Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 17. maj 2016

Mødedato
17-05-2016 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud
 • Holger Gorm Petersen, M

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om nyt samarbejde mellem Odense Kommune og OUH
  2. Orientering vedr. visitation ved akut sygdom m.m.
  3. Årsopgørelse 2015 - national monitorering af kræftpakker
  4. Udmøntning af midler til regionale indsatser i forbindelse med akutpakke mod overbelægning
  5. Ændringer i familieambulatoriets struktur
  6. Merarbejde ved udrulning af Cosmic
  7. Ansøgning til national pulje om vidensopsamling vedrørende patientinddragelse
  8. Årsregnskab 2015 for Amgros
  9. Mødeplan
  10. Meddelelser
  11. Siden sidst
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 16/16062
  1. Orientering om nyt samarbejde mellem Odense Kommune og OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om nyt Samarbejde mellem Odense Kommune og Odense Universitetshospital.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Afdeling D på Odense Universitetshospital og Odense Kommune har aftalt et nyt og tættere samarbejde omkring graviditet og en god start på livet. Initiativet hedder ”Sund Start Sammen”, og har til formål at klæde parrene på til deres nye rolle som forældre.

  Alle førstegangsfødende i Odense Kommune vil i fremtiden blive tilbudt at deltage i forløbet, som løber over 18 måneder. Her vil forældrene blive introduceret til mange af de udfordringer nybagte forældre ofte står overfor. Det kan være små og store udfordringer som amning og motorisk udvikling til konflikthåndtering i parforholdet, stresshåndtering og opdragelse. En stor del af idéen bag ”Sund Start Sammen” er, at forældrene sættes sammen i grupper og dermed får parret i fællesskab nogle at sparre med, der står i præcis samme situation.

  Jordemoderkonsultationen fra Rytterkassernen flytter til lejede lokaler i Odense C, som kan deles med Odense Kommune. Kommune og Region har hver deres ansvarsområder med hver deres indgang, hvilket ofte har givet anledning til forvirring hos forældrene, men nu tilbydes én fælles indgang med et fælles forløb. Ordningen forventes at give et kvalitetsløft i servicen til borgerne.

  Pressemeddelelse findes som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Punktet udsættes til næste møde.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/15416
  2. Orientering vedr. visitation ved akut sygdom m.m.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsformanden har stillet spørgsmål vedrørende sygehusenes ”optageområde” og patientgrundlag, visitationsprocessen ved akut sygdom og omkring MR-scanninger, herunder placering, typer og anvendelse m.m.

  På mødet gives en mundtlig orientering med henblik på efterfølgende drøftelse.

  Der henvises til planchemateriale på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. sikring af de fire akutsygehuses patientgrundlag, henvendelser til læge- og skadevagt, visitation til fællesakutmodtagelse, anvendelse af scannere, fokus på at blive bedre til at udnytte tiden, når patienten er på sygehuset m.v.

  På et senere møde gøres der status for visitation til skadestuerne, herunder bl.a. opgørelse over, hvor mange der møder uanmeldt op på skadestuerne.

  Oplæg vedlægges.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/783
  3. Årsopgørelse 2015 - national monitorering af kræftpakker
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årsrapport 2015 for den nationale monitorering af kræftpakkeforløbene offentliggøres den 13. maj 2016. På mødet vil udvalget blive præsenteret for hovedresultater i rapporten for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder generelt høj målopfyldelse i Region Syddanmark, kapacitetsudfordringer i forhold til urologiske kræftpakker, rekruttering af speciallæger, organisering og samarbejde mellem sygehusene.

  Link til Årsrapport 2015 for den nationale monitorering af kræftpakkeforløbene.

  Oplæg vedlægges.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14196
  4. Udmøntning af midler til regionale indsatser i forbindelse med akutpakke mod overbelægning
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til regional udmøntning af midlerne fra finanslovsaftalen for 2016 til akutpakke mod overbelægning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i Finanslovsaftalen 2016 afsat 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Aftalen skal sikre, at der tages hånd om de ældre patienter både før, under og efter indlæggelse samt sikre mere sammenhængende forløb særligt for de ældre patienter.

  I første fase er der afsat 415 mio. kr. til en akutpakke mod overbelægning. Akutpakken indeholder tre indsatser, der er målrettet sygehusene:

  1. Trygt og godt patientflow.
  2. Øget kapacitet i form af mere personale.
  3. Lokale værktøjer til bedre udnyttelse af senge og personale m.v.

  Sundheds- og Ældreministeriet har nu udsendt udmøntningspapir vedrørende anvendelse af midlerne (bilag 1).

  Indsats 1: Trygt og godt patientflow
  Projekt ”Sikkert patientflow” baserer sig på, at man med målrettede værktøjer og metoder kan minimere problemer med overbelægning og lånesenge ved at skabe øget flow og styrke koordineringen af patientforløb på tværs af afdelinger. Metoderne er samlet i en flowpakke, som 12 projektsygehuse, herunder Kolding Sygehus, har udviklet og testet, og som nu skal udbredes til alle sygehuse.

  Metoderne i flowpakken gør personalet i stand til at udnytte eksisterende viden om indlæggelser og udskrivninger systematisk og dermed udnytte kapaciteten bedre. Kortlægning af nuværende flow giver desuden indblik i og mulighed for at arbejde med eksisterende flaskehalse.

  Midlerne fra akutpakken skal anvendes til udbredelse og videreudvikling af redskaberne fra projekt ”Sikkert patientflow” til alle akutsygehusene.

  Midlerne kan anvendes til

  • Ansættelse af flowkoordinatorer på sygehusene.
  • Kompetenceudvikling hos medarbejderne.
  • Implementering af redskaberne i alle relevante arbejdsgange.
  • Indkøb og opsætning af IT-værktøjer, som understøtter akutsygehusenes arbejde med effektivt patientflow.
  • Etablering af relevante målinger i forhold til patientflow og kapacitetsanvendelse.

  Region Syddanmarks andel af midlerne udgør 10,8 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i 2018, som udmøntes via bloktilskuddet.

  Det forudsættes, at alle sygehusene tager redskaberne i brug i 2016, samt at redskaberne senest ultimo 2017 er indarbejdet i alle de relevante arbejdsgange. Der monitoreres på indsatsen primo 2017 og primo 2018 ved ekstern konsulentbistand.

  Indsats 2: Øget kapacitet i form af mere personale
  Midlerne kan udelukkende anvendes til ansættelse af mere personale og skal ses i sammenhæng med de midler, der blev afsat på Finanslov 2015 til øget kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger, og som Regionsrådet godkendte fordelingen af på mødet den 26. oktober 2015.

  Region Syddanmarks andel af midlerne udgør 21,5 mio. kr. i 2016 og 10,8 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet.

  Regionerne skal i april 2017 redegøre for, hvor meget ekstra personale der er ansat.

  Indsats 3: Lokale værktøjer til bedre udnyttelse af senge og personale m.v.
  Der er desuden afsat i alt 15 mio. kr. til at (videre)udvikle og udbrede værktøjer, der kan styre sygehusenes overblik over belægningssituationen og understøtte en bedre udnyttelse af kapaciteten.

  Disse midler udmøntes efter regional ansøgning. Puljeopslaget foreligger endnu ikke. Sygehusene vil blive bedt om at komme med ansøgninger, når opslaget er kendt.

  SYGEHUSENES FORSLAG TIL ANVENDELSE AF MIDLERNE

   

  Sygehusene har indsendt forslag til anvendelse af midlerne til indsats 1:Trygt og godt patientflow) og indsats 2: Øget kapacitet i form af mere personale. Beskrivelser af forslagene er vedlagt i bilag 3 og 4.

  Af de indsendte forslag fremgår, at sygehusene ønsker at anvende midlerne under indsats 1 til:

  • Flowkoordinatorer.
  • Implementering af og frikøb af personale til tavlemøder og kapacitetskonferencer.
  • Indkøb af IT-udstyr og etablering af målinger til understøttelse af effektiv kapacitetsudnyttelse.

  Det vurderes, at de indsendte projekter er i overensstemmelse med de beskrevne formål.

  Af de indsendte forslag til anvendelse af midlerne til Indsats 2: Øget kapacitet i form af mere personale fremgår det, at sygehusene vil anvende midler til yderligere personale i form af speciallægestillinger, en farmakonom samt et antal sygeplejerskestillinger. Dertil kommer en personalepulje på OUH, som først fordeles i 2017.

  Det bør dog bemærkes, at en stor del af stillingerne er midlertidige, idet midlerne i 2016 er dobbelt så store som midlerne de efterfølgende år. Sygehusene gør derfor opmærksom på, at der kan være en udfordring i at rekruttere og oplære så stor et antal sygeplejersker til kort ansættelse på alle sygehuse.

  FORDELING AF MIDLERNE MELLEM SYGEHUSENE

  Det foreslås, at midlerne til indsats 1 og 2 fordeles mellem sygehusene i forhold til aktivitet ud fra de indsendte ansøgninger. Bevilling fordelt på indsatser fremgår af bilag 2.

  Akutpakkemidler, Indsats 1 og 2 samlet

  Tusind kr.

  2016

  2017

  2018

  Varigt

  OUH

  15.600

  7.600

  6.800

  5.200

  SVS

  1.759

  3.519

  3.422

  1.500

  SLB

  4.300

  7.400

  3.400

  2.600

  SHS

  4.300

  2.100

  1.800

  1.400

  Bevilling i alt

  25.959

  20.619

  15.422

  10.700

  Ramme

  32.300

  15.800

  14.000

  10.800

  Difference

  6.341

  -4.819

  -1.422

  100

  Der overføres  i alt 6,341 mio. kr. fra den centrale ramme i 2016 til 2017 og 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet,

  At projektforslagene godkendes.

  At fordelingen af midlerne godkendes, jf. sagsfremstillingens oversigtstabel.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5475
  5. Ændringer i familieambulatoriets struktur
  fold dette punkt ind Resume

  Med virkning fra 1. januar 2016 overgår Familieambulatoriet i Region Syddanmark fra at være et projekt, der er finansieret af særlige satspuljemidler til at være finansieret af bloktilskuddet til Region Syddanmark. Sideløbende hermed er der behov for at omorganisere familieambulatoriet, så den socialpædiatriske indsats bliver lokalforankret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Familieambulatoriet blev etableret i 2009 og blev i lighed med de andre regioner finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Med virkning fra den 1. januar 2016 er familieambulatoriet overgået til at være finansieret via bloktilskuddet til Region Syddanmark. Undervejs i projektperioden blev der tilført ekstra midler til projektet i forbindelse med aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018. Sag om til- førelse af ekstra midler blev behandlet på Regionsrådets møde den 24. august 2015.

  Formålet med familieambulatoriet er at yde en forstærket indsats for:

  ·         Gravide som selv eller hvis partner har et forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler med formål at forebygge eller imødegå konsekvenser af medfødte skader hos børn.

  ·         Børn op til skolealderen, som i fostertilstanden har været eksponeret for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler.

  Nuværende organisering
  Familieambulatoriet er en enhedsorganisation, hvor det overordnede faglige ansvar er placeret på OUH. Den obstetriske indsats blev placeret på OUH med satellitter på sygehusene i Kolding, Esbjerg og Sønderborg (nu Aabenraa).

  Den pædiatriske og psykologiske indsats blev placeret på OUH og Sønderborg (nu Aabenraa) samt 1- 2 gange om måneden på henholdsvis Esbjerg og Kolding Sygehuse. Årsagen til, at den socialpædiatriske indsats ikke blev lokalt forankret på Esbjerg og Kolding Sygehuse, er, at specialeplanen kun tillod, at regionsfunktionen socialpædiatri blev placeret to steder i regionen. Denne organisering af socialpædiatri som udefunktion på Esbjerg og Kolding gav en række udfordringer i forhold til at tilbyde den optimale behandling af målgruppen.

  I den kommende specialeplansrunde fra 2017 er det muligt at varetage regionsfunktionen socialpædiatri på hovedfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med det sygehus, som har regionsfunktionen.

  Region Syddanmark har i specialeansøgningen for pædiatri indsendt den 15. januar 2016 redegjort for, hvordan funktionen socialpædiatri ønskes varetaget på hovedfunktionsniveau i Kolding, Aabenraa og Esbjerg i formaliseret samarbejdsaftale med OUH, som søger regionsfunktionen i socialpædiatri.

  Forslag til fremtidig organisering
  Afdelingen i Aabenraa blev ultimo 2015 ramt af mandskabsmangel, som betød at Aabenraa Sygehus ikke længere kunne varetage udefunktionen i socialpædiatri på Kolding Sygehus og Esbjerg Sygehus. Der opstod derfor en force majeure situation, som betød, at børneafdelinger på Kolding Sygehus og Esbjerg Sygehus på daværende tidspunkt måtte træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre behandlingen af de pågældende børn i fravær af omtalte udefunktion.

  Med baggrund i ovenstående har Region Syddanmark anmodet Sundhedsstyrelsen om allerede nu i 2016 at varetage socialpædiatri på hovedfunktionsniveau i Kolding, Aabenraa og Esbjerg i formaliseret samarbejdsaftale med OUH.

  Det vurderes endvidere vanskeligt og uhensigtsmæssigt, hvis Aabenraa Sygehus skal rekruttere til varetagelse af funktionen i en midlertidig periode frem til 2017. Der ansøges således om at bibeholde en organisering i 2016, som forventes at være gældende i 2017.

  Sundhedsstyrelsen har den 18. april 2016 givet tilladelse hertil.

  Økonomi
  Med den ændrede organisering følger behovet for at omfordele midler mellem OUH, Kolding, Esbjerg og Aabenraa.

  Tilskuddet til Familieambulatoriet udgør 6,7 mio. kr. i grundbevilling om året fra 2016 og 0,7 mio. kr. i tillægsbevilling for perioden 2016-2018. Tilskuddet er i alt på 7,4 mio. kr. for perioden 2016-2018, og herefter 6,7 mio. kr. om året.

  OUH har haft og vil fremadrettet have en særlig faglig ledelses- og koordinationsopgave, og repræsenterer Region Syddanmarks Familieambulatorium i diverse samarbejdsfora samt tager initiativ til regionale samarbejdsmøder og fælles faglige uddannelsestilbud. Til denne opgave er der afsat 1 mio. kr. af de tildelte midler.

  De resterende midler forslås omfordelt mellem OUH, Kolding, Esbjerg og Sønderborg på baggrund af fødselstallene for 2015.

  Det fremgår af nedennævnte oversigt, hvordan midlerne tidligere har været fordelt i 2015 og hvordan de tænkes fordelt med virkning fra den 1. januar 2016 og fremad.

  Sygehus

  Fordeling 2015

  Beløb (mio. kr.)

  2016-2018

  Beløb (mio. kr.)

  Fra 2019*

  OUH

  4,36

  3,62

  3,33

  SLB

  0,75

  1,81

  1,61

  SVS

  0,69

  1,08

  0,96

  SHS

  1,85

  0,93

  0,82

  I alt

  7,65

  7,44

  6,73

  *Ekstramidler fra aftale om satspuljen 2015-2018 er ikke tilført regionens bloktilskud for 2019

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At det beskrevne forslag til omorganisering af familieambulatoriet godkendes.

  At økonomien omfordeles med virkning fra den 1. januar 2016 og frem, jf. sagsfremstillingens tabel.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/10635
  6. Merarbejde ved udrulning af Cosmic
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med udrulningen af COSMIC PAS på Odense Universitetshospital er der konstateret et betydeligt antal fejl i indberetningerne til Landspatientregisteret. Rettelsen af fejlene har betydet et betydeligt merarbejde på Odense Universitetshospital. Det anbefales, at sygehuset tilføres 4,0 mio. kr. til dækning af merudgifterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  November 2015 er COSMIC PAS blevet udrullet på Odense Universitetshospital. Med udrulningen på Odense Universitetshospital har Region Syddanmark ét fælles konsolideret epj- og pas-system for regionens sygehuse, og regionen efterlever dermed RSI-pejlemærke om indførelse af fælles elektronisk patientjournal i regionerne.

  I forbindelse med udrulningen er der konstateret et betydeligt antal fejl i indberetningen til LandsPatientRegisteret (LPR). Mangelfulde indberetninger til LPR har negative konsekvenser for aktivitetsafregningen til sygehusene og den kommunale medfinansiering af sygehusaktivitet. Derfor har det været vigtigt at få foretaget de nødvendige rettelser til indberetningen inden afslutningen af regnskabet for 2015, som sker ultimo 2015.

  På grund af det sene implementeringstidspunkt - tæt på årets afslutning – har der været et betydeligt arbejdspres for få fejlene rettet inden årsafslutningen. For at sikre færdigregistrering af aktiviteten har det været nødvendigt at indkalde lægesekretærgruppen til overarbejde, ligesom der har været etableret en job-børs, hvor regionens øvrige sygehuse er blevet tilbudt mulighed for at bidrage med sekretærressourcer til overarbejdsbetaling.

  Merudgifterne til lægesekretærgruppen er for perioden december 2015 til februar 2016 opgjort til samlet 3,6 mio. kr. Hertil kommer merudgifter til øvrige faggrupper, der har været travlt beskæftiget med at sikre, at 2015-aktiviteten bliver færdigregistreret og kommer til afregning. Disse udgifter udgør skønsmæssigt 0,4 mio. kr.

  Det anbefales, at Odense Universitetshospital kompenseres for merudgifter med en samlet bevilling på 4,0 mio. kr., der foreslås finansieret af prioriteringspuljen for somatikken.

  I 2016 konstateres fortsat et stort antal fejl i LPR-indberetningen. Der er nedsat en task-force på Odense Universitetshospital, der arbejder med en række tiltag, som skal forebygge, at samme situation opstår ved årsafslutningen for 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At Odense Universitetshospital meddeles en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2016 til dækning af ekstra arbejde i forbindelse med udrulningen af COSMIC PAS.

  At merudgiften finansieres af prioriteringspuljen for somatikken.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Sagen udsættes til næste møde.

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/5477
  7. Ansøgning til national pulje om vidensopsamling vedrørende patientinddragelse
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indsender en ansøgning til ny nationale pulje om vidensopsamling vedr. patientinddragelse. Ansøgningens indhold præsenteres og ønskes godkendt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har som en del af finansloven for 2016 afsat 15 mio. kr. til at samle viden om indsatser der fremmer patientinddragelse. Puljen skal understøtte, at der målrettet og systematisk indsamles viden om metoder og indsatser til implementering og udbredelse i sundhedsvæsenet. Derved skal puljen medvirke til en fælles forståelse og retning på området, og til at kommende indsatser bygger på den bedste viden. Der udmøntes 7,5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Puljen forventes udmøntet til 2-5 projekter. Relevante aktører i regioner, kommuner, patientforeninger, videnscentre m.m. kan ansøge puljen.

  Yderligere information om puljen kan findes her: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/puljer-og-projekter/2016/vidensopsamling-patientinddragelse.

  Der er udarbejdet én samlet ansøgning, som omfatter såvel de fire somatiske sygehuse som psykiatrisygehuset. Den fælles ansøgning beror på en systematisk vidensopsamling fra projekter, der allerede er i gang på sygehusene, med henblik på fælles læring om hvad og hvordan, der opnås positive resultater.

  Både somatikken og psykiatrien har i 2015 vedtaget nye strategier for samarbejdet med patienter og pårørende og har dertil fokus på patientinddragelse i regi af projekt Borgernes Sundhedsvæsen. På de fem sygehuse er der pt. mange initiativer og projekter i gang vedr. patient- og pårørendeinddragelse. Sygehusene har i forbindelse med udformning af ansøgningen indmeldt 23 projekter, der kan indgå i det samlede projekt. I projektets indledende fase vil der blive suppleret med yderligere et antal patientinddragelsesprojekter, som sygehusene ønsker skal indgå i projektet.

  Den fælles ansøgning lægger op til at:

  1.       udvalgte igangværende aktiviteter evalueres,

  2.       gode indsatser spredes eller afprøves i nye rammer og

  3.       der genereres anbefalinger og modeller i forhold til samarbejde med patienter.

  Med afsæt i en systematisk vidensopsamling vil projektet således give anbefalinger om succesfulde patientinddragelsesindsatser til gavn for patienten og sundhedsvæsenet.

  Projektets organisering og formidling af resultaterne tager desuden afsæt i, at der allerede i projektperioden sker en ledelsesmæssig forankring på sygehusene i forhold til anvendelse af den viden, projektet frembringer.

  Styregruppen for patient- og pårørendeinddragelse tilslutter sig den beskrevne form og indhold i den fælles projektansøgning. I styregruppen indgår repræsentanter fra såvel somatikkens som psykiatriens sygehusledelser. Desuden anbefaler direktionen og koncernledelsesforum ansøgningen.

  Der søges om 3.925.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen, og der lægges 1.659.000 kr. ind som egenfinansiering. Egenfinansieringen er ikke penge op af lommen, men ansattes deltagelse i projektet (workshops og andet).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At ansøgningen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14225
  8. Årsregnskab 2015 for Amgros
  fold dette punkt ind Resume

  Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 103,1 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. udloddes til en uafhængig forskningspulje. De resterende 83,1 mio. kr. udloddes til de fem regioner efter deres andele af lægemiddelomsætningen i Amgros i 2015. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2015 udgør 17,744 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Amgros er et politisk ledet interessentskab, der er ejet af landets 5 regioner. Amgros fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler samt indkøber af høreapparater og medicinsk udstyr. Amgros er desuden indehaver af markedsføringstilladelsen for de registrerede lægemidler, der produceres på 4 af landets apoteker. Amgros fungerer også som rådgiver for regionerne, og bistår f.eks. Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlingerne, udarbejdelse af behandlingsvejledninger, sager om lægemidler og øvrige strategiske initiativer på sundhedsområdet.

  Amgros har ikke tidligere haft noget fysisk lager, men har i 2015 valgt at udvide virksomheden til at omfatte lagerhold af lægemidler.

  Amgros omsatte i 2015 for samlet 7,656 mio. kr., inkl. høreapparater, hvilket er en stigning sammenlignet med 2014 på 379 mio. kr., svarende til 5,2 pct. Væksten skyldes fortsat vækst i brug af eksisterende præparater samt ibrugtagningen af nye, særligt dyre medicinpræparater til behandling af bl.a. sklerose, hepatitis C og kræft.

  Amgros opnåede i 2015 øgede rabatter på en række lægemidler, og den gennemsnitlige rabat er således steget fra 20,5 % i 2014 til 23,8 % i 2015.

  Årets resultat viser et overskud på 103,057 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til overskuddet i 2004 på 66,467 mio. kr.

  Personaleomkostninger er i 2015 fastholdt på niveau svarende til omkostningerne i 2014. Udviklingen skal ses på baggrund af en stigning i personaleomkostningerne over perioden 2012-2014 på 40 procent.

  Overskuddet for 2015 fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2015. Af overskuddet henlægges 20 mio. kr. forlods til en uafhængig forskningspulje på medicinområdet, således at overskuddet til udlodning til interessenterne bliver på 83,057 mio. kr.

  Region Syddanmarks andel af lægemiddelomsætningen udgjorde i 2015 21,39 pct., svarende til en udlodning på 17,744 mio. kr. I regionens budget for 2015 er der budgetteret med en indtægt på 7,710 mio. kr.

  Resultat og udlodningsprincipper er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At regnskab 2015 for Amgros I/S godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/51
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2016 på tirsdage kl. 15.00-18.00

  • Tirsdag den 14. juni 2016, kl. 15.00-18.00 – FAM, SLB Kolding
  • Tirsdag den 23. august 2016, kl. 15.00-18.00
  • Tirsdag den 20. september 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 22. november 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 13. december 2016, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Til orientering.

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  -

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  11. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  -

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Udvalget ønsker på et kommende møde en redegørelse angående vold og trusler på FAM i Odense og på de øvrige FAM’er i Region Syddanmark.

  Holger Gorm Petersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |