Region Syddanmark.

  Projekt 2. omhandler at afprøve modeller for, hvordan man kan blive akuthjælper i hele Region Syddanmark ikke kun i akuthjælperens lokalområde.

  Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til at styrke den regionale indsats i områder med lang responstid, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016.

  Ansøgning til puljen skal indsendes senest den 1. april 2016.

  Det foreslås, at der efter præhospitalsudvalgsmødet sendes ansøgninger til puljen under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

  Det indstilles, at der ansøges om tre projekter til i alt 3.755.000 kr.:

  • Projekt 1. Elektronisk indsatsjournal til akuthjælpere 250.000 kr.
  • Projekt 2. Reduktion af psykiske eftervirkninger blandt akuthjælpere og professionel opfølgning på psykiske eftervirkninger 1.005.000 kr.
  • Projekt 3. Oprettelse af paramedicinerambulancer 2.500.000 kr.

  Projekt 1. omhandler at få etableret en elektronisk indsatsjournal til alle akuthjælpere i stedet for en papirjournal.

  Projekt 2. omhandler, at undgå/reducere akuthjælpere får psykiske eftervirkninger af akuthjælperindsats og bedre at kunne følge op på psykiske eftervirkninger.

  Projekt 3. omhandler støtte til oprettelse af paramedicinerambulancer.

   

  Der er vedhæftet i bilag de to breve med indkaldelse af ansøgninger og notat med beskrivelse af ansøgningerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitalsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der ansøges om to projekter til i alt 600.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje vedr. udbredelse af akuthjælperordninger, og

  At der ansøges om tre projekter til i alt 3.755.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje vedr. styrket akutindsats.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1505
  6. Transport af for tidligt fødte/kritisk syge små børn fra Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Der indkøbes et ambulancestel til kuvøsen på Ærø og en babypod til Ærø.

  Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvilken transportløsning, der vælges til transport af et for tidlig født/kritisk sygt småbarn fra Ærø

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitalsudvalget har tidligere bedt om at få forelagt et forslag til transport af kuvøse på Ærø.

  Der har været afholdt møde den 22. februar på Odense Universitetshospital om transport af for tidlig fødte børn/kritiske syge små børn fra Ærø med deltagelse af børnehenteholdet fra Odense Universitetshospital, Ærø Sygehus og jordemoder fra Ærø, den ledende jordemoder og Medicoteknisk Afdeling.

  På mødet blev forskellige løsninger drøftet, herunder brug af Babypod. Babypod er en transportbeholder, der er lettere end kuvøsen at håndtere, som kan spændes fast til båren i ambulancen.

  Der blev fra lægelig side anbefalet, at der både indkøbes et ambulancestel til kuvøsen på Ærø og en babypod til Ærø. Med ambulancestellet kan kuvøsen på Ærø transporteres med ambulance og redningshelikopter. Babypoden kan transporteres med ambulance og forventelig med akutlægehelikopter.

  Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, når der en sjælden gang er behov for transport af et for tidlig født/kritisk sygt småbarn fra Ærø, hvilken transportløsning, der vælges.

  Region Syddanmark har bedt den landsdækkende akutlægehelikopterordning undersøge, om den kan flyve med babypod.

  Det indstilles, at der både anskaffes et transportstel til kuvøse på Ærø til en pris af 225.000 kr. og en Babypod2 til en pris af ca. 50.000 kr. Indkøb af Babypod2 afventer dog tilbagemeldingen fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitalsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der indkøbes et transportstel til kuvøsen på Ærø og en Babypod2 til Ærø, og

  At udgiften på 275.000 kr. finansieres af præhospitalkontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 16/1505
  7. Nedbæring på Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet forslag til aftale mellem Region Syddanmark og Ærø Redningskorps, om at der kan tilkaldes hjælp fra Ærø Redningskorps til op- og nedbæringer på Ærø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til aftale mellem Region Syddanmark og Ærø Redningskorps, om at der kan tilkaldes hjælp fra Ærø Redningskorps til op- og nedbæringer på Ærø. Det skønnes, at assistancebehovet er ca. fem gange om året.

  Der er ambulanceberedskab på Ærø bemandet med to reddere, som er udstyret til at kunne håndtere patienter op til 200 kg under normale omstændigheder.

  Udkald af assistance foretages af AMK Vagtcentralen.

  Den årlige faste udgift til ordningen er 140.000 kr. Især i opstartsåret er der udgift til beklædning og sikkerhedssko til opgaven ca. 10.000 kr. i 2016.

  Aftalen kan træde i kraft den 1. maj 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitalsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der indgås aftale med Ærø redningskorps om assistance til nedbæring fra den 1. maj 2016, og

  At udgiften finansieres af præhospitalskontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2016:

  Mandag den 11. april 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 9. maj 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. juni 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 8. august 2016, kl. 14.00 – 17.00, BIOS

  Mandag den 12. september 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 3. oktober 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 7. november 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-03-2016

  Orientering om brev af 5. marts 2016 fra SF Ærø ang. ambulancesituationen på Ærø.

  Orientering om henvendelse fra Ærø Kommune.


  Siden er sidst opdateret 18-03-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |