Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 03. marts 2016

Kontaktforum for Handicap - Referat - 03. marts 2016

Mødedato
03-03-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Handicapcenter Sydøstfyn, Grejsdalen 19, Nyborg

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Niels Vogensen

 • Afbud
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Mette Bossen Linnet, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af referat fra møde 6. januar 2016
  2. Orientering om Handicapcenter Sydøstfyn v. centerleder Carl Lykke Jensen
  3. Oplæg om medicinering med psykofarmika v. overlæge John Teilmann Larsen
  4. Orientering om forslag til justering af Socialområdets organisering
  5. Status på Boligplanen på det sociale område
  6. Initiativer på det regionale socialområde
  7. Implementering af rammeaftalen på socialområdet i Syddanmark
  8. Drøftelse af emner til kommende møder
  9. Gensidig orientering
  10. Mødekalender 2016
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 16/524
  1. Godkendelse af referat fra møde 6. januar 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.


  Sagsnr. 16/524
  2. Orientering om Handicapcenter Sydøstfyn v. centerleder Carl Lykke Jensen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Handicapcenter Sydøstfyn tilbyder bolig, samvær og aktiviteter til mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning. Det gælder mennesker med stort plejebehov eller med behov for struktureret hverdag. Tilbuddene er både almene og specialiserede.

  Målgruppen er mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning. De kan både være mobile og immobile, udadreagerende, selvskadende, have psykiske tillægshandicaps eller en psykiatrisk problemstilling. Tilbuddene omfatter også mennesker med demens og personer med behov for sondemadning.

  Handicapcenter Sydøstfyn leverer ydelser efter Serviceloven: §§ 108, 107 og 104. 

  Handicapcenter Sydøstfyn består af følgende afdelinger: Lilleskov og Annekserne, Sydbo og Låddenhøj.

  Centerleder Carl Lykke Jensen vil fortælle uddybende om centret på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Carl Lykke Jensen holdt oplæg om Handicapcenter Sydøstfyn. Carl Lykke Jensen fortalte om centrets målgrupper, centrets faciliteter og tilbud, udformningen af borgernes lejligheder samt personalesammensætningen.

  Størstedelen af centrets lokaler er nybygget, hvilket betyder, at der f.eks. i mange af lejlighederne er taget højde for individuelle og varierende behov, idet indretningen af lejligheder kan ændres ved hjælp af fleksible vægge.

  Carl Lykke Jensen fortalte, at afdeling Sydbo med 24 botilbud og 16 pladser i aktivitets- og samværs tilbud bliver overdraget til Svendborg Kommune pr. 1. januar 2017. Der er igangsat en overdragelsesproces. 

  Car Lykke Jensen fortalte om Handicapcenter Sydøstfyns værdier som lyder således:

  Du er noget særligt

  Du kan noget

  Du bliver forstået


  Han fortalte ligeledes om centrets kerneopgave, som centret definerer således:

  Vi skaber trygge og udviklende rammer i samspil med den enkelte borger.

  Handicapcenter Sydøstfyn såvel som Nyborg Kommune har stort fokus på frivillighed og samarbejder om dette med henblik på at skabe fælles aktiviteter for borgerne.

  Medlemmerne af Kontaktforum var interesserede i at høre om ledsagereglerne. Carl Lykke Jensen fortalte, at hvis borgere ønsker ledsagelse til at komme ind byen, skal det bevilliges af betalerkommunen. I denne sammenhæng opleves der stor forskel på kommuners serviceniveau.

  Carl Lykke Jensens oplæg udsendes sammen med referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/24683
  3. Oplæg om medicinering med psykofarmika v. overlæge John Teilmann Larsen
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet vil John Teilmann Larsen, der er specialeansvarlig overlæge ved Telepsykiatrisk Center i Odense orientere om medicinering af patienter med en psykiatridiagnose.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Kontaktforum for Handicap den 6. januar 2016 blev der udtrykt interesse for at høre nærmere om anvendelsen af psykofarmika relateret til målgruppen på regionens sociale centre.

  På mødet vil John Teilmann Larsen, der er specialeansvarlig overlæge ved Telepsykiatrisk Center i Odense orientere om medicinering af patienter med en psykiatridiagnose.

   

  Oplægget er en indføring i de generelle rammer for medicinering med psykofarmika, og en gennemgang af de mest aktuelle udfordringer i forhold til medicinering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  På mødet holdt John Teilmann Larsen oplæg om psykofarmaka. Oplægget udsendes sammen med referatet.

  John Teilmann Larsen fortalte bl.a. om bevæggrunde for at behandle psykisk sygdom og metoder til at behandle psykisk sygdom. Han fortalte om forskellige typer psykofarmaka samt deres bivirkninger og om de typiske årsager til overmedicinering.

  John fortalte om, hvordan psykiatriens medicinrådgivning arbejder med medicinområdet, hvor man bl.a. udarbejder behandlingsalgoritmer for at introducere en systematisk tilgang til behandling af psykiske lidelser. Man arbejder generelt med information, og man samarbejder med almen praksis på området.

  Psykiatriens medicinrådgivning kommer desuden ud på nogle af de sociale centre f.eks. Syrenparken i Børkop, hvor de laver medicingennemgang af alle patienter. På baggrund heraf afleverer de forslag til medicinændringer til behandlende læge (praktiserende læger /psykiatere). Der er ofte ændringsforslag, så indsatsen nytter.

  John Teilmann fortæller, at det er vigtigt at vide, at udviklingshæmmede ofte reagerer stærkere på psykofarmaka end ikke-udviklingshæmmede. Også af relevans for det sociale område er det, at stort set alle mennesker med Downs Syndrom udvikler Alzheimers og får demensmedicin.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/53177
  4. Orientering om forslag til justering af Socialområdets organisering
  fold dette punkt ind Resume

  Ledelsen på Socialområdet har udarbejdet et forslag til justering af Socialområdets organisering med henblik på, at imødekomme de udfordringer, området står overfor. Det foreslås, at den fremtidige model for organisering af Socialområdet fortsat skal være baseret på centermodellen, hvor de nuværende 8 centre reduceres til 6 centre.

  Materialet har været sendt i administrativ høring i perioden 5. januar til 18. januar 2016.

  Forslaget skal ses i sammenhæng med resultaterne af den kommunale overtagelsesdagsorden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det specialiserede socialområde i Region Syddanmark står med en række udfordringer, der forudsætter en fælles indsats. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, der fortsat vil være stramme. Hertil kommer, at resultaterne af den kommunale overtagelsesdagsorden betyder, at kommunerne pr. 1. januar 2017 i alt overtager tilbud, svarende til 14 % af det regionale budget på Socialområdet. 

  Med afsæt heri har Socialområdet besluttet, at indlede arbejdet med en justering af den nuværende centerstruktur, der blev etableret 1. januar 2013.

  Socialområdets ledelse (centerledere, afdelingschef og driftsdirektør) har på baggrund heraf udarbejdet ”Forslag til justering af Socialområdets organisering”, der direkte berører organiseringen på 4 af de 8 nuværende centre. De berørte centre er: Autismecenter, Center for Senhjerneskade, Center for Misbrug og Socialpsykiatri samt Center for Børn og Unge.

  Ledelsen for Socialområdet foreslår, at den fremtidige model for organisering af Socialområdet fortsat skal være baseret på centermodellen, hvor de nuværende 8 centre reduceres til 6 centre.

  Det har været afgørende for valg af organisationsmodel, at den er baseret på målgrupper for herigennem at bibeholde den høje specialiseringsgrad og understøtte princippet om, at borgeren er i centrum. Samtidig med at modellen kan håndtere de konkrete udfordringer omkring bæredygtig økonomi.

  Forslaget har været sendt i administrativ høring i perioden 5.-18. januar 2016. Høringen er udsendt til det Fælles MED-udvalg for Socialområdet samt de Lokale MED-udvalg på de 8 nuværende centre.

  Resultatet af høringen behandles, så det kan forelægges Psykiatri- og Socialudvalget den 11. marts 2016. Det endelige forslag til justering af Socialområdets organisering forventes forelagt Regionsrådet den 25. april 2016.

  Forslag til nye centernavne vil blive forelagt Psykiatri- og Socialudvalget samt Regionsrådet samtidig med forslag til justering af Socialområdets organisering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Bente Gertz fortalte, at høringen om socialområdets fremtidige organisering endnu ikke er færdigbehandlet i psykiatri- og socialudvalget. Udvalget behandler høringssvarerne på møde den 11. marts 2016. Bente Gertz påpegede, at det er vigtigt, at justeringen af socialområdets organisering sikrer, at regionens sociale centre bibeholder den høje specialisering og sikrer den økonomiske bæredygtighed.

  Nogle af høringssvarene peger på, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere Egely under Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Medlemmer af Kontaktforum for Handicap pegede på, om man kunne forsvare, at Egely skulle være et center for sig selv. Driftsdirektør på det sociale område, Christian Schacht- Magnussen medgav, at der er en særlig udfordring omkring Egelys organisatoriske placering. Idet Egely ikke er en særlig stor afdeling, vil det ikke være hensigtsmæssigt, at Egely blev et center for sig selv. Tanken med at placere Egely under Center for Misbrug og Socialpsykiatri er, at man kan drage nytte af centrets ekspertise vedrørende misbrug, psykiske problemer samt centrets personaler, som bl.a. tæller sygeplejersker og en psykolog.


  Sagsnr. 11/27697
  5. Status på Boligplanen på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort orientering omkring status på revision af socialområdets boligplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Revision af socialområdets Boligplan har, bl.a. på grund af kommunernes hjemtagelsesmuligheder, været sat på pause for nogle projekters vedkommende.

  Nu hvor det er afklaret, hvilke af regionens tilbud, som kommunen ønsker at hjemtage, kan processen igangsættes igen. Der gives her en kort orientering om status på de enkelte projekter.

  Syrenparken etape 1 er under færdiggørelse, og øvrige etaper udbydes snart. 

  Bognæs projektet: Udbudsmaterialet er udsendt, og tilbudsgivere er ved at klargøre deres tilbud.

  Bihuset (Autismecentret) har været sat på standby og omfatter en boligdel og en aflastning, der er beliggende på 2 forskellige matrikler. Boligdelen beliggende på Roesskovsvej 127, 5000 Odense er en del af Boligplanen, og planlægning igangsættes snarest. Bihuset aflastning på Bjerregårdsvej 12, 5000 Odense skal afklares og tilføjes i den revidere Boligplan.

  Låddenhøj (Handicapcenter Sydøstfyn) dagcenter i Nyborg er en del af Boligplanen, men har også været sat på standby dels grundet, at der skulle ske en nærmere afklaring af økonomien og dels pga. at Kerteminde kommune måske ville hjemtage nogle borgere, der benyttede aktivitetscenteret Nordlys i Nyborg. Dette kunne påvirke pladsbehovet på Låddenhøj, da Nordlys eventuelt så på sigt skulle modtage borgere fra Låddenhøj for at undgå tomme pladser på Nordlys. Fremadrettet skal der for Låddenhøj fastlægges behov, økonomi og tidsplan.

  Flydedokken (Center for Misbrug og Socialpsykiatri CMSP) i Fredericia var i Boligplanen planlagt til udførelse i 2015 – 2016, men manglede politisk afklaring. Pt. afventes der udmeldinger fra Socialdirektørforum bl.a. omkring ny placering, da Flydedokken ikke kan blive på nuværende lokalitet i Fredericia. Udmelding fra Socialdirektørforum kommer tidligst maj måned 2016. Der overvejes let byggeri (præfabrikeret byggeri) med fleksible boliger – men der skal først fastlægges en mulig lokalitet sandsynligvis i Vejle eller Fredericia Kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Christian Schacht-Magnussen og Bente Gertz orienterede om, at en arbejdsgruppe under Socialdirektørforum indstiller til lukning af Flydedokken. Arbejdsgruppen er kommet frem til, at der ikke er en fremtidig efterspørgsel på pladser til Flydedokkens målgruppe. Der skal derfor findes nye pladser til de 9 borgere, der pt. bor på tilbuddet.

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap udtrykker bekymring for, at borgerne bliver tabere i denne udvikling.


  Sagsnr. 15/3247
  6. Initiativer på det regionale socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på aktuelle initiativer, som Region Syddanmarks socialområde arbejder med.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der som fast punkt på møder i Kontaktforum for Handicap gives en status på aktuelle initiativer på det regionale socialområde.

  Socialområdet arbejder fortsat med at omsætte rehabiliteringsstrategien, der blev politisk vedtaget i efteråret 2014, på alle de sociale centre. Der er et klart borgerperspektiv i den rehabiliterende tilgang, hvor målet er at skabe indsatser, der giver de bedste betingelser for at støtte borgeren i at fungere i hverdagen og leve et så selvstændigt liv som muligt. Der iværksættes i foråret 2016 et pilotprojekt, hvor der bliver fokus på vidensdeling af gode historier/eksempler på rehabiliterende indsatser på tværs af centrene. Der arbejdes desuden på at uddele en rehabiliteringspris til bedste tiltag/historie.

  Der følges i foråret 2016, for første gang, op på succeskriterierne for rehabiliteringsstrategien. Her er der blandt andet fokus på medarbejdernes viden og kompetencer til at arbejde rehabiliterende samt, om den rehabiliterende tilgang ses tydeligt i beskrivelsen af indsatsen for borgerne.

  Socialområdet arbejder desuden fortsat med de temaer, der blev orienteret om på Kontaktforums møde i september 2015, herunder: Udvikling af selvbestemmelse og sammenhæng i indsatsen, evaluering af brugeroplevet kvalitet, resultater og effekter af indsatserne, velfærdsteknologi samt tidsvarende boliger og fysiske rammer. Der arbejdes også fortsat på at udvikle samarbejdet og dialogen med kommunerne om, hvilke ydelser der efterspørges fra de regionale sociale tilbud.

  Aktuelt arbejdes desuden med justering af Socialområdets organisering fra de nuværende otte sociale centre til fremtidig seks centre. Forslaget skal imødekomme de udfordringer, området står overfor, blandt andet som følge af, at kommunerne fra 2017 overtager flere af de nuværende regionale sociale tilbud, jævnfør andet punkt på dagsordenen.

  Der gives en uddybende beskrivelse på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Bente Gertz fortalte, at Rehabiliteringsstrategien opretter en pris, som man kan søge, hvis man arbejder på et rehabiliterende projekt. Formålet er at synliggøre de rehabiliterende indsatser på regionens sociale tilbud. Prisen skal uddeles ultimo 2016 eller primo 2017.

  Ole Lennart Hansen påpegede, at rapporten ”Metoder i botilbud” bør tages med i arbejdet med rehabiliteringsstrategien, da metoderne heri er mange og bør bredes ud.

  Christian Schacht-Magnussen fortalte, at da SFI udarbejdede rapporten, var ingen af de regionale tilbud med i undersøgelsen. SFI medtog kun kommunale tilbud. Men undersøgelsen har afstedkommet, at man har taget det op i Socialdirektørforum.

  Christian Schacht-Magnussen fortalte desuden, at resultatet af en rehabiliterende indsats kommer af, at man arbejder systematisk. Metodemylder er ikke struktureret. Det handler om at finde ud af, hvad det er, der gør en forskel. Vi skal afprøve systematisk, så vi kan se, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

  Derudover blev der orienteret om, at der er nedsat et vidensteam for rehabilitering på tværs af centrene bl.a. med henblik på at dele viden om, hvad man arbejder med rehabilitering på de forskellige centre.

  Vidensteamet kigger blandt andet på:

  -      Om den rehabiliterende indsats er synlig i borgernes individuelle planer

  -      Om medarbejderne oplever at arbejde rehabiliterende og at være klædt på det

  -      Om kommunerne oplever, at vi arbejder tilstrækkeligt rehabiliterende

  -       Om vi kan dokumentere, at det at arbejde rehabiliterende medfører et reduceret timebehov. Dog handler det ligeså meget om at undgå at miste færdigheder end at kunne selv. Og ofte erstattes et opfyldt delmål af nye delmål. Det er derfor ikke altid, at det at arbejde rehabiliterende automatisk medfører nedsat timebehov.


  Sagsnr. 15/30925
  7. Implementering af rammeaftalen på socialområdet i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der arbejdes med forskellige delelementer i Rammeaftale 2016, ligesom der arbejdes med at udvikle Rammeaftale 2017, herunder udforme en ny mission og vision for samarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der arbejdes i både kommuner og regionen på forskellig vis med de temaer, der indgår i Rammeaftale 2016, såvel i Udviklingsstrategien som i Styringsaftalen. Mange af tiltagene arbejdes der med lokalt hos den enkelte kommune eller regionen, mens der samarbejdes på tværs om andre tiltag. Eksempelvis arbejder regionen fortsat med at styrke dokumentation af resultater og effekter af de sociale indsatser, som er et af de fælles temaer i Udviklingsstrategien som opfølgning på rapporten fra 2015 ”Metoder i botilbud”.

  Der er desuden indledt dialog mellem regionen og de kommuner, der skal overtage regionale sociale tilbud fra 1. januar 2017, så der sker en koordineret og hensigtsmæssig overdragelse af tilbuddene.

  I forhold til Styringsaftalen, så følges der som aftalt op på belægningstal to gange årligt for tilbuddene med henblik på at følge kapaciteten af pladser i Syddanmark. Som noget nyt er der fra 2016 desuden aftalt regelmæssig dialog mellem regionen og socialdirektørformandsskabet for at understøtte koordineringen i mellem kommunernes behov for pladser og regionens udbud heraf.

  I forhold til initiativet i Rammeaftale 2016 om vidensdeling er der endnu ikke taget stilling til, hvilke konkrete temaer, der skal iværksættes tværkommunale/regionale workshops om. Det er aftalt, at der holdes 3-4 temadage om emner, der har en bredere interesse. I december 2015 blev holdt en temadag om det gode voksenliv for børn og unge med handicap, hvor der var bred deltagelse af fagfolk fra kommuner samt brugerorganisationer, hvor der både var et fagligt oplæg samt input fra deltagerne i forhold til, hvad der understøtter overgangen til det gode voksenliv.

  Redesign af Rammeaftalen
  Socialdirektørforum i Syddanmark har desuden besluttet, at rammeaftalen for 2017 skal redesignes til en mere integreret aftale mellem Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. Der skal herunder formuleres en fælles vision og mission for Syddanmark. Visionen skal tage afsæt i, hvad der skal tegne det fælles arbejde med borgerne samt de pejlemærker, man gennem de seneste år har arbejdet ud fra:

  • Nærhedsprincippet
  • Rehabilitering
  • Udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer

  Der er desuden ønske om, at rammeaftalen fremadrettet har et stærkere fokus på at forebygge økonomiske konsekvenser af vigende belægninger på tilbud, samt at forebygge økonomiske efterregninger til kommunerne og mellem kommuner. Der er igangsat et arbejde i forhold til eventuel justering af Styringsaftalen for at imødekomme dette ønske. Der er desuden fortsat fokus på udgiftsudviklingen på socialområdet, bl.a. som følge af kommunernes håndtering af "omprioriteringsbidraget". Der er derfor forventninger om, at taksten/omkostningerne reduceres i 2017.

  Forslag til ny justeret rammeaftale for 2017 forelægges for Socialdirektørforum den 11. maj 2016 og skal, som i forgående år, være godkendt i kommuner og region senest den 15. oktober 2016.

  Der gives en uddybende orientering på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Bente Gertz fortalte, at Kontaktforum for Handicap kommer til at høre mere om den nye rammeaftale i løbet af efteråret.

  Der var en drøftelse omkring, hvordan man tilpasser medarbejderantallet til skiftende behov. Christian Schacht-Magnussen fortalte, at så store udsving, er der heldigvis ikke. De fleste tilbud har en fin belægning særligt på autismeområdet, hvor de har venteliste. Engbo har haft udfordringer, men det seneste halve år er efterspørgslen også steget her.

  På Handicapcenter Sydøstfyn har man udbygget centret med nogle pladser til borgere med autisme. Det gør regionen dog kun der, hvor personalet er uddannet og klædt på til at arbejde med målgruppen, og hvor forholdene tillader det.

  Christian Schacht-Magnussen fortalte, at dialogen med de kommuner, der vil hjemtage tilbud, går godt. Der har været møder med alle 4 kommuner (Svendborg, Vejen, Middelfart, Kolding). Der er aftalt en fremrykket proces, så centrene allerede i slutningen af foråret har orienteret det personale, der skal overdrages.


  Sagsnr. 16/524
  8. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til, hvilke emner man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  På mødet i kontaktforum for Handicap den 6. januar 2016 blev det besluttet, at der til mødet med de pårørende den 9. juni skal holdes et oplæg, hvor fokus er på:

  • Tavshedspligten
  • Omsorgspligten – herunder også fokus på sundhed – hvor meget må man ”pådutte” sundhed overfor borgerne
  • Værgemålsområdet

  Derudover har Kontaktforum for Handicap besluttet, at man på kommende møder ønsker punkter på dagsorden omkring:

  • Frivillighedsstrategien – hvordan går det med implementeringen af strategien 
  • Til efteråret vil man gerne have fokus på hvilken strategi socialområdet har i forhold til hvad man blive tilbyde fremadrettet
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Det blev besluttet, at følgende punkter bliver sat på dagsorden til mødet med de pårørende den 9. juni:

  • Tavshedspligten
  • Omsorgspligten – herunder også fokus på sundhed – hvor meget må man ”pådutte” sundhed overfor borgerne
  • Værgemålsområdet
  • Boligplanen – (det vil være hensigtsmæssigt at der er en jurist med, som har kendskab til relevante boliglove på socialområdet)

  ·         Initiativer på socialområdet

  Punkter til møder i efteråret:

  ·         Orientering om Rehabiliteringsstrategien

  ·         Årsrapport for samrådet

  • Frivillighedsstrategien – hvordan går det med implementeringen af strategien 
  • Til efteråret vil man gerne have fokus på hvilken strategi socialområdet har i forhold til hvad man blive tilbyde fremadrettet

  Sagsnr. 16/524
  9. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Niels Vogensen fortalte, at han af personlige årsager træder ud af Kontaktforum for Handicap. Danske Handicaporganisationer stiller med et nyt medlem, men der afventes en tilbagemelding om, hvem der udpeges. Niels har været glad for sin deltagelse og glad for tilliden.

  Anita Fjerbæk fortalte, at Sind har fået ny formand på Fyn, Poul Skaaning, samt fem nye bestyrelsesmedlemmer.

  Ole Lennart Hansen fortalte, at LEV er interesseret i, at de botilbud man har i regioner og kommuner er i stand til at møde de nye behov, der opstår, i takt med at borgere lever længere.

  Ole Lennart Hansen fortalte, at LEV har fået midler til at arbejde for, at borgere kan komme ud i det almindelige forenings- og kulturliv.


  Sagsnr. 16/524
  10. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2016

  Torsdag den 9. juni 2016 fra kl. 16-18 med efterfølgende middag (pårørende inviteres med til mødet) ved Handicapcenter Nordøstfyn, Nordlys – alternativet er biblioteket i Teglgårdsparken 26.

  Torsdag den 15. september 2016 fra kl. 14-16 ved Center for Senhjerneskade, Kingstrup

  Torsdag den 15. december 2016 fra kl. 14-16 ved Center for Børn og Unge, Stjernen

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Torsdag den 9. juni 2016 fra kl. 16-18 med efterfølgende middag (pårørende inviteres med til mødet) på biblioteket i Teglgårdsparken 26.

  Torsdag den 15. september 2016 fra kl. 14-16 ved Center for Senhjerneskade, Kingstrup

  Torsdag den 15. december 2016 fra kl. 14-16 ved Center for Børn og Unge, Stjernen

  Forslag til mødelokationer i 2017:

  ·         Nordlys

  ·         Æblehaven


  Sagsnr. 16/524
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 03-03-2016

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 14-03-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |