Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 26. april 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 26. april 2016

Mødedato
26-04-2016 kl. 13:00 - 15:30

Mødested
Lægehuset Tandsbjerg, Sønderborg

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning i Tandsbjerg Lægehus
  2. Præsentation af Sønderborg Kommunes akutteam
  3. Temadrøftelse af telemedicin
  4. Evaluering af Integrated Care
  5. Forhandlinger om ny overenskomst for almen praksis 2017
  6. Orientering om etablering af Lægerne Langlihuset
  7. Orientering om udbud af ydernumre i Lægerne Ølgod
  8. Evaluering af lægevagtskonsultation på Fanø
  9. Orientering vedrørende servicemål i lægevagten
  10. Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
  11. Mødeplan
  12. Eventuelt
  13. LUKKET PUNKT - Vagtlægekørsel


  Sagsnr. 16/13272
  1. Rundvisning i Tandsbjerg Lægehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes i Tandsbjerg Lægehus og indledes med en kort rundvisning, hvorunder Sundhedssamordningsudvalget vil blive orienteret om det daglige arbejde i huset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering. Lasse Freksen fra lægehuset orienterede kort om lægehuset og viste rundt.

   

  Preben Friis-Hauge, Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen, deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/13294
  2. Præsentation af Sønderborg Kommunes akutteam
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Jf. Sundhedssamordningsudvalgets plan for mødetemaer i 2016 orienterer sundhedschef Michael Skriver Hansen, Sønderborg Kommune, om kommunens akutteam.

  Akutteamet har kompetence til at behandle og udføre akut sygepleje i patientens eget hjem, f.eks. efter en kort indlæggelse eller for at forebygge en sådan.  En akutsygeplejerske aktiveres via patientens egen læge, vagtlægen eller sygehuset og vil være i en tæt dialog med en læge omkring behandling. Akutteamet kan have en patient tilknyttet i op til 48 timer.

  Sønderborg Kommune har gennemført en evaluering af teamet i samarbejde med KORA, (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering. Michael Skriver Hansen fra Sønderborg Kommune orienterede om kommunens akutteam og de opnåede resultater.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14253
  3. Temadrøftelse af telemedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Telemedicin er et af flere midler, der forventes at kunne bidrage til at øge borgernes oplevelse af kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelserne. Ambitionen med telemedicin er samtidig at understøtte, at patienten i højere grad understøttes i at leve et aktivt liv trods sygdom.

  Region Syddanmark er overordnet set langt fremme med udvikling og implementering af telemedicinske løsninger. Det er et område i rivende udvikling med mange udviklingstiltag, modning af teknologier/standarder, forskning med mere.

  Der kan derfor være behov for en politisk drøftelse af perspektiver, retning og forventninger til området, hvorfor udvalget har bedt om et oplæg til en drøftelse af dette.

  I Region Syddanmark fokuseres i øjeblikket blandt andet på nedenstående initiativer i relation til udviklingen af telemedicin:

  • Strategi for tværsektorielt telemedicin og velværdsteknologi i regi af Sundhedsaftalen
  • National udbredelse af telemedicin til alle relevante borgere med KOL inden udgangen af 2019
  • Nationalt projekt til fremme af anvendelsen af Patientrapporterede oplysninger (PRO) til prioritering af ambulante kontroller på Epilepsi, Prostatakræft og Kemobehandling mod Brystkræft

  På mødet vil udvalget blive præsenteret for et generelt oplæg om området som afsæt for udvalgets drøftelse samt to konkrete eksempler på telemedicinske løsninger i drift.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Drøftedes.

  Birthe Navntoft præsenterede et generelt oplæg om telemedicin og Iben Kromann og Lene Skrydstrup Nielsen fra Sønderborg Kommune præsenterede to konkrete indsatser, teletolkning og genoptræn.dk.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17477
  4. Evaluering af Integrated Care
  fold dette punkt ind Resume

  Integrated Care (IC) er et frikommuneforsøg og et partnerskabsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og PLO Syddanmark, der har afprøvet en ny tværsektoriel samarbejdsmodel på sundhedsområdet. Projektet er nu evalueret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har siden 2013 i fællesskab udviklet og afprøvet en integreret indsats for henholdsvis den ældre medicinske patient (DÆMP-indsatsen) og patienter med stress, angst og depression (SAD-indsatsen). Målgrupperne er udvalgt på bagrund af deres volumen og de mange tværsektorielle kontakter.

  Odense Kommunes frikommunestatus gjorde det muligt at sammenkøre patientdata på tværs af kommune, almen praksis og region. Data har været relevante og nødvendige for at skabe det sammenhængende patientforløb, som var målet i projektet. Samtidig var indsatsen funderet i den nyeste viden om relationel koordinering og inspireret af erfaringer fra en lignende indsats i North West London.

  IC-indsatsen er udviklet og afprøvet i et tæt samarbejde mellem de tre projektparter med afsæt i følgende grundprincipper:

  • En tværsektoriel og forpligtende ledelse og projektorganisation som sætter en ny og fælles ramme for samarbejdet.
  • Fælles elektroniske redskaber til identifikation af patienter og fælles videndeling om konkrete patienter.
  • Øget fokus på inddragelse af patienterne og et proaktivt fokus på at skabe et hurtigt, individuelt og sammenhængende forløb for patienterne.

  Evalueringen er gennemført af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).Der er udarbejdet tre rapporter - en sammenfatning af resultater og konklusioner samt to delrapporter om de to indsatsområder.

  Evalueringen viser, at stress, angst og depressionsindsatsen opleves relevant, meningsfuld og positiv af både patienter og fagpersoner, og at de ældre medicinske patienter oplever indsatsen som en positiv mulighed i deres sygdomsforløb. Fagpersonerne oplever derimod ikke indsatsen for den ældre medicinske patient som relevant og meningsfuld.

  Desuden viser evalueringen, at det ikke har været muligt at finde besparelsespotentialer ved IC indsatsen – tværtimod. Det gælder for både SAD- og DÆMP-indsatsen, at de kortsigtede effekter på forbruget af social- og sundhedsydelser er entydigt negative.

  KORA peger på en række forhold, der kan være med til at forklare resultatet. Projektet har været udfordret af den tidsramme, der var opstillet for frikommuneforsøget. Desuden skulle en mængde komplekse udviklings- og implementeringsprojekter til for at omsætte den overordnede IC-model til et konkret projekt. Udvikling, validering og implementering af stratificeringsredskaber, risikolister og de tværsektorielle IC-handleplaner udgjorde i sig selv flerårige og relativt komplicerede opgaver, hvor der tillige var kort tid til pilottestning i et driftsmiljø. Omvendt underbygges de i projektet fundne resultater af resultaterne fra andre, lignende projekter.

  På baggrund af evalueringen indstiller den politiske styregruppe, at forsøget afsluttes nu. Den anbefaler, at patienter, der allerede er inkluderet, får mulighed for at gennemføre de forløb og indsatser, der allerede er planlagt frem til 30. september 2016, hvorefter interventionen i projektet ophører.

  Desuden foreslås afsat midler til at gennemføre en ekstern opfølgning i starten af 2017. Opfølgningen gælder alle de inkluderede patienter på såvel DÆMP- som på SAD-området med henblik på at vurdere effekterne i et lidt længere perspektiv og i øvrigt følge udviklingen.

  Da projektet indeholder megen vigtig læring og centrale perspektiver, der kan bruges i det videre arbejde med at understøtte den sammenhængende og tværsektorielle indsats på sundhedsområdet, foreslår den politiske styregruppe også, at der afsættes ressourcer til at samle op på de centrale erfaringer og læringspunkter fra projektet. Opsamlingen af læringspunkter og perspektiver forløber frem til udgangen af 2016. Det foreslås også, at der gennemføres en afsluttende konference for projektets aktører og andre interesserede, hvor læringen bl.a. formidles.

  Ovenstående forslag fra den politiske styregruppe betyder, at der til den resterende periode fra 1. maj til foråret 2017, hvor regnskabet afsluttes, skal anvendes i alt 4,223 mio. kr., jf. nedenstående opstilling.

  Drift 1. apr.-30. sep. 2016

  2.653.000 kr.

  2. års opfølgning jan. 2017

  1.000.000 kr.

  Projektmedarbejder 1. okt.-31. dec. 2016

  270.000 kr.

  Konference dec. 2016

  300.000 kr.

  I alt

  4.223.000 kr.

  Da udgifterne deles ligeligt mellem kommunen og regionen, betyder det, at udgifterne for den resterende projektperiode for Region Syddanmark beløber sig til 2,112 mio. kr. Udgifterne foreslås afholdt indenfor rammen af de allerede afsatte midler til Integrated Care.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der lukkes for tilgang af borgere til Integrated Care-projektet og allerede inkluderede borgere afslutter deres forløb inden den 30. september 2016.

  At der i efteråret 2016 udarbejdes en erfaringsopsamling med læringspunkter og perspektiver, som afsluttes med en konference ultimo 2016.

  At der indgås en aftale med en ekstern evaluator om opfølgning i januar 2017 for at vurdere effekten af indsatserne efter yderligere et år.

  At udgifter til ovenstående, kr. 2,112 mio. for Region Syddanmarks vedkommende, afholdes indenfor rammen af de allerede afsatte midler til Integrated Care.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Indstilling tiltrådt.

   

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/11771
  5. Forhandlinger om ny overenskomst for almen praksis 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget en henvendelse fra Danske Regioner vedr. dialogmøde forud for forhandling af ny overenskomst for almen praksis. Der lægges op til, at dialogmødet afholdes mellem Danske Regioner og Sundhedssamordningsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende overenskomst om almen praksis udløber i september 2017. Danske regioner har nu igangsat en kortlægning af regionernes krav og ønsker til en ny overenskomst med almen praksis med henblik på opstart af de egentlige forhandlinger senere på året.

  Danske Regioner har udarbejdet et udkast til en tidsplan for forhandlingerne. I tidsplanen for indgåelse af ny overenskomst for almen praksis lægger Danske Regioner op til en dialogrunde, hvor Danske Regioner afholder dialogmøder med politikerne i de fem regioner med henblik på at få regionernes inputs til de kommende forhandlinger. Dialogmødet skal ifølge tidsplanen ligge i perioden april–juni 2016.

  Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at mødet i Region Syddanmark afholdes mellem Danske Regioner og Sundhedssamordningsudvalget i forbindelse med udvalgets møde den 24. maj eller den 21. juni 2016.

  Såfremt Sundhedssamordningsudvalget ønsker at afholde dialogmøde, udarbejder Praksisafdelingen et oplæg til brug for det politiske dialogmøde samt til brug for en skriftlig høring. Oplægget vil tage udgangspunkt i de visioner og indsatser, der fremgår af henholdsvis sundhedsaftalen for 2015–2018 og den aktuelle praksisplan for almen praksis.

  Sundhedssamordningsudvalget vil blive yderligere orienteret, når der foreligger en plan for afholdelsen af dialogmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Drøftedes.

  Udvalget ønsker et dialogmøde med Danske Regioner den 21. juni 2016, og ønsker et oplæg til mødet til drøftelse på udvalgets møde den 24. maj 2016. Udvalgets møde den 21. juni 2016 forlænges med en halv time.

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/12944
  6. Orientering om etablering af Lægerne Langlihuset
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af den meget kritiske lægedækningssituation i Esbjerg har regionen akut etableret et midlertidigt regionalt drevet almenlægetilbud i Hjerting udenfor Esbjerg. Klinikken, Lægerne Langlihuset, åbnede den 4. april 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningssituation i Esbjerg har længe været meget kritisk. Således har alle læger i byen det seneste stykke tid været lukket for tilgang. Som en konsekvens heraf har det været nødvendigt at tilmelde tilflyttere til Esbjerg praksis i Ribe, Bramming og Oksbøl. Ligeledes har det ikke været muligt for patienter, der allerede var tilmeldt en praksis i byen, at skifte til en anden praksis.

  Situationen blev i løbet af februar-marts yderligere skærpet af, at en praksis holdt helt og delvist lukket på grund af. sygdom, og de øvrige praksis i Esbjerg så sig i stigende grad ude af stand til at varetage pasningen af patienter fra denne praksis.

  Regionen er i henhold til sundhedsloven forpligtet til at sikre, at borgerne i regionen kan blive tilmeldt en almen lægepraksis.

  Som en konsekvens af ovenstående har regionen akut etableret en lægepraksis i Hjerting lige uden for Esbjerg.

  Klinikken åbnede den 4. april 2016. Den er disponeret til to lægekapaciteter, hvilket svarer til ca. 3200 patienter. Den lægelige bemanding varetages af skiftende speciallæger i almen medicin fra regionens vikarliste samt enkelte dage af almenlæger tilknyttet et vikarbureau. Det er typisk læger, der tidligere har haft praksis eller yngre læger, som ikke ønsker at arbejde fast i en praksis.

  Da klinikken er startet op uden patienter, er der i starten en læge dagligt stigende til to læger i takt med, at der kommer flere patienter. Dertil kommer to sygeplejersker udlånt af Esbjerg Kommune samt i den første måned endvidere en bioanalytiker fra Sydvestjysk Sygehus.

  Der har fra klinikkens start været stor søgning til klinikken i forhold til akut lægebehandling af patienter fra to andre praksis i Esbjerg, hvoraf den ene er lukket i 2-3 uger grundet vandskade, og den anden er lukket på ubestemt tid grundet sygdom. Der har fra start været stor søgning til klinikken. Derudover er der pr. 11. april 2016 i alt 203 borgere tilmeldt klinikken.

  Det er planen, at regionen kører klinikken i seks måneder eller senest til årets udgang. Inden da foretages udbud af klinikken til praktiserende læger. Såfremt ingen ønsker at overtage klinikken ad denne vej, foretages udbud af driften af klinikken til private aktører. Såfremt det heller ikke lykkes at føre klinikken videre via private aktører, forsætter klinikken som regionsklinik i op til fire år.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman og Thies Mathiasendeltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/13348
  7. Orientering om udbud af ydernumre i Lægerne Ølgod
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen har etableret et lægehus i det gamle rådhus i Ølgod. Der praktiserer to sololæger i samarbejdspraksis i lægehuset. Derudover ejer regionen 3 ydernumre efter ophør af læge Henning Steen Sørensen, læge Per Aaes Larsen og læge Preben Nielsen (Tistrup).

  Den midlertidige, akutte regionsklinik har siden den 4. januar 2016 været midlertidigt driftet af den private leverandør Nordic Medicare. Denne akutte, midlertidige løsning ophører den 30. juni 2016.

  Samarbejdet mellem Nordic Medicare og Ølgod Lægehus, der stiller klinikpersonale til rådighed, har været udfordret, hvilket har vanskeliggjort rekrutteringen og fastholdelsen af læger i regionsklinikken.

  De ledige ydernumre i Ølgod har været udbudt til salg til praktiserende læger i Danmark, som med ændringerne i sundhedsloven må eje op til 6 ydernumre. Ydernumrene blev sat til salg for et mindste bud på 1 kr. I annonceringsperioden var praksisafdelingen i kontakt med flere mulige købere og forsøgte gennem afholdelse af åbent hus (2 besøgende) og udsendelse af salgsmaterialet til bl.a. yngre læger at tiltrække mulige budgivere. Ved budfristen den 6. april 2016 var der dog ikke indkommet nogen bud.

  Regionen sætter derfor nu i henhold til sundhedsloven driften af en patientmasse på 4000 med en option på pasning af yderligere 1600 patienter i en fireårig periode i udbud til private aktører. Der vil ske en adskillelse af driftsklinikken i forhold til de nuværende læger hvad angår personale og lokaler. Sideløbende med udbuddet vil der fortsat være mulighed for, at praktiserende læger kan købe ydernumrene af regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman og Thies Mathiasendeltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/6570
  8. Evaluering af lægevagtskonsultation på Fanø
  fold dette punkt ind Resume

  Evaluering af lægevagtskonsultationen på Fanø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I en længere årrække har en lokal særaftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark været udgangspunktet for lægevagtsbetjeningen på Fanø.

  Før 1. januar 2015 blev lægevagtsbetjeningen på Fanø udført af to praktiserende læger på Fanø. De to praktiserende læger havde ansvaret for telefonvisitationen, konsultationen og sygebesøg på alle årets dage 8-18. Herefter blev opgaven varetaget af den regionale lægevagt med konsultationssted på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

  Pr. 1. januar 2015 indgik Region Syddanmark en aftale med PLO Syddanmark om at oprette en forsøgsordning, hvor Fanø i vagttiden lægedækkes via en lægevagtssatellitkonsultation på øen. Ordningen er kendetegnet ved, at en tilrejsende vagtlæge åbner konsultationen, når der er forud-visiterede patienter til konsultationen indenfor et bestemt tidsrum. Derudover varetager vagtlægen sygebesøg på øen.

  Det blev aftalt mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark, at satellitkonsultationen betjenes af den regionale lægevagt og at visitationen varetages af den regionale læge- og skadevagt. Den nye forsøgsordning har til formål at yde en passende lægevagtsbetjening til borgere og turister på Fanø.

  Det blev aftalt, at forsøgsordningen skulle evalueres ultimo 2015.

  Evalueringen viste, at der i alt blev visiteret 227 patienter til satellitkonsultationen på Fanø i vagttiden i 2015. 74 % af visitationerne skete i højsæsonen på Fanø.  

  Ligeledes viste evalueringen, at aktiviteten hos Fanø Lægehus steg 9 % i dagtiden sammenlignet med 2014.

  I alt var der afholdt udgifter for ca. 244.000 kr. i forbindelse med afregning og drift af satellitkonsultationen på Fanø i 2015.

  I vedlagte bilag kan der findes en mere detaljeret beskrivelse af evalueringen af forsøgsordningen på Fanø.

  Sekretariatet bemærker, at på næstkommende Samarbejdsudvalgsmøde vil forsøgsordningen på Fanø blive drøftet og indstillingen fra sekretariatet er, at forsøgsordningen på Fanø skal forlænges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman og Thies Mathiasen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/6676
  9. Orientering vedrørende servicemål i lægevagten
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering omkring lægevagtens servicemålsopfyldelsen jf. vagtaftalen i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er indgået en aftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark omkring lægevagtsdriften i Region Syddanmark. Denne aftale kaldes også vagtaftalen. I vagtaftalen er der ligeledes aftalt nogle servicemål, der har til formål at virke som vejledning for, hvilke ventetider borgerne kan forvente, når de henvender sig til lægevagten. 

  Samarbejdsudvalget skal minimum én gang årligt orienteres om servicemålopfyldelsen for lægevagten.

  I vagtaftalen fremgår følgende om servicemålene for lægevagten:

  Lægevagtsbetjeningen sker således, at en række servicemål vedr. telefonventetid, ventetid på sygebesøg mv. søges overholdt. De fastsatte servicemål fremgår af vedlagte bilag. Parterne er enige om, at der sker en løbende opfølgning af, om servicemålene overholdes indenfor et nærmere aftalt tidsinterval. Samarbejdsudvalget orienteres min. årligt om målopfyldelsen. Vagtledelsen er ansvarlig for en bemanding, som sikrer overholdelse af de aftalte servicemål.

   

  I vedlagte bilag til dette punkt fremgår tidsintervallerne for lægevagtens servicemål for ventetider på konsultationer, sygebesøg og telefonbetjening.

  Praksisafdelingen har sammen med vagtcheferne gennemgået servicemålopfyldelsen for lægevagten i 2015.

  Generelt kan det konkluderes, at servicemålopfyldelsen var tilfredsstillende. Servicemålene for konsultationerne og sygebesøg var overholdt i samtlige kvartaler i 2015. 

  92,8 % af alle konsultationerne blev afholdt indenfor tre timer i 2015 og 92,9 % af alle sygebesøg blev afviklet indenfor tre timer.

  Servicemålene for telefonventetiderne blev dog ikke overholdt for 2015. 88,5 % af alle telefonopkald til lægevagten blev besvaret indenfor det aftalte interval. Det bemærkes dog, at servicemålene for telefonventetider var opfyldt i hele 4. kvartal 2015.

  I vedlagte bilag til dette punkt findes en detaljeret gennemgang af servicemålene for 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman og Thies Mathiasendeltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/43307
  10. Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
  fold dette punkt ind Resume

  På møde i Sundhedssamordningsudvalget den 20. oktober 2015 blev udvalget orienteret om, at Rigsrevisionen havde planlagt en undersøgelse af regionernes planlægning og styring af den ambulante behandlingskapacitet på det psykiatriske område.

  Nu foreligger den endelige beretning, som blev offentliggjort af statsrevisorerne den 30. marts 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen iværksatte medio 2015 en undersøgelse af regionernes styring af ambulant behandling af voksne med psykiske lidelser, som blev offentliggjort af statsrevisorerne den 30. marts 2016.

  Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionernes styring af kapaciteten til behandling i både hospitalspsykiatrien og praksissektoren understøtter, at patienter, der fejler det samme, får samme adgang til behandling, og at regionerne bruger kapaciteten omkostningseffektivt.

  Rigsrevisionen undersøger to spørgsmål i beretningen:

  ·         Understøtter regionernes styring af hospitalspsykiatrien ens visitation af patienter med psykiske lidelser til ambulant behandling og en omkostningseffektiv brug af kapaciteten?

  ·         Understøtter regionernes styring af kapaciteten i praksissektoren en omkostningseffektiv behandling af patienter med psykiske lidelser?

  Tre regioner (Nordjylland, Syddanmark og Hovedstaden) indgår i undersøgelsen af, om regionernes styring af hospitalspsykiatrien understøtter ens visitation af patienter med psykiske lidelser til ambulant behandling og en omkostningseffektiv brug af kapaciteten. Alle fem regioner indgår i undersøgelsen af, om regionernes styring af kapaciteten i praksissektoren understøtter en omkostningseffektiv behandling af patienter med en psykisk lidelse.

   

  Rigsrevisionens hovedkonklusioner er:

  ·         At regionerne de seneste år har haft en positiv udvikling i hospitalspsykiatrien, fordi flere patienter er blevet behandlet, og ventetiderne til udredning er faldet. Rigsrevisionen vurderer dog, at regionerne kan forbedre deres styring af den samlede kapacitet til ambulant behandling i hospitalspsykiatrien og i praksissektoren, så den bedre understøtter, at patienter, der fejler det samme, får samme adgang til behandling, og en omkostningseffektiv brug af kapaciteten.

  ·         Undersøgelsen af de tre regioner viser, at to af regionerne (Nordjylland og Syddanmark) ikke bruger konkrete retningslinjer til at understøtte, at patienterne visiteres ens til ambulant behandling i hospitalspsykiatrien. De samme to regioner følger heller ikke op på, om de visiterer patienterne korrekt. Ingen af regionerne opstiller mål for effekterne af behandlingen i hospitalspsykiatrien, og ingen opgør omkostningerne ved de forskellige behandlingsforløb. Ingen af de tre regioner har derfor et tilstrækkeligt styringsgrundlag til at understøtte, at de kan tage stilling til, om de bruger kapaciteten på en omkostningseffektiv måde.

  ·         Undersøgelsen af alle fem regioner viser, at regionerne generelt har begrænsede muligheder for at understøtte, at patienter med psykiske lidelser får den behandling, de har behov for i praksissektoren på en omkostningseffektiv måde. Det skyldes bl.a., at regionerne har forskellige rammebetingelser, herunder problemer med at rekruttere praktiserende læger og psykiatere. Det betyder, at særligt nogle regioner har begrænsede muligheder for at øge og styre kapaciteten, så flere patienter med psykiske lidelser kan behandles. De begrænsede muligheder skyldes også, at regionerne har haft vanskeligt ved at indgå lokale aftaler med praksissektoren. Alle regioner mangler desuden viden om effekterne og omkostningerne ved behandlingsforløb i praksissektoren.

  ·         Alle regioner mangler et klart grundlag for at prioritere bedst muligt, både inden for og mellem hospitalspsykiatrien og praksissektoren.

  ·         Rigsrevisionen finder det positivt, at Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 vil igangsætte et arbejde om den overordnede styring af psykiatrien. Formålet er at styrke behandlingskvalitet, viden og gennemsigtighed på området og mindske utilsigtede forskelle i resurse- og kapacitetsudnyttelse.

  ·         Det er efter Rigsrevisionens opfattelse helt afgørende, at den positive udvikling ikke sker på bekostning af kvaliteten af behandlingen. Derfor er det centralt, at:

  o    Regionerne bruger konkrete retningslinjer, når de visiterer patienter til hospitalspsykiatrien og efterfølgende følger op på resultaterne af visitationen.

  o    Sundheds- og Ældreministeriet sammen med regionerne får bedre viden om effekter af ambulante behandlingsforløb i både hospitalspsykiatrien og praksissektoren og opstiller få fælles effektmål for disse forløb.

  Region Syddanmark har løbende bidraget til undersøgelsen og kommenteret på beretningsudkast. Generelt er Region Syddanmark enig i Rigsrevisionens konklusioner i forhold til praksisområdet. I forhold til hospitalspsykiatrien skal det dog bemærkes, at Region Syddanmark undervejs i undersøgelsesprocessen har gjort Rigsrevisionen opmærksom på, at konklusionerne ikke tydeliggør det store arbejde, Region Syddanmark og de øvrige regioner allerede har lavet og er i gang med i forhold til både styring og monitorering af effekt.

  Afslutningsvis kan det oplyses, at Psykiatri- og Socialudvalget på møde den 19. april 2016 ligeledes er blevet orienteret om Rigsrevisionens ovenstående beretning til Statsrevisorerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman,Thies Mathiasen og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på mødet den 15. september 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016, tirsdage:

  • 24. maj 2016, kl. 13.00 – 15.00 – Specialcenter for Voksne Handicappede, Otterup
  • 21. juni 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Øjenlæge Jesper Skov i Fredericia
  • 9. august 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Institut for Idræt, Odense*
  • 13. september 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg*
  • 11. oktober 2016, kl. 14.00 – 16.00 – Øre-næse-halslæge Peter A. Haahr, Vejle
  • 15. november 2016, kl. 14.00 – 16.00 – En praksis i Haderslev
  • 13. december 2016, kl. 13.00 – 15.00 - Regionshuset

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  * Det bemærkes, at besøgsrækkefølgen igen er justeret, således at Institut for Idræt i Odense besøges den 9. august 2016 mens Psykiatrisk afdeling i Esbjerg besøges den 13. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering.

  Mødet den 24. maj 2016 udvides med en halv time. Sundhedssamordningsudvalget tager imod invitationen om muligheden for at deltage i Sundhedskoordinationsudvalgets midtvejsmøder med kommunerne om sundhedsaftalen. 

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman, Thies Mathiasen og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  Til orientering.

  Frank Ingemann Jensen orienterede om aftale vedr. implementering af decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi.

  Birthe Navntoft orienterede om møder på administrativt niveau om det nære sundhedsvæsen som opfølgning på høringssvarene vedr. sparekataloget 2016.

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman, Thies Mathiasen og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  13. LUKKET PUNKT - Vagtlægekørsel
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 26-04-2016

  -

  Preben Friis-Hauge, Meho Selman, Thies Mathiasen og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 27-04-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap