Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 08. marts 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 08. marts 2016

Mødedato
08-03-2016 kl. 13:00 - 14:45

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af FMK i kommunerne
  2. Rigsrevisionens undersøgelse af sammenhængende patientforløb for patienter med senhjerneskade
  3. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse
  4. Status for sundhedsplanens mål vedr. telemedicin og mål vedr. digitaliserede meddelelser mellem sektorer
  5. Digital understøttelse af patienter i komplekse tværgående patientforløb
  6. Lægedækningssituationen i Esbjerg
  7. LUKKET PUNKT - Udbud af lægevagtskørsel
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 16/4497
  1. Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af FMK i kommunerne
  fold dette punkt ind Resume

  Aftale om implementering af oprydning i FMK udløb den 31. december 2015. I alt fem kommuner nåede imidlertid ikke at få foretaget alle oprydninger inden udløb af aftalen. Der er fra kommunal side stillet forslag om en forlængelse af aftalen, således at de sidste kommuner kommer i mål. Dette vil medføre en regional udgift på maksimalt 578.250 kr. Fratrukket restmidler fra den oprindelige aftale vil behovet for ”nye” midler beløbe sig til omkring 495.000 kr.

  Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt regionen skal medfinansiere en forlængelse af aftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev ultimo 2014 mellem Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og PLO indgået aftale om et enighedspapir vedrørende en opgave med oprydning i FMK i forbindelse med kommunernes igangsætning. I tilknytning hertil udarbejdede de centrale parter udkast til en implementeringsaftale til lokal indgåelse. Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland indgik denne aftale, og der blev fra Region Syddanmarks side også lagt op til indgåelse af denne, men PLO Syddanmark var ikke indstillet herpå og i stedet blev der indgået en tilpasset aftale gældende for Region Syddanmark.

  Ifølge denne aftale kan kommunen i forbindelse med igangsættelse af FMK anmode en praktiserende læge om oprydning på et medicinkort tilhørende en patient, som er tilmeldt praksis. Lægen honoreres med 300 kr. pr oprydning med ligelig udgift til regionen og kommunen. Der blev fra regional side afsat 3,2 mio. kr. til aftalen og det samme beløb blev afsat fra kommunal side.

  Denne aftale udløb den 31. december 2015.

  Det har imidlertid vist sig, at ikke alle kommuner nåede at få foretaget alle oprydninger inden udløb af aftalen. Det drejer sig konkret om fire kommuner samt eventuelt senere endnu en kommune. Der har fra kommunal side været ønske om en forlængelse af aftalen, således at disse kommuner når i mål med oprydningerne.

  Der blev således den 4. februar 2016 indgået aftale mellem de syddanske kommuner, regionen og PLO Syddanmark om en forlængelse af aftalen indtil 1. august 2016 og denne aftale er trådt i kraft. I henhold til aftalen forpligter de fire kommuner sig til at betale det fulde oprydningshonorar på 300 kr. pr. oprydning og Region Syddanmark forpligter sig, såfremt der træffes politisk beslutning om det, til at overtage 150 kr. af kommunernes betaling pr. oprydning, dog maksimalt i alt 566.400 kr.

  Kommunerne estimerer, at der mangler 630 oprydninger i Middelfart Kommune, 16 i Nyborg Kommune, 315 i Odense Kommune og 1088 i Tønder Kommune. Hvis Vejle senere ønsker at tiltræde aftalen, mangler der 1727 oprydninger i denne kommune.

  Hvis Region Syddanmark træffer politisk beslutning om at bidrage til betalingerne af oprydningerne, er regionens loft for udgifter til oprydninger dermed samlet 566.400 kr.

  Såfremt det besluttes at bevilge midlerne til en forlængelse af aftalen forventes det, at midlerne kan findes over sygesikringsbudgettet til almen praksis og medtages som en del af de samlede økonomiske udfordringer i 2016. Det kan oplyses, at der pr. 2. februar 2016 resterer i alt 167.400 kr. (hvoraf 83.700 kr. er regionens) fra den oprindelige ramme. Fratrækkes disse vil behovet for ”nye” midler beløbe sig til omkring 483.000 kr.

  KL, Danske Regioner og PLO har anbefalet en lokalt tilpasset tidsmæssig forlængelse af den allerede aftalte indsats, således at alle kommuner har mulighed for at nå de aftalte måltal.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse med henblik på beslutning af anbefaling til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  Drøftedes.

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet at bidrage til betaling af oprydning inden for en ramme på 566.400 kr.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/53403
  2. Rigsrevisionens undersøgelse af sammenhængende patientforløb for patienter med senhjerneskade
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I brev af 11. december 2015 oplyser Rigsrevisionen, at de vil gennemføre en undersøgelse af sammenhængende forløb for patienter med senhjerneskade.

  Den vil omfatte to regioner og to kommuner i hver af de to regioner. 

  De to regioner, som Rigsrevisionen har udvalgt til undersøgelsen, er Region Nordjylland og Region Syddanmark. De to kommuner, der er udvalgt i Region Syddanmark, er Kolding Kommune og Assens Kommune.

  Undersøgelsens hovedmål er at undersøge om patienter med senhjerneskade sikres sammenhængende forløb på tværs af sygehus og kommune. Sammenhængen mellem de to sektorer er en vigtig forudsætning for, at patienterne kommer sig så godt som muligt.

  I den forbindelse undersøges blandt andet, hvordan region og kommuner sikrer:

  -       At relevant information deles mellem sygehus og kommune, når patienterne udskrives

  -       At der udarbejdes fyldestgørende genoptræningsplaner til de relevante patienter

  -       At kommunerne følger genoptræningsplanerne

  -       At patienterne med senhjerneskade har rettidig adgang til genoptræning/rehabilitering

  Region Syddanmark har nedsat en administrativ task force, som repræsenterer regionen. Den består af medarbejdere fra afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, socialområdet, Sundhedsdokumentation samt Planlægning og Udvikling.

  Regionens bidrag har indtil videre været deltagelse i et åbningsmøde. På dette møde var der en dialog med uddybende spørgsmål relateret til undersøgelsens hovedmål.

  Ud fra dette samt den af Rigsrevisionen indhentede information vil Rigsrevisionen udarbejde et revisionsnotat, som kommer omkring den 10. marts 2016, og Region Syddanmark har det derefter i høring i 10 arbejdsdage.

  Efterfølgende vil der blive udarbejdet et beretningsudkast, der også indeholder Rigsrevisionens vurderinger og konklusioner. Dette vil Region Syddanmark få omkring den 23. maj, og regionen har så igen 10 arbejdsdage til høring.

  Den endelige beretning afrapporteres til Statsrevisionen medio september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Sundhedssamordningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 11/13244
  3. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse
  fold dette punkt ind Resume

  Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et forsknings- og samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark, Praktiserende Lægers Organisation Region Syddanmark (PLO), Syddansk Universitet (SDU), Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) og ti syddanske kommuner. Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 tidsplan og samlet økonomi for projektet. Projektet er blevet forsinket ad flere omgange med konsekvens for projektets tidsplan og økonomi. Jævnfør den gældende tidsplan for projektet gennemføres pilotprojektet i september-december 2016. Primo 2017 kan projektledelsen præsentere en tidsplan samt økonomi for projektets samlede gennemførelse. Storskalaprojektet forventes igangsat i løbet af 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et forsknings- og samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark, Praktiserende Lægers Organisation Region Syddanmark (PLO), Syddansk Universitet (SDU), Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) og ti syddanske kommuner. Projektets formål er at undersøge, om man gennem tidlig opsporing og stratificering kan identificere de borgere, der er i særlig risiko for at udvikle sygdom eller måske allerede har de første symptomer på (kronisk) sygdom. Derved rettes der i projektet fokus på de mennesker, der har størst behov for en målrettet og sammenhængende forebyggende sundhedsfaglig indsats. Indsatsen adskiller sig fra tidligere og nuværende projekter om helbredsundersøgelser ved udelukkende at fokusere på mennesker med særlig behov for indsats. Omdrejningspunktet for indsatsen er de praktiserende læger, som har kontakt med cirka 80 % af befolkningen i løbet af et år, ligesom kommunerne indgår i interventionen.

  Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 projektets løbetid og samlede økonomi.

  1.000 kr.

  2013

  2014

  2015

  I alt

  Projektgennemførelse

  Projektledelse mv.

  1.750

  1.750

  1.750

  5.250

  Database

  2.246

  2.148

  2.148

  6.542

  Pilotprojekt

  750

  750

  Projektgennemførelse, i alt

  4.746

  3.898

  3.898

  12.542

  Lægepakker, sundhedssamtale mv. (fkt.1.20)

  8.248

  8.248

  8.248

  24.744

  UDGIFTER, I ALT

  12.994

  12.146

  12.146

  37.286

   

  Projektet er af flere omgange blevet forsinket, blandt andet på grund af langstrakte forhandlinger med PLO Region Syddanmark om vilkår og økonomi for lægernes deltagelse samt DAMD sagen og de efterfølgende ændringer, som projektet har måttet undergå. Ressourceforbruget i projektledelsen og databasen har været uændret i perioden.

  Jævnfør den gældende tidsplan, godkendt af projektets styregruppe den 16. december 2015, starter pilotprojektet i september 2016 med en tremåneders driftsperiode frem til udgange af 2016. Pilotprojektet gennemføres i to kommuner og skal give vigtig viden om udvalgte projektelementer, inden storskalaprojektet sættes i gang; blandt andet lægernes tidsforbrug, dimensionering i almen praksis og kommune samt borgernes oplevelse af invitation, spørgeskema og forløb i almen praksis og/eller kommune. Efter pilotprojektets driftsfase følger en overgangsfase til storskalaprojektet, som forventes igangsat i 2017 med en treårig driftsperiode frem til udgangen af 2019.

  Projektets gentagne forsinkelser betyder, at der, forudsat at projektets løbetid forlænges, er øgede udgifter til projektets samlede gennemførelse. Det samlede merforbrug på projektgennemførelsen er pt. estimeret til 3,439 mio. kr. Dertil kommer, at udgifterne til drift og forskningsmæssig evaluering af pilotprojektet er steget fra 750.000 kr. til 1,140 mio. kr. Den øgede udgift skyldes, at det oprindelige budget var baseret på en ekstern finansiering af den forskningsmæssige evaluering, som kun blev delvist bevilget.

   

  I 2012 blev den forventede udgift til honorering af lægerne for deltagelse i projektet estimeret til, at lægerne over den treårige projektperiode skulle honoreres med tre gange 8,248 mio. kr. i alt 24,744 mio. kr. jf. det oprindelige budget.

  I slutningen af 2015 har projektledelsen i samarbejde med Praksisafdelingen gentaget beregningerne på de forventede udgifter til honorering af lægerne for deltagelse i projektet og er nået frem til, at den forventede udgift hertil er på 4.160.000 kr. årligt, i alt 12,5 mio. kr. i projektperioden. Det betyder, at projektets udgift til honorering af lægerne umiddelbart er reduceret med ca. 12 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 

   

  Jf. nedenstående ajourførte budgetoverslag skal der anvendes 22,875 mio.kr. til færdiggørelsen af projektet, svarende til et samlet mindreforbrug for projektets gennemførelse på 9,396 mio.kr.

   

  1.000 kr.

  Oprinde-ligt budget

  Regnskab 13-15

  Rest-budget

  Budget til færdig-gørelse

  Over-/underskud

  (+=overskud,

  -=underskud)

  Projektgennemførelse

  Projektledelse mv.

  5.250

  2.662

  2.588

  4.215

  -1.627

  Database

  6.542

  2.353

  4.189

  4.860

  -672

  Pilotprojekt

  750

  0

  750

  1.140

  -390

  Projekt-gennemførelse i alt

  12.542

  5.015

  7.527

  10.215

  -2.689

  Lægepakker, sundhedssamtaler mv.

  24.744

  0

  24.744

  12.660

  12.084

  UDGIFTER, IALT

  37.286

  5.015

  32.271

  22.875

  9.396

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 vil der blive overført driftsmidler til færdiggørelsen af projektet, jf. det ajourførte budgetoverslag. Samtidig vil detailbudgetterne for projektet blive ajourført i forhold til budgetoverslaget. De bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i den budgettilpasning, der fremlægges i regionsrådet i april 2016.

  Når pilotprojektets driftsperiode er gennemført, kan projektledelsen forud for storskalaprojektet primo 2017, præsentere en tidsplan samt et mere præcist budget for den samlede økonomi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/7979
  4. Status for sundhedsplanens mål vedr. telemedicin og mål vedr. digitaliserede meddelelser mellem sektorer
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status for sundhedsplanens mål vedrørende telemedicin og mål vedrørende digitaliserede meddelelser mellem sektorer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks sundhedsplan indeholder en række konkrete mål for de kommende år, og der gives i det følgende en status for to af disse. Det drejer sig om sundhedsplanens mål vedrørende telemedicin og mål vedrørende digitaliserede meddelelser mellem sektorer.

  Status for antal patienter, der modtager sundhedsydelser via telemedicin (mål nr. 22)
  Mål: 20 % stigning om året frem mod 2016

  Resultat for 2015: 42 % stigning

  Opgørelsen af telemedicinske ydelser og antal patienter, der modtager dem, baseres på opgørelser fra de patientadministrative systemer, som er systemer, der håndterer patientdata vedrørende indlæggelse, udskrivning, ambulante besøg etc. Til en række procedurer knyttes en kode, der fortæller, at proceduren er gennemført som en telemedicinsk ydelse.

  Opgørelsen for 2015 for antal patienter, der modtog telemedicinsk behandling, viser følgende:

  Antal patienter

  2012

  2013

  2014

  2015

  udvikling 2014 til 2015 i pct

  AK-behandling

  1.006

  999

  1.091

  1.449

  33

  KOL

  384

  386

  405

  431

  6

  Pacemaker/icd kontrol

  993

  1.285

  1.509

  1.758

  17

  Sårbehandling

  55

  97

  186

  211

  13

  Øvrige

  202

  209

  874

  1.591

  82

  Hovedtotal

  2.500

  2.804

  3.842

  5.440

  Samlet

  årlig udvikling

  12 %

  37 %

  42 %

  Antallet af patienter, som modtager telemedicinske ydelser, viser i 2015 således en gennemsnitlig stigning på 42 % i forhold til 2014. Den markante stigning i gruppen ’øvrige’ fra 2014 til 2015 dækker primært over en stigning af kontrol af CPAP-behandling i forbindelse med søvnforstyrrelse.

  Der kan over de seneste 4 år konstateres en stigende udvikling i antallet af patienter, der modtager telemedicinsk behandling. Den gennemsnitlige årlige udvikling i procent er 30 %. Målet anses for indfriet.

  Status antal digitaliserede meddelelser mellem sektorer (mål nr. 23)
  Mål: Fortsat nationalt førende

  Resultat for 2015: Region Syddanmark er stadig er i front, men ikke længere førende

  Målet opgøres på baggrund at statistikker udarbejdet af MedCom.

  Nedenstående tabel viser antal meddelelser sendt fra sygehusene pr. 1000 indbygger pr. måned.

  År

  Region Nordjylland

  Region Midtjylland

  Region Syddanmark

  Region Sjælland

  Region Hovedstaden

  2011

  504

  486

  597

  395

  300

  2012

  524

  497

  625

  392

  321

  2013

  554

  506

  629

  413

  352

  2014

  628

  545

  650

  459

  443

  2015

  664

  551

  646

  495

  516

  Af opgørelsen fremgår, at Region Syddanmark stadig er i front, men ikke længere er førende, idet Region Nordjylland har opnået et lidt højere gennemsnit. Dette kan skyldes, at det ikke er muligt i statistikken at udskille den trafik, som Region Nordjylland som driftsoperatør af løsning til fx screening for tarmkræft genererer på vegne af alle regioner. Der er således en vis usikkerhed knyttet til opgørelsen særligt til Region Nordjyllands trafik. 

  Målet vurderes på den baggrund betinget indfriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  Til orientering.

  Sundhedssamordningsudvalget ønsker, at der i den kommende drøftelse af telemedicin gives en status særligt i forhold til telemedicinske ydelser vedrørende KOL.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/7979
  5. Digital understøttelse af patienter i komplekse tværgående patientforløb
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsdatastyrelsen gennemfører et projekt om ”Digital understøttelse af patienter i komplekse tværgående forløb”. Det antages, at bedre digitalt samarbejde mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om patienter vil bidrage til bedre kvalitet i behandlingsforløbene for patienterne samt en bedre ressourceudnyttelse ved planlægning og håndtering af forløbene. Syddansk Sundhedsinnovation medvirker i projektet til udvikling af to prototyper på udvalgte løsningsområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Patienter med komplekse, tværgående forløb er særligt udsatte og har særlige behov for digital understøttelse - som eksempelvis via et digitalt koordineret behandlingsforløb. På den baggrund har Sundhedsdatastyrelsen lavet en kortlægning af området og igangsat dette projekt. Her er der blevet identificeret en række patientgrupper med komplekse forløb, der modtager sundhedsydelser i alle tre sektorer, og hvor det forventes, at bedre digitalt samarbejde mellem almen praksis, kommuner og sygehuse om komplekse forløb vil bidrage til bedre kvalitet i behandlingsforløbene for disse patienter samt en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med planlægning og håndtering af forløbene.

  Formål
  Den overordnede vision for hovedprojektet om komplekse, tværgående patientforløb er følgende:

  Patienter med komplekse forløb og deres pårørende møder et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor alle involverede i forløbet har digital adgang til oplysninger og hurtig kommunikation om patientens samlede situation

  Leverancer og samarbejde
  Projektet er et samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og Praktiserende lægers organisation (PLO).

  Projektet er opdelt i fire spor: visioner og mål (spor 1), den beskrevne forretningsarkitektur (spor 2), opstilling af systemteknisk målbillede (spor 3), pilotprojekt (spor 4). Syddansk Sundhedsinnovation er ansvarlig for delleverancen spor 4.

  Pilotprojektet skal på baggrund af de opstillede visioner og mål, den beskrevne forretningsarkitektur og opstilling af systemteknisk målbillede realisere arbejdet i en pilotafprøvning på to konkrete løsningsområder, som kan være et skridt på vejen hen imod digital understøttelse af komplekse forløb.

  De to konkrete løsningsområder er:

  ·         en fælles oversigt over patientens aftaler, som alle involverede aktører har adgang til

  ·         en fælles oversigt over patientens mål, som alle involverede aktører har adgang til

  Resultatet af Syddansk Sundhedsinnovations medvirken i projektet er udarbejdelse af to prototyper indenfor ovennævnte to områder. Prototyperne er tidlige produktversioner, der skal skabe et udgangspunkt for dialog omkring samarbejde om henholdsvis patientens mål/aftaler. I tilknytning til prototyperne vil der blive udarbejdet en beskrivelse af incitamenter for samarbejde på tværs af sektorerne i sundhedssektoren med fokus på at afdække, hvad der skal til, for at der tages ejerskab for de undersøgte løsninger.

   

  Resultater og perspektivering
  Det forventes således, at et styrket, digitalt samarbejde på tværs af sektorerne om komplekse patientforløb kan resultere i gevinster for den enkelte patient og i form af en reduktion i indlæggelser, liggetid, ambulante besøg samt besøg hos den praktiserende læge og plejeopgaver i den kommunale sektor.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  6. Lægedækningssituationen i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en aktuel orientering om status vedrørende lægedækningssituationen i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  7. LUKKET PUNKT - Udbud af lægevagtskørsel
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en aktuel orientering om status på sagen vedrørende udbuddet af lægevagtskørsel.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  Sundhedssamordningsudvalget besluttede at flytte punktet til lukket dagsorden.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på mødet den 15. september 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016, tirsdage:

  • 26. april 2016, kl. 13.00 – 15.00 – Tandsbjerg Lægehus
  • 24. maj 2016, kl. 13.00 – 15.00 – Specialcenter for Voksne Handicappede, Otterup
  • 21. juni 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Øjenlæge Jesper Skov i Fredericia
  • 9. august 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg*
  • 13. september 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Institut for Idræt, Odense*
  • 11. oktober 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Øre-næse-halslæge Peter A. Haahr, Vejle
  • 15. november 2016, kl. 14.00 – 16.00 – En praksis i Haderslev
  • 13. december 2016, kl. 13.00 – 15.00 - Regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  * Det bemærkes, at besøgsrækkefølgen af praktiske årsager er justeret, således at Psykiatrisk afdeling i Esbjerg besøges den 9. august 2016, mens Institut for Idræt i Odense besøges den 13. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-03-2016

  -

   

  Herdis Hanghøi, Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 09-03-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap