Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 17. marts 2016

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 17. marts 2016

Mødedato
17-03-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Jensen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark
  2. Jordforurening - Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016
  3. Orientering om aktuelle sager
  4. Eventuelt
  5. Næste møde


  Sagsnr. 16/8103
  1. Forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til Råstofplan 2016 forelægges til godkendelse i regionsrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Regionsrådet har i december 2014 besluttet at revidere den gældende Råstofplan 2012. Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. § 6a, stk. 1 i råstofloven.

  Der er indkommet 48 bidrag med bemærkninger fra råstofentreprenører, lodsejere, organisationer og kommuner i Region Syddanmark. Der er indsendt 28 bemærkninger med forslag til udlæg af nye råstofgraveområder for sand, grus og sten. Administrationen har udarbejdet en hvidbog med forslag til regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger (link til elektronisk hvidbog: http://hoering.rsyd.dk/Webpublicering/Publicering/Hvidbog?HoeringId=94efc80a-37ae-4d6e-bca0-802e8bd1729e ).

  Med udgangspunkt i bemærkningerne har administrationen udarbejdet et oplæg til forslag til Råstofplan 2016.

  Forslag til Råstofplan 2016 indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer i Region Syddanmark, og planforslaget beskriver regionens indsatsområder for den kommende planperiode. Forslaget indeholder desuden retningslinjer for råstofindvinding, en redegørelse for ressourcesituationen og afgrænsning af grave- og interesseområder (link til elektronisk kort: http://www.rsyd.dk/wm480557 ).

  Som en del af miljøvurderingen af den samlede plan er der udarbejdet miljørapporter og en screening for de arealer, der potentielt kan udlægges som nye graveområder for sand, grus og sten. Dels for arealer der ønskes udlagt i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag, og dels arealer der foreslås på baggrund af regionens egen råstofkortlægning.

  På baggrund af miljørapporterne foreslår administrationen, at 25 af de indkomne bemærkninger med forslag imødekommes helt eller delvist. Herudover foreslås udlagt 4 arealer som graveområder på baggrund af regionens egne råstofkortlægninger. Arealerne foreslås udlagt som graveområder i forslag til Råstofplan 2016.

  Fem af de indkomne bemærkninger indeholder forslag til udlæg af nye råstofgraveområder for klæg. Disse områder er hovedsageligt beliggende i Natura2000-område, hvorfor der kræves en planlægningstilladelse fra Naturstyrelsen, før der kan udlægges graveområder. Det vil således ikke kunne ske indenfor tidsplanen for revisionen af råstofplan 2016. Det er en del af planens strategi i den kommende planperiode at arbejde for at sikre forsyning med klæg til digerne.

  Hvis regionsrådet godkender administrationens oplæg, skal forslaget til Råstofplan 2016 udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til § 6a, stk. 3 i råstofloven.

  Samtidig vil de 29 arealer, der foreslås som nye graveområder blive udsendt i partshøring. Desuden foretages partshøring af lodsejere ved reduktion af graveområder.

  På baggrund af den offentlige høring og partshøringerne skal regionsrådet udarbejde Råstofplan 2016 til endelig vedtagelse.  Regionsrådets afgørelse om endelig vedtagelse af råstofplanen kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til Råstofplan 2016 med miljøvurdering udsendes i offentlig høring i 8 uger,

  at nye udlæg og ændringer af råstofgraveområder udsendes i partshøring, og

  at hvidbogen for indkaldelse af idéer og forslag vedtages som regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-03-2016

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  I forhold til forslaget om udlægning af nyt graveområde ved Uge (Hærvejen) anbefaler udvalget, at det levende hegn langs hærvejen bevares efter at udgravningen er afsluttet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/48334
  2. Jordforurening - Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger, har været i offentlig høring i 4 uger. Denne gang er der kommet ét høringssvar. Miljø og Råstoffer fremlægger forslag til behandling af høringssvaret og vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016. Der foreslås ingen ændringer i prioriteringen af nye forureningsundersøgelser og oprensninger som følge af høringssvaret.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årlig prioritering 2016

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på sit møde den 11. december 2015 at sende forslag til Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 i høring i 4 uger. Høringen er nu afsluttet, og Miljø og Råstoffer fremlægger forslag til behandling af det indkomne høringssvar og vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 (bilag).

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, der igangsættes i 2016. Der startes nye aktiviteter for i alt ca. 11 mio. kr. Det er ca. 7-8 mio. kr. mere end de foregående år, da mange længerevarende forureningsundersøgelser er eller forventes afsluttet. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2016 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi, i specifikke handleplaner og via lovgivningen.

  Prioriteringen af de nye forureningsundersøgelser og oprensninger er udarbejdet på grundlag af de strategier, regionsrådet tidligere har vedtaget. Det betyder, at den videregående indsats primært skal ske inden for de højest prioriterede grundvandsindsatsområder, men også at konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at fremrykke en indsats over for enkelte forureninger, der udgør en akut risiko over for værdifuldt grundvand. Kun i helt særlige situationer sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Ved prioriteringen af indsatsen i 2016 er fokus lagt på at afslutte den systematiske grundvandsindsats i de 11 højest prioriterede grundvandsindsatsområder. Denne indsats indledtes i 2013 og er videreført som planlagt frem til nu, hvor der arbejdes i Svendborg og Søndersø. I Svendborg-området gennemføres 39 videregående undersøgelser i 2016, og i Søndersø inddrages ny viden om grund­vandet i det igangværende arbejde med en samlet risikovurdering af flere forureninger med chlorerede opløsningsmidler. Indsatsen i 2016 omfatter desuden tre akut prioriterede forureninger – én videregående under­søgelse og to oprensninger.

  En liste med de prioriterede undersøgelser og oprensninger kan ses i publikationen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 (bilag).

  Nye forureningsundersøgelser og oprens­ninger 2016 medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Regionen kan gennemføre andre undersøgelser og oprensninger end dem, der fremgår af forslaget, fx hvis nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggør en indsats her og nu.

  Indkomne høringssvar og behandling

  Regionen har modtaget ét høringssvar - fra Fredericia Kommune. Høringssvaret er gen­givet i notatet Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 – Behandling af høringssvar (bilag). Heri er også Miljø og Råstoffers forslag til besvarelse og behandling af høringssvaret. Der foreslås ingen ændringer i listen over, hvor regionen skal gennem­føre videregående undersøgelser og oprensninger i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet: 

  At forslag til Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 og forslag til behandling af høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-03-2016

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/258
  3. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-03-2016

  Afdelingschef Mette Christensen oplyste, at afdelingen for Miljø og Råstoffer i samarbejde med Kommunikation er ved at oprette en kanal på YouTube, hvor der løbende vil blive lagt film ud fra arbejdet med oprensnings-og jordforureningsprojekter rundt om i regionen. Kanalen forventes at gå i luften efter påske.

  Derudover informerede Mette Christensen om, at forhandlinger med Naturstyrelsen vedr. kompensation for udgifter afholdt til udarbejdelse af VVM-redegørelser netop er blevet afsluttet. Forhandlingsresultatet blev, at Region Syddanmark får 1,5 mio. kr. retur.

  Endelig henviste Mette Christensen til, at mødet den 22. juni kl. 12-14 ikke bliver afholdt på grund af møde i regionsrådet om politiske pejlemærker for Region Syddanmark.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/258
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-03-2016

  Ingen bemærkninger.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/258
  5. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 28. april 2016 kl. 14.00-16.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-03-2016

  Næste møde afholdes den 28. april 2016 kl. 14.00 – 16.00 i regionshuset.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 18-03-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap