Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 21. april 2016

Innovationsudvalget - Referat - 21. april 2016

Mødedato
21-04-2016 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Nyborg Sygehus, Bygn. 10 B, 1. sal - lokale 1

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud
 • Bjarne Jensen, O
 • Henning Ravn, V
 • John Lohff, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  2. Nyt Universitetshospital i Odense - Udbudsstrategi
  3. Rigsrevisionen har gennemført forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier
  4. Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark
  5. Orientering om Syddansk Vækstforums tilsagn til projekt inden for Sundheds- og velfærdsinnovation – OPI Living Design Lab
  6. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  7. Orientering om Syddansk Vækstforums medfinansiering af et grænseoverskridende projekt inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation - DEMANTEC
  8. Projekt Teletolkning vinder Digitaliseringsprisen 2016
  9. Dagsorden til møde i USE, torsdag den 21. april 2016
  10. Mødeplan
  11. Siden sidst
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 16/3459
  1. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Som et led i arbejdsprocessen skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunkter fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunkter skal efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdsprocessen med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark, skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunkter fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunkter vil efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark, herunder afholdelse af en konference, der er planlagt gennemført i slutningen af juni.

  Drøftelserne i udvalgene vil blive opsummeret og samlet i et overordnet oplæg, som kan være en del af grundlaget for den ovennævnte konference.

  Processen skal munde ud i, at Regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Formålet med pejlemærkerne er, at de skal være en form for overbygning på de eksisterende visioner og strategier, og derfor skal de understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark. Derfor kan drøftelserne i udvalget med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende visioner, strategier eller politikker inden for udvalgets arbejdsområde.

  Vedlagte diskussionsoplæg danner rammen for udvalgets drøftelser, og det foreslås, at drøftelserne primært tager udgangspunkt i udvalgets egne opgave- og arbejdsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget drøfter perspektiver for pejlemærker for Region Syddanmark med udgangspunkt i spørgsmålene i vedlagte diskussionsoplæg. Dette med henblik på at komme med synspunkter og perspektiver, der kan indgå i det videre arbejde vedrørende udarbejdelse af pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Drøftedes med henblik på input til konference den 22. juni 2016, herunder pejlemærker som en fælles overligger og sammenhængskraft i Region Syddanmark, handlingsorienterede pejlemærker, balance i regionen og ”den tredobbelte bundlinje”, dvs. resultat på flere områder.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/13070
  2. Nyt Universitetshospital i Odense - Udbudsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget for Nyt OUH skal en udbudsstrategi fastlægges for projektet (entreprise- og udbudsform).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Planlægning af det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) befinder sig pt. i projektforslagsfasen, som afsluttes i efteråret 2016 med regionsrådets behandling. Projektforslaget er en videre bearbejdning af dispositionsforslaget (placering af funktioner i forhold til hinanden), samt er de projekterende rådgiveres (Medic OUH I/S) forslag til, hvorledes opgaven i al væsentlighed kan realiseres. Der skal i projektforslaget være taget stilling til alle betydende spørgsmål vedrørende byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg samt andre forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet. I forbindelse med projektforslagets vedtagelse fastlægges det styrende budget for færdiggørelse af byggeriet. Projektforslaget skal indeholde en tidsplan for projektering og udførelse samt forslag til entreprise- og udbudsform (udbudsstrategi).

  Som led i arbejdet med udarbejdelse af en udbudsstrategi for Nyt OUH-projektet er der drøftet tre mulige modeller:

  ·       Stor- og fagentrepriser
  (betegnet ”kontraktmodellen”, som fremgår af aftale mellem Region Syddanmark og Medic OUH I/S)

  ·       Hovedentreprise

  ·       Totalentreprise

  Fælles for de tre modeller er, at de forberedende arbejder (Delprojekt 01 og 02 vedrørende byggemodning, vejnet og p-arealer), servicebyen, psykiatrien og de afsluttende landskabsarbejder håndteres særskilt.

  For at kvalificere valget af udbudsstrategi i Nyt OUH-projektet er der indhentet erfaringer fra regionens egne byggeprojekter og oplysninger fra andre byggeprojekter og bygherrer. Der er desuden gennemført en markedsundersøgelse, foretaget af konsulentfirmaet Ernest & Young (EY). På baggrund af dette analysearbejde synes der at være en tendens til øget præference for og gode erfaringer med tidlig inddragelse af entreprenører i byggeprojekter – såkaldt tidligt udbud. Det vil sige, at entreprenørerfaringer indhentes allerede på et tidspunkt, hvor projekteringen ikke er afsluttet, så en eller flere entreprenører kan bidrage til at færdiggøre denne. Muligheden for dette stiller krav til udbudsformen. Det er ikke muligt i kontraktmodellen at anvende tidligt udbud (udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog). På den baggrund er der foretaget en sammenligning af tidligt udbud i henholdsvis hovedentreprise eller totalentreprise.

  Der henvises til bilagsmaterialet for supplerende beskrivelse og sammenligning af modeller, samt markedsanalyse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget indstiller valg af udbudsform til Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016
  • At der udarbejdes en procesplan for udbud i hovedentreprise (som foreslået af rådgiverkonsortiet), herunder en afklaring af de kontraktlige konsekvenser med konsortiet. Planen skal både beskrive hovedentreprise på tidligt grundlag og hovedentreprise på grundlag af færdigt projekt
  • At der ligeledes udarbejdes en procesplan for totalentreprise, herunder en afklaring af de kontraktlige konsekvenser
  • At der på grundlag af disse procesplaner tages endelig stilling til valg af udbudsform senest i forbindelse med regionsrådets behandling af projektforslaget

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/45040
  3. Rigsrevisionen har gennemført forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume

  Rigsrevisionen indledte i oktober 2015 forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Forundersøgelsen er nu afsluttet med det resultat at Rigsrevisionen gennemfører en undersøgelse af to hospitalsbyggerier i Region Midtjylland. Desuden gennemfører Rigsrevisionen opfølgning på beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II, der omhandlede effektivisering ved kvalitetsfondsbyggerierne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen indledte i oktober 2015 forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Forundersøgelsen omhandlede regionernes arbejde med risikostyring af byggerierne, opbygningen af kompetente byggeorganisationer og effektivisering af sygehusdriften, samt Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med samme. Forundersøgelsen er nu afsluttet med det resultat at Rigsrevisionen gennemfører en undersøgelse.

  Regionsrådet blev orienteret om Rigsrevisionens forundersøgelse i november 2015.

  Rigsrevisionen har valgt at undersøge to hospitalsbyggerier i Region Midtjylland. Det drejer sig om Det Nye Hospital i Vest (Gødstrup) og Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

  Undersøgelsen har til formål at afdække, om regionen har en tilfredsstillende styring af projekterne i forhold til at håndtere økonomisk pres.

  Desuden gennemfører Rigsrevisionen en opfølgning på beretning (2/2013) om sygehusbyggerier II. Denne beretning omhandlede effektivisering ved de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Regionsrådet blev orienteret om beretningen i april 2014.

  Sagen forelægges Regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/10506
  4. Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionerne samarbejder i dag om et fælles initiativ, ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark”, der skal bidrage til at øge antallet af kliniske forsøg i Danmark.

  Direktionen i Region Syddanmark har nu besluttet, at initiativet udvides til også at omfatte de medicotekniske/velfærdsteknologiske virksomheder samt også samarbejder om test og udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionerne samarbejder i dag om et fælles initiativ kaldet ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark”, der skal bidrage til at øge antallet af kliniske forsøg i Danmark ved at gøre det nemt for virksomhederne at finde kliniske samarbejdspartnere.

  Initiativet udvides nu til også at omfatte de medicotekniske/velfærdsteknologiske virksomheder samt også samarbejder om test og udvikling. Der er således tale om en udvidelse fra medicin (pharma) til medico/velfærdseknologi, men også en udvidelse fra et fokus alene på kliniske forsøg til bredere samarbejde om test og udvikling.

  Baggrund
  Baggrunden er, at der i Danske Regioner og Sundhedsministeriets ”Handlingsplan for styrkede rammer for offentlig-privat samarbejde om klinisk forskning” lægges op til, at der i 2015 skal ses på mulighederne for at udvide projektet ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” til også at omfatte medicoindustrien samt muligheden for test- og udviklingssamarbejder, også kaldet ”Én indgang version 2.0” med opstart 1. januar 2016.

  Samarbejdet om ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” blev igangsat af regionerne i 2012. Baggrunden herfor var, at Danmark i en lang periode havde oplevet et markant fald i antallet af kliniske lægemiddelforsøg på de danske hospitaler.

  Alle regioner har etableret en indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg. Koordinatorerne i de enkelte regioner har til opgave, efter henvendelse fra medicinalvirksomheder, at identificere relevante kliniske afdelinger med henblik på, at de kan indgå aftale om at gennemføre kliniske forsøg. De øvrige regioner er desuden alle ved at starte op eller har startet indgangen for de medicotekniske virksomheder.

  I Region Syddanmark består den nuværende pharma-indgang af en halvtidsstilling, og funktionen varetages af medarbejdere under Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH.

  Fremadrettet organisering
  Fremadrettet udvides initiativet til nu også at omfatte de medicotekniske/velfærdsteknologiske virksomheder samt også samarbejder om test og udvikling. Konkret betyder det, at ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” forankres via en koordineringsfunktion i regi af Syddansk Sundhedsinnovation, og at der oprettes en indgang for de medicotekniske/velfærdsteknologiske virksomheder, som en funktion ligeledes varetaget af Syddansk Sundhedsinnovation. Den eksisterende pharma-indgang vil fortsat blive varetaget som en funktion under Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH.

  Ydelser og tilbud
  I koordineringsfunktionen ligger følgende ydelser:

  • Strategisk forankring og formidling af tilbuddet i Region Syddanmarks driftsområder.
  • Løbende dialog med driften omkring driftens behov for nye løsninger og samarbejde.
  • Udarbejdelse af samlet ydelseskatalog.
  • Ekstern formidling af det samlede tilbud til virksomheder.

  I indgangsfunktionen for de medicotekniske/velfærdsteknologiske virksomheder indgår nedenstående tilbud som basis;

  • Håndtering af virksomhedshenvendelser-> Matchmaking med driften.
  • Screening af relevans og driftsbehov.
  • Screening af behov for rådgivning om regulatoriske krav og henvisning til relevante godkendelsesinstitutioner.
  • Henvisning til eventuel juridisk rådgivning.
  • Vejledning og henvisning til funding.
  • Indgå i national netværksgruppe.

  For pharma-indgangen indgår følgende tilbud:

  • Information om og kontaktoplysninger på relevante klinikere og forskningsmiljøer i Region Syddanmark.
  • Feasibility vurdering på registerniveau inden for specifikke sygdomme.
  • Lokalisering af mulige patienter på ambulatorieniveau.
  • Juridisk vejledning.

  Initiativet er et supplerende tilbud til virksomheder, der ønsker at samarbejde med Region Syddanmark, men som behøver assistance og sparring i forhold til at finde den rette vej ind. Initiativet træder således ikke i stedet for eksisterende eller fremtidige samarbejdsforbindelser direkte mellem virksomhed og eksempelvis et sygehus.

  Initiativet finansieres af Sundhed og Regional Udvikling i fællesskab i foreløbigt 1½ år frem til medio 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/50804
  5. Orientering om Syddansk Vækstforums tilsagn til projekt inden for Sundheds- og velfærdsinnovation – OPI Living Design Lab
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum har på sit møde den 18. marts 2016 indstillet projektet OPI Living Design Lab inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation til tilsagn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum har på sit møde den 18. marts 2016 indstillet projektet OPI Living Design Lab inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation til tilsagn.

  Formålet med OPI Living Design Lab er at fremme innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) via et såkaldt Living Design Lab. Projektet vil med Syddansk Universitet som projektleder etablere og gennemføre offentlig-private innovationssamarbejder (OPI), der skal fremme, at virksomhederne opdyrker det kommunale velfærdsområde som kunde. Det er hensigten at gennemføre 4 innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde vil der indgå mindst 3 syddanske virksomheder og én vidensinstitution, og forløbene vil have en varighed på 1-1½ år.

  Projektets aktiviteter supplerer og spiller sammen med aktiviteterne i klyngeorganisationerne Welfare Tech og Design2innovate, der er netværksdeltagere i projektet. Projektet adresserer særligt Vækstforums ønske om at igangsætte en indsats, hvor anvendelsen af design styrkes i virksomheder inden for Sundheds- og velfærdsinnovation med det formål at fremme kommercialiseringen af velfærdsteknologiske produkter og serviceydelser. Samtidig adresserer projektet udfordringer inden for Design.

  Resultatet af projektet forventes at blive fire raffinerede prototyper, der tilfredsstiller de brugerbehov, der findes bredt i den offentlige sektor, og som kan blive til et forretningsgrundlag for syddanske virksomheder.

  Ansøger er Institut for Relationsledelse og Entreprenørskab v/ Syddansk Universitet, mens den øvrige partnerkreds udgøres af Kolding, Billund og Haderslev Kommune samt Fonden Business Kolding. 

  Projektets samlede budget er 11.287.912 kr. Syddansk Vækstforums medfinansiering udgøres af 5.643.956 kr. fra EU"s Regionalfond samt 2.821.978 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Partnerkredsens egenfinansiering udgør 2.821.978 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/5349
  6. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 18. marts 2016 at give ét projekt inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje tilsagn, og to projekter afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 18. marts 2016 at give ét projekt inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje tilsagn, og to projekter afslag.

  Projektet der fik tilsagn under Syddansk OPI-Pulje:

  Mind Fitness – kognitiv træning af demente

  Ansøger og partner: Applikator ApS, Aabenraa Kommune, Nordfyns Kommune, Via University College samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé
  Den primære målgruppe for Applikationen ”Mind Fitness” er borgere med begyndende demens, der bor i eget hjem. App’en kan tilgås via mobiltelefon, iPad m.m. og indeholder et spil- og træningsmodul, der styrker fem videnskabeligt validerede funktionsområder i hjernen. Løsningen indeholder yderligere et digitalt datalager, et kommunikationsmodul samt et erindringsmodul, der indeholder billeder, film og musik.

  Økonomi
  Det samlede budget er på 1.354.050 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 1.015.537,50 kr., mens 338.512.50 kr. er egenfinansiering.

  Nedenstående to projekter fik afslag:

  1. Evolution – Clinical

  Ansøger og partner: Brain+, København; Kerteminde Kommune; Kolding Kommune; Syddansk Sundhedsinnovation og Syddansk Universitet.

  Projektet fik afslag, fordi ansøgervirksomhedens forretningsmodel ikke vurderedes til at være tilstrækkelig præcis, og fordi projektet ikke vurderedes at kunne give varige erhvervseffekter i den syddanske region.

  2. Visuel akustisk pleje og behandling

  Ansøger og partner: AKUART A/S, København; Clemmens og Co, Farum; Kerteminde Kommune; Syddansk Sundhedsinnovation og Syddansk Universitet.

  Projektet fik afslag, fordi projektets dokumentation og aftaler vurderedes for usikre og fordi det ikke blev sandsynliggjort, at projektet kunne give varige erhvervseffekter i den syddanske region.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/50803
  7. Orientering om Syddansk Vækstforums medfinansiering af et grænseoverskridende projekt inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation - DEMANTEC
  fold dette punkt ind Resume

  DEMANTEC har til formål at teste og tilpasse demensrelaterede løsninger til danske og tyske plejehjem. Projektet skal derudover skabe muligheder for samarbejde og udvikling hen over grænsen mellem en række danske og tyske velfærdsteknologiske virksomheder. Det vil således bidrage til at etablere et grænseoverskridende klyngesamarbejde inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Projektet har opnået støtte fra såvel INTERREG 5A som Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fra politisk side udtrykt behov for at skabe bedre relationer og samarbejde mellem de tyske og danske private aktører inden sundheds- og velfærdsinnovation. Rammevilkårene og forudsætningerne for at arbejde med løsninger inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi er meget forskellige nord og syd for den dansk-tyske grænse. Dette giver store udfordringer for de erhverv, der arbejder med sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.

  DEMANTEC udspringer af et længere afklaringsforløb mellem en række tyske og danske aktører. Projektet adresserer behovet for at styrke internationaliseringen af det sundheds- og velfærdsteknologiske forretningsområde. Gennem innovation i form af teknologiudvikling, tests og analyse af markedernes rammeforhold udvikles forretningsmetoder og produkter for bedre at kunne hjælpe demente borgere på plejehjem.

  En syddansk og en sjællandsk virksomhed vil i projektet udvikle og teste produkter i samarbejde med tyske partnere og opbygger derved en forståelse for det tyske plejehjemsmarked. Erhvervsklyngen Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation ved Region Syddanmark bidrager til at sikre netværksskabelse, involvering af virksomheder, samt udbredelse af ny viden og testresultater.

  De syddanske partnere i projektet er Welfare Tech, Syddansk Sundhedsinnovation, Aabenraa Kommune og Life-partners. De tyske partnere i projektet er bl.a. Fachhochschule Flensburg (Institut für eHealth und Management im Gesundsheitswesen) og Gesundsheitswesen Nord.

  DEMANTEC modtog tilsagn i december fra INTERREG-udvalget. Projektet løber over 3 år og har et samlet projektbudget på ca. 19 mio. kr., hvoraf INTERREG 5A støtter med ca. 11 mio. kr. Syddansk Vækstforum besluttede i marts 2016 at indstille DEMANTEC til medfinansiering af de regionale erhvervsudviklingsmidler med 2 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/1958
  8. Projekt Teletolkning vinder Digitaliseringsprisen 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede ved sit møde den 25. januar 2016 at indstille CoLab Plug & Play og projekt Teletolkning til Digitaliseringsprisen 2016.

  Digitaliseringsprisen er stiftet af Digitaliseringsstyrelsen, Kommunernes Landsorganisation, Danske Regioner, KMD, Rambøll og In2media og har til hensigt at synliggøre offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige.

  Region Syddanmark stod for fire ud af de ni projekter, der blev nomineret i forskellige kategorier til Digitaliseringsprisen 2016. CoLab Plug & Play, Teletolkning, Telepsykiatrisk Hjemmebehandling og ledende region for Den præhospitale patientjournal, som blev indstillet af Danske Regioner.

  Ved Digitaliseringskonferencen ”Offentlig Digitalisering” i Aarhus den 16. marts 2016 blev projekt ”Teletolkning” kåret til vinder af ”Effektiviseringsprisen” under Digitaliseringsprisen. Dommernes begrundelse for at tildele Region Syddanmark prisen var, at ”Teletolkning giver regionen en markant kvalitetsforbedring af tolkefunktionen ved at lette adgangen til kvalificeret tolkning og ved, at tolkningen i højere grad kan foregå på borgernes præmisser. Projektet illustrerer, hvor vigtigt det er, at digitaliseringen står på to ben. Både kvalitet og effektivitet, og at det skal give værdi for alle interessenter. Projektet er så kun blevet ekstra relevant i forbindelse med de mange flygtninge, der er kommet til landet”.

  Næstformand i Innovationsudvalget, Sonny Berthold modtog prisen på vegne af regionen.

  De to øvrige kategorier blev vundet af to projekter fra Hjørring Kommune. ”Sensorbleer” vandt Velfærdsprisen og ”Book en Byggesagsbehandler” fik Dommernes Specialpris.


  Se i øvrigt link

  https://www.regionsyddanmark.dk/wm482073

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/897
  9. Dagsorden til møde i USE, torsdag den 21. april 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholder møde 21. april 2016. Dagsorden for mødet vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/58
  10. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00:

  • Torsdag den 19. maj 2016, kl. 15.00-18.00 – SHS, Aabenraa Sygehus
  • Torsdag den 23. juni 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 18. august 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. september 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  11. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  -

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-04-2016

  Formanden orienterede om status angående økonomien i de næste kvartalsrapporter.

  Fremover vil koncerndirektør Rikke Vestergaard være ansvarlig direktør i forhold til Innovationsudvalget.

  Bjarne Jensen, Henning Ravn, John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 25-04-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap