Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedsudvalgetpilSundhedsudvalget - Referat - 19. april 2016

Sundhedsudvalget - Referat - 19. april 2016

Mødedato
19-04-2016 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
OUH, Odense - indgang 101, lokale 14

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Jens Møller, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fællesmøde kl. 15-16: Besøg på OUH Odense Universitetshospital
  2. Fællesmøde kl. 15-16: Indsats for patienter med mulige bivirkninger efter HPV-vaccinen
  3. Fællesmøde kl. 15-16: Demensbehandling i Region Syddanmark
  4. Afbureaukratisering
  5. Mødeplan
  6. Meddelelser
  7. Siden sidst
  8. Eventuelt
  9. LUKKET PUNKT - Meddelelser


  Sagsnr. 16/12122
  1. Fællesmøde kl. 15-16: Besøg på OUH Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Program for Sundhedsudvalgets og Psykiatri- og Socialudvalgets fælles besøg på OUH Odense Universitetshospital den 19. april 2016, kl. 15-16.

  Temaer for mødet: Tilbud til patienter med mistanke om bivirkninger efter HPV-vaccinen samt behandling af demens.

  Program

   

  Ca. 15.00 – 15.05     Velkomst til OUH Odense Universitetshospital ved lægefaglig direktør Peder Jest.

  Tilbud til patienter med mistanke om bivirkninger efter HPV-vaccinen

  Ca. 15.05 – 15.15     Oplæg om ”Én indgang”: Region Syddanmarks tilbud til patienter med mistanke om bivirkninger efter HPV-vaccinen, inkl. forskning. Ved ledende overlæge Svend Stenvang Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling, OUH.

  Ca. 15.15 – 15.25     Oplæg om psykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer, der henvises efter somatisk udredning på grundlag af mistanke om HPV-vaccineskade ved ledende overlæge Ulla Skov Jørgensen og overlæge Gitte Dehlholm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense.

  Ca. 15.25 – 15.35     Spørgsmål og diskussion

  Demensbehandling

   

  Ca. 15.35 – 15.50     Oplæg om demensbehandlingen ved specialeansvarlig overlæge Lene Wermuth, Neurologisk Afdeling, OUH

  Ca. 15.50 – 16.00     Spørgsmål og diskussion

  Herefter overgås til adskilte udvalgsmøder i hhv. Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/48009
  2. Fællesmøde kl. 15-16: Indsats for patienter med mulige bivirkninger efter HPV-vaccinen
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om indsatsen for patienter med symptomer, som mistænkes for at skyldes HPV-vaccinen, herunder om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til faglig organisering af tilbuddet i ”En indgang”.

  På mødet vil ledende overlæge Svend Stenvang Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling, orientere om tilbuddet i ”En indgang”, samt om forskningen i bivirkninger til HPV-vaccinen.

  Ledende overlæge Ulla Skov Jørgensen og overlæge Gitte Dehlholm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense, vil orientere om tilbuddet til de patienter, der henvises til psykiatrisk regi efter udredning under ”En indgang”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark oprettede i maj 2015 i lighed med de øvrige regioner et tilbud til patienter med mistanke om bivirkninger efter HPV-vaccinen, også kaldet ”En indgang”.

  I Region Syddanmark kan patienter under 18 år henvises til H. C. Andersens Børnehospital, mens patienter, der er 18 år eller ældre, henvises til Infektionsmedicinsk Afdeling Q, OUH Odense Universitetshospital.

  Patienter, der henvises til afdelinger under ”En indgang”, er kendetegnet ved en række uforklarede symptomer, som påvirker deres funktionsevne i betydelig grad. Symptombillederne er mangeartede og symptomerne er ofte uspecifikke og kan hver især optræde i forbindelse med mange forskellige sygdomme og tilstande. Udredning af disse patienter forudsætter derfor ofte et tæt samarbejde mellem flere specialer.

  Der er på OUH Odense Universitetshospital etableret et samarbejde med speciallæger fra andre specialer og pædiatriske subspecialer, der kan inddrages i vurderingen af disse patienter, herunder interne medicinske specialer, neurologi, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. 

  Der er desuden etableret et fagligt netværk bestående af repræsentanter fra alle ”En indgang”-centrene med henblik på at sikre erfarings- og vidensudveksling samt ensartet behandling på tværs af landet. Ligeledes er der tæt samarbejde med praksiskonsulenten med henblik på vidensdeling med almen praksis.

  Der er pr. 15. januar 2016 henvist 298 patienter til tilbuddet på OUH. Patienter under 18 år tilbydes en tid inden for 14 dage efter henvisningen, mens patienter over 18 år tilbydes en tid senest seks uger efter henvisningen.

   

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger til faglig organisering af tilbuddet i ”En indgang”

  Sundhedsstyrelsen har i februar 2016 udgivet en række anbefalinger til ”En indgang” (Bilag 1). Formålet med arbejdet er, at patienterne tilbydes en tværfaglig helhedsvurdering og at sikre en ensartet tilgang til patientgruppen på tværs af landet.

  Anbefalinger vedrørende organisering

  Det anbefales i rapporten, at børn og unge under 18 år udredes af en speciallæge i pædiatri, mens voksne udredes af en bredt funderet speciallæge, fortrinsvis med baggrund i et internt medicinsk speciale. Samtidig bør der være samarbejde med de øvrige pædiatriske subspecialer, intern medicinske specialer, neurologi og psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri.

  Sundhedsstyrelsen bakker dermed op om den måde, Region Syddanmarks ”En indgang” er organiseret på.

  Anbefalinger vedrørende undersøgelsen af patienterne

  • Patienterne har ofte gennemgået et omfattende udredningsprogram før henvisningen. Vurderingen i ”En indgang” bør derfor være en bio-psyko-social helhedsvurdering i tværfagligt regi.
  • Den tværfaglige udredning skal medvirke til at afklare, om patienten har en somatisk, psykisk eller funktionel sygdom, hvor der kan tilbydes behandling.
  • Patienten anmodes om tilladelse til, at der kan indsamles data mhp. videns- og erfaringsdeling og egentlig forskning på området.
  • Såfremt der er begrundet mistanke om bivirkning til HPV-vaccinen, indberettes dette til Lægemiddelstyrelsen.

  Anbefalinger vedrørende behandling

   

  • Der er ikke kendskab til et entydigt, evidensbaseret tilbud til denne patientgruppe.
  • I de tilfælde, hvor der stilles en diagnose, henvises til relevant behandling.
  • Ud over behandling af specifikke tilstande kan der tilbydes tværfaglige, rehabiliterende indsatser med henblik på, at patienten udvikler mestringsstrategier og får hjælp til symptomhåndtering i hverdagen. Indsatserne kan fx bestå af psykoedukation, fysio- og ergoterapi og vejledning om kost og levevis.

  Anbefalinger vedrørende information af patienterne

  • Det fremgår af anbefalingerne, at det er vigtigt, at patienterne bliver informeret grundigt om, hvad ”En indgang” kan tilbyde allerede inden første besøg på afdelingerne med henblik på forventningsafstemning og forberedelse til besøget.
  • Patienterne bør forud for besøget informeres om, at det sjældent er muligt at afgøre om symptomerne har sammenhæng med HPV-vaccinen.
  • Der er udarbejdet fælles informationsskrivelse til patienterne.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  Velkomst ved direktør Peder Jest.

  Ledende overlæge Svend Stenvang Pedersen orienterede om tilbud til piger/kvinder med mistanke om bivirkninger efter HPV-vaccination, herunder orientering om tilbuddet ”En indgang”, forskningsresultater m.v.

  Ledende overlæge Ulla Skov Jørgensen og overlæge Gitte Dehlholm præsenterede børne- og ungdomspsykiatrisk tilbud til patienter med uforklarede symptomer, der henvises til psykiatrien efter udredning under ”En indgang”.

  Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder bl.a. den offentlige debat vedr. evt. bivirkninger efter HPV-vaccination, somatisk udredning af patienter, funktionelle lidelser, forskningsresultater, nationalt fokus, ventetider m.v.

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47994
  3. Fællesmøde kl. 15-16: Demensbehandling i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med det fælles møde for Psykiatri- og Socialudvalget og Sundhedsudvalget på OUH den 19. april 2016 gives en orientering om demensbehandling i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der vil på det fælles møde blive givet et præsentation vedrørende demensbehandling ved Peder Jest, lægefaglig direktør, OUH og Lene Wermuth, specialeansvarlig overlæge, Demensklinikken, OUH. Nedenfor gives en kort præsentation af demensområdet til orientering.

  Demens

  Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens var der i 2015 i Region Syddanmark 19.176 personer med demens. I 2030 vurderes det, at der vil være 28.218 personer med demens i Region Syddanmark. I 2040 vil der være 34.153 personer med demens i Syddanmark

  Selve betegnelsen dækker over en række forskellige diagnoser, men fælles for disse er, at de er karakteriseret ved, at der sker en svækkelse af hjernens funktioner. Personer, der rammes af demens, vil gradvist få sværere og sværere ved at tage vare på eget liv, og i de fleste tilfælde vil det føre til, at demenspatienter får et betydeligt behov for hjælp og støtte. Det er afgørende, at indsatsen for demenspatienter er tæt koordineret imellem psykiatri, somatik, almen praksis og den kommunale pleje- og sundhedsindsats.

  Demensenhederne i Region Syddanmark

  Der er i Region Syddanmark etableret fire demensenheder, tilknyttet hver af de fire sygehusenheder. Formålet er at skabe en tværgående indsats for patienterne med inddragelse af viden og ekspertise fra neurologi, gerontopsykiatri og geriatri. Der er tale om et ”murstensløst” samarbejde, der er baseret på netværk, hvor it-baseret kommunikation og hyppige, periodiske konferencer er tænkt som det bærende i kommunikationen og kompetenceudviklingen mellem parterne i de enkelte enheder om indsatsen over for den enkelte patient.

  Formålet med demensenheden er: 

  • At sikre glidende og uproblematisk flytning af henvisninger mellem specialer, både før et udredningsforløb og under udredning.
  • At give let adgang til faglig sparring på tværs af de tre specialer med henblik på at sikre, at den faglige ekspertise fra alle specialer, der er involveret i demensbehandling, kommer patienterne til gode.

  Opgaverne i demensenhederne er:

  • Diagnostik, udredning i samarbejde med primærsektor.
  • Behandling og opfølgning i samarbejde med primærsektor.
  • Forebyggelse af komplikationer og unødvendige indlæggelser.
  • Både ambulante og udgående tilbud samt mulighed for indlæggelse.
  • Rådgivende funktion for andre afdelinger og kommuner i lokalområdet.
  • Orientere om mulighederne for råd, vejledning og støttende tilbud hos de lokale patient– og pårørendeforeninger.

  Derudover stiller Region Syddanmark en regional specialiseret demensenhed til rådighed for de lokale regionale demensenheder. Den specialiserede demensenheds opgave er at bistå de lokale regionale demensenheder i deres opgaveløsning, når der er behov for yderligere specialisering samt at give faglige vurderinger, i tilfælde hvor der kan være tvivl om udredning, diagnose eller behandling.

  Den overvejende del af behandlingen af demens er ambulant, og hovedparten af opfølgningen sker i samarbejde mellem praktiserende læge og kommune.

  Der blev i 2010 indgået en samarbejdsaftale i Region Syddanmark på demensområdet. Samarbejdsaftalen vedrører almen praksis, psykiatrien, somatikken og kommunerne i regionen. Formålet med aftalen er at skabe en klar arbejdsdeling og klare overgange mellem sektorerne i demensbehandlingen. Samtidig skal aftalen bidrage til at sikre, at borgerne får et ensartet tilbud, samt at udredning og behandling i regionen foregår efter de nyeste anbefalinger på området.

  Initiativer og fokus på nationalt niveau

  Sundhedsminister Sophie Løhde annoncerede tidligere i september 2015, at der i foråret 2016 vil foreligge en ny demenskortlægning, der skal munde ud i en handlingsplan. Planen var oprindelig, at handlingsplanen skulle være færdig omkring 1. april 2016, men den er stadig under udarbejdelse.

  Der er i den sammenhæng afsat 470 mio. kr. på landsplan i perioden 2016-2019 i forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet, som skal bruges til at udmønte handlingsplanen. Der udmøntes i 2016 50 mio. kr., og i de 3 resterende år udmøntes der 140 mio. kr. pr. år.

  Der forventes at være fokus på, at:

  1)    Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.

  2)    Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats.

  3)    Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  Specialeansvarlig overlæge i neurologi Lene Wermuth orienterede om demensbehandling i Region Syddanmark.

  Samarbejdsaftale på demensområdet: https://www.regionsyddanmark.dk/wm336724

  Oplæg vedlægges.

  Drøftedes, herunder bl.a. demens er mange sygdomme/diagnoser, fokus på forskning, tidlig forebyggelse, indspil til national handlingsplan, hensyn til de pårørende m.v.

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/12847
  4. Afbureaukratisering
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om to afbureaukratiseringstiltag, et dels på Sygehus Lillebælt, dels i regi af Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Lillebælt indgår som et af to pilotsygehuse i et samarbejde, der er indledt mellem Danske Regioner, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger.

  Overordnet er der fokus på det mange læger oplever som overbureaukratisering af deres arbejde. I Sygehus Lillebælt er der bl.a. arbejdet med at identificere bureaukratiske arbejdsgange og –procedurer. Herefter arbejdes der på at finde løsninger, der gør det nemmere at være læge på sygehuset samtidig med, at patienterne fortsat får optimal undersøgelse, pleje og behandling. Konkret er der fokus på registreringer, der er indført for at følge op på, hvor hurtigt patienterne inviteres til undersøgelse eller behandling, og hvor hurtigt behandlingsforløbene afvikles.

  Sygehuset arbejder fortsat ihærdigt på at leve op til mål og beslutninger, der regionalt og nationalt er truffet for at sikre patienterne et hurtigt og sikkert behandlingsforløb. Dog er der forbundet en del ekstra tidsforbrug med dels at registrere de oplysninger, der skal indgå i den ønskede dokumentation, dels at fejlrette data og sikre, at data er valide. Derfor ønsker sygehuset i projektet at undersøge, om modellen for opfølgning kan justeres, så tidsmarkører, diagnose- og behandlingskoder kan trækkes ud af eksisterende grundregistrering om patienterne.

  Projektet afsluttes og afrapporteres i juni måned i år.

  Herudover har Danske Regioner iværksat et projekt om regelforenkling. Formålet med dette projekt er at tydeliggøre, hvordan regelforenkling kan bidrage til den fortsatte effektivisering af sundhedsvæsenet. Projektet skal have fokus på områder, hvor regler og krav står i vejen for fleksibilitet og effektivitet i regionernes opgaveløsning, og hvor staten via regelforenklende initiativer kan hjælpe regionerne med at spare penge. Der er lagt op til, at projektets forslag kan falde inden for en bred ramme, så der både er fokus på regler og krav, der medfører uhensigtsmæssig administration og bureaukrati samt regler, der lægger begrænsninger på organiseringen af arbejdet på sygehusene.

  Status på arbejdet er, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som har afholdt et indledende møde og udarbejdet en bruttoliste med forslag. Næste skridt bliver at udvælge de forslag, som gruppen skal arbejde videre med.

  Det forventes, at projektets resultater kan bruges som et emne i forbindelse med årets økonomiforhandlinger med regeringen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalgt har godkendt følgende mødeplan for 2016 på tirsdag kl 15.00-18.00.

  • Tirsdag den 17. maj, kl. 15.00-18.00
  • Tirsdag den 14. juni, kl. 15.00-18.00 – FAM, SLB Kolding
  • Tirsdag den 23. august, kl. 15.00-18.00
  • Tirsdag den 20. september, kl. 15.00-18.00
  • Tirsdag den 25. oktober, kl. 15.00-18.00
  • Tirsdag den 22. november, kl. 15.00-18.00
  • Tirsdag den 13. december, kl. 15.00-18.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  6. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  Indvielse af FAM i Esbjerg finder sted fredag den 13. maj 2016.

  Velkomstreception for de nye koncerndirektører finder sted fredag den 13. maj 2016 kl. 9.30-11.00 i regionsrådssalen.

  Regionsdirektør Jane Kraglund orienterede om:

  ·         Ansættelse af nye koncerndirektører: Fremadrettet vil koncerndirektør Jens Winther Jensen være ansvarlig direktør i forhold til Sundhedsudvalget – derudover deltager koncerndirektør Rikke Vestergaard også i Sundhedsudvalgets møder.

  ·         Sundhedspersoners kompetencer ved ansættelser i Region Syddanmark: Der er nedsat en administrativ arbejdsgruppe som ser nærmere på skærpede retningslinjer.

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  7. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  -

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  Udvalget ønsker på et kommende møde en status vedr. Den Syddanske Forbedringsmodel.

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  9. LUKKET PUNKT - Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-04-2016

  Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Holger Gorm Petersen, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 20-04-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |