Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 04. april 2016

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 04. april 2016

Mødedato
04-04-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg

Deltagere
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Siden sidst - gensidig orientering
  2. Udkast til procesplan for udarbejdelse af årsplan 2017-2018 for samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten samt status på årsplan 2015-2016
  3. Strategiproces i Region Sønderjylland-Schleswig
  4. Regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen den 6. juni 2016
  5. Regeringens nye strategi for Tyskland
  6. Henvendelse vedrørende det tyske mindretal
  7. Strategic Transnational Cluster Cooperation - projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet
  8. Analyse af grænsebanegård
  9. Kommende arrangementer
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 16/619
  1. Siden sidst - gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Der blev orienteret om:

  Møde vedr. forberedelserne til 100-året for Genforeningen i 2020.

   

  Status for samarbejdet i Jyllandskorridoren.

  Vibeke Syppli Enrum og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/393
  2. Udkast til procesplan for udarbejdelse af årsplan 2017-2018 for samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten samt status på årsplan 2015-2016
  fold dette punkt ind Resume

  I punktet gives en opdateret status på gennemførelsen af årsplanen 2015-2016. Derudover forelægges udkast til procesplan for udarbejdelse af årsplan 2017-2018 og fornyelse af partnerskabsaftalen for samarbejdet med Slesvig-Holsten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten om regionalt samarbejde. Som et led i partnerskabsaftalen udarbejdes der 2-årige årsplaner for aktiviteter, der har fælles interesse. Der skal i 2016 udarbejdes en ny årsplan, der gælder for 2017-2018.

  Årsplanen for 2015-2016 blev underskrevet i juni 2015 og inkluderer aktiviteter på følgende områder:  

  1. Uddannelse og arbejdsmarked,
  2. Erhvervsudvikling: Udbygning af fælles styrker og etablering af grænseoverskridende klynger,
  3. Sundhedssamarbejde,
  4. Infrastruktur og mobilitet,
  5. Kulturelt samarbejde og mindretal. 

  På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet den 28. januar 2016 om fremdriften i initiativerne i årsplanen for 2015-2016 har administrationen opdateret status for gennemførelse af årsplanen 2015-2016 (vedlagt som bilag).

  De fleste initiativer er gennemført eller er planlagt til at blive gennemført i 2016. Der er enkelte initiativer, der udestår, herunder på sundhedsområdet.

  Der har i en årrække været drøftelser om at forny selve partnerskabsaftalen, som ligger til grund for samarbejdet med Slesvig-Holsten, da denne indholdsmæssigt er forældet. Det er desuden tilkendegivet i årsplan 2013/2014, at man vil forny partnerskabsaftalen.

  Det foreslås, at der arbejdes for, at den nye partnerskabsaftale og årsplan 2017/2018 godkendes politisk af regionsrådet i Region Syddanmark og af delstatsregeringen i Slesvig-Holsten i december 2016.

  Vedlagt er udkast til procesplan for udarbejdelse af årsplan 2017-2018 samt fornyelse af partnerskabsaftale med Slesvig-Holsten.

  Det foreslås, at udvalget drøfter udkast til procesplan for årsplan 2017-2018 og fornyelse af partnerskabsaftalen for samarbejdet med Slesvig-Holsten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Udvalget tog status for årsplanen 2015-2016 samt procesplanen for udarbejdelse af årsplan 2017-2018 til efterretning. Udvalget bemærkede, at man bør bestræbe sig på, at initiativerne bliver mere operationelle i årsplanen 2017-2018. Udvalget bemærkede ligeledes, at der udover samarbejdet med Slesvig-Holsten bør være fokus på at etablere et samarbejde med Hamborg, bl.a. i regi af Jyllandskorridoren.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/383
  3. Strategiproces i Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med strategiprocessen i Region Sønderjylland-Schleswig foreligger nu disposition og præmisser for strategien. Der har på den baggrund været afholdt dialogmøde med politiske repræsentanter fra partnerne. Der gives en status på processen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Region Sønderjylland-Schleswig vedtog på sit møde den 23. februar 2016 en disposition for den kommende strategi.

  Dispositionen (vedlagt) indeholder følgende indsatsområder:

  ·         Arbejdsmarked: Fremme af et sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen

  ·         Kultur: Fremme af et sammenhægende kulturrum på tværs af grænsen

  ·         Politisk og administrativ dialog og samarbejde: Politisk netværksdannelse og dialog mellem de grænsenære myndigheder og aktører

  I tillæg til dispositionen besluttede bestyrelsen følgende præmisser:

  ·         Den nuværende finansielle ramme for samarbejdet er udgangspunkt for de strategiske overvejelser.

  ·         Det er konsensusprincippet, der er gældende ved afstemning omkring nye opgaveområder.

  ·         Vedrørende punktet ”Politisk og administrativ dialog og samarbejde”: Det forudsættes, at initiativer kommer fra partnere/partnerforvaltninger og understøttes af disse.

  Den 8. marts 2016 blev der afholdt dialogmøde for partnernes politiske repræsentanter i Bov. Der var godt fremmøde til dialogmødet med ca. 80 deltagere. Dialogmødet forløb godt og konstruktivt. Der var generelt opbakning til indsatsområderne vedr. arbejdsmarked og kultur, hvorimod der som forventet var en del diskussion vedr. politisk og administrativ dialog og samarbejde, særligt i forhold til i hvilket omfang regionskontoret skal inddrages samt bredden af temaerne.

  De indkomne bemærkninger tages med videre i strategiarbejdet, herunder også i udarbejdelsen af den kommende handlingsplan mv.

  Strategiprocessen fortsætter som skitseret i kommissoriet. Et endeligt strategiudkast og evt. ny aftaletekst forventes forelagt Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse i juni 2016. Herefter skal dokumenterne til politisk godkendelse hos partnerne med henblik på en underskrivelse i forbindelse med bestyrelsesmødet i oktober 2016.

  Det blev besluttet, at der ikke som planlagt afholdes et døgnseminar i forbindelse med bestyrelsesmødet i juni 2016.

  Under strategiprocessen har informationen fra Regionskontoret været drøftet. I forlængelse heraf har Regionskontoret udsendt en skrivelse om informationstilbud. Den er vedlagt til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6503
  4. Regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen den 6. juni 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark afholder et regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen i foråret 2016. Topmødet har fokus på at finde nye samarbejdsmuligheder mellem de videregående uddannelser i grænseregionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen i Slesvig-Holsten, det danske Uddannelses- og Forskningsministerium samt Region Syddanmark afholder regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen den 6. juni 2016 kl. 10-16 i Flensborg.

  Det overordnede formål med det regionale uddannelsestopmøde er at finde nye veje og muligheder for uddannelsessamarbejde over grænsen mellem de videregående uddannelser. Udgangspunktet er den proces, som blev startet i foråret 2015 med møder i Sønderborg og Flensborg samt indkomne bidrag både skriftligt og via dialogmøder.

  På uddannelsestopmødet vil der bl.a. blive sat fokus på at drøfte, hvordan man gennem styrket grænseoverskridende uddannelsessamarbejde kan løfte regionen og støtte op om vækst og udvikling. 

  Derudover vil der på uddannelsestopmødet blive sat fokus på virksomhedernes behov i grænseregionen, grænseoverskridende samarbejder andre steder i EU samt konkrete eksempler på uddannelsessamarbejde i den dansk-tyske grænseregion.

  Uddannelsestopmødets anden halvdel opdeles i en række temaspor, hvor der vil være mulighed for at sætte fokus på mere fagspecifikke samarbejds- og udviklingsmuligheder inden for fx fælles styrkepositioner, styrkelse af sprog- og kulturkompetencer samt mobilitet på tværs af grænsen.

  Fra syddansk side er det ambitionen, at uddannelsestopmødet skal bruges aktivt til at styrke det grænseoverskridende uddannelses- og vidensamarbejde som et bidrag til vækst- og udviklingsindsatsen i grænseregionen, herunder i relation til ønsket om at skabe synergi med indsatsen for kvalificeret arbejdskraft omkring Sønderborg.

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde og udvalget for regional udvikling blev orienteret om sagen henholdsvis den 28. januar og 22. februar 2016. Det foreslås, at udvalgene løbende orienteres om sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/384
  5. Regeringens nye strategi for Tyskland
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har offentliggjort en ny regeringsstrategi for samarbejdet med Tyskland. Hovedfokus for regeringens strategi er at styrke rammebetingelserne for Danmarks samhandel med Tyskland på kort og længere sigt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen offentliggjorde den 4. februar 2016 Danmarks nye Tysklandsstrategi. Hovedfokus i strategien er at styrke rammebetingelserne for Danmarks økonomiske samarbejde med Tyskland på kort og længere sigt. Strategien peger på en række indsatser fra regeringen under seks hovedoverskrifter:

  • Danmarks vigtigste handelspartner: I afsnittet redegøres for Tysklands store økonomiske betydning for Danmark. Regeringen vil opgradere repræsentationerne i Hamborg og München til generalkonsulater, samt arbejde for Femern Bælt-projektet og styrkelse af det indre marked for energi. Der afsættes desuden ekstra midler til markedsføring af dansk kyst- og naturturisme i Tyskland. Der henvises i teksten til den dansk-tyske transportkommission, men der indgår ikke tiltag i den forbindelse.

  • Sydtyskland – lettere adgang for danske virksomheder: I afsnittet redegøres for potentialet i øget eksport til Sydtyskland. Regeringen vil sætte fokus på at lette adgangen til tyske virksomhedsnetværk og industrikoncerner, tilbyde en inkubator-facilitet på innovationscentret i München samt tilføre en ekstra medarbejder til det eksisterende innovationscenter.

  • Små danske virksomheder – brug for en hjælpende hånd: I afsnittet redegøres for små og mellemstore virksomheders barrierer i forhold til at eksportere til Tyskland samt messe-deltagelse som et redskab til eksportfremme. Regeringen vil styrke samarbejdet mellem Eksportrådet, Væksthusene, erhvervsorganisationer og andre samarbejdspartnere i forhold til oplysning og indledende rådgivning af SMV’er, støtte erhvervsfremstød med 10 mio. kr./år i 2016 og 2017 samt etablere ”SMV-hjælp Tyskland” med 2,5 mio. kr./år i 2016 og 2017, hvor Eksportrådet hjælper SMV’er ind på det tyske marked

  ·        Nye markeder – grøn omstilling, byggeri og digitalisering: I afsnittet redegøres for de særlige potentialer i eksport inden for grøn omstilling, byggeri og digitalisering. Regeringen vil opprioritere indsatsen for at etablere relationer på myndighedsniveau inden for udvalgte politiske satsningsområder, understøtte etableringen af strategiske alliancer med samlede danske løsninger til større tyske projekter (her nævnes samarbejde med etablerede offentlig-private markedsføringskonsortier som State of Green og Healthcare Denmark), samt styrke ambassaden i Berlin med en økonomisk diplomati-rådgiver.

  ·        Vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen: I afsnittet redegøres for en række eksisterende tiltag i forhold til det grænseoverskridende samarbejde. (I forhold til syddanske samarbejder nævnes indsatsen for at udvide Region Sønderjylland-Schleswigs grænsependlerrådgivning, og at man er i gang med at undersøge mulighederne for et uddannelsestopmøde i grænseregionen).  Regeringen vil fremme lokal beskæftigelse og tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft i forbindelse med etableringen af Femern Bælt forbindelsen, styrke samarbejdet med de tyske mindretalsskoler gennem et specifikt samarbejde med Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt understøtte udvekslingsprogrammer på de danske mindretalsskoler i Tyskland.

  ·        Uddannelse og sprog som katalysator for styrket samarbejde og handel: I afsnittet redegøres for potentialerne ved en styrket tysk-indsats i det danske uddannelsessystem. Regeringen vil igangsætte 7 initiativer i folkeskolen, på ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. I forhold til videregående uddannelser vil regeringen styrke mulighederne for at tage praktikophold i Tyskland. Der igangsættes desuden en kampagne på sociale medier.

  Regeringens strategi for Tyskland er vedlagt som bilag.

  På baggrund af offentliggørelsen af regeringens Tysklandsstrategi har regionsrådsformand Stephanie Lose og formanden for udvalget for dansk-tysk samarbejde Hans Philip Tietje den 30. marts 2016 sendt et opfølgende brev til udenrigsminister Kristian Jensen. Brevet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Til orientering. Udvalget opfordrede til, at der følges op på brevet til ministeren med henblik på større regional involvering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/619
  6. Henvendelse vedrørende det tyske mindretal
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget en henvendelse vedrørende det tyske mindretals rettigheder, bl.a. i forbindelse med kontakten med de offentlige myndigheder, jf. Europarådets rammekonvention og sprogpagt.  Der orienteres i dagsordenspunktet om denne henvendelse, og der gøres rede for forskellige indsatser i forhold til de nationale mindretal og deres rettigheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har sammen med Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner modtaget en henvendelse fra Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann samt Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby (vedlagt som bilag). I henvendelsen opfordrer de to ministre bl.a. til, at man i de fire kommuner samt i Region Syddanmark sikrer, at personer, der tilhører det tyske mindretal i Sønderjylland, hverken i skrift eller tale må hindres i at benytte det sprog, de foretrækker. Dette gælder bl.a. i forhold til kontakten med de offentlige myndigheder.

  Sundhedsafdelingen i Region Syddanmark har sendt opfordringen videre til bl.a. de syddanske sygehuse. På baggrund af denne opfordring har Sygehus Sønderjylland oplyst, at Sygehus Sønderjylland har en velkomstside på tysk, hvor det direkte er nævnt, at patienter, der tilhører det tyske mindretal kan kommunikere med sygehuset på tysk, for så vidt dette med rimelighed kan lade sig gøre. Forbeholdet om, at det med rimelighed skal kunne lade sig gøre, fremgår af Den Europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog.

  Derudover linkes der på den tyske velkomstside til en tysk oversættelse af pjecen ”Mine rettigheder som patient”, og der linkes også til enkelte andre tysksprogede websider. http://www.sygehussonderjylland.dk/wm246746

  Det bemærkes, at pligten til, ”i det omfang dette med rimelighed kan lade sig gøre”, at kunne kommunikere på mindretalssproget fx i forbindelse med behandling på et sygehus, i følge Den Europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog, gælder ”inden for det område, hvor der bruges regionale sprog eller mindretalssprog”.

  Endvidere kan det bemærkes, at det tyske mindretal i Danmark jf. patientmobilitetsdirektivet har ret til - lige som øvrige danske statsborgere, der er sygesikret til udgift for Danmark - at søge behandling i resten af EU (herunder Tyskland) og modtage samme tilskud til behandling, som de ville have fået i Danmark. Formålet med patientmobilitetsdirektivet er at lette patienters adgang til behandling i udlandet.

  Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange af de syddanske patienter, der gør brug af patientmobilitetsdirektivet, der tilhører det tyske mindretal, idet det bl.a. i København-Bonn erklæringerne fremgår, at bekendelsen til hhv. tysk og dansk nationalitet og kultur er fri og ikke af myndighederne må bestrides eller efterprøves.

  Generelt kan det dog siges, at der, blandt syddanskere, der søger behandling i udlandet jf. patientmobilitetsdirektivet i forhold til fx planlagt sygehusbehandling, søges inden for en ret bred vifte af både forskellige specialer og behandlinger. Det er f.eks. gynækologiske og urologiske indgreb, ortopædkirurgi, CT- eller MR-scanninger, grå stær operationer og rygoperationer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26634
  7. Strategic Transnational Cluster Cooperation - projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har sammen med en bredere gruppe af partnere siden sommeren 2015 arbejdet på at udvikle en større projektansøgning ”Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation" til Interreg Nordsø-programmet med ansøgningsfrist 14. marts 2016. Arbejdet er født ud af samarbejdet i Jyllandskorridoren, som er forankret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Projektet er et erhvervsprojekt med det overordnede mål at styrke rammebetingelserne for vækst via to overordnede indsatser.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Jyllandskorridorsamarbejdet er forankret i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og sigter mod at afdække og udnytte samarbejdspotentialer bredt inden for regional vækst og udvikling.

  Med udgangspunkt i Jyllandskorridoren har Region Syddanmark sammen med en bredere gruppe af partnere siden sommeren 2015 arbejdet på, at udvikle en projektansøgning til Interreg Nordsø-programmet – planlagt indsendt til ansøgningsfrist 14. marts 2016.

  Projektets titel er: ”Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation".

  Projektet er et erhvervsprojekt med det overordnede mål at styrke rammebetingelserne for vækst via to overordnede indsatser:

  • At styrke klyngers kompetencer via internationalisering, innovation og kompetenceopbygning.
  • At afdække muligheder for at fremme klyngernes vilkår transnationalt og skabe grundlag for stærkere løsninger på fælles klima- og energiudfordringer gennem strategisk samarbejde.

  For at konkretisere projektet er det faglige udgangspunkt samarbejdet mellem klynger inden for bæredygtig energi. Projektets aktiviteter retter sig mod at styrke det tvær-regionale og internationale samarbejde.  

  Målet for indsatsen er, at udvikle langsigtede strategier og tilpasse rammebetingelserne i de regionale innovationssystemer, så de understøtter og tilskynder til tværnationalt klyngesamarbejde. Klyngerne vil i projektet få styrket det grænseoverskridende samarbejde samt øgede innovationskompetencer. I projektet vil klyngerne desuden gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter med afsæt i regioners og byers behov for løsninger inden for udfordringerne på energiområdet. I samarbejde mellem byer/regioner og klyngeorganisationer, etableres et antal såkaldte living labs som platform for udvikling af nye og implementering af eksisterede løsninger.

  Projektet har både et kortere erhvervsmæssigt sigte og et bredere og mere langsigtet samarbejde om forbedring af de regionale innovationssystemer. Projektet består af fire faglige arbejdspakker og to arbejdspakker med henholdsvis projektledelse/administration og kommunikation. De fire faglige arbejdspakker er: Viden/analyser, Udvikling af klyngeorganisationernes service, Politisk samarbejde og Living labs.

  Der er lagt op til, at der afholdes en årlig event (i alt 3 konferencer/møder eller lignende) på politisk niveau i projektperioden med deltagelse af politikere fra alle offentlige partnere. Her drøftes muligheder for samarbejde, for eksempel fælles indsats over for EU og/eller nationale myndigheder for at få fjernet barrierer i forhold til klima- og energiindsatsen og klynger.

  Partnerne bag ansøgningen omfatter bl.a. Region Syddanmark (DK), Hamborg (D), Schleswig-Holstein (D), Region Midtjylland (DK), Region Nordjylland (DK), Aarhus kommune (DK), Aalborg kommune (DK), Oslo (NO), Groningen (NL), Alkmar (NL), Falkirk (SCT) samt en række erhvervsklynger fra de deltagende lande, samt Belgien. Fra Syddanmark deltager erhvervsklyngen CLEAN. 

  Projektet løber i godt tre år (november 2016 – april 2020) og har et samlet budget på godt 37 mio. kr. CLEAN’s andel af det samlede budget er ca. 2,6 mio. kr., heraf skal CLEAN selv finansiere 50% (1,3 mio. kr.). En del af denne egenfinansiering vil CLEAN søge syddansk Vækstforum om.

  Interreg Nordsøen forventes at behandle ansøgningen på møde i september 2016.

  Udvalget for regional udvikling behandlede sagen den 22. februar 2016 med følgende indstilling:

  Det indstilles, at udvalget for regional udvikling anbefaler regionsrådet:

  At godkende, at Region Syddanmark medvirker i færdiggørelsen af ansøgningen.

  At give overordnet tilsagn om deltagelse i projektet på politisk niveau.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 22-02-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-03-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mikkel Andersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-03-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/49483
  8. Analyse af grænsebanegård
  fold dette punkt ind Resume

  Efter en beslutning i Flensborg byråd, blev der i løbet af 2014 igangsat en analyse af mulige placeringer af en ny banegård i/ved Flensborg. Aabenraa Kommune og Region Syddanmark har deltaget i analysearbejdet, foruden nærtrafikselskabet (Nahverkehrsverbund) i Schleswig-Holstein.

  Analysen er gennemført af et konsortium bestående af SMA und Partner AG (Zürich) samt Gertz Gutsche Rümenapp GbR (Hamburg). Der foreligger nu en afsluttende rapport, der blev offentliggjort den 1. februar 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I den vedlagte analyse (hele analysen foreligger kun på tysk, men der vedlægges en dansk oversættelse af analysens kapitel 8) er der fundet tre alternativer for placering af en kommende banegård i Flensburg. Det ene alternativ består i at optimere den eksisterende banegård.

  Både Aabenraa Kommune og Region Syddanmark har dog påpeget, at der ønskes en forbedring af fjerntrafikken i Jyllandskorridoren, hvilket kræver en ny banegård placeret på den direkte baneforbindelse vest for Flensburg by. Et tilsvarende synspunkt fremgår også af rapporten fra Dansk-Tysk Transportkommission, november 2015.

  De vigtigste konklusioner og anbefalinger fra rapporten er:

  Konklusioner:

  • Det nuværende fjerntrafiktilbud på Jyllandsaksen er ikke attraktivt.

  • Baneteknisk kan en hurtigere forbindelse realiseres. En ny grænsebanegård kan forkorte transporttiden med syv minutter. Hvis dette kombineres med nye tiltag ved Rendsburg, Tinglev og Vejle, er det muligt at få transporttiden mellem Aarhus og Hamburg ned under 3½ time.

  • En tidsgevinst på syv minutter retfærdiggør ikke i sig selv udgifterne til en ny grænsebanegård. Der bør derfor tænkes i en integreret løsning (forbedret fjerntrafiktilbud; en attraktiv banegård til fjerntrafik; optimal sammenhæng med busser og øvrige trafikarter), hvilket kan give anledning til en klar forbedring af tilgængeligheden i regionen.

  • Fem placeringer af en ny fjerntrafikbanegård er sammenlignet. Placering ved henholdsvis Padborg og Harrislee er fravalgt. Herefter er analyseret placeringer ved CITTI-Park og Weiche samt en optimering af den eksisterende banegård.


  Analysen af de fem placeringer viser at:

  a.    I alle tilfælde er indregnet en genåbning af strækningen Flensburg-Niebüll.

  b.    En ny banegård ved Weiche viser det største passagerpotentiale.

  c.    En evt. ”regionalbanegård” ved Flensburgs busterminal (ZOB) er kun relevant sammen med en placering i Weiche.

  d.    Placeringen ved CITTI-Park har bedst tilgængelighed for personvogne.

  e.    Ved alle tre placeringer kan opnås et passende antal ”Park-and-Ride”-pladser.

  Anbefalinger:

  • Der er både fra tysk og dansk side lagt op til forbedringer af fjerntogstrafikken.
   På tysk side med en strategi for to-timers-drift mellem Hamburg og Flensburg. På dansk side med Timemodellen (som dog ikke i første omgang ændrer tilbuddet syd for Kolding).

  • Der er behov for at få en drøftelse med DB og DSB om fjerntrafikstilbuddet på middellangt og langt sigt.

  • Fjerntrafikken mellem Hamburg og København forudses at blive ledt via Flensburg og Kolding, mens Femern-forbindelsen etableres (ifølge rapporten mellem 2017 og Femernforbindelsens færdiggørelse). Dette tidsrum bør udnyttes til gennem et attraktivt togtilbud at skabe en efterspørgsel, som på længere sigt kan opretholde to-timers-drift mellem Hamburg og Aarhus.

  • Ved en placering i Weiche mangler der imidlertid vurdering af en række nødvendige følgeinvesteringer.

  Rapportens kap. 8 afsluttes med at definere to skridt i den videre proces:

  1. For det første bør der optages forhandlinger med DB og DSB om køreplansmuligheder – også set i lyset af, at Hamburg-Københavnstrafikken i en (lang) periode evt. skal føres via Flensburg og Kolding.

  2. Dernæst er der behov for, at fremme en beslutning om igangsætning af planlægning af banegård i Weiche, genåbning af forbindelser til busterminal samt mellem Flensburg og Niebüll.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/619
  9. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Næste udvalgsmøde afholdes i regionshuset den 31. maj 2016.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-04-2016

  Ingen punkter.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 06-04-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |