Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kvalitet og forskning

Kvalitet og Forskning er inddelt i 5 områder. Afdelingen hjælper bl.a. med opgaver i forbindelse med Den Regionale Visitation., Patientkontoret, Videnskabsetisk Komité samt kvalitets og forskningsarbejdet ude på sygehuset.  

Regional Visitation

Regional Visitation betjener somatiske patienter, der henvender sig med ønske om en hurtigere tid inden for ventetidsrettighederne. Patienterne tilbydes alternative muligheder ud fra målsætningen om, først udnyttes kapaciteten på Garantiklinikker, derefter andre offentlige sygehuse i Region Syddanmark og slutteligt privatklinikker. Regional Visitation træffer afgørelse om patienter har ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg til at vælge et tilbud på privathospital og hjælper patienten til det valgte tilbud.

Derudover varetager Regional Visitation følgende opgaver:  

 • På baggrund af patienthenvendelser, sætte fokus på problemer, flaskehalse, manglende overholdelse af patientrettigheder mm. Herunder kontakt til relevante parter.
 • Udarbejder input/oplæg, statstik til bl.a. sundhedsdirektør, dialog- og sygehusledelsesmøder.
 • Udarbejder og ændrer indkaldelsesbreve i henhold til lovens rammer med involvering af en regional brevgruppe.
 • Informerer sygehusene ved ny lovgivning, ændring af indkaldelsesbreve m.m.
 • Samarbejder med Danske Regioner, Patientombuddet, tværregionale grupper samt afdelinger i Regionshuset

Kvalitet på sygehusene

Kvalitet på sygehusene understøtte kvalitetsarbejdet på sygehusene og varetager herunder:

 • Tovholderfunktion på Lærings- og kvalitetsteams i relation til det Nationale Kvalitetsprogram
 • Den Regionale PRO-enhed og Projektledelse af PRO (Patient Rapporterede Oplysninger)
 • Systemadministration på Infonet og håndbogsansvarlig på tværregionale retningslinjer
 • Tovholder på afrapportering af kvalitetsdata i SydLIS - Ledelsesinformation
 • Koordination af regional indsats på Patient- og pårørendeinddragelse
 • Tovholderfunktion på regionale opgaver i forhold til projekt Borgernes Sundhedsvæsen
 • Tovholderfunktion på regionale opgaver i forhold til den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)
 • Tovholderfunktion på regionale opgaver i forhold til RKKP (Regionerne Kliniske Kvalitetsprogram)
 • Tovholderopgaver i forhold til kvalitetsudvikling på tværs af sektorer
 • Administrativ understøttelse på patientsikkerhedsområdet
 • Betjening af Kvalitetsgruppen
 • Betjening af Infektionshygiejnisk Forum
 • Betjening af Antibiotikagruppen
 • Betjening af Ressourcegruppe for patient – og pårørendeinddragelse

Derudover varetager teamet følgende opgaver:

 • Udvikling og opfølgning på politikker og strategier for kvalitetsområdet
 • Udvikling og opfølgning på mål i sygehusvæsenet

Databaseenheden varetager udvikling og drift af kliniske- og kliniskrelaterede IT-løsninger til anvendelse inden for forskning, kvalitet eller patientbehandling.

Patientkontoret 

Patientkontoret har til formål at informere, vejlede og rådgive om patientrettigheder m.v. Herunder reglerne for frit og udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning, behandlingsfrister og reglerne på klage- og erstatningsområdet samt reglerne for behandling i udlandet.

Derudover består Patientkontorets opgaver i at:

 • Bistå patienter, der ønsker at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg m.v., med at finde et sygehus, der kan varetage den pågældende behandling, og vejleder om, hvorledes der kan ske viderehenvisning dertil.
 • Yde generel information om sundhedsvæsenets ydelser, herunder undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning og service.
 • Bidrage til, at der sker afklaring af eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner i forbindelse med patientbehandlingen på sygehusene.
 • Informere sundhedspersonalet om patientrettigheder
 • Har særlig pligt overfor praktiserende læger og praktiserende speciallæger til at informere om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og behandlingsfrister. 

Find praktiske oplysninger såsom åbningstider og telefonnr. på Patientkontoret

Team Forskning og Videnskabsetisk Komité

Teamet arbejder overordnet med at understøtte forskningsindsatsen på sygehusene i regionen og varetager herunder:

 • Sekretariatsbetjening af de videnskabsetiske komiteer for Region Syddanmark
 • Sekretariatsbetjening af det regionale strategiske forskningsråd
 • Udmøntning og administration af de regionale forskningspuljer
 • Sekretariatsbetjening i forhold til opfindelser og ansøgning om midler til validering af opfindelser
 • Sekretariatsbetjening af Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning Syd (LMS-Syd) i samarbejde med SDU
 • Samarbejde og koordination med regional udvikling om forskning, innovation og erhvervssamarbejde
 • Etablering og udvikling af forskningsinfrastruktur, herunder samarbejdsaftaler med Syddansk Universitet, biobanker m.fl.
 • Opgørelse af nøgletal for sundhedsforskning
 • Udarbejdelse af strategier og politikker for forskning

Du kan læse mere om:
- Forskning i Region Syddanmark, herunder forskningspuljer, på regionens hjemmeside Sundhedsforskning
- De videnskabsetiske komiteer på regionens hjemmeside komite.regionsyddanmark.dk


Siden er sidst opdateret 07-09-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap