Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 18. april 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 18. april 2016

Mødedato
18-04-2016 kl. 15:30 - 17:30
 
Mødested
Mødelokale Merkur
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Anmodning om flytning af HF-aktivitet i Odense
  2. Regional vækst- og udviklingsstrategi – Langeskov Station
  3. Godkendelse af vedtægtsændringer i Sydtrafik
  4. To nye INTERREG Europe projekter godkendt
  5. Nyt fra trafikselskaberne
  6. Eventuelt
  7. Næste møde
  8. Indstilling til ministeriet om udbud af erhvervsuddannelser i Region Syddanmark


  Sagsnr. 16/9604
  1. Anmodning om flytning af HF-aktivitet i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  HF & VUC Fyn har anmodet regionsrådet om at indstille til ministeren for Børn, Uddannelse og Ligestilling, at flytning af HF-aktiviteten fra HF og VUC Fyns adresse på Hunderupvej 17, 5000 Odense C til Kottesgade 6, 5000 Odense C, godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  HF & VUC Fyn har anmodet regionsrådet om at indstille til ministeren for børn, uddannelse og ligestilling, at flytningen af HF-aktiviteten fra HF og VUC Fyns adresse på Hunderupvej 17, 5000 Odense C til Kottesgade 6, 5000 Odense C, godkendes, og således samle HF & VUC Fyns HF-aktivitet.

  Baggrunden for ønsket er, at HF & VUC Fyn i øjeblikket udbyder HF-kurser på to lokationer som følge af en fusion i 2006. HF & VUC Fyn ønsker at samle denne aktivitet for at effektivisere udbuddet. HF & VUC Fyn har udarbejdet en beskrivelse af sagen, der er vedlagt som bilag 1. 

  HF & VUC Fyn har indhentet høringssvar fra fordelingsudvalget og det forpligtende samarbejde om studentereksamen og Højere forberedelseseksamen på Fyn samt fra Odense Katedralskole, der er den nærmeste anden HF-udbyder. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2 og 3. Ingen af parterne har indsigelser til HF & VUC Fyns ønske. Endvidere bakker Odense Kommune også op om flytningen, jf. bilag 4.

  Ifølge lovbekendtgørelse nr. 777 af 10/06/2015 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. §8-11, skal regionsrådet afgive indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af uddannelsessteder til højere forberedelseseksamen. Ministeren træffer herefter den endelige afgørelse.

  Afstanden mellem de to lokationer er omtrent halvanden kilometer. Ydermere udbydes langt størstedelen af HF & VUC Fyns HF-aktivitet allerede på Kottesgade. Det er derfor administrationens vurdering, at en samling af HF & VUC Fyns HF-aktivitet ikke vil påvirke søgningen til de øvrige HF-udbydere nævneværdigt. Det indstilles derfor, at anmodning om godkendelse af flytningen imødekommes.

  HF & VUC Fyn har i øjeblikket et ministerielt fastsat permanent kapacitetsloft på to HF-klasser på Kottesgade 6. HF & VUC Fyn udbyder i øjeblikket 7 HF-klasser på Hunderupvej 11 uden kapacitetsloft. Det er ministerens afgørelse, hvorvidt der skal anlægges et nyt samlet kapacitetsloft for HF & VUC Fyn på Kottesgade. Regionsrådet skal indstille til ministeren, hvorvidt et kapacitetsloft ønskes for den nye samlede lokation samt en eventuel størrelse for kapacitetsloftet.

  Spørgsmålet har været i høring i Det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalget på Fyn, der er en samling af Fyns gymnasier og HF-udbydere. Det forpligtende samarbejde og fordelingsudvalget ønsker ikke et ministerielt fastlagt kapacitetsloft for HF & VUC Fyn, jf. bilag 5. HF & VUC Fyns kapacitetsloft på to klasser udgør en relativ lille del af HF & VUC Fyns samlede hidtidige HF-udbud på 9 klasser. Samlet set vurderer administrationen, at der ikke er behov for et samlet kapacitetsloft, men udviklingen følges fremadrettet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At indstille til ministeren, at anmodning om godkendelse af flytningen imødekommes, og at der ikke findes at være behov for et samlet kapacitetsloft, jf. vedlagte forslag til brev med indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/11014
  2. Regional vækst- og udviklingsstrategi – Langeskov Station
  fold dette punkt ind Resume
   

  Østfyns Pendlerklub har den 11. marts 2016 nedenstående mail med vedlagte åbne brev til bl.a. alle fynske regionsrådsmedlemmer. Pendlerklubben beder om en underskrift på vedlagte brev og dermed en støtte til ”at få skrevet IC-drift på Langeskov station ind i en tillægskontrakt med DSB”. Brevet med underskrifter skal offentliggøres på en facebookside for pendlerklubben.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Langeskov Station blev nedlagt i 1977 og genåbnede med en ny, lidt vestligere placering den 4. oktober 2015. Stationen betjenes med timedrift af regionaltog på strækningen Ringe-Odense-Nyborg samt af enkelte pendlerlyntog og IC-tog.

  Fra Østfyns Pendlerklub er der fremsendt mail med følgende tekst:

  ”Til sommer er det godt seks år siden et flertal i Folketinget besluttede at bevillige penge til anlægget af Langeskov station.

  Med adskillige års forsinkelse vil stationen da stå helt færdig, til en samlet pris på 116 millioner skatteyderkroner.

  Langeskov station betjenes næsten udelukkende med regionaldrift, og stationen vil derfor aldrig kunne trække det store opland som en park-and-ride station.

  Hvis ikke skatteydernes mange penge skal gå til spilde, er der nu behov for, at de politiske intentioner bag beslutningen i 2010 også bliver ført ud i livet. Stationen er designet til at kunne betjenes af IC-tog. Som ministeren har formuleret det, var det også FORVENTNINGEN, at stationen skulle betjenes af IC-tog. Den fynske østbane er ikke en oplagt regionaltogsstrækning eftersom der kun er det ene stop. Det til trods, har DSB helt fra begyndelsen af, modarbejdet den oprindelige intention om at indføre regelmæssig IC-togdrift. I stedet har man i det første år primært indsat regionaltog, der så igen er blevet aflyst i så stort omfang, at pendlerne er blevet skræmt bort.

  Efter et halvt års ihærdigt arbejde på at få en meningsfuld dialog op at stå med DSB, må vi nu erkende, at det ikke bliver i denne dialog en løsning skal findes. Beslutningen om Langeskov station var politisk, og derfor skal løsningen også findes politisk.

  Der har i tidens løb været bred politisk opbakning om projektet, men det er tid til, at visioner og ønsker bliver videreført. Politisk intention og beslutning må lede til handling.

  Tiden knap. Arbejdet med køreplanen for 2017 er inde i den afgørende fase, og skal stationen have en reel chance for at bevise sit værd – ikke blot for Langeskov og det centrale Østfyn, men for alle pendlere på Midt- Syd og Sydvestfyn – så er det nu vi skal sætte dagsordenen. Det er nu at den oprindelige intention med stationen som IC-togstation skal skrives ind i en tillægskontrakt med DSB.

  For at sætte dette krav på dagsordenen overfor de ansvarlige beslutningstagere inviterer vi nu dig til, sammen med en lang række andre fynske politikere, til at skrive under på vedlagte fælles åbne brev.

  Det åbne brev vil sammen med navnene på samtlige underskrivere blive offentliggjort på facebooksiden for Østfyns Pendlerklub ( www.facebook.com/groups/181849141897196/ ) og udsendt som pressemeddelelse.

  Modtagere af dette brev er:


  Samtlige fynske folketingsmedlemmer og –kandidater.
  Samtlige fynske regionsrådsmedlemmer.
  Samtlige fynske borgmestre og rådmænd i Odense Kommune.
  Samtlige gruppeformænd eller enerepræsentanter i byrådene for kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Svendborg.
  Samtlige kommuneforeningsformænd i kommunerne Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Svendborg.

  Fra dig behøver vi blot en kort tilkendegivelse af, hvorvidt du som medunderskriver af vedlagte brev ønsker at støtte op om dette initiativ. Du behøver blot at besvare denne mail og skrive det navn og parti/funktion, du ønsker at underskrive med. Dit svar bedes returneret senest fredag d 18. marts 2016.

  Vi er nødt til at få Langeskov Station på den politiske dagsorden hvis ikke borgerne og erhvervslivet fortsat skal tilsidesættes. 

  Venlig hilsen

  Anne Fiber

  Talsmand for Østfyns Pendlerklub”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Sagen blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/9791
  3. Godkendelse af vedtægtsændringer i Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik har fremsendt nye vedtægter til godkendelse i regionsrådet. Vedtægterne er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab. Som repræsentanter i Sydtrafiks bestyrelse sidder for Region Syddanmark, regionsrådsmedlem Preben Friis Hauge og regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Trafik- og byggestyrelsen har ophævet den hidtidige bekendtgørelse af nr. 1008 af 9. oktober 2006, der regulerede standardvedtægten for trafikselskaber. Bekendtgørelsen er pr. 1. januar 2016 erstattet af en ny bekendtgørelse nr. 1374 af 25. november 2015.

  Den nye bekendtgørelse tager højde for de ændringer, der har været i lov om trafikselskaber siden 2006.

  Sydtrafik har derfor fremsendt nye vedtægter til regionsrådets godkendelse, der er i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse.

  Ifølge vedtægternes § 37, stk. 2 fremgår følgende ”Ændringerne i vedtægten, herunder vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet og derefter af Transport- og Bygningsministeren og Social- og Indenrigsministeren”.

  Som bilag er vedlagt:

  • Brev fra Sydtrafik.
  • Standardvedtægt for trafikselskaber.
  • Godkendte vedtægter.
  • Sydtrafiks vedtægter med rettelser.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedægtsændringerne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/9568
  4. To nye INTERREG Europe projekter godkendt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Interreg Europe-programmet, der dækker alle EU-lande, Norge og Schweitz, støtter regional udvikling gennem projekter, der deler viden og læring mellem virksomheder og myndigheder.

  I februar 2016 blev der godkendt 64 INTERREG Europe-projekter, hvoraf 7 havde danske partnere. Region Syddanmark er partner i to af projekterne, hhv. ”Boost EER” og ”ClusteriX 2.0”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  ”Boost EER” er en videreførelse af Region Syddanmarks deltagelse i EER-initiativet, European Entrepreneurial Region. En række af de deltagende regioner besluttede at ansøge om INTERREG Europe-midler til, at videreudvikle initiativer om iværksætteri i regionerne. Region Syddanmark er partner i projektet for at styrke iværksætteri i yderområder/periferi. Desuden bidrager Region Syddanmark som tematisk leder med erfaringer med iværksætteri i en smart specialiseringsstrategi, bl.a. med ScaleUp Denmark, som implementeres i regionen i projektets løbetid. Helsinki-Uusimaa-regionen er Lead Partner.

  Projektet varer i alt 4 år (to faser à 2 år - de sidste 2 år til implementering af initiativer regionalt), og totalbudgettet er ca. 15-19 mio. kr. Region Syddanmarks andel af budgettet er ca. 1,8 mio. kr., hvoraf EU-tilskuddet er 85%.

  Region Syddanmark er desuden partner i et INTERREG Europe-projekt om klyngeudvikling, ”ClusteriX 2.0”. Regionen deltog i det tidligere ClusteriX-projekt sammen med stærke klyngeregioner som Niederösterreich og Rhône-Alpes om bl.a. økosystemanalyser og kompetenceudvikling. Det nye projekt har til formål at styrke bl.a. tværgående klyngeaktiviteter og strategisk brug af design i klynger i både den enkelte region og mellem klyngerne og partnerne i ClusteriX 2.0. Aktiviteterne støtter således op om den syddanske erhvervsudviklingsstrategi. Niederösterreich/Ecoplus er lead partner.


  Projektet varer 5 år (3 + 2 år - de sidste 2 år til implementering af initiativer regionalt), og totalbudgettet forventes at blive på ca. 2,1 mio. euro (15,75 mio. kr.).  Region Syddanmarks budget er sat til 1,5 mio., hvoraf EU-tilskud udgør 85%.

  Syddansk Vækstforum tog sagen til orientering på vækstforummødet den 18. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/289
  5. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Bestyrelsesmedlemmerne i Fynbus" og Sydtrafiks bestyrelser orienterede om arbejdet.


  Sagsnr. 16/289
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Intet.


  Sagsnr. 16/289
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 12. maj 2016 kl. 15.00 i Christiansfeld.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Næste møde er torsdag den 12. maj 2016 kl. 15.00 i Christiansfeld


  Sagsnr. 15/17249
  8. Indstilling til ministeriet om udbud af erhvervsuddannelser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, skal alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 (gen-) ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til, at forsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017. Regionsrådet skal afgive høringssvar i forhold til den stedlige placering af 1. og 2. del af grundforløbene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, skal alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 (gen-) ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til, at fortsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017 af:
   

  • 1. del af uddannelsernes grundforløb inden for et eller flere hovedområder.
  • 2. del af grundforløbet til en eller flere uddannelser.
  • Hovedforløb i en eller flere uddannelser. 
  • Praktikcenter, der udbyder skolepraktik.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling træffer afgørelse om ovenstående forventelig i september 2016 på baggrund af høringssvar fra regionsrådene vedrørende den stedlige placering af 1. og 2. del af grundforløbet samt indstillinger fra Rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (REU).

  Ministeriet vil i vurderingen af ansøgningerne tage afsæt i følgende sæt af indbyrdes forbundne kriterier:
   

  1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
  2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
  3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyntagen til efterspørgsel og behov.
  4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål (flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse; flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse; erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan; tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes).

  Ud over at udarbejde høringssvar, har regionsrådet haft en koordinerende rolle i perioden frem til at skolerne har indsendt deres ansøgninger. Bl.a. har regionsformanden og administrationen mødtes med repræsentanter for erhvervsuddannelserne. På møderne er der bl.a. blevet redegjort for de tre parametre, som der vil blive lagt vægt på i forbindelse med regionsrådets høringssvar (jf. neden for). Ligeledes er mulighederne for samarbejde blevet drøftet, hvor regionen har opfordret udbyderne til at indgå i samarbejder mv. for at øge tilgængeligheden. På opfordring fra erhvervsskolerne, har administrationen endvidere påtaget sig en koordinerende rolle i forhold til, at få skabt et overblik over den stedlige placering af alle nuværende, og forventede fremtidige, EUD udbud i Syddanmark.

  Med afsæt i regionsrådets tilkendegivelser på uddannelsesområdet og tildelingskriterierne fra ministeriet, lægges der i forbindelse med regionsrådets høringssvar vægt på en samlet vurdering med hovedvægt på følgende tre parametre: 
   

  1. Tilgængelighed til grundforløbenes 1. og 2. del
  2. Rekrutteringsgrundlag (demografi mv.)
  3. Efterspørgsel (arbejdsmarkedet). 

  Materialet til belysning af ovenstående parametre fremgår henholdsvis af bilag 3, 4 og 5. Endvidere fremgår overblikket over EUD-udbydernes ansøgninger af bilag 6. 

  Der er indsendt ansøgninger om godkendelse til at udbyde grundforløbenes 1. og 2. del (GF1 og GF2) fra 32 uddannelsesinstitutioner i Syddanmark (jf. bilag 6).

  Opgjort på hovedinstitutionsniveau (fx Syddansk Erhvervsskole samlet set), har institutionerne i Syddanmark samlet set indsendt i alt 318 ansøgninger, der fordeler sig med 42 ansøgninger på GF1 og 276 ansøgninger på GF2. For GF1 er der tale om 4 nye ansøgninger, mens der for GF2 er tale om 37 nye ansøgninger.

  Da den samme hovedinstitution godt kan udbyde uddannelser på flere adresser (som oftest i forskellige byer), kan ansøgningerne også opgøres på udbudsadresseniveau. Her ligger det samlede antal ansøgninger på 428, fordelt med 76 på GF1 og 352 på GF2. Opgjort på udbudsadresseniveau er der tale om 10 nye ansøgninger til GF1 og 63 nye ansøgninger til GF2.

  Derudover gælder det, at alle nuværende udbud af GF1 genansøges, mens der er 7 nuværende GF2 udbud der ikke genansøges (jf. bilag 6).

  Vurdering af ansøgningerne til GF1:

  Hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik:

  Alle nuværende udbud af GF1 inden for Omsorg, sundhed og pædagogik genansøges, og derudover ansøges der som noget nyt om udbud i Vejen (Social- og Sundhedsskolen Esbjerg). Her er der imidlertid tale om et udbud, der skal afprøves på forsøgsbasis allerede fra august 2016. Med det ansøgte udbud i Vejen, er det administrationens vurdering, at der sker en tydelig forbedring i tilgængeligheden til dette hovedområde i Syddanmark. Det skal dog samtidig bemærkes (jf. bilag 3), at de unge i store dele af følgende kommuner fortsat vil have mere end 60 minutter til nærmeste udbyder af Omsorg, sundhed og pædagogik: Varde, Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, og Kerteminde (foruden Fanø, Langeland og Ærø). 

  Hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice:

  Alle nuværende udbud af GF1 inden for Kontor, handel og forretningsservice genansøges, og derudover er der ikke ansøgt om yderligere udbud. Det er administrationens vurdering, at der generelt er tale om en god tilgængelighed til dette hovedområde i Syddanmark, dog med undtagelse af følgende kommuner: Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde (foruden Fanø, Langeland og Ærø). Her har de unge i store dele af kommunerne mere end 60 minutters transporttid til nærmeste udbyder af Kontor, handel og forretningsservice.

  Hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser:

  Alle nuværende udbud af GF1 inden for dette hovedområde genansøges, og derudover ansøges der som noget nyt om udbud i Fredericia (både EUC Lillebælt og IBC), hvilket således forbedrer tilgængeligheden, hvis ansøgningerne imødekommes. Ydermere ansøger IBC om udbud i Aabenraa og Kolding, hvor hovedområdet dog allerede udbydes i forvejen. Selvom tilgængeligheden til Fødevarer, jordbrug og oplevelser dermed potentielt forbedres, så vil de unge i store dele af følgende kommuner dog fortsat have mere end 60 minutters transporttid til nærmeste udbud: Vejen, Varde, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg (foruden Fanø, Langeland og Ærø).

  Hovedområdet Teknologi, byggeri og transport:

  Alle nuværende udbud af GF1 inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport genansøges. Dertil kommer et ansøgt udbud i Glamsbjerg (Handelsgymnasiet Vestfyn). Dette mulige udbud er interessant, fordi der er tale om et samarbejde mellem Handelsgymnasiet Vestfyn i Glamsbjerg, Syddansk Erhvervsskole i Odense og EUC Lillebælt i Fredericia. Det nye GF1 forløb vil være målrettet elever, der vil uddanne sig til bl.a. smede og elektrikere, og Handelsgymnasiet Vestfyn oplyser, at der forventeligt vil indgå besøg og praktik på lokale virksomheder som en del af undervisningen. Et nyt udbud af GF1 inden for Teknologi, byggeri og transport vil således forbedre tilgængeligheden til dette hovedområde på Fyn. Ikke desto mindre vil der fortsat være unge i store dele af følgende kommuner, som har mere end 60 minutter til nærmeste udbud: Vejen, Varde, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg (foruden Fanø, Langeland og Ærø).

  Det ansøgte GF1 udbud set i lyset af rekrutteringsgrundlag og efterspørgsel

  Samlet set vil der med det ansøgte udbud, også pr. 1. august 2017 være en begrænset tilgængelighed til et eller flere af erhvervsuddannelsernes fire hovedområder i store dele af følgende kommuner: Varde, Vejen, Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Kerteminde, Fanø, Langeland og Ærø. Dette skal imidlertid ses i lyset af demografien (både nuværende status og udvikling de kommende år), den lokale erhvervsstruktur og den forventede fremtidige efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Hvad demografien angår, så er der jf. bilag 4 (s. 12 og 14) et middel/stort elevgrundlag i hhv. Varde, Vejen, Assens og Faaborg-Midtfyn. Frem mod 2020 forventes dette at være nogenlunde konstant i Vejen, mens der ses en svagt faldende tendens i Assens og Faaborg-Midtfyn. På Nordfyn og i Nyborg er elevgrundlaget forholdsvis lavt og forventes uændret frem mod 2020. Endelig er der et meget lavt elevgrundlag i Kerteminde, samt på øerne Fanø, Langeland og Ærø, og dette forventes at forblive meget lavt frem mod 2020. Den forventede fremtidige efterspørgsel efter faglært arbejdskraft forventes at stige med 24.000 personer i Syddanmark fra 2013 til 2025, jf. bilag 5.

  Vurdering af ansøgningerne til GF2:

  På tværs af alle udbydere af erhvervsuddannelser i Syddanmark, ansøges der samlet set om godkendelse til udbud af 80 forskellige GF2-retninger – mod de nuværende 77 G2-retninger - ud af de i alt 105 mulige GF2-retninger.

  Det ansøgte GF2 udbud i Syddanmark omfatter således 3 helt nye GF2-retninger. Det drejer sig om GF2 til receptionistuddannelsen (ansøgt af IBC), GF2 til lufthavnsuddannelsen (ansøgt af EUC Lillebælt), samt GF2 til maritime håndværksfag (ansøgt af Svendborg Erhvervsskole).

  I bilag 6 opgøres det, hvorledes GF2-ansøgningerne fordeler sig på de fire syddanske områder: Fyn, Sydvestjylland, Sydøstjylland og Trekantområdet. Her fremgår det, at antallet af forskellige GF2-retninger i det ansøgte udbud overstiger det nuværende udbud for hvert af de fire områder i regionen, hvilket administrationen i lyset af tilgængelighed, rekruttering og efterspørgsel vurderer positivt.

  Som hovedregel er der kun én udbyder af en given GF2-retning inden for samme by. På baggrund af de indkomne ansøgninger, kan der imidlertid oplistes 6 GF2-retninger, som søges udbudt af to forskellige institutioner i samme by. I det nuværende udbud finder den situation kun sted 2 gange, og noget kunne derfor tyde på et potentielt set større omfang af konkurrence i det ansøgte udbud. Det gælder i særlig grad GF2 til den pædagogiske assistentuddannelse, som nu søges udbudt af to forskellige institutioner i 4 byer.

  En konkurrencesituation med flere udbydere af samme GF2 retning inden for samme by, kan potentielt set betyde, at der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag for at udbyde og opretholde det pågældende GF2. Administrationen har derfor kontaktet de involverede institutioner for at spørge ind til, hvorvidt der er indgået aftaler eller er overvejelser om samarbejde mellem udbyderne.

   

  Punktet indledes med en kort gennemgang af sagen ved administrationen.

  På baggrund af regionsrådets beslutning foretager administrationen godkendelse enkeltvis af uddannelserne i ministeriets it-system.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF1 godkendes.

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF2 i byer, hvor der ikke er flere uddannelsesinstitutioner, der udbyder den samme uddannelse, godkendes.

  At vedlagte udkast til høringssvar godkendes og sendes til ministeriet.

  Det indstilles endvidere:

  At udvalget m.h.p. en anbefaling til regionsrådet vedr. indstilling til ministeriet, drøfter den situation hvor flere uddannelsesinstitutioner ansøger om at udbyde den samme GF2-uddannelse i samme by.

     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-04-2016
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet:

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF1 godkendes, idet udvalget ønsker så decentralt et uddannelsesudbud, som det er fagligt og økonomisk muligt, og derefter supplere med uddannelsesruter, teletaxi mv.

  At indstille til ministeriet, at uddannelsesinstitutionernes ansøgninger til GF2 i byer, hvor der ikke er flere uddannelsesinstitutioner, der udbyder den samme uddannelse, godkendes.

  Endvidere finder udvalget, at det er uhensigtsmæssigt samfundsmæssigt set med dobbeltudbud af samme GF2-uddannelse i samme by samt, at man skal være påpasselig med at udtynde eksisterende bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer. I en række tilfælde forekommer der sådanne dobbeltudbud. I nogle af disse tilfælde er der indgået frivillige samarbejder mellem uddannelsesinstitutionerne, som der blev orienteret om på mødet, og som udvalget fandt var et tilfredsstillende grundlag. I de tilfælde, hvor der ikke er indgået frivillige samarbejder, anbefaler udvalget regionsrådet følgende, jf. indstillingerne nedenfor:

  UC Syd og hhv. SOSU Esbjerg, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Syd har ansøgt om udbud af pædagogisk assistent uddannelse i hhv. Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Aabenraa. Udvalget anbefaler regionsrådet, at SOSU Esbjerg, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Syds ansøgninger om udbud af pædagogisk assistent uddannelse i hhv. Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Aabenraa imødekommes.

  DEKRA AMU Center Fyn ApS og Syddansk Erhvervsskole har ansøgt om vejgodstransportuddannelsen i Odense. Udvalget anbefaler regionsrådet, at Syddansk Erhvervsskole ansøgning til vejgodstransportuddannelsen imødekommes.

  DEKRA AMU Center Fyn ApS og Syddansk Erhvervsskole har ansøgt om lager- og terminaluddannelsen i Odense. Udvalget anbefaler regionsrådet, at Syddansk Erhvervsskole ansøgning til lager- og terminaluddannelsen imødekommes.

  IBC International Business College og Hansenberg har ansøgt om web-integratoruddannelsen i Kolding. Udvalget anbefaler regionsrådet, at Hansenbergs ansøgning til web-integratoruddannelsen imødekommes.

  Endelig anbefaler udvalget regionsrådet:

  At indstille til ministeriet, at ansøgningerne til dobbeltudbuddene for så vidt angår landbrugsuddannelsen i Odense, teknisk isolatør i Kolding og vejgodstransportuddannelsen i Esbjerg alle imødekommes, idet der er indgået samarbejder mellem de respektive uddannelsesinstitutioner herom. 

   At vedlagte udkast til høringssvar godkendes og sendes til ministeriet.  

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Siden er sidst opdateret 10-05-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap