Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 11. april 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 11. april 2016

Mødedato
11-04-2016 kl. 15:00 - 16:25

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til retningslinje for lægefaglig godkendelse af befordring til udenregional frit valgs behandling
  2. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  3. Status - nye ambulancekontrakter
  4. Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 14/45412
  1. Forslag til retningslinje for lægefaglig godkendelse af befordring til udenregional frit valgs behandling
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet indeholder et forslag til indførsel af en retningslinje, så patienter tildeles befordring på regionens regning til udenregionale sygehuse, hvis det sundhedsfagligt vurderes at være bedst for patienten. Herudover orienteres om forventet ændring af praksis vedr. ledsagelse af børn som følge af en tilbagemelding fra Sundhedsministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Der har været en række uhensigtsmæssige episoder vedrørende kørsler af syddanske patienter til behandling på udenregionale sygehuse. Dette har især været til onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH), hvor patienter ikke har kunnet komme frem til en igangværende behandling ved egen hjælp, som følge af deres sygdom.

  Patienterne er ofte startet i et frit-valgsforløb for en specifik sygdom og har så efterfølgende fået konstateret tilstødende sygdomme, der har forværret deres tilstand betydeligt og forhindret dem i ved egen hjælp selv at nå frem til behandlingen.

   

  Forslag til retningslinje vedr. udenregional behandling

  I dag visiteres kørslerne til udenregional behandling efter meddelelsesbreve modtaget fra det udenregionale sygehus samt i henhold til de gældende specialeplaner. Hvis Odense Universitetshospital (OUH) har kunnet behandle patienten rettidigt og er godkendt i henhold til gældende specialeplan, har kørselskontoret givet afslag på kørsel til de patienter, der fortsat vælger den udenregionale behandling. Dette sker efter reglerne om frit valg og er i overensstemmelse med regionsrådets visitationspraksis, der tager udgangspunkt i bekendtgørelsens minimumsbetingelser. Her er patienten berettiget til befordring til det nærmeste sygehus, der kan varetage behandlingen, hvis man opfylder de gældende betingelser.

  Der har som nævnt været en række cases hvor AUH og OUH har ønsket, at behandlingen skulle varetages af Aarhus, selvom OUH er godkendt til behandlingen og kan varetage denne. Problemet opstår ved bestilling af patienttransport. Her vil kørselskontoret give afslag på kørsel, da man selv kan varetage behandlingen i regionen.

  Der kan dog, fagligt set, være gode grunde til, at patienten fortsætter sit patientforløb på AUH. Vedhæftet udkast til retningslinje (bilag 1) foreslår derfor, at man fremover skal inddrage afdelingsledelsen med henblik på at få deres faglige begrundelse for, at OUH ikke skal varetage behandlingen. Kan kørselskontoret ikke nå at indhente afdelingsledelsens faglige vurdering inden en eventuel kørsel, tildeles patienten i den akutte situation en kørsel. Patienten skal informeres om, at man efterfølgende behøver den regionale behandlingsansvarlige afdelings accept for fortsat at kunne få bevilliget kørsler til behandlingen udenregionalt.

  Det anslås, at der vil være tale om ca. 5 hændelser pr. måned. Tallet inkluderer både de patienter, hvor man ikke har kunnet nå at indhente en faglig vurdering, og de patienter hvor man fagligt vurderer, at det er bedst for patienten at blive behandlet uden for regionen.

  Retningslinjen vedrører primært OUH, men kan også anvendes af andre sygehuse og vil gælde for både somatikken samt psykiatrien.

  Ledsagelse af børn

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i et svar vedr. ledsagelse af børn anført, at hvis det læge-/sundhedsfagligt vurderes, at begge forældres ledsagelse er nødvendig i forbindelse med barnets ophold på sygehuset, er begge forældre berettiget til befordring/godtgørelse, hvis man i øvrigt opfylder gældende betingelser. Ledsagelsen er også gældende ved barnets ophold på sygehuset. Dette gælder også ved behandling i udlandet.

  Udmeldingen står i modsætning til tidligere afgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed (det tidligere Patientombuddet), hvor den hidtidige praksis har været en ledsager pr barn. Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud, at man vil inkorporere ministeriets fortolkning i deres klagesagsafgørelser og regionen ændrer derfor den hidtidige praksis og vil fremover køre begge forældre, hvis det skønnes sundhedsfagligt nødvendigt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet at indføre vedhæftede retningslinje vedrørende udenregional behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-04-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/3459
  2. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Som et led i arbejdsprocessen skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive område. Disse perspektiver og synspunkter skal efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdsprocessen med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark, skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunker vil efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark, herunder afholdelse af en konference, der er planlagt gennemført i slutningen af juni.

  Drøftelserne i udvalgene vil blive opsummeret og samlet i et overordnet oplæg, som kan være en del af grundlaget for den ovennævnte konference.

  Processen skal munde ud i, at Regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Formålet med pejlemærkerne er, at de skal være en form for overbygning på de eksisterende visioner og strategier, og derfor skal de understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark. Derfor kan drøftelserne i udvalget med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende visioner, strategier eller politikker indenfor udvalgets arbejdsområde.

  Vedlagte diskussionsoplæg danner rammen for udvalgets drøftelser, og det foreslås, at drøftelserne primært tager udgangspunkt i udvalgets egne opgave- og arbejdsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Præhospitaludvalget drøfter perspektiver for pejlemærker for Region Syddanmark med udgangspunkt i spørgsmålene i vedlagte diskussionsoplæg. Dette med henblik på at komme med synspunkter og perspektiver, der kan indgå i det videre arbejde vedrørende udarbejdelse af pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-04-2016

  Drøftedes, herunder fokus på det præhospitale tilbud i regionen, nytænkning af området, tættere på borgerne, fokus på anvendelse af frivillige, udnyttelse af teknologi, involvering af kommunerne mv.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  3. Status - nye ambulancekontrakter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. september 2015 overgik ambulancetjenesten i Region Syddanmark til to nye operatører. Samtidig blev den tekniske disponering på AMK-vagtcentral hjemtaget.

  Bios Ambulanceservice Danmark og Responce A/S har nu kørt ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og sygetransporter i regionen i syv måneder.

  De første fire måneder som en indkøringsperiode, hvorefter opgaven overgik til reguler drift.

  På mødet gives en mundtlig status på driften af de nye ambulancekontrakter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-04-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. status for responstider, bodsberegning, modregning for manglende beredskaber, status for rekruttering, status for uddannelse af reddere mv.

  Oplæg vedlægges.

   

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/6561
  4. Sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag vedrører forslag om iværksættelse af et pilotprojekt med sygeplejerske bemandede liggende sygetransporter til interhospitale overførsler, som supplement til det eksisterende præhospitale beredskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget godkendte på mødet 7. marts 2016 et forslag om at undersøge mulighederne for at igangsætte et projekt med sygeplejerskebemandede beredskaber.

  Baggrunden er det forventede øgede behov for interhospitale transporter over længere afstande som følge af den øgede centralisering af sygehusbehandling på færre matrikler, samt den nuværende rekrutteringssituation i Region Syddanmark hvad angår reddere, der vanskeliggør tilkøb af nye ambulanceberedskaber.

  De sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter skal ses som et supplement til det eksisterende præhospitale beredskab. Herved øges kompetenceniveauet på mange interhospitale transporter, hvilket vil give et kvalitetsløft samtidig med, at ambulancebehandlerens faglighed bringes i fokus ved i højere grad at benytte ambulancebehandlere til akutte kørsler. Dedikerede biler til de daglige overflytninger mellem sygehusene vil endvidere optimere og stabilisere den daglige drift i forhold til det samlede præhospitale bredskab.

  Baseret på tallene for interhospitale transporter, er det vurderingen, at der er volumen og aktivitet til minimum ét køretøj per akutsygehus. I første omgang vil der i pilotprojektet indgå køretøjer placeret ved akutsygehusene i Kolding, Aabenraa, Esbjerg og Odense med en driftstid fra kl. 07.00 – 19.00 på hverdage, som er det tidsrum, hvor de interhospitale transporter hovedsageligt finder sted.

  De liggende sygetransporter, som disponeres af AMK-vagtcentralen, skal i langt overvejende grad benyttes til interhospitale transporter med hastegrad C og i mindre grad til hastegrad B. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at disponere de liggende sygetransporter til behandlingskrævende interhospitale transporter, vil sygetransporterne kunne disponeres til D-transporter (ikke behandlingskrævende, ikke hastende og uden udrykning).

  Det foreslås at Region Syddanmark tilkøber bilerne som ST-beredskaber med det i ambulancekontrakterne gældende varsel på 2 måneder. Den eneste forskel fra et ST-beredskab bliver, at operatørens ST-assistent erstattes af en sygeplejerske fra sygehuset og at en mindre del af udstyret i ST-bilen bliver overflødigt. Såfremt operatørerne ønsker at indgå i projektet på disse vilkår, skal der indgås tillægsaftaler med operatørerne.

  Inspireret af den nuværende organisering af regionens lægebiler, vil sygeplejerskerne være organisatorisk og ledelsesmæssigt tilknyttet deres nuværende sygehusafdeling. Sygeplejerskerne vil gennemgå et uddannelsesforløb bestående af teori og praktik, for derefter at indgå i et ”transportteam” med et antal 12 timers vagter om måneden. Sygeplejerskens udførelse af behandling under sygetransporten vil være på lægelig delegation fra den ledende læge på den afdeling, der bestiller transporten, og med lægelig rådgivning fra lægebilslægen. Sygeplejerskerne vil medbringe nødvendigt behandlingsudstyr og visse lægemidler.

  Projektet vil kunne iværksættes fra primo juni med uddannelse af sygeplejersker. Driftsstart tidligst 1. juli 2016 med forbehold for operatørenes kontraktlige varslingsfrist på 2 måneder.

  De samlede udgifter til pilotprojektet med etablering og drift af 4 nye sygeplejerskeledsagede ST-biler til interhospitale transporter med base på akutsygehusene i Kolding, Esbjerg, Aabenraa og Odense i en 12 måneders periode forventes at ligge i størrelsesordenen 12-13 mio. kr.. Udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget til det præhospitale område. De bevillingsmæssige konsekvenser af projektet indarbejdes i en kommende budgettilpasning, når kontrakter med leverandørerne er indgået.

  Projektet er nærmere beskrevet i bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Præhospitalsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At pilotprojekt med sygeplejerskebemandede liggende sygetransporter godkendes

  At regionsdirektøren bemyndiges til at underskrive tillægsaftaler om tilkøb af fire ST-beredskaber

  At udgifterne afholdes af den præhospitale konto.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-04-2016

  Indstilling tiltrådt, idet den tilføjelse, at projektet evalueres efter 12 måneder, hvorefter det besluttes, om ordningen skal fortsætte.

   

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2016:

  Mandag den 9. maj 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. juni 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 8. august 2016, kl. 14.00 – 17.00, BIOS

  Mandag den 12. september 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 3. oktober 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 7. november 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.0 – 17.00, regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-04-2016

  Til orientering.

  Næste møde afholdes den 9. maj 2016 kl. 15.00-17.00 i regionshuset.

  Et senere møde i Præhospitaludvalget afholdes på Teknisk Skole i Esbjerg ang. uddannelse af reddere.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Thyge Nielsen har lovet at et af de næste møder afholdes på Teknisk Skole i Esbjerg, hvor redderne uddannes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 11-04-2016

  Formand Thyge Nielsen orienterede om:

  -       Henvendelse fra First Aid. Sagen drøftes på næste udvalgsmøde.

  -       På næste møde orienteres udvalget om paramedicineres kompetencer mv.

  -       Henvendelse om møde fra 3F

  -       Forlængelse ang. beredskaber.

  Poul Sækmose orienterede om henvendelse vedr. samarbejdet mellem den præhospitale indsats og FAM, Odense.

  Regionsdirektør Jane Kraglund orienterede om, koncerndirektør Rikke Vestergaard pr. 1. maj 2016 deltager i udvalgets møder.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 12-04-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |