Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 12. maj 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 12. maj 2016

Mødedato
12-05-2016 kl. 15:00 - 16:55
 
Mødested
Brødremenighedshotellet
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
   
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Preben Friis-Hauge, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Guidet rundvisning i verdensarvsbyen Christiansfeld
  2. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi - byregionale udviklingsaftaler
  3. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Regional- og kommunalpolitisk temamøde
  4. Status Vestbanen 2016
  5. Høringssvar til FVU-planer
  6. Status på planlægningen af Nordsøkonferencen 2016
  7. Fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020
  8. Eftersyn af erhvervsfremmesystemet
  9. Drøftelse af studietur til Sverige
  10. Nye analyser
  11. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  12. Nyt fra trafikselskaberne
  13. Eventuelt
  14. Næste møde.


  Sagsnr. 16/289
  1. Guidet rundvisning i verdensarvsbyen Christiansfeld
  fold dette punkt ind Resume
   

  Brødremenighedsbyen Christiansfeld i Kolding Kommune blev i 2015 udpeget som UNESCO verdensarv. Udvalget for Regional Udvikling besøger Christiansfeld og får en kort introduktion til udpegningsprocessen, kommunens strategiske arbejde med udpegningen og det videre arbejde for at udnytte udnævnelsen bl.a. turistmæssigt. Leder af Christiansfeld Centret, UNESCO site manager Birgitte Sidenius Bjerg Lamp giver en introduktion, som efterfølges af en guided rundvisning på ca. 500-600 m i byen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Christiansfeld blev den 4. juli 2015 udnævnt til Verdensarv af UNESCOs verdensarvskomite. I alt findes der nu 1028 verdensarvssteder i verden, heraf 7 i Danmark. Region Syddanmark rummer dermed tre verdensarvsudnævnelser, foruden Christiansfeld er der Jellingestenene og Vadehavet.

  Christiansfeld er grundlagt i 1773 af medlemmer af de såkaldte herrnhutere, dels fra Herrnhut i Sachsen, Tyskland, dels andre menighedsbyer i Nordeuropa. Byen er opkaldt efter Christian VII, der gav tilladelse til byggeriet. Det ses som det bedste eksempel i Nordeuropa på en planlagt bosætning inden for Brødrekirken.

  Byen blev planlagt og bygget til at repræsentere et protestantisk by-ideal, og dermed bygget efter den model, som Brødremenighederne efterhånden anlagde deres byer efter: Med kirken i centrum, omkranset af byens vigtigste huse – korhuse, huse for de ugifte brødre, søstre og enker, præstebolig og forstanderbolig. Skolebygninger, værksteder og familiehuse indgik også i den særlige Brødremenighedsstruktur. Således også ”Gemein Logi”, menighedens gæstelogi, som senere blev kendt som Brødremenighedens Hotel.

  Byen blev bygget på forholdsvis kort tid, fra 1773 til 1812, og ikke gradvist, som så mange andre småbyer i Danmark. De fleste bygninger i det historiske centrum er i brug den dag i dag og rummer aktiviteter, som har relevans til byen og menighedens liv.

  Trods det solide håndværk, har flere af byens huse trængt til gennemgående renovering. I 2003 indgik fonden Realdania, Brødremenigheden og Christiansfeld Kommune (og senere Kolding Kommune) et partnerskab, og herefter påbegyndtes en storstilet indsats for at istandsætte byens huse. Dette arbejde har nu stået på i mere end 10 år, og i denne periode er boliger og forretninger blevet istandsat for et trecifret millionbeløb.

  I budgetaftale 2016 er det aftalt, at der prioriteres 2 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2016 til projektet ”UNESCO i Syddanmark”. Der skal prioriteres markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg. Med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jellingestenene og Vadehavet udvikles et fyrtårnsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser. Planlægning af udmøntning af initiativet er igangsat og vil blive forelagt for udvalget og regionsrådet.

  Udvalget vil på mødet få en kort introduktion af leder af Christiansfeld Centret, UNESCO site manager Birgitte Sidenius Bjerg Lamp, om arbejdet med at opnå verdensarvudnævnelse og kommunens nuværende og fremtidige arbejde omkring denne udpegning. Herefter vil der være en kort guidet tur rundt til de væsentligste bygninger og steder i Christiansfeld.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14946
  2. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi - byregionale udviklingsaftaler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er der sammen med de syddanske kommuner udarbejdet en aktionsplan, der kan suppleres med en specifik udviklingsaftale for de fire byregionale områder i Syddanmark.

  Der forelægges udkast til udviklingsaftale for henholdsvis Sønderjylland og Trekantområdet til udvalgets anbefaling og regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Strategien sætter mål for Syddanmarks udvikling og er udarbejdet i tæt samarbejde med bl.a. de syddanske kommuner. På samme møde besluttede regionsrådet, at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan, som skulle indeholde tre temaer fra strategien: Byregioner, syddanskernes liv i de enkelte kommuner samt kvalificeret arbejdskraft. Aktionsplanen kan suppleres med byregionale udviklingsaftaler, der sigter på specifikke problemer og muligheder i hver af de fire syddanske byregionale områder.

  Udviklingsaftalerne udarbejdes i overensstemmelse med kommunernes/byregionernes forskellige samarbejdstraditioner. Aftalernes indhold skal bidrage både til de kommunale udviklingsmål og målene i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Aftalerne forudsættes godkendt politisk såvel i kommunerne som i Region Syddanmark. 

  Der foreligger nu forslag til byregional udviklingsaftale med de sønderjyske kommuner. Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner har alle godkendt forslaget politisk.  Efter regionsrådets godkendelse kan aftalen således træde i kraft. Aftalens emner er bl.a.:

  • Bosætning, flytninger og attraktivitet.
  • Større kendskab til byregionens styrker og betydning. Byregional analyse.
  • Understøtte transport og tilgængelighed.
  • Integration af områder uden for de større byer.

  Endvidere foreligger et forslag til byregional udviklingsaftale 2016-19 for kommunerne i Trekantområdet inkl. Haderslev, der således indgår i to aftaler. Aftalens emner er bl.a.:  

  • Øge kendskabet til Trekantområdets styrker.
  • Byernes rolle i en byregional sammenhæng.
  • Jyllandskorridoren.
  • Videnopbygning på produktionserhverv.
  • Indsats for flere og bedre faglærte med henblik på at styrke produktionserhvervet.
  • Et erhvervspartnerskab mellem Syddansk Vækstforum og Trekantområdet Danmark.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:
   

  At forslaget til byregional udviklingsaftale for Sønderjylland godkendes, og
   

  at forslaget til byregional udviklingsaftale med Trekantområdet godkendes, betinget af politisk opbakning fra områdets kommuner.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  De faldne bemærkninger indgår i det fremadrettede arbejde.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/18315
  3. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Regional- og kommunalpolitisk temamøde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, afholder Region Syddanmark og KKR Syddanmark et fælles politisk temamøde den 20. juni 2016, hvor regional- og kommunalpolitikere skal drøfte Syddanmarks udfordringer, opfølgning på strategien, politiske initiativer med mere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 29. februar 2016 godkendte regionsrådet den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Det gode liv som Vækstskaber 2016-19”. På samme møde godkendte regionsrådet organiseringen af arbejdet med en fælles opfølgning på strategien, herunder et fælles politisk temamøde for regionsråd og kommunalbestyrelser. Forslaget om afholdelse af et temamøde, var et resultat af mødet i det politiske koordinationsudvalg for regional udviklingsplan og kommunernes planstrategier den 10. december 2015.

  Temamødet skal danne ramme om en politisk drøftelse af Syddanmarks udfordringer, opfølgning på strategien, politiske initiativer med mere.

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark har derfor inviteret regionsråd og kommunalbestyrelser til et fælles temamøde, der afholdes den 20. juni 2016 kl. 9.30 til 12.30 på Sportshotel Vejen.

  Der gives en mundtlig orientering om temamødet på udvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/12211
  4. Status Vestbanen 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik og Vestbanen har udarbejdet status over Vestbanen for 2015. Denne status omhandler punkter vedr. nuværende og fremtidig drift og økonomi samt gennemførte og fremtidige investeringer. Endvidere indeholder status et par initiativer i forhold til kommunikationen med togpassagerne, samt et resume vedr. status på analysen af bloktilskudsmodellen i forhold til Regional Udvikling og status på omlægningerne af investeringstilskuddet til bloktilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vestbanen har et stabilt antal påstigninger på ca. 270.000 pr. år. Således forventes både indtægterne på ca. 3,5 mio. kr., og udgifterne på 29,0 mio. kr. om året i 2014 at ligge på samme niveau i de kommende år.

  Driften varetages af Arriva Tog, der har fået forlænget kontrakten med 2 år frem til 2020. Som følge af statens forlængelse af deres kontrakt med Arriva Tog vedr. strækningerne i Midt- og Vestjylland, har Sydtrafik automatisk forlænget kontrakten.

  Trafikstyrelsen vil påbegynde arbejdet med udbud af den nye driftkontrakt, der skal løbe fra 2020, her i 2016. Udbuddet af driften på Vestbanen, skal koordineres med samtrafikken i forhold til statens strækninger og det kommende arbejde med oprettelse af Esbjerg Nærbane. Der skal i 2016 foretages overvejelser vedrørende Vestbanens videreførsel efter 2020, herunder skal investeringsbehovet analyseres.

  Ud af den forventede investering på 113,6 mio. kr. vedr. Vestbanen vedtaget i regionsrådet i 2011, er der afholdt udgifter eller igangsat arbejder for 92,6 mio. kr. Der resterer således en pulje på 21 mio. kr.

  De resterende midler på 21 mio. kr. var afsat til udskiftning af signalsystemer og fjernstyring. Et afholdt udbud i 2014 viste, at det ikke var muligt at gennemføre denne investering på en teknisk tilfredsstillende løsning i forhold til det afsatte budget.  Der arbejdes således pt. sammen med Banedanmark om at udarbejde en mere gennemarbejdet teknisk løsning, hvilket skal resultere i afdækning af de økonomiske konsekvenser. P.t. vurderes det, at investeringen kan gennemføres for 75 mio. kr. Analysen forventes afsluttet i foråret 2016.

  Det statslige bloktilskud til Regional Udvikling er fortsat afhængig af antallet af kilometer privatbanespor, idet der ikke er foretaget ændringer i finansieringsmodellen for Regional Udvikling. Finansieringsmodellen har efter aftale mellem regeringen og Danske Regioner, været analyseret i forhold til mulighederne for at foretage ændringer, men regeringen har efter analysens udgivelse fastholdt modellen.

  I forhold til investeringstilskuddet til privatbanerne, som for Region Syddanmarks vedkommende er på knap 1 mio. kr., var det oprindeligt forudsat, at tilskuddet skulle overgå til bloktilskud i 2016. Ved overgangen til bloktilskud var Region Syddanmark stillet en forhøjelse af bloktilskuddet på 17,8 mio. kr. i udsigt. Regeringen har valgt at videreføre investeringstilskuddet i sin nuværende form i 2016, og således ikke overføre investeringstilskuddet til blokstilskud. Der er fremsat forslag om helt at undlade omlægningen til bloktilskud.

  Senest har Dansk Folkeparti den 15. marts 2016 fremsat forslag om, at lokalbanernes infrastruktur og drift overgår til staten.

  Der er i 2015 gennemført markedsføringsmæssige tiltag, forbedret informationstavler og igangsat tiltag i forhold til dialog med pendlerne.

  Statusnotater fra Sydtrafik og Vestbanen er vedlagt som bilag.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/6453
  5. Høringssvar til FVU-planer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal årligt høres om VUC’ernes FVU-planer (Forberedende Voksenundervisning), herunder om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning og ordblindeundervisning. På baggrund af de indkomne FVU-planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud, og at regionen samlet set opfylder den regionale målsætning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelse af Forberedende Voksenundervisning (FVU) til borgere med utilstrækkelige skrive,- læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om VUC’ernes FVU-planer.

  FVU-planerne bruges til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af Forberedende Voksenundervisning, og til at følge op på den regionale målsætning på FVU-området om, at 7% af borgere uden tilstrækkelige læsefærdigheder skal modtage FVU, samt at videreudvikle FVU-indsatsen.

  FVU er et skridt på vejen for, at flere får de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. FVU-undervisningen bidrager således til, at regionen har en velkvalificeret arbejdskraft.

  På baggrund af de indsendte FVU-planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle seks VUC’er i regionen. Det samme har været tilfældet siden 2007.

   

  Opfølgning på regional målsætning på FVU-området

  Tidligere har der været en national målsætning om 40.000 FVU-kursister årligt som en del af globaliseringsaftalen. Region Syddanmark har på den baggrund arbejdet med et mål om 10.000 kursister årligt i Region Syddanmark. Dette mål er opretholdt i 2016. Region Syddanmark har en årlig målsætning om, at 7% af antallet af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene. I Region Syddanmark er der 144.987 læsesvage, og det regionale mål svarer derfor til 10.149.

  Overordnet set indfrier VUC’erne samlet set målet ift. den regionale målsætning med 10.401 FVU-kursister i 2015, svarende til 7,2% af antallet af læsesvage (se nedenstående tabel). Der er dog tale om en overordnet tilbagegang i forhold til antallet af FVU-kursister i 2014. 2015 er det første år i den forgangne 5 års periode med tilbagegang i antallet af FVU-kursister.

  Udviklingen i antallet af FVU-kursister er meget forskellig de seks VUC’er imellem. HF & VUC Fyn og VUC Syd har haft markante fald i antallet af FVU-kursister. VUC Syd nåede i 2015 stadig ud til 9,1% af borgerne med læsevanskeligheder, og HF & VUC Fyn nåede i 2015 ud til 6,9% af de læsesvage borgere, altså meget tæt på den regionale målsætning om 7%. VUC Vest har haft den største fremgang i antallet af kursister, men har fortsat klart laveste omfang af FVU undervisning, når man sammenligner med antallet af læsesvage i deres område, i det VUC Vest kun når 4,2% af de læsesvage borgere i deres dækningsområde. De øvrige VUC’ere har alle haft en mindre fremgang.

  Tabel 1: FVU-Aktivitet i alt (FVU-læsning og FVU-matematik) fra 2011-2015 i Syddanmark

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Læsesvage

  2015 i % af

  læsesvage

  HF & VUC FYN

  3.344

  3.904

  3.843

  5.188

  4.021

  57.990

  6,9

  VUC Vest

  1.335

  903

  869

  984

  1.237

  29.236

  4,2

  VUC Syd

  1.913

  2.239

  3.233

  3.274

  2.556

  28.213

  9,1

  VUC Fredericia

  356

  334

  760

  762

  818

  6.261

  13

  Kolding HF & VUC

  607

  407

  685

  858

  947

  10.673

  8,9

  Campus Vejle HF & VUC

  814

  765

  650

  670

  822

  12.614

  6,5

  I alt

  8.378

  8.552

  10.040

  11.736

  10.401

  144.987

  7,2

  Videreudvikling af FVU-indsatsen - kvalitativ vurdering af FVU-indsatsen

  Overordnet set var VUC’ernes FVU-indsats i 2015 i høj grad en videreudvikling af tidligere års FVU-indsatser.

  Der er stor forskel på, i hvilket omfang der er beskrevet nye initiativer i FVU-planerne. Det henstilles derfor i vedlagte udkast til høringssvar, at de VUC’er, der har afleveret spartanske FVU-planer på dette område næste år uddyber denne del, med henblik på at der i højere grad kan uddrages læring af de gode eksempler.

   

  VUC’erne samarbejder med en række andre uddannelsesinstitutioner og -tilbud for at øge antallet af FVU-kursister. Overordnet set er det VUC’ernes opfattelse, at FVU-forløbene har størst succes, når undervisningen tilrettelægges således, at den knytter sig direkte til kursisternes dagligdag ved eksempelvis at lave virksomhedsrettet undervisningsmateriale. De største barrierer, som VUC’erne oplever, er overordnet set, at FVU ikke opleves som tilstrækkelig attraktivt, bl.a. fordi det ikke af brugerne vurderes så nyttigt som direkte erhvervsrettede kurser samt, at virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad støtter op om medarbejdernes ønske om at modtage FVU.

  Udvalget for Regional Udvikling har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, dvs. afgive høringssvar til VUC’ernes indsendte FVU-planer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar angående FVU-planer godkendes og sendes til de seks VUC’er.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/40626
  6. Status på planlægningen af Nordsøkonferencen 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er vært for Nordsøkonferencen 2016 i Billund. Til orientering gives en status på planlægningen heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 24. november 2014, at Region Syddanmark skulle stille sig til rådighed for at påtage sig værtsskabet for Nordsøkonferencen i 2016, der afholdes i samarbejde med Nordsøkommissionen (NSC) og Interreg B North Sea Region Programme (NSRP).

  Nordsøkonferencen løber i år den 15.-17. juni 2016 og har titlen ”Building Blocks for the Future”. Den består af 2 dages fælles konference og afsluttes af en dags generalforsamling for Nordsøkommissionens medlemmer.

  De første to dages fælles konference afholdes på Hotel LEGOLAND i Billund, hvor der bl.a. afholdes kick-off med forskellige talere samt workshops. Generalforsamlingen på konferencens tredje dag afholdes i Regionshuset i Vejle. Konferenceprogrammet er vedlagt.

  Konferencens temaer, som danner ramme om workshops og studieture, tager udgangspunkt i Nordsøkommissionens politiske prioriteter, Nordsøprogrammets fokusområder samt Region Syddanmarks Vækst- og Udviklingsstrategi. Region Syddanmarks bidrag omfatter planlægning af studieturene, som bl.a. vil have fokus på regionens styrkepositioner. Temaerne omfatter offshore, energieffektivitet, klimatilpasning, sundheds- og velfærdsinnovation, design, turisme, transport samt uddannelse og kultur.

  NSC bidrager med et fast beløb på 15.000 euro (ca. 112.000 kr.) til konferencen. NSRP og Region Syddanmark deler ligeligt de øvrige udgifter for konferencens første to dage. Fsva. Region Syddanmark blev der i 2014 reserveret en ramme på 300.000 kr. til Nordsøkonferencen indenfor budgettet til regional udvikling. Der er aftalt et øvre loft for antallet af deltagere på konferencen på 400 personer. Registreringen til konferencen åbnede den 6. april 2016. Den 13. april var 105 deltagere tilmeldt.

  Regionsrådsmedlemmer har mulighed for at deltage i konferencens første to dage og er blevet orienteret herom i forbindelse med åbningen af registreringen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14074
  7. Fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Grænseforeningen har på vegne af De nationale foreningers Netværk taget initiativ til et fælles møde om, hvordan 100-året for Genforeningen kan markeres i 2020. Mødet blev afholdt den 11. april 2016, hvor bl.a. regionsrådsformanden deltog. Der gives en orientering fra mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2020 er det 100 år siden, at det nuværende Sønderjylland igen blev en del af Danmark. Baggrunden for den nye grænsedragning var folkeafstemninger på begge sider af den nuværende dansk-tyske grænse.

  Grænseforeningen har på vegne af De nationale foreningers Netværk taget initiativ til et fælles møde om, hvordan 100-året for Genforeningen kan markeres i 2020. De nationale foreningers Netværk rummer en række nationale foreninger i Danmark med fokus på, at udbrede kendskabet til Sønderjyllands historie og dennes betydning for det aktuelle Danmark. Netværket blev etableret for ca. 10 år siden med det formål, at holde hinanden orienteret og koordinere eventuelle større begivenheder. Det fælles møde blev afholdt den 11. april 2016, og blandt deltagerne var flere borgmestre fra de sydjyske kommuner, regionsformand Stephanie Lose, det tyske mindretal BDN, det danske mindretal SSF samt en række institutioner og foreninger, bl.a. Museum Sønderjylland, Historisk Samfund for Sønderjylland og Grænseforeningen.

  På mødet blev det tilkendegivet, at de sønderjyske borgmestres koordinationsudvalg (som er et samarbejde mellem Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner), gerne tager teten ift. at få et formaliseret samarbejde etableret. Stephanie Lose gav på mødet udtryk for, at regionen gerne deltager i en fælles styregruppe eller lignende. På mødet blev også et forslag til et præsidium med deltagelse af borgmestre, regionsrådsformand, mindretal mm. forelagt af de sønderjyske borgmestres koordinationsudvalg.

  Konklusionen på mødet blev, at sagen drøftes af de sønderjyske borgmestres koordinationsudvalg på deres næste møde den 11. maj 2016, hvorefter en bredere kreds, herunder Region Syddanmark og de øvrige kommuner (Vejen, Kolding og Esbjerg) inddrages i den videre planlægning.

  Region Syddanmark er i dialog med parterne og følger planlægningsarbejdet med henblik på videre involvering på hhv. politisk og administrativt niveau.

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde orienteres også på deres næste udvalgsmøde den 31. maj 2016 om sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/2603
  8. Eftersyn af erhvervsfremmesystemet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen har igangsat et eftersyn af erhvervsfremmesystemet. Formålet er at kortlægge og evaluere den samlede erhvervsfremmeindsats, der varetages i både erhvervs-, investerings- og innovationsfremmesystemerne i kommuner, regioner og stat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af regeringsgrundlaget, at ”Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne”. Der er udarbejdet et kommissorium, hvoraf det fremgår, at formålet er at:

  • Kortlægge den samlede erhvervsfremmeindsats, der varetages i både erhvervs-, investerings- og innovationsfremmesystemerne i kommuner, regioner og stat.
  • Evaluere organiseringen og indholdet af den samlede erhvervsfremmeindsats på tværs af den offentlige sektor.

   Kortlægningen skal indeholde et overblik over:

  • Organisering af indsatsen.
  • Det konkrete indhold af tilbuddene, som aktørerne leverer, og til hvilke målgrupper.
  • Udgifter til indsatsen, herunder udgifter til administration.
  • Antallet af virksomheder, der benytter erhvervsfremmeindsatsen.
  • De eksisterende effektevalueringer i erhvervsfremmeindsatsen.

  Evalueringen skal vurdere om:

  • Organiseringen i den offentlige sektor sikrer en enkel og gennemsigtig indsats for virksomhederne.
  • Organiseringen af indsatsen fører til uhensigtsmæssig konkurrence mellem aktører.
  • Der er overlap mellem tilbuddene i indsatsen på tværs af den offentlige sektor.
  • Midlerne i indsatsen anvendes omkostningseffektivt.
  • De eksisterende tilbud er begrundet i samfundsøkonomiske behov.
  • Eksisterende effektevalueringer har en tilstrækkelig god kvalitet til at kunne anvendes til en vurdering af, om tilbuddene har en samfundsøkonomisk positiv erhvervsfremmende effekt.

  Proces og organisering

  Der er nedsat en tværministeriel styregruppe samt en arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Finansministeriet (formand). Skatteministeriet, KL og Danske Regioner inddrages i arbejdsgruppen, ligesom relevante ressortministerier også kan inddrages efter behov. Arbejdsgruppen skal følge og understøtte konsulenternes arbejde. Der anvendes ekstern konsulentbistand til at gennemføre eftersynet. Styregruppen har valgt et konsortium bestående af McKinsey & Company, Struensee & Co., Damvad Analytics og Landfall Strategy Group til at udføre opgaven. Eftersynet forelægges til politisk behandling i regeringens økonomiudvalg i maj 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/8600
  9. Drøftelse af studietur til Sverige
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget drøfter indtryk, opnåede erfaringer og inspiration fra studieturen til Sverige 18. – 21. april 2016. Konklusionerne vil blive indarbejdet i en afrapportering af studieturen. Afrapporteringen forelægges udvalget til godkendelse inden forelæggelse for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter indtryk, opnåede erfaringer og inspiration fra studieturen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Udvalget drøftede resultater af studieturen. Drøftelsen indarbejdes i afrapporteringen.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/19458
  10. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i vidensinitiativet i den regionale udviklingsplan/den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er der udarbejdet analyser af dels, hvad attraktivitet er i en kommune set ud fra borgernes synsvinkel i et samarbejde med Nyborg Kommune, dels forretningsområdet ”Energieffektive teknologier”, der kortlægger omfanget af virksomheder, som arbejder med energieffektive teknologier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  ”Attraktive Nyborg”

  Rapporten analyserer 1) hvad befolkningen i forskellige områder af Nyborg Kommune

  finder attraktivt eller mindre attraktivt, og 2) hvordan forskellige grupper vurderer lokalområdets attraktivitet.

  Undersøgelsen viser bl.a., at borgere i Nyborg Kommune overordnet vurderer deres lokalområde som et attraktivt sted at bo, og syv ud af ti er i høj grad tilfredse. De fremhæver især naturkvaliteterne, og at det er et trygt sted at bo. Samtidig synes 25%  af borgerne, at deres lokalområde er blevet et bedre sted at bo de seneste fem år, mens omvendt 18% mener det er gået tilbage.

  Der er nuancer, hvis man ser på tværs af lokalområder og aldersgrupper. Bl.a. viser analysen følgende:

  ·         Ældre ser flere attraktive kvaliteter i Nyborg Kommune end yngre. De yngre derimod ser mest positivt på udviklingen i kommunen.

  ·         Nyborg by: Som kommunens største by er Nyborg by kendetegnet ved de gode indkøbsmuligheder, god adgang til natur og ikke mindst et godt vejnet. Det er sikkert medvirkende til, at 86% af borgerne i Nyborg by i høj grad opfatter deres lokalområde som attraktivt.

  ·         Ørbæk: I Ørbæk oplever 76%, at deres lokalområde er et at­traktivt sted at bo i. Der er en meget høj tilfredshed med udbuddet af skoler og ældreservice. Desuden er mange i høj grad tilfredse med indkøbsmulighederne.

  ·         Ullerslev: 69% af borgerne i Ullerslev oplever i høj grad deres lokalområde som attraktivt. Borgerne i byen er på mange områder tilfredse med tilværelsen og er stolte af deres idræts- og foreningsliv.

  ·         Øvrige Nyborg: Af attraktive kvaliteter fremhæver borgerne fra øvrige Nyborg særligt roen, idyllen, naboskabet, fællesskabet og et stærkt foreningsliv. Men det er også i øvrige Nyborg, at bor­gerne nævner flest forringelser igennem de seneste fem år, såsom lukning af skoler, busforbindelser og butikker.

  Analysen er udarbejdet som en del af den Regionale Udviklingsplans vidensinitiativ og i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Nyborg Kommune. Det sker som led i kommunens løbende udviklingsarbejde med fokus på at forbedre rammebetingelserne for det gode liv i alle kommunens lokalområder.

  ”Energieffektive teknologier”

  Undersøgelsen viser bl.a., at:

  ·         Der på landsplan er 6.500 virksomheder, der beskæftiger sig med energieffektive teknologier. Omtrent to-tredjedele arbejder med energieffektivisering af bygninger.

  ·         Region Syddanmark er den region med flest ansatte og størst specialisering inden for næsten alle områder. Det gælder fx udvikling af effektive energisystemer, forbrugsprodukter og komponenter, hvor eksporten er meget høj.

  ·         Region Nordjylland er stærkt specialiseret inden for energieffektivisering af bygninger, og Region Midtjylland og Region Syddanmark har begge en specialisering inden for energieffektivisering af maskiner.

  Rapporten tester bl.a. grundlaget for udpegningen af særlige erhvervsmæssige forretningsområder i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Energieffektive teknologier er et delområde under forretningsområdet bæredygtig energi.

  Da forretningsområdet ikke er en branche, findes der ikke etablerede registerdata for området. Analysen er derfor bl.a. baseret på en omfattende kvalitativ dataindsamling, der giver et solidt øjebliksbillede af forretningsområdet. Til gengæld rummer metoden ikke mulighed for at beskrive udvikling eller direkte sammenligning af analysens resultater med andre opgørelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/3459
  11. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Som et led i arbejdsprocessen skal regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive område. Disse perspektiver og synspunkter skal efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som et led i arbejdsprocessen med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark, skal regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunker vil efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark, herunder afholdelse af en konference, der er planlagt gennemført i slutningen af juni.

  Drøftelserne i udvalgene vil blive opsummeret og samlet i et overordnet oplæg, som kan være en del af grundlaget for den ovennævnte konference.

  Processen skal munde ud i, at regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017, vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Formålet med pejlemærkerne er, at de skal være en form for overbygning på de eksisterende visioner og strategier, og derfor skal de understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark. Derfor kan drøftelserne i udvalget med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende visioner, strategier eller politikker indenfor udvalgets arbejdsområde.

  Vedlagte diskussionsoplæg danner rammen for udvalgets drøftelser, og det foreslås, at drøftelserne primært tager udgangspunkt i udvalgets egne opgave- og arbejdsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter perspektiver for pejlemærker for Region Syddanmark med udgangspunkt i spørgsmålene i vedlagte diskussionsoplæg. Dette med henblik på, at komme med synspunkter og perspektiver, der kan indgå i det videre arbejde vedrørende udarbejdelse af pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Udvalget drøftede pejlemærker for Region Syddanmark. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/289
  12. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Bestyrelsesmedlemmerne i Fynbus’ bestyrelse orienterede om arbejdet.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Formanden orienterede om status på projektet ”Tour de France-start (Grand Départ) i Danmark med etaper i Region Syddanmark” samt om møde afholdt efter anmodning fra foreningen Als-Fyn-broen. 

  Koncerndirektør Michael Evan Goodsite orienterede om interview på TV2 Fyn fredag den 14. maj 2016 om bl.a. visioner for den regionale udvikling i Region Syddanmark

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  14. Næste møde.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er fredag den 10. juni 2016 kl. 10. Sted vil blive meddelt senere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016
   

  Næste møde er fredag den 10. juni 2016 kl. 10. Sted vil blive meddelt senere.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap