Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kommunekontaktudvalget - Referat - 04. marts 2016

Mødedato
04-03-2016 kl. 09:30 - 12:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anker Boye, Odense Kommune
 • Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune
 • Hans Luunbjerg, Kerteminde Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune
 • Laurids Rudebeck, Tønder Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune

 • Afbud
 • Anker Boye, Odense Kommune
 • Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune

 • Luk alle punkter Referat


  1. Erhvervsuddannelser til unge
  2. Spareplan for sundhedsområdet
  3. Orientering om implementering af sundhedsaftalen 2015-18
  4. Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - perspektiver for sundhedssamarbejdet i Syddanmark
  5. Dimensionering af social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2016
  6. Status på lægedækning og etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark
  7. Proces for ny vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum
  8. Orientering om implementering af ny direktionsmodel i Region Syddanmark
  9. Næste møde
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 14/8520
  1. Erhvervsuddannelser til unge
  fold dette punkt ind Resume

  Flere unge, der får en erhvervsuddannelse, er et vigtigt langsigtet bidrag til at håndtere udfordringen med kvalificeret arbejdskraft. Kommunerne og regionen har i forskellige sammenhænge beskæftiget sig med problemstillingen, bl.a. i regi af Syddansk Uddannelsesaftale. Hvis flere unge skal tage en erhvervsuddannelse i Syddanmark, er det nødvendigt, at alle relevante parter bidrager hertil, herunder samarbejder om at trække i samme retning. På den baggrund foreslås, at det drøftes, hvorledes kommunerne og regionen kan bidrage til, at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er vanskeligt for mange virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Ifølge regionens Vækstbarometer har næsten hver anden af de virksomheder, som har søgt nye medarbejdere det seneste halve år, oplevet problemer med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. Meget tyder på, at udfordringen ikke bliver mindre i fremtiden.  Bl.a. forventes det, at der bliver mangel på visse typer af faglært arbejdskraft, både som følge af øget efterspørgsel og øget afgang fra arbejdsmarkedet.

  Der er flere veje til at håndtere udfordringen med kvalificeret arbejdskraft. At få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse er én af dem. Det bidrager ikke til at løse mangelsituationen her og nu, men er et væsentligt bidrag til at håndtere udfordringen på sigt. 

  Kommunerne, regionen og Syddansk Vækstforum har i forskellige sammenhænge beskæftiget sig med problemstillingen, ligesom den også har været genstand for drøftelse i regi af Syddansk Uddannelsesaftale. Region Syddanmarks uddannelsespulje på ca. 20 mio. kr. årligt er øremærket til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Ansøger skal være en ungdomsuddannelsesinstitution, men ofte indgår fx kommuner/UU som projektpartnere i projekterne.

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 og er et bredt partnerskab på uddannelsesområdet i Syddanmark. Formålet med Syddansk Uddannelsesaftale er at styrke koordinationen og samarbejdet parterne imellem inden for uddannelsessektoren. I styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale er bl.a. uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og regionen repræsenteret.

  I Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan, der udmønter de uddannelsesmæssige elementer i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi, indgår fire uddannelsesrelaterede målsætninger. En af målsætningerne handler om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Målet er, at 25 pct. af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. I 2015 var der 21 pct. som valgte en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Vækst- og udviklingsstrategien og handlingsplanen forventes endelig godkendt på regionsrådsmødet den 29. februar.

  Handlingsplanen indeholder 8 indsatsområder, der skal bidrage til at realisere målsætningerne i handlingsplanen. Der er særligt 5 indsatsområder, som retter sig mod målet om flere unge til erhvervsuddannelserne:

  ·         Anvend viden og erfaringer.

  ·         Tilgængelighed til uddannelser.

  ·         Bedre uddannelsesstart.

  ·         Flere praktikpladser.

  ·         Flere og bedre faglærte.

  I forhold til indsatsområdet Anvend viden og erfaringer, har regionen netop afholdt en vidensworkshop om styrkede overgange til erhvervsuddannelser. Vidensworkshoppen henvendte sig til aktørerne bag Syddansk Uddannelsesaftale og var opbygget af faglige indlæg af såvel teoretisk, som praktisk karakter. På workshoppen fik deltagerne mulighed for at møde relevante samarbejdsparter og i fællesskab starte på projektudviklingen til et kommende projekt, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

  Tilgængelighed til uddannelser har betydning for både de unges uddannelsesvalg og frafald. Derfor er der bl.a. etableret uddannelsesruter på Fyn og tilpassede uddannelsesruter i Sydtrafiks område, regionsrådet har understøttet samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, herunder campusdannelser, og arbejder i forbindelse med det kommende EUD-udbud for at øge tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne.

  Indsatsområdet Bedre uddannelsesstart handler om, at de unge skal have en god start på ungdomsuddannelserne. Her vil parterne i Syddansk uddannelsesaftale prioritere projekter, der understøtter implementeringen af folkeskolereformen, herunder initiativet om den åbne skole og emnet uddannelse og job, samt prioritere projekter, der understøtter erhvervsuddannelsesreformen og giver de unge en god start på erhvervsuddannelserne.

  Der arbejdes også med indsatsområdet Flere praktikpladser. Her er der bl.a. fokus på et øget samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder, og på at skabe mere fleksible praktikpladsordninger.

  Endelig er der i forbindelse med indsatsområdet Flere og bedre faglærte, samt i regi af Vækstforum, taget initiativ til at samle de syddanske erhvervsskoler i en task force, som skal arbejde for at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Parterne vil også styrke indsatsen i jobcentrene over for unge og voksne uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

  Hvis flere unge skal tage en erhvervsuddannelse i Syddanmark er det fortsat nødvendigt, at alle relevante parter bidrager hertil, herunder trækker i samme retning. Det skal bl.a. ses i lyset af, at der allerede er gode samarbejder, ligesom der er igangsat en række tiltag og projekter inden for erhvervsuddannelsesområdet.

  På den baggrund foreslås, at der tages en første drøftelse af, hvordan kommunerne og regionen kan bidrage til, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Endvidere foreslås, at emnet kan tages op i regi af aktionsplanen vedr. kvalificeret arbejdskraft, som kommunerne og regionen har besluttet som opfølgning på vækst- og udviklingsstrategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At det drøftes, hvorledes kommunerne og regionen kan bidrage til, at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Udvalget drøftede, hvordan man kunne få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Udvalget foreslog forskellige tiltag, der kunne være del af en koordineret indsats i Region Syddanmark for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det blev aftalt at KKR-sekretariatet sammen med regionens administration udarbejder et overblik over de gode idéer, der kan indgå som en del af aktionsplanen og eventuelt blive drøftet på et kommende møde i udvalget.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18985
  2. Spareplan for sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at sikre balance i regionens budget for sundhedsområdet er der udarbejdet en spareplan for somatikken og en omstillingsplan for behandlingspsykiatrien. Planen er sendt i høring ved de syddanske kommuner og øvrige samarbejdspartnere. Den endelige vedtagelse af planen sker den 25. april 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 7. oktober 2015 budget 2016 for sundhedsområdet. Budgetaftalen indebærer, at der skal gennemføres besparelser på 200 mio. kr. i budgettet for 2016 på det somatiske område, inkl. sygesikringen. Heraf skal 13 mio. kr. findes ved besparelser på de administrative funktioner i regionshuset.

  Regionsrådet har bedt direktionen udarbejde et sparekatalog med forslag til besparelser på samlet 210 mio. kr. til efterfølgende politisk prioritering. Når besparelsen på de administrative funktioner fraregnes, er der behov for besparelser på 187 mio. kr. for at sikre balance i regionens budget.

  På mødet den 11. februar 2016 er forretningsudvalget blevet orienteret om, at udgifterne til sygehusmedicin ser ud til at stige knap så voldsomt som tidligere antaget, og at dette i relation til besparelserne kan skabe et ekstra prioriteringsrum på ca. 20 mio.kr.

  Besparelserne ligger ud over de besparelser, der skal gennemføres på sygehusene, bl.a. for at indfri kravet om produktivitetsforbedringer på 2 pct. årligt.

  Forligspartierne er enige om, at indholdet i sparekataloget og dermed den endelige politiske prioritering af besparelserne, skal ske inden for følgende afgrænsning:

  • Besparelsesmuligheder vedr. samling af funktioner i de enkelte sygehusenheder, herunder sammenlægning af afdelinger samt nedlæggelse af sygehusmatrikler bortset fra akutsygehuse, specialsygehuse og ø-sygehuset.
  • Besparelsesmuligheder vedr. nedlæggelse af skadeklinikker/justering af tilbuddet, herunder åbningstider.
  • Vurdering af yderligere muligheder for at begrænse udgiftsvæksten vedr. sygehusmedicin og tilskudsmedicin.
  • Muligheder for yderligere at begrænse vækst i aktivitet.
  • Muligheder for besparelser ved tilkøb af kapacitet i privatsektoren.
  • Revurdering af indsatserne vedr. patientnære tilbud i samarbejde med kommunerne.
  • Revurdering af regionens § 2-aftaler om særlig honorering inden for praksisområdet.
  • Revurdering af den præhospitale dækning (lægebiler og helikopterbetjening).
  • Vurdering af besparelsesmuligheder ved harmonisering af serviceniveau.
  • Vurdering af besparelsesmuligheder ved hjemtagning af analyser fra Statens Serum Institut.
  • Vurdering af besparelsesmuligheder ved nedbringelse af omkostninger til sagsbehandling i patientombuddet.

  Inden for disse temaer er udarbejdet samlet 38 konkrete forslag til besparelser under somatikken.

  Under behandlingspsykiatrien har regionsrådet bedt om et sparekatalog på 25 mio. kr., hvorfra der skal udmøntes besparelser for 23 mio. kr. Besparelserne er nødvendige for at sikre finansiering til fase 2 i planerne for nedbringelse af tvang i psykiatrien.

  Hovedtrækkene i spareplanen for somatikken og omstillingsplanen for psykiatrien er gengivet i vedlagte bilag.

  Regionsrådet har den 25. januar 2016 sendt sparekataloget i høring hos de syddanske kommuner samt andre samarbejdspartnere. Fristen for indgivelse af høringssvar er forlænget til den 14. marts 2016. Høringssvarene vil blive bearbejdet frem mod regionsrådets budgetseminar den 31. marts 2016. Den endelige vedtagelse af spareplanen sker på regionsrådets møde den 25. april 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Regionsrådsformand Stephanie Lose orienterede om, at høringsfristen i forhold til sparekataloget var blevet udsat til den 14. marts 2016. Der afholdes budgetseminar i regionen den 31. marts, og der skal derefter indgås et forlig om besparelserne. Det forventes at tidsplanen for besparelsesprocessen holder, så der kan træffes endelig beslutning om spareplanen i april.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/3764
  3. Orientering om implementering af sundhedsaftalen 2015-18
  fold dette punkt ind Resume

  En orientering om den nye sundhedsaftale, hvor sundhedskoordinationsudvalget (SKU) har foretaget en prioritering af de mange indsatser og opgaver.

  Der arrangeres midtvejsmøder mellem SKU og de syddanske kommuner angående fremdriften med implementeringen af Sundhedsaftalen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdet med implementering af den nye sundhedsaftale er for alvor igangsat med etablering af en ny organisation og prioritering af opgaver.

  SKU har på baggrund af anbefaling fra Det Administrative Kontaktforum foretaget en prioritering af de mange indsatser og opgaver, som er indeholdt i Sundhedsaftalen. Det er besluttet, at følgende indsatser skal igangsættes først:

  Videreudvikling af SAM:BO

  • Nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom
  • Strategi for velfærdsteknologi og telemedicin
  • Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse
  • Samarbejde om Fælles Medicinkort
  • Kortlægning af mental sundhed

  Desuden er der opgaver og indsatser, der er igangsat i forrige sundhedsaftaleperiode, som stadig pågår eller som måske skal justeres, eventuelt helt lukkes ned.

  For at understøtte dette arbejde, har Det Administrative Kontaktforum valgt at nedsætte fem af de syv følgegrupper, der er beskrevet i Sundhedsaftalen.

  Disse fem følgegrupper er:

  • Følgegruppen for behandling og pleje
  • Følgegruppen for forebyggelse
  • Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
  • Følgegruppen for opgaveoverdragelse
  • Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

  Desuden forventes, at der snarest nedsættes en følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet.

  Følgegrupperne består af kommunale og regionale repræsentanter på ledelsesniveau. De har til opgave at sikre udvikling af nye aftaler og initiativer med udgangspunkt i de opgaver og indsatser, som er prioriteret politisk eller via lovgivning. Følgegrupperne arbejder som princip gennem tværsektorielle faglige grupper, som nedsættes ad hoc.

   

  Midtvejsmøder

  I efteråret 2016 arrangeres midtvejsmøde mellem SKU og de syddanske kommuner. Det forventes, at der udmeldes fire datoer, hvor det er muligt at deltage. De fire møder afholdes i fire geografisk forskellige kommuner, og vil have som formål at drøfte fremdriften i arbejdet med Sundhedsaftalen. Møderne kan også bidrage til at sikre politisk medejerskab og forpligtelse i forhold til implementering af Sundhedsaftalen.

  Information om arbejdet

  På hjemmesiden http://regionsyddanmark.dk/wm277999 ligger der en oversigt over medlemmer af følgegrupperne, følgegruppernes kommissorier samt referater fra følgegruppernes arbejde. På den måde er det muligt at følge med i arbejdet løbende.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Udvalget gav udtryk for, at det er godt tilfreds med de fora, der er oprettet for at understøtte arbejdet med implementeringen af sundhedsaftalen. Der var enighed i udvalget om, at sundhedsvæsenet ikke kan ses under ét, og at der var forskel på, hvilke udfordringer de forskellige kommuner havde på området. Udvalget gav desuden udtryk for vigtigheden af, at patienten oplever et samlet tilbud, og der skal derfor være en tæt koordinering mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet – både i kommunalt og regionalt regi.


  Sagsnr. 16/7790
  4. Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - perspektiver for sundhedssamarbejdet i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamarbejdet i Syddanmark er på mange måder inde i en spændende udvikling.

  Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalerne for 2016 aftalt at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal resultere i forslag, der kan indgå i en plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Udvalgsarbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2016, og udvalgets forslag vil kunne få betydning for mange aspekter af sundhedssamarbejdet i Region Syddanmark

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalerne for 2016 aftalt at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal resultere i forslag, der kan indgå i en plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patienter, hvis forløb går på tværs af sektorer, er sammenhængende, borgernær, omkostningseffektiv og af høj kvalitet. Udvalget skal have særlig fokus på disse tre patientgrupper:

  -       Ældre medicinske patienter

  -       Patienter med kroniske sygdomme

  -       Patienter med psykiske lidelser, herunder dobbeltbelastede

  Samtidig fremgår det af udvalgets kommissorium, at dets forslag skal bidrage til at styrke indsatsen på følgende fire felter:

  -       Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor

  -       Rette kompetencer til rette opgaver

  -       Ensartet kvalitet over hele landet

  -       Bedre digital understøttelse og brug af data.

  Udvalgsarbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2016, og udvalgets forslag vil kunne få betydning for mange aspekter af sundhedssamarbejdet i Region Syddanmark

  Den regionale rådgivning til almen praksis og kommunerne, tidlig opsporing, udgående sygehusfunktioner, telemedicinske løsninger, sammenhængen mellem sundhedsindsatser og social støtte/arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsatser, fælles forløbsprogrammer, fastsættelse af standarder, krav til dokumentation og deling af data på tværs sektorer er blot eksempler på områder, som kan blive berørt.

  På denne baggrund drøfter Kommunekontaktudvalget forventningerne til det kommende udvalgsarbejde og dets mulige implikationer for sundhedssamarbejdet i Syddanmark

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Udvalget ser frem til resultaterne af udvalgsarbejdet og ser en overensstemmelse mellem temaerne i det nationale udvalg og de temaer, der arbejdes med regionalt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/48768
  5. Dimensionering af social- og sundhedsassistentuddannelsen i 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunerne i Region Syddanmark har et behov for at øge dimensioneringen af social- og sundhedsassistentuddannelsen. KL og Danske Regioner har i løbet af 2015 forhandlet om en ny dimensionering af social- og sundhedsassistentuddannelsen uden at nå til enighed. En mulig kommunal opdimensionering afhænger derfor af det lokale samarbejde mellem region og kommuner og de lokale muligheder, der her kan findes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunerne i Region Syddanmark har et behov for at øge dimensioneringen af social- og sundhedsassistentuddannelsen. Da uddannelsen indebærer praktik på et sygehus, kræver det en aftale med regionen. Modsat oplever sygehusene, at det med udviklingen i sundhedsvæsenet (specialisering, ambulant behandling og kortere indlæggelser) bliver stadigt sværere at finde relevante læringssituationer til at løfte den store uddannelsesforpligtelse for især social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende.

  Region Syddanmark har meget stor forståelse for kommunernes helt velbegrundede ønske om en opkvalificering i den kommunale sundhedssektor. Social- og sundhedsassistenternes kompetencer ses som et afgørende bidrag til et velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Blandt de uddannede social- og sundhedsassistenter er omkring 4 ud af 5 ansat i en kommune. Der ansættes hvert år 833 social- og sundhedsassistentelever i Region Syddanmark, heraf ansættes 55 % af regionen og 45 % af kommunerne. Alle social- og sundhedsassistentelever har tre praktikophold á ca. 16 uger henholdsvis i kommunen, inden for psykiatrien og på et sygehus. Regionen løfter derfor en rigtig stor uddannelsesopgave på området.

  KL og Danske Regioner har i løbet af 2015 forhandlet om en ny dimensionering af social- og sundhedsassistentuddannelsen uden at nå til enighed. Der er derfor ikke en dimensioneringsaftale for 2016. Region Syddanmark fortsætter alligevel med at ansætte efter den gamle dimensioneringsaftale med 55 % af 833 elever indtil andet er aftalt – dette sker netop for at imødekomme kommunernes behov for flere uddannede social- og sundhedsassistenter.

  KL og Danske Regioner opfordrede i december 2015 til, at der lokalt blev taget initiativer til drøftelser af muligheder for at øge dimensioneringen. Region Syddanmark har på denne baggrund nedsat en hurtigt arbejdende Task Force, som skal se på yderligere muligheder for at imødekomme kommunernes behov for at øge antallet af social- og sundhedsassistentelever i kommunerne allerede i 2016. Gruppen har holdt det første møde. Task Forcens arbejde skal ses som udtryk for, at Region Syddanmark undersøger alle muligheder og vil strække sig langt for at bidrage til en kommunal opdimensionering.

  KKR har bedt om et politisk møde mellem Egon Fræhr og Stephanie Lose om kommunernes behov for at uddanne flere social- og sundhedsassistenter. Dette møde holdes den 4. marts 2016. På dette møde vil der kunne gives en foreløbig orientering om muligheder i 2016.

  Til orientering har sagen været drøftet på kommunaldirektørmøde den 20. januar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Regionsrådsformand Stephanie Lose orienterede om, at der var nedsat en Task Force, der skal finde måder at imødekomme kommunernes ønske om at kunne ansætte flere social- og sundhedsassistenter allerede i 2016. Regionsrådsformanden udtrykte sin forhåbning om, at der vil komme nationale tiltag på området, så problemstillingen ikke opstår igen i 2017. Udvalgte udtrykte sin opbakning til initiativet, da der opleves et stort behov for at få ansat flere social- og sundhedsassistenter.


  Sagsnr. 15/35831
  6. Status på lægedækning og etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  En status og orientering om den aktuelle lægedækningssituation og det igangværende arbejde med etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er siden regionsdannelsen i 2007 arbejdet med lægedækningen i regionen. Lægedækningssituationen har været, og er stadig, kritisk i visse egne af regionen. I flere områder er det lykkedes at løse udfordringen og fremtidssikre lægedækningen. I andre områder arbejdes der kontinuerligt med processen, dels den fremadrettede, dels den akutte sikring af, at patienterne kan være tilmeldt en læge. Der har således ikke været ”lægeløse” patienter i regionen.

  Der mangler som sådan ikke læger i regionen, hvis man ser på regionen som helhed, men det er vanskeligt at rekruttere unge læger til områder i det vest- og sydjyske og dermed vanskeligt for ældre læger at afhænde deres praksis – en situation som forventes at fortsætte i de næste fem år.

  Der er derfor etableret et rekrutteringsteam i regionen til bl.a. at understøtte disse generationsskifter og til generelt at øge rekrutteringen til almen praksis i Region Syddanmark. Projekt Rekruttering Almen Praksis er forlænget 3 år til udløbet af 2018. Rekrutteringsteamet har bl.a. rekrutteret udenlandske læger til regionen. Seneste hold er 4 læger fra henholdsvis Spanien, Polen og Portugal. Lægerne kom til Danmark pr. 1. september 2015 og blev ansat i praksis i Esbjerg, Gørding, Grindsted og Rudkøbing. De 4 læger forventes ”færdiguddannet” ultimo 2016. Yderligere en portugisisk læge er ansat pr. 1. marts 2016, og en italiensk læge er tilbudt ansættelse pr. 1. september 2016. Det overvejes, hvorvidt der skal rekrutteres yderligere 3-5 læger i efteråret 2016.
  Yderligere er der iværksat særlige initiativer i enkelte områder med henblik på at rekruttere nye yngre læger til praksis.

  Såfremt der opstår en akut situation, hvor en praktiserende læge stopper og patienterne ikke kan fordeles til, eller passes af de omkringliggende praksis, kan regionen etablere et midlertidig alment medicinsk tilbud, indtil der er fundet en løsning, så patienterne kan være tilmeldt en praksis.

  Aktuelt er lægedækningssituationen mest kritisk i Esbjerg, Varde og Ærø kommuner.

  Esbjerg

  Lægedækningssituationen i Esbjerg er og har været kritisk i flere år. Det skyldes til dels praksisstrukturen og aldersprofilen blandt de praktiserende læger. Der er en del sololæger med forholdsvis mange patienter.

  Situationen i Esbjerg følges nøje, og der arbejdes bl.a. på etablering af et sundhedshus, som kan være med til at øge rekrutteringen til byen. Derudover udbydes der snart 2 ydernumre i byen.

   

  Varde Kommune

  Lægedækningssituationen i Varde Kommune er presset i flere områder. Dels i Varde by og dels i den nordlige del i Ølgod. Der er arbejdet med lægedækningen siden regionsdannelsen, og det har bl.a. udmøntet sig i, at der er etableret et regionalt sundhedshus i Ølgod, som det er lykkedes at skaffe nye læger til. Der er midlertidigt og ind til 1. juli 2016 etableret en regionsklinik i Ølgod, hvor der formentlig i marts 2016 gennemføres udbud af 2 kapaciteter.

  Herudover er der rekrutteret udenlandske læger til bl.a. Varde Kommune.

  Lægen i Tistrup mellem Varde og Ølgod er ophørt pr. 1. januar 2016, og der er derefter sket en fordeling af patienterne til de øvrige læger i området.

  Der forudses flere ophør blandt lægerne, og bl.a. derfor er der nu iværksat et arbejde omkring mulighederne for etablering af et sundhedshus i Varde for dermed at øge rekrutteringsmulighederne.

  Ærø Kommune

  Der er en læge i Ærøskøbing, som er ophørt pr. 1. februar uden efterfølger. Der er derfor etableret en midlertidig regionsklinik, hvor patienterne passes af en anden praksis på samme matrikel. Der arbejdes med en løsning på situationen på Ærø.

  Sundhedshuse

  Region Syddanmark har sammen med udvalgte kommuner i det seneste år etableret et antal sundhedshuse. Det vurderes, at sundhedshus - som fysisk ramme om det patientnære sundhedstilbud - er en farbar vej til at allokere yngre praktiserende læger i de mere perifere områder i regionen.

  Hovedaktørerne i sundhedshusene er den praktiserende læge og den kommunale hjemmepleje, hvor formålet med sundhedshusene er at:

  • Samle de lokale sundhedstilbud og medvirke til at give den enkelt borger et sammenhængende tilbud.
  • Skabe tryghed i nærområdet.
  • Gøre det attraktivt for praktiserende læger at slå sig ned i udkantsområder.

  Dette arbejde blev indledt i 2011, hvor der i samarbejde med udvalgte kommuner er etableret 6 sundhedshuse i regionen, som er finansieret af staten. I disse er der kommunale funktioner, f.eks. hjemmesygeplejen, almen praksis og regionale sundhedsfunktioner. Der er etableret sundhedshuse i Rudkøbing, Marstal, Ærøskøbing, Bogense, Skærbæk, Nordborg.

  Derudover har regionen bidraget ved etablering af lægeklikker i Brørup og Ølgod samt Toftlund. Sundhedshuset i Toftlund indvies 16. marts 2016.

  Erfaringerne fra disse sundhedshuse er, at sundhedshusene er en rekrutteringsfaktor for alment praktiserende læger, og fagligt set er en hensigtsmæssig fysisk ramme for et styrket samarbejde mellem det kommunale sundhedsvæsen og almen praksis. 

  Derfor prioriterer regionsrådet, at der også i perioden 2014 – 2018 etableres et antal sundhedshuse, der kan bidrage til dels at fremme generationsskiftet i almen praksis og dermed lægedækning, dels skabe en god ramme for sundhedstilbud i nærområdet i de områder af regionen, som har rekrutteringsvanskeligheder.

  Der foregår for øjeblikket et samarbejde mellem Region Syddanmark og de aktuelle kommuner om etablering af sundhedshuse i følgende byer:

  1. Ribe (besluttet)
  2. Esbjerg (besluttet)
  3. Haderslev (besluttet)
  4. Aabenraa by (sonderinger)
  5. Varde (sonderinger)
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede om problemerne med at sikre lægedækning i hele regionen. Problemerne med lægedækningen er geografisk betinget, da der i visse områder stopper flere læger end i andre. Problemerne har betydet, at regionen har været nødt til at finde alternative løsninger. Afdelingschef Frank Ingemann Jensen orienterede desuden om etableringen af sundhedshuse i regionen.

   

  Det var udvalgets holdning, at det kunne være nødvendigt hurtigt at finde løsninger på akutte problemer med lægemangel visse steder i regionen. Udvalget gav desuden udtryk for, at der var gode erfaringer med sundhedshusene, og at der havde været et godt samarbejde med regionen i forhold til de sundhedshuse, som var blevet etableret.  


  Sagsnr. 16/281
  7. Proces for ny vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til at indgå en ny vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum i efteråret 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har i de seneste år været indgået partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen om relevante samarbejdsområder. Syddansk Vækstforum indgik senest i december 2014 en vækstpartnerskabsaftale med regeringen med fokus på:

  • At styrke Danmark som produktionsland.
  • Styrkede vækstforudsætninger i energisektoren.
  • Kvalificeret arbejdskraft.
  • En styrket og koordineret turismeindsats.
  • Øget anvendelse af kreative kompetencer i erhvervslivet.
  • Samarbejde om Sundheds- og velfærdsteknologi.
  • Styrkelse af det dansk-tyske samarbejde.
  • Samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobildækning.

  Vækstforumsekretariatet har været i indledende dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om en ny vækstpartnerskabsaftale. Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at der indgås en ny vækstpartnerskabsaftale i efteråret 2016 med udgangspunkt i administrative drøftelser i løbet af foråret 2016.

  Der er fra statens side lagt op til, at de kommende vækstpartnerskabsaftaler skal være mere fokuserede end tidligere, og dermed med færre men større konkrete initiativer. Regeringens forhandlingsudspil forventes at ligge klar til drøftelse på Vækstforums møde i september 2016.

  Den kommende partnerskabsaftale drøftes indledningsvist på mødet i Vækstforum den 18. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Regionsrådsformand Stephanie Lose gav udtryk for, at regionen gerne tog imod forslag til den ny vækstpartnerskabsaftale. Udvalget mente, at der allerede var gode temaer i den regionale vækststrategi, og gav sin opbakning til, at der arbejdes med udgangspunkt i de regionale tiltag.


  Sagsnr. 14/8520
  8. Orientering om implementering af ny direktionsmodel i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget en ny direktionsmodel, som aktuelt er under implementering. Det tværsektorielle samarbejde er en væsentlig succesparameter i modellen. Området skal være synligt ind i direktionens opgavevaretagelse, og regionsdirektøren påtager sig særligt ansvar for dette område på tværs af alle regionens driftsområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionrådet i Region Syddanmark gik i efteråret 2014 i gang med en større proces omkring den fremtidige organisering af direktionen, og dermed den fremtidige administrative organisering i Region Syddanmark. I foråret 2015 besluttede regionsrådet den overordnede ledelsesstruktur, og samtidig fik den nye regionsdirektør til opgave at fastlægge en struktur for ledelsens snitflader.

  Regionsdirektør Jane Kraglund tiltrådte stillingen den 1. oktober 2015. Regionsdirektøren har udarbejdet en ny direktionsmodel. Et af de pejlemærker, der blev lagt til grund for oplægget om den fremtidige organisering, var at kommunesamarbejdet har betydning for alle regionens drifts- og politikområder, og det tværsektorielle samarbejde er en væsentligt succesparameter. Derfor er det afgørende, at der sikres dels en tværgående/sammenhængende tilgang hertil, dels sammen med kommunerne at arbejde for ambitiøse løsninger på de udfordringer, der er.

  Den nye direktionsmodel indebærer bl.a., at direktionsmedlemmerne arbejder på tværs af regionens opgaveområder (somatik, psykiatri, social og regional udvikling). Direktionen vil fremadrettet bestå af regionsdirektøren og tre koncerndirektører. En af disse koncerndirektører vil i samarbejde med regionsdirektøren bestride opgaver inden for det tværsektorielle område på tværs af regionens opgaveområder. Denne koncerndirektørstilling er aktuelt under besættelse med forventet tiltrædelse pr. 1. maj 2016.

  Som en konsekvens af ovenstående skal der ske en administrativ omorganisering, hvilket bl.a. indebærer, at der etableres en afdeling for tværsektorielt samarbejde. Afdelingen skal understøtte intentionerne om, at tværsektorielt samarbejde er et vigtigt succesparameter for regionen – ikke kun på sundhedsområdet, men på tværs af hele regionen.

  Den nye direktionsmodel forventes færdigimplementeret senest den 1. juni 2016.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Regionsdirektør Jane Kraglund informerede om den nye direktionsmodel i regionen, hvor der lægges vægt på at direktionen arbejder tværgående og tager den samlede ledelse på sig, og hvor direktionsarbejdet tager udgangspunkt i direktionsmedlemmernes kompetencer i stedet for den traditionelle driftsopdeling.


  Sagsnr. 14/8520
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det foreslås, at næste møde i Kommunekontaktudvalget afholdes onsdag den 31. august fra kl. 15.00 i regionshuset i Vejle.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At næste møde i Kommunekontaktudvalget afholdes onsdag den 31. august fra kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Datoen for næste møde blev vedtaget.


  Sagsnr. 14/8520
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 04-03-2016

  Et udvalgsmedlem bemærkede, at Region Syddanmark i øjeblikket var den region, der havde de fleste genindlæggelser, hvilket var beklageligt.


  Siden er sidst opdateret 27-04-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring