Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Koncern HR

Rekruttering, uddannelsesaktiviteter, ledelses- og organisationsudvikling samt specialistopgaver inden for HR er nogle af de vigtige strategiske og koordinerende opgaver, som Koncern HR løser for koncernen og for Region Syddanmarks somatiske og psykiatriske sygehuse og socialområde.

Som central HR afdeling og stab i regionshuset varetager Koncern HR en række driftsopgaver og tværregionale projekter. For eksempel indenfor leder- og talentudvikling, sundhedsuddannelser og arbejdsmiljø.

Koncern HR rådgiver om, udvikler og løser HR-opgaver på koncernniveau, som komplementerer de lokale HR-afdelinger på sygehusene. En funktion som direkte HR for Regionshuset og socialområdet er en yderligere hovedopgave for Koncern HR. 

Koncern HR består af 5 afdelinger

Koncern HR er organiseret med en HR-direktør og 5 afdelingschefer.

 1. HR Sekretariat
 2. HR Jura og Forhandling
 3. HR Løn og Analyse
 4. HR Sundhedsuddannelser
 5. HR Ledelsesakademi

I alt er 85 medarbejdere beskæftiget i Koncern HR.

HR Sekretariat

Arbejdsmiljø og trivsel, rekruttering, sekretariatsbetjening af ledelse og MED-udvalg samt HR-kommunikation er hovedområderne, der løses i HR Sekretariat.

HR sekretariat koordinerer en række opgaver i forhold til trivsels- og sygefraværsindsatser, arbejdsmiljø-og MED-kurser og det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Derudover understøtter afdelingen ledere i forhold til rekrutteringsopgaver og varetager overordnede employer branding aktiviteter og HR-kommunikation, der støtter op om at være en attraktiv arbejdsplads.

Betjeningen af flere interne ledelsesfora og MED-udvalg som fx Region Syddanmarks Hovedudvalg er desuden et kerneområde for afdelingen.

14 medarbejdere arbejder i afdelingen.

HR Jura og Forhandling

Personalejuridiske og forhandlings- og overenskomstmæssige opgaver løses i HR Jura og Forhandling.

Juraområdet og Forhandlingsområdet er overskrifterne for de to store opgavefællesskaber i afdelingen.

Afdelingen løser opgaver som rådgivning om og håndtering af personalesager, omorganiseringer og tilrettelæggelse af konkrete processer samt generelle personalejuridiske spørgsmål.

Derudover er rådgivning om og håndtering af lønforhandlinger for nyansættelser og ved ændringer i ansættelser, de årlige forhandlingsrunder, fortolkning og spørgsmål i forhold til overenskomster og arbejdstidsregler en stor del af afdelingens opgaver.

14 medarbejdere arbejder i afdelingen.

HR Løn og Analyse

Områderne lønadministration, administration af tjenestemandspensioner, HR-analyser samt Region Syddanmarks Feriefond er nogle af hovedområderne for HR Løn og analyse.

Afdelingen står for lønudbetaling til bl.a. regionshuset, sociale centre, Medicoteknik og flere eksterne enheder, som har driftsoverenskomst med regionen. Desuden vejledning til tjenestemandsansatte mht. pensionsforhold samt beregning og udbetaling af tjenestemandspension.

Derudover har afdelingen kontraktansvar for regionens lønsystem og koordinering af fora på løn- og personaleområdet.

Udarbejdelse af løn- og personalestatistikker samt analyser på personaleområdet for hele regionen er et yderligere hovedområde.

Afdelingen sekretariatsbetjener Region Syddanmarks Feriefond.

17 medarbejdere arbejder i afdelingen.

HR Sundhedsuddannelser

Afdelingen har som vision at arbejde med Uddannelse til fremtidens sundhedsvæsen. Afdelingen prioriterer et konstruktivt samarbejde med driftsorganisationerne, stabe og eksterne samarbejdspartnere på uddannelsesområdet vedrørende:

 • Den rette dimensionering og de rigtige uddannelsestilbud
 • Administration og rekruttering til uddannelsesstillingerne
 • Bidrage systematisk til kvalitet og indhold i uddannelserne
 • Præge udviklingen og tale med om det, vi har forstand på
 • Bindeled mellem det kliniske, administrative og politiske niveau

Afdelingen arbejder med grund- og specialuddannelse, lægelig videreuddannelse, planlægning, koordinering og udvikling på uddannelsesområdet generelt i Region Syddanmark er hovedområderne for HR Sundhedsuddannelser.

Opgaver i forhold til ansættelsesproceduren for lægers hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd er en vigtig del af HR Sundhedsuddannelser. Vejledning, rådgivning og øvrig sekretariatsbetjening til forskellige aktører indenfor lægelig videreuddannelse hører også til opgaverne i afdelingen.

Planlægning, koordinering og udvikling på uddannelsesområdet generelt i Region Syddanmark, eksempelvis​ indenfor de sundhedsfaglige bacheloruddannelser og erhvervsuddannelserne, er også opgaver, der håndteres af HR Sundhedsuddannelser.

Specialuddannelser (sygeplejersker i Anæstesi, Intensiv m.fl.) og andre efter- og videreuddannelser af læger, sygeplejersker m.fl. er organisatorisk også placeret under HR Sundhedsuddannelser.

17 medarbejdere arbejder i afdelingen.

Læs mere om opgaverne vi løser i forhold til den lægelige videreuddannelse på lægelig videreuddannelses hjemmeside

Læs mere om de grunduddannelser, videreuddannelser og specialuddannelser vi udbyder

HR Ledelsesakademiet

Ledelses -og organisationsudvikling, tværgående regionale projekter, e-læring, konsulentydelser og efteruddannelse, kurser og kursusadministration er hovedområderne for HR Ledelsesakademiet.

Konsulentvirksomhed, e-læring og kursusadministration udgør de 3 store opgavefællesskaber i afdelingen.

Afdelingens udbud af konsulentydelser retter sig særligt imod ledelses- og organisationsudvikling, strategiudvikling samt coaching og sparring til ledere.

På e-læringsområdet er centrale opgaver udvikling af e-læringskurser og anden digital undervisning, vejledning i blended learning og støtte til evaluering og udredning af læringseffekter.

Kursusadministration handler om udbud af regionale kurser, administration af Region Syddanmarks kursussystem samt praktisk bistand til planlægning, udvikling og afvikling af kurser.

23 medarbejdere arbejder i afdelingen.

Organisationsdiagram og hovedområder for Koncern HR

Få et overblik over hovedområderne i de 5 afdelinger i organisationsdiagrammet for Koncern HR.  

 

Klik her for at se i fuld skærm
Organisationsdiagram for Koncern HR med hovedarbejdsområder. Opdateret 2020

 

Hovedområder for HR sekretariatet

 • Arbejdsmiljø
 • HR - kommunikation
 • Hovedudvalg og MED-system
 • Ledelsesbetjening
 • Rekruttering

Hovedområder for HR Jura og Forhandling

 • Ansættelsesforhold
 • Lønforhandling
 • Personalejura
 • Personaleprocesser
 • Fortolkning af overenskomster og arbejdstidsregler

Hovedområder for HR Løn og Analyse

 • Løn
 • Økonomi og analyse
 • Feriefond
 • Tjenestemandspension

Hovedområder for HR Sundhedsuddannelser

 • Lægers videreuddannelse
 • Grund og specialuddannelse

Hovedområder for HR Ledelsesakademiet

 • Lederuddannelse og konsulentydelser
 • E-læring
 • Efter- og videreuddannelse (kurser)
 • Kursusadministration

Siden er sidst opdateret 18-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring