Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 11. april 2016

Ligestillingsudvalget - Referat - 11. april 2016

Mødedato
11-04-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum,Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Kvinder til top i forskning
  2. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  3. Ligestillingspris og synlighed
  4. Konferencen "Lige Sund"
  5. Næste møde - 6. juni 2016
  6. Evt.


  Sagsnr. 16/10466
  1. Kvinder til top i forskning
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg ved Pernille Lærkegaard Hansen, professor og formand for Ligestillingsrådet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er en stor ubalance i kønsfordelingen i toppen af forskning verden over. Det gælder også i Danmark og Region Syddanmark. Over 80 % af professorer i Danmark er mænd. Ser man på det kliniske område i Region Syddanmark er billedet det samme. På OUH er bare 13 % af de kliniske professorer kvinder, og på de regionale sygehuse er tallet 20 %.

  Der er dog positive vinde på vej, da kvinderne nu er i overtal på ph.d.-området, og udgør over 64 % af de ph.d.-studerende på OUH og sygehusene i Region Syddanmark. Fødekæden til fremtidens kvindelige professorer er således sikret, og der er derfor al god grund til optimisme på ligestillingens vegne. Gøres der ikke noget aktivt vil en ligevægt mellem kønnene på professorsiden dog først indtræde i 2064 viser en fremskrivning fra 2015 udarbejdet af Task Forcen for Flere Kvinder i Forskning under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  På mødet i Ligestillingsudvalget belyser Pernille Lærkegaard Hansen de forskellige problematikker, der er ved en skæv kønsfordeling i forskningen, og hun fortæller om arbejdet for mere ligestilling på forskningsområdet.  Pernille Lærkegaard Hansen er professor og formand for Ligestillingsrådet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, som også omfatter de kliniske forskere på OUH og sygehusene i Region Syddanmark.

  Region Syddanmark arbejder desuden på flere andre fronter for at fremme ligestilling inden for forskningen. Det regionale strategiske forskningsråd har i februar 2016 haft sagen på dagsorden, og arbejder på et fælles udspil fra sygehusene med tiltag til fremme af flere kvinder i en forskerkarriere.

  Endvidere er flere kvinder til tops i forskning valgt som tema for Region Syddanmarks og Syddansk Universitets fælles Åben Forskerdag den 28. april. 2016. En repræsentant fra Kings College i London kommer og fortæller om deres indsats for at få flere kvinder til tops i forskning.  Kings College er på listen over de 10 bedste universiteter i verden på sundhedsområdet, og har længe arbejdet for mere ligestilling.

  Bilag. Rapporten. Anbefalinger fra Task Forcen For Flere Kvinder i Forskning,

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-04-2016

  Udvalget hørte et oplæg af Pernille Lærkegaard Hansen, professor og formand for Ligestillingsrådet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Hun fortalte om de forskellige problematikker, der er ved en skæv kønsfordeling i forskningen, og hun fortalte om arbejdet for mere ligestilling på forskningsområdet. 


  Sagsnr. 16/3459
  2. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Som et led i arbejdsprocessen skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive område. Disse perspektiver og synspunkter skal efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdsprocessen med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark, skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunker vil efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark, herunder afholdelse af en konference, der er planlagt gennemført i slutningen af juni.

  Drøftelserne i udvalgene vil blive opsummeret og samlet i et overordnet oplæg, som kan være en del af grundlaget for den ovennævnte konference.

  Processen skal munde ud i, at Regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Formålet med pejlemærkerne er, at de skal være en form for overbygning på de eksisterende visioner og strategier, og derfor skal de understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark. Derfor kan drøftelserne i udvalget med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende visioner, strategier eller politikker indenfor udvalgets arbejdsområde.

  Vedlagte diskussionsoplæg danner rammen for udvalgets drøftelser, og det foreslås, at drøftelserne primært tager udgangspunkt i udvalgets egne opgave- og arbejdsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Ligestillingsudvalget drøfter perspektiver for pejlemærker for Region Syddanmark med udgangspunkt i spørgsmålene i vedlagte diskussionsoplæg. Dette med henblik på at komme med synspunkter og perspektiver, der kan indgå i det videre arbejde vedrørende udarbejdelse af pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-04-2016

  Drøftedes.

  Det blev aftalt, at formand og næstformand forelægges sammenskrivningen af Ligestillingsudvalgets drøftelser for pejlemærker for Region Syddanmark, førend de sendes videre til brug for konferencen omkring pejlemærker 22. juni 2016.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/581
  3. Ligestillingspris og synlighed
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som opfølgning på Ligestillingsudvalgets møde den 8. februar 2016 fremlægges hermed mulige modeller for øget synlighed af arbejdet med ligestilling i Region Syddanmark, herunder overvejelser omkring en konference/temadag, en ligestillingspris og andre synliggørende aktiviteter.

  Ligestillingspris

  En ligestillingspris vil kunne tjene til at synliggøre ligestillingsarbejdet i Region Syddanmark.

  Det vil give udvalget og regionsrådet en mulighed for ikke bare at påskønne en enkelt aktørs (person, forening, virksomhed el lign) indsats for at skabe øget lighed mellem kønnene, ift. etnicitet, handicap eller alder. Men det vil også give mulighed for at sætte generelt fokus på ligestillingsarbejdet i regionen, og hvad det betyder i forhold til løsning af regionens kerneopgaver.

  Økonomi:

  Regionen uddelte i efteråret 2015 sin frivillighedspris. Set’up omkring denne pris kan derfor anvendes som sammenligningsgrundlag ift. en ligestillingspris fsva. økonomi mv.

  Ud over præmiesummen på 60.000 kr. i alt (2 priser af hhv. 50.000 og 10.000 kr.) budgetteredes med udgifter til prisarrangementet på ca. 125.000 kr. til konferencested, bespisning, invitationer osv. Udgifterne til arrangementet er estimeret på baggrund af udgifterne til arrangementet ved regionens tidligere pris – Åbenhedsprisen.

  Dertil skal lægges et ikke ubetydeligt antal mandetimer internt fra regionshuset i form af en projektleder, der skal have snor i projektet, herunder kontakt til mulige prismodtagere og evt. dommerkomité. Dertil er der behov for kommunikativ assistance fra kommunikationsafdelingen. Ifbm. frivillighedsprisen var der i tillæg til ovennævne udgifter på 24.000 kr. til videopræsentation af nominerede og vindere.

  Det er således ikke kun udgiften til selve prisen, der skal medregnes.

  Tillige bør udvalget overveje, om en pris vil give tilstrækkelig med synlighed, idet det bør tages i betragtning at både kommuner (Aarhus og Horsens har fx tidl. haft) og fx Ingeniørforeningen, CBS m.fl. har egen ligestillingspris.

  Info om Ingeniørforeningens (Ida’s) ligestillingspris:

  Ingeniørforeningen uddeler hver år Agnes og Betzy-prisen til en person, der er med til at fremme ligestilling og synliggørelse af kvinder inden for ingeniørfaget. Prisen blev stiftet i 1997, hvor IDA fejrede 100 års jubilæet for Agnes Nielsen og Betzy Meyer, der var de første kvindelige ingeniører i Danmark.

  Prisen består af en kunstgenstand samt et rejselegat på 25.000 kroner.

  Prisvinder i 2015 var Atkins Danmarks administrerende direktør, Eva Rindom.

  Info om Københavns Kommunes overvejelser ift. en ligestillingspris:

  Potentielle prismodtagere er - Arbejdspladser i Københavns kommune, som har gjort noget ekstraordinært for ligestilling mellem personalets mandlige og kvindelige medarbejdere og/eller Institutioner og personer i Københavns kommune, som har gjort noget ekstraordinært i forhold til at målrette serviceydelserne til både mænd og kvinder/piger og drenge.


  Ligestillingskonference/temadag

  Udvalget har tidligere tentativt drøftet muligheden for afholdelse af en ligestillingskonference eller temadag, fx med afsæt i de kommende nationale, regionale og kommunale ligestillingsredegørelser for 2015, når disse offentliggøres i efteråret 2016.

  En konference kan bruges til at sætte fokus på fx særlige indsatsområder (mænds sundhed, ulighed osv.) og samtidigt være en platform for, at regionen kan fremhæve sit særlige fokus på ligestilling. På mødet med ligestillingsministeren i januar 2016, var embedsfolkene fra ligestillingsafdelingen i ministeriet ikke afvisende over for at kunne deltage i form af oplæg. Der kan tillige arbejdes på, at få ministeren på som blikfang og taler.

  Økonomi:

  En konference kan i princippet være udgiftsneutral, hvis der laves et setup med deltagerbetaling.

  Ambassadører

  Udpegning af ligestillingsambassadører for personer, der kan siges at have gjort/vil gøre en særlig indsats for ligestillingsarbejdet i regionen kunne overvejes. Det kendes fx fra den regionale fond ’Inspiring Denmark’, hvor en lang række personer er udpeget som ambassadører, der arbejder med at tiltrække internationale kongresser og konferencer til Syddanmark.

  Fordelene ved en ambassadørordning er, at det ikke nødvendigvis kræver det store setup i form af konferencer, økonomi eller manpower.

  Man kunne forestille sig udpeget 5-10 regionale ambassadører, der enten har, eller vil gøre noget særligt for ligestillingen i regionen.

  Det kunne være alt fra hr-chefen eller konsulenter på et sygehus, der måske har indført særligt ligestillingstjek af jobopslag; virksomhedslederen, der arbejder ihærdigt for at inkludere flere flexjobbere; foreningsformanden, der er i spidsen for en forening, der får 70-årige mænd ud og motionere for at øge netop mænds sundhed; eller overlægen på OUH, der sætter særligt fokus på at øge ligheden i sundhed.

  Eller det kunne være en forening eller privatperson.

  Der vil skulle udarbejdes en struktur, der sikrer en forankring af ambassadørerne. Det kunne for eksempel være 2-3 møder og/eller temadag årligt, fx med deltagelse af regionsrådsformanden og ligestillingsudvalget. Her kunne ambassadørerne dele erfaringer og man kunne frx forestille sig oplæg af udefrakommende aktører også.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-04-2016

  Drøftedes.

  Det blev aftalt, at sekretariatet til udvalgsmødet 12/9-16 fremlægger et rammeprogram for en konference, herunder emner og bud på outcome, samt forslag til budget. Udvalget finder det afgørende, at Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling spiller en rolle i programmet.

  Der var ikke tilslutning til de øvrige forslag.


  Sagsnr.
  4. Konferencen "Lige Sund"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en orientering om konferencen ”Lige Sund”, afholdt af regionen 10. marts 2016.

  Den satte særligt fokus på det faktum, at danske borgere med psykisk sygdom dør i gennemsnit 15-20 år tidligere end resten af befolkningen. Og spørgsmålet hvad vi kan

  gøre for at sikre mere lighed i sundhed blev drøftet indgående.

  Der gives en orientering om nogle af tilbagemeldingerne fra konferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-04-2016

  Taget til orientering.

  Filmen fra konferencen blev vist, og sekretariatet gav kort tilbagemelding fra konferencen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  5. Næste møde - 6. juni 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Orientering om planlagte punkter til de kommende møder i 2016.

   

  • 6. juni:
   • Mindhelper
    Oplæg af projektlederen om projekt Mindhelper – et projekt målrettet unge, med fokus på mental sundhed.
   • Sundhedsvæsnets digitale kommunikation med forældre
    Der gives en status og et oplæg, der nærmere belyser de muligheder, der eksisterer i forhold til at sikre lige kommunikation til forældre med fælles forældremyndighed, herunder under hvilke betingelser det vil være muligt at indføre det bred i regionen (fx hvad det vedrører af ressourceforbrug).

   

   • Ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark
    Som aftalt på udvalgsmødet 8/2-16, fremlægger sekretariatet til en samling af gode eksempler omkring indsatser for at få flere ansatte på særlige vilkår til et inspirationskatalog for sygehusene.

   

  • 12. september:
   • Opfølgning på indikatorer vedr kønsmæssig ligestilling

  Der følges op på drøftelserne fra udvalgsmødet 16/11-15.

       Der kan omkring sommerferien leveres data, som belyser kønsmæssige         ligestilling, da nogle af regionale statistikker for 2015 (til benchmarking) er          først tilgængelige i ultimo 2016, hvorfor det ikke kan nås til junimødet.

       HR foreslår at lave et dataset, som indeholder de 4 første indikatorer i deres naturlige måleenheder:

  1.    Andel kvindelige ledere i forhold til andel af alle kvindelige ansatte
  (hvilket er tilsvarende den svenske indikator for karrieremulighederne)

  2.    Forskelle i løngennemsnit og lokale løndele
  (svarende til den svenske indikator for løn)

  3.    Forskelle i sygefravær mellem mand og kvinder (kort-, langtidssygefravær og i alt), (hvilket svarer til den svenske indikator for sygefravær)

  4.    Forskelle i graden af fuldtidsansættelser
  (svarende til den svenske indikator for fuldtidsarbejde)

   • Ligestillingsredegørelserne

  Udvalget følger op på regionens og evt. andre regioners redegørelser for 2015, når disse foreligger. Herunder kan ønsker om handling og tiltag drøftes.

   • Opfølgning på indvandrermedicinsk klinik og teams

  Som opfølgning på punktet fra mødet i november 2015 gives bl.a. oplæg om status på udbredelse til andre områder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-04-2016

  Taget til orientering.


  Sagsnr.
  6. Evt.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-04-2016

  Sekretariatet gav en tilbagemelding på spørgsmålet stillet af Mette Bossen Linnet på udvalgsmødet 8/2-16 vedrørende traumatisering af patienter i forbindelse med meget smertefulde indgreb. Det konstateredes, at der ikke forefindes retningslinjer på området, men at det altid bør være en del af god behandling, at der er tilbud om opfølgning. Der er udarbejdet et kort notat på baggrund af spørgsmålet. Notatet fremsendes udvalget sammen med referatet.

  Vibeke Syppli Enrum og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 14-04-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |