Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 17. maj 2016

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 17. maj 2016

Mødedato
17-05-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Retspsykiatrien, Østre Hougvej 70, Middelfart

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Temadrøftelse om retspsykiatri
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Orientering
  4. Udmøntning af budget 2016 - opnormering af psykiatriske døgnafsnit
  5. Satspuljeansøgning "Styrket indsats for børn og unge som pårørende"
  6. Ansøgning til national pulje om vidensopsamling vedr. patientinddragelse
  7. Region Syddanmarks bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
  8. Status på Region Syddanmarks arbejde med at forebygge tvang
  9. Afrapportering vedr. selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd
  10. Orientering om forplejning til patienter i Aabenraa
  11. Årsrapport 2015 - Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere
  12. Ny rehabiliteringspris og vidensdeling om rehabilitering på Region Syddanmarks socialområde
  13. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  14. Mødekalender 2016
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1022
  1. Temadrøftelse om retspsykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  Antallet af retspsykiatriske patienter har i de seneste år været stigende, både på landsplan og i Region Syddanmark. På mødet gives en orientering om status på retspsykiatriområdet, forventninger til fremtiden samt en skitsering af mulige løsninger på de kapacitetsmæssige udfordringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Antallet af retspsykiatriske patienter (unikke patienter) i Danmark er i perioden fra 2001 til 2014 steget fra 1.445 til 4.393, svarende til en stigning på 204 %. En ekspertgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en kortlægning af årsagerne til stigningen, og de konkluderer, at der ikke er en entydig årsag til stigningen i antallet af foranstaltningsdomme. Rapporten peger på en række medvirkende faktorer, herunder blandt andet en stigning i antallet af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug samt flere domme for mindre personfarlige hændelser: Simpel vold eller vold og trusler mod offentligt ansatte.

  Ekspertgruppens rapport blev forelagt på udvalgsmødet 11. marts 2016.

  Stigningen i antallet af retspsykiatriske patienter er genkendelig i Region Syddanmark, hvor antallet af indlagte retspsykiatriske patienter i de seneste år har været stigende. I 2012 var der således i gennemsnit 70,3 retspsykiatriske patienter indlagt pr. dag, og i 2015 var dette steget til 87,2.

  Ifølge Psykiatriplanen fra 2008 skal patienter med behov for et retspsykiatrisk behandlingstilbud som udgangspunkt altid kunne modtages til indlæggelse i en retspsykiatrisk afdeling. Psykiatriplanen angiver, at det for en mindre del af målgruppen vil være fagligt relevant at tilbyde behandlingen i almenpsykiatrien i et tæt samarbejde med retspsykiatrien.

  Region Syddanmark har 70 retspsykiatriske døgnpladser, og patienter ud over dette antal fordeles nu på de almenpsykiatriske afdelinger. 

  Det indgik som en del af Budget 2016, at der skulle udarbejdes et oplæg til fremtidige indsatser og permanente løsninger på udfordringerne på det retspsykiatriske område.

  Som skitseret på budgetseminaret den 30. marts 2016, ses der følgende muligheder for at imødegå de kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til antallet af sengepladser:

  • Forebyggelse og tid. Der er iværksat forebyggende initiativer, og effekten heraf afventes ud fra en tanke om, at de kapacitetsmæssige udfordringer er midlertidige.
  • Behandling af retspsykiatriske patienter inden for de eksisterende rammer. Ambitionen om, at retspsykiatriske patienter behandles på et specialiseret afsnit frafaldes, og de almene afdelinger tilpasses opgaven i forhold til bygningernes sikkerhed samt øget normering i perioder.
  • Udvidelse af antallet af retspsykiatriske døgnpladser. Enten via etablering af nye retspsykiatriske senge eller ved konvertering af almenpsykiatriske senge til retspsykiatriske.

  På mødet deltager ledende overlæge Peter Fristed, Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Han vil sammen med administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen give en orientering om status på retspsykiatriområdet og forventninger til fremtiden samt skitsere mulige løsninger på de kapacitetsmæssige udfordringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Drøftedes, herunder fordeling af patienter, muligheder for forebyggende tiltag, samarbejde med kommunerne, den fremtidige udvikling i Region Syddanmark, faktorer der påvirker udviklingen, mulige fremtidige tiltag ved manglende effekt samt bygningsmasse og personale.

  Oplæg ved administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen og

  ledende overlæge Peter Fristed eftersendes til udvalget.


  Sagsnr. 16/169
  2. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Dagsorden godkendt.


  Sagsnr. 16/169
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen orienterede om:

  • Aktuel presseomtale, herunder om navneskilt for læge på prøve.
  • Ny fælles ledelse ved Børne- og Ungdomspsykiatrien Aabenraa-Esbjerg.

  Afdelingschef Birthe Navntoft orienterede om:

  • Region Syddanmarks svar på Folketingsspørgsmål om antal psykiatriske senge, hvilket er 598.

  Driftsdirektør Christian Schacht-Magnussen orienterede om:

  • Rammeaftale 2017, som sættes på udvalgsmødet i juni.

  Til orientering.


  Sagsnr. 15/46784
  4. Udmøntning af budget 2016 - opnormering af psykiatriske døgnafsnit
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at fase to af planen for nedbringelse af tvang skal iværksættes. I aftalen er der bl.a. afsat 24 mio. kr. til opnormering på de psykiatriske døgnafsnit. Psykiatrisygehuset har udarbejdet en beskrivelse af, hvilke effekter og målsætninger der opnås via opnormeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at fase to af planen for nedbringelse af tvang skal iværksættes. I aftalen er der afsat 24 mio. kr. til opnormering på de psykiatriske døgnafsnit.

  I vedlagte notat beskrives, hvilke målsætninger og effekter der opnås via opnormeringen.

  Med opnormeringen forventes:

  • Tættere koordinering internt
  • Tættere koordinering eksternt
  • Større inddragelse af patienter og pårørende, herunder via forhåndstilkendegivelser og eftersamtale
  • God kvalitet i modtagelsen af akutte patienter via FAM/PAM
  • Bedre aktivitetsmuligheder for patienter under indlæggelse
  • Reducering af anvendelse af tvang, herunder somatisk tvang

  Alle initiativer forventes at medvirke til at reducere anvendelsen af tvang og til at indfri de målsætninger, som er opstillet. For at opnå de beskrevne målsætninger og effekter opnormeres døgnafsnittene med primært plejepersonale og fysioterapeuter/ergoterapeuter.

  Ved vedtagelsen af omstillingsrammen den 25. april 2016 blev der yderligere afsat 15,3 mio. kr. til udbygning af den ambulante indsats. Disse midler udmøntes fra 2017 i takt med, at omstillingsrammen frigør midler til det. Der fremlægges særskilt udmøntningssag om dette inden udgangen af 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At indsatsen for tvangsreduktion igangsættes som beskrevet.

  At Psykiatrisygehusets budget opskrives med 24 mio. kr. pr. år fra 2016 og frem.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23124
  5. Satspuljeansøgning "Styrket indsats for børn og unge som pårørende"
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Aabenraa Kommune ansøger i fællesskab om 2.637.889 kr. for 2016-2019 fra satspuljen ”Styrket indsats for børn og unge som pårørende” til at implementere indsatser, der bygger på eksisterende erfaringer med at opspore mistrivsel samt på ”Koncept for systematisk inddragelse af pårørende”. Projektet skal være med til at øge trivslen hos 5-18 årige børn og unge, der er pårørende til borgere med psykisk lidelse i Aabenraa Kommune for dermed at reducere risikoen for, at de aktuelt eller senere selv udvikler en psykisk lidelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget godkendte den 19. august 2015 en fælles ansøgning om midler fra satspuljen ”En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med en psykisk lidelse” fra Region Syddanmark og Aabenraa Kommune. Den 19. januar 2016 blev Psykiatri- og Socialudvalget orienteret om, at den indsendte ansøgning ikke blev imødekommet, da Sundhedsstyrelsen den 9. december 2015 meddelte, at puljen opslås med et bredere funderet puljeopslag.

  I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2016-2019 har regeringen og de øvrige satspuljepartier afsat midler til en styrket indsats for børn og unge som pårørende, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom eller en alvorlig somatisk sygdom.

  I forlængelse heraf udmeldtes puljen ”Styrket indsats for børn og unge som pårørende”. Der er afsat 9 mio. kr. i perioden august 2016 – juni 2019 til udviklingsprojekter, der styrker indsatsen i regioner, kommuner og civilsamfund i forhold til målgruppen børn og unge i alderen 5-18 år.

  Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet eller den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes alvorlige sygdomsforløb. Der lægges vægt på, at de projekter, der opnår midler fra puljen, bygger videre på allerede eksisterende erfaringer og initiativer fra lignende projekter med børn og unge som pårørende. 

  I Region Syddanmark ansøges midlerne af Psykiatrisk Afdeling Aabenraa samt Aabenraa Kommune. PsykInfo er desuden part i projektet.

  Målet for indsatsen i Aabenraa er:

  • At børn og unge pårørende opspores tidligt og modtager aldersrelevant støtte, information og vejledning, så de oplever øget livskvalitet og et brud med tabuet, som knytter sig til psykisk sygdom.
  • At børn og unge pårørende oplever, de bliver set og hørt i mødet med fagprofessionelle, og der sker en tidlig forventningsafstemning, så barnet/den unge ikke føler sig forpligtet til at indtræde i en voksen/omsorgsrolle.


  Der ansøges om i alt 2.637.889 kr. til projektet. Hertil kommer en medfinansiering fra Region Syddanmark på 149.323 kr. og 229.000 kr. fra Aabenraa Kommune. I alt beløber projektet sig til 3.016.212 kr. Projektperioden er oktober 2016 – juni 2019. Der er indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen ved ansøgningsfristen den 28. april 2016. Ansøgningen er indsendt med forbehold for politisk godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At ansøgningen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5477
  6. Ansøgning til national pulje om vidensopsamling vedr. patientinddragelse
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indsender en ansøgning til ny national pulje om vidensopsamling vedr. patientinddragelse. Ansøgningens indhold præsenteres og ønskes godkendt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har som en del af finansloven for 2016 afsat 15 mio. kr. til at samle viden om indsatser, der fremmer patientinddragelse. Puljen skal understøtte, at der målrettet og systematisk indsamles viden om metoder og indsatser til implementering og udbredelse i sundhedsvæsenet. Derved skal puljen medvirke til en fælles forståelse og retning på området, og til at kommende indsatser bygger på den bedste viden. Der udmøntes 7,5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Puljen forventes udmøntet til 2-5 projekter. Relevante aktører i regioner, kommuner, patientforeninger, videnscentre mm. kan ansøge puljen. Yderligere information om puljen kan findes her: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/puljer-og-projekter/2016/vidensopsamling-patientinddragelse.

  Der er for Region Syddanmark udarbejdet én samlet ansøgning, som omfatter såvel de fire somatiske sygehuse som psykiatrisygehuset. Den fælles ansøgning beror på en systematisk vidensopsamling fra projekter, der allerede er i gang på sygehusene med henblik på fælles læring om, hvordan der opnås positive resultater.

  Både somatikken og psykiatrien har i 2015 vedtaget nye strategier for samarbejdet med patienter og pårørende og har dertil fokus på patientinddragelse i regi af projekt Borgernes Sundhedsvæsen. På de fem sygehuse er der pt. mange initiativer og projekter i gang om patient- og pårørendeinddragelse. Sygehusene har i forbindelse med udformning af ansøgningen indmeldt 23 projekter, der kan indgå i det samlede projekt. I projektets indledende fase vil der blive suppleret med yderligere et antal patientinddragelsesprojekter, som sygehusene ønsker, indgår i projektet.

  Den fælles ansøgning lægger op til:

  1.       at udvalgte igangværende aktiviteter evalueres,

  2.       at gode indsatser spredes eller afprøves i nye rammer, og

  3.       at der genereres anbefalinger og modeller i forhold til samarbejde med patienter.

  Med afsæt i en systematisk vidensopsamling vil projektet således give anbefalinger om succesfulde patientinddragelsesindsatser til gavn for patienten og sundhedsvæsenet.

  Projektets organisering og formidling af resultaterne tager desuden afsæt i, at der allerede i projektperioden sker en ledelsesmæssig forankring på sygehusene i forhold til anvendelse af den viden, projektet frembringer.

  Styregruppen for patient- og pårørendeinddragelse tilslutter sig den beskrevne form og indhold i den fælles projektansøgning. I styregruppen indgår repræsentanter fra såvel somatikkens som psykiatriens sygehusledelser. Desuden anbefaler direktionen og koncernledelsesforum ansøgningen.

  Der søges om 3.925.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen, og der lægges 1.659.000 kr. ind som egenfinansiering. Egenfinansieringen er ikke penge op af lommen, men ansattes deltagelse i projektet (workshops og andet).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

   

  At ansøgningen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/10759
  7. Region Syddanmarks bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
  fold dette punkt ind Resume

  Statsrevisorerne har fremsendt beretning om regionernes ambulante behandlingskapacitet inden for psykiatrien til Sundheds- og Ældreministeriet, og ministeriet skal i den forbindelse indhente regionernes bemærkninger. Udkast til svar er vedlagt til politisk stillingstagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen iværksatte medio 2015 en undersøgelse af regionernes styring af ambulant behandling af voksne med psykiske lidelser. Undersøgelsen blev offentliggjort af statsrevisorerne den 30. marts 2016. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionernes styring af kapaciteten til behandling i både hospitalspsykiatrien og praksissektoren understøtter, at patienter, der fejler det samme, får samme adgang til behandling, og at regionerne bruger kapaciteten omkostningseffektivt.

  Rigsrevisionen undersøger to spørgsmål i beretningen:

  • Understøtter regionernes styring af hospitalspsykiatrien ens visitation af patienter med psykiske lidelser til ambulant behandling og en omkostningseffektiv brug af kapaciteten?
  • Understøtter regionernes styring af kapaciteten i praksissektoren en omkostningseffektiv behandling af patienter med psykiske lidelser?

  Undersøgelsen er afgrænset til Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Region Sjælland og Region Midtjylland indgår dog også i undersøgelsen af praksissektoren.

  Rigsrevisionen fremsendte efterfølgende beretningen til statsrevisorerne, som særligt bemærker:

  • At ingen af regionerne har tilstrækkelig viden om effekterne og omkostningerne ved behandlingsforløb i henholdsvis hospitalspsykiatrien og praksissektoren. Det betyder, at regionerne ikke kan vurdere, om kapaciteten bruges på en omkostningseffektiv måde, og om en patient behandles bedst og billigst i hospitalspsykiatrien og/eller i praksissektoren.
  • At 2 ud af de 3 undersøgte regioner ikke anvender konkrete retningslinjer til at understøtte, at patienter visiteres ens i hospitalspsykiatrien i den enkelte region.
  • At kun én ud af de 3 undersøgte regioner – Region Hovedstaden – følger op på, om patienterne er visiteret korrekt, og om patienter, der fejler det samme, får ens behandling i hospitalspsykiatrien.
  • At Statsrevisorerne finder det relevant, at Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 igangsætter et arbejde om den overordnede styring af psykiatrien. Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på, at der er uudnyttede muligheder for at finde frem til bedste praksis ved at sammenligne regionernes styring. Disse muligheder bør forfølges.

  Efterfølgende har Statsrevisorerne bedt Sundheds- og Ældreministeriet om at forholde sig til beretningens indhold, konklusioner og Statsrevisorenes bemærkninger samt om at indkalde regionsrådenes bemærkninger til beretningen.

  Vedlagt er udkast til svar med Region Syddanmarks bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt om Region Syddanmarks svar senest den 3. juni 2016.

  Det foreslås derfor, at svaret sendes til Sundheds- og Ældreministeriet, efter sagen har været behandlet i henholdsvis Psykiatri- og Socialudvalget den 17. maj 2016 og Sundhedssamordningsudvalget den 24. maj 2016 med forbehold for, at regionsrådet først får svaret forelagt til politisk stillingstagen den 27. juni 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at, Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At vedlagte svar til Sundheds- og Ældreministeriet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/28950
  8. Status på Region Syddanmarks arbejde med at forebygge tvang
  fold dette punkt ind Resume

  I 2015 har Psykiatrisygehuset arbejdet med en bred vifte af initiativer for at forebygge tvang. En status på regionens partnerskabsaftale er vedlagt. Derudover er årsopgørelsen for anvendelsen af tvang i 2015 netop offentliggjort og viser, at tvangsanvendelsen i 2015 på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark er nedadgående. Specielt er hovedindikatoren ”antal personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte” faldet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2014 indgik Region Syddanmark og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nuværende Sundheds- og Ældreministeriet) en partnerskabsaftale om tvang. Det nationale mål med partnerskabsaftalen er, at ”Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.”

  Monitoreringen af partnerskabsaftalen varetages af Statens Serum Institut, og data offentliggøres halvårligt på www.esundhed.dk. I april 2016 blev årsopgørelsen for 2015 offentliggjort. Sammenligningsgrundlaget i årsopgørelsen er et gennemsnit i anvendelsen af tvang for perioden 2011 til 2013. Regionsrådet modtog den 8.april 2016 mail med pressemeddelelse og notat vedr. offentliggørelse af tvangstal.

  Årsopgørelsen for 2015 viser, at andelen af personer, der bæltefikseres, i forhold til antal indlagte i Region Syddanmark er faldet med 2,1 procentpoint fra 8,6 % til 6,5 % i 2015. I forhold til den samlede anvendelse af tvang ses i 2015 et fald på henholdsvis 2,1 % for børn og unge samt 1,7 % for voksne. Derudover er det lykkedes Region Syddanmark næsten at halvere de langvarige fikseringer.

  Psykiatrisygehuset har i 2015 iværksat en række initiativer, som har medvirket til at forebygge anvendelsen af tvang. Initiativerne udspringer af den indgåede partnerskabsaftale, som regionen har afgivet status på til ministeriet ultimo april 2016. Status på partnerskabsaftalen for 2015 er vedlagt. Der er i 2015 blevet fokuseret på: Inddragelse af patienter via forhåndstilkendegivelser, eftersamtaler, screening af risikoadfærd og forventningsafstemning. Der er i perioden etableret nye fysiske rammer, etableret et læringspanel for langvarige fikseringer, og der har været fokus på fysisk aktivitet og sanseintegration. Derudover har der i 2015 været ekstra fokus på uddannelse og rekruttering.

  Væsentlige udfordringer for sygehuset er nu at nedbringe anvendelsen af beroligende medicin under tvang, tvangsindlæggelser samt yderligere reduktion i tvangsanvendelsen for at nå målene i 2019. Anvendelsen af beroligende medicin følges særligt tæt både på sygehusniveau og i de enkelte afdelinger. Der er etableret en gruppe af læger, som mødes om emnet i juni 2016. Lokalt afholder afdelingerne audit på de situationer, hvor der er anvendt beroligende medicin under tvang. Bæltefrit afsnit og Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har i 2016 indtil nu oplevet et meget markant fald i anvendelsen af beroligende medicin under tvang, og deres erfaringer deles med de øvrige afdelinger i sygehuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/614
  9. Afrapportering vedr. selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af drøftelse i Psykiatri- og Socialudvalget den 19. august 2015 om selvmordsforebyggelse for ældre mænd ønskede udvalget et supplement til redegørelsen, hvad angår den kommunale status og mulige ønsker om øget samarbejde. Afdækningen fremlægges hermed til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget behandlede den 19. august 2015 et oplæg om selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd. Baggrunden for oplægget var et forslag, rejst af Poul Erik Svendsen på regionsrådsmødet den 26. maj 2015. Forslaget tog udgangspunkt i et ønske om at få undersøgt, hvordan indsatsen for at forebygge selvmord blandt ældre kan forbedres, herunder hvordan vi kan øge fokus på den fælles indsats mellem kommuner og region.

  I forlængelse af drøftelserne i Psykiatri- og Socialudvalget den 19. august 2015 og efterfølgende i Ligestillingsudvalget den 14. september 2015 var der i begge udvalg et ønske om at få en status på de kommunale indsatser, herunder en afdækning af eventuelle behov og ønsker hos kommunerne om samarbejde på området.

  Denne afdækning er nu foretaget. Alle 22 kommuner er blevet kontaktet, og 14 har svaret på henvendelsen.

  Afdækningen giver ikke et entydigt billede af et behov eller bredt ønske om udvidet samarbejde på området. Sundhedsaftalerne giver ligeledes ikke anledning til at arbejde med området.

  Både den første afrapportering ”Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark” og ”Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd, afdækning af kommunal status” er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder overvejelser over, om emnet skal nævnes i næste Sundhedsaftale.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/16022
  10. Orientering om forplejning til patienter i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om forplejning til patienter i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ida Damborg har udbedt sig en redegørelse om forskelle i maden til somatiske og psykiatriske patienter i Aabenraa. På mødet giver adm. sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen en orientering om sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder forskelle i koncept for bespisning samt økonomiske konsekvenser.


  Sagsnr. 14/11431
  11. Årsrapport 2015 - Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapporten for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere viser, at der fortsat behandles et højt antal sager i Samrådet, samt at der er en stigning i antal domfældte borgere i tilsyn. Sekretariatet vurderer, at samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud også i 2015 har været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndighederne og statsadvokaturen om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere. Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at domfældte udviklingshæmmede overholder dommens vilkår og ikke begår ny kriminalitet, samt at sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Samrådssekretariatet og det kriminalpræventive tilsyn er, efter aftale med kommunerne i Syddanmark, placeret i Region Syddanmark, Det Sociale Område.

  Efter flere års konstant stigning, herunder en markant stigning i 2014, fremgår det af årsrapporten, at der i 2015 er et lille fald i antal sager, der behandles i Samrådet. Faldet er dog så beskedent, at antallet må betegnes som status quo (224 sager i 2015 mod 231 sager i 2014). Der er fortsat en stigning i antal nye sager, der forelægges Samrådet.

  Der ses desuden en stigning i antal domfældte borgere i tilsyn (191 personer i 2015 mod 180 i 2014).

  Fordeling af domfældte på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år. Det er fortsat voldskriminalitet, herunder mod medarbejdere, der udgør den største andel, og der er også i 2015 en lille stigning i antal borgere, der er dømt for vold. En forklaring kan være, at der synes at være en tendens til, at flere voldsepisoder anmeldes generelt, og at episoder med udadrettet adfærd i højere grad betragtes som vold.

  Samrådet finansieres af kommunerne i Syddanmark – i 2015 med 0,80 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Taksten var i 2015 på 8.824 kr. (mod 8.654 kr. i 2014) for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og 17.504 kr. (mod 17.166 kr. i 2014) for tilsyn i private tilbud eller borgere i egen bolig. Vejle Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har eget kriminalpræventivt tilsyn.

  Der vurderes at være høj tilfredshed med Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere og det kriminalpræventive tilsyn fra kommunernes, anklagemyndighedens og statsadvokatens side. Samrådsmedlemmerne er udpeget på grund af deres faglige ekspertise, og i kraft af at der behandles et stort antal sager i Samrådet og føres tilsyn med mange borgere, er der opbygget en betydelig erfaring på området. Samrådets anbefalinger samt tilsynsførendes udtalelse indgår i væsentlig grad som grundlag for statsadvokatens og rettens afgørelse og citeres ofte i kendelser og domme. Samrådet medvirker dermed til, at borgeren kan idømmes den mest formålstjenlige foranstaltning og til, at denne tidsmæssigt ikke udstrækkes længere, end hensynet til retssikkerheden tilsiger. Det har således betydning for de domfældte borgeres retssikkerhed, at deres sag forelægges Samrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18162
  12. Ny rehabiliteringspris og vidensdeling om rehabilitering på Region Syddanmarks socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  I december 2016 uddeles for første gang en rehabiliteringspris for årets rehabiliterende indsats på Region Syddanmarks sociale centre. Vinderen udpeges blandt en række gode historier om rehabiliterende indsatser, der indsamles i perioden 1. maj - 31. oktober 2016. De gode historier formidles også på tværs af de sociale centre med henblik på at dele viden om gode rehabiliterende indsatser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som noget nyt uddeles i december 2016 en rehabiliteringspris for årets rehabiliterende indsats på Region Syddanmarks sociale centre. Med rehabiliteringsprisen anerkendes medarbejderne på socialområdet for de mange gode rehabiliterende indsatser, der arbejdes med i samarbejde med borgerne. Målet med rehabiliteringsprisen er også at fremme vidensdeling om initiativer, der fremmer en rehabiliterende indsats.

  Fra 1. maj til 31. oktober 2016 indmelder de sociale centre gode historier om rehabiliterende indsatser, der har gjort en forskel for en borger eller en gruppe af borgere. Hver måned samles de indsendte gode historier, og der udvælges tre historier, der går videre til den endelige kåring af ”Årets rehabiliterende indsats” i december 2016. Historierne formidles desuden på tværs af centrene med henblik på gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Medarbejderne på socialområdet kan således på regionens intranet læse og debattere alle de indsendte historier om en rehabiliterende indsats.

  Det nye initiativ er et led i arbejdet med rehabiliteringsstrategien for det regionale socialområde, som alle sociale centre arbejder med. Rehabiliteringsprisen tildeles således en indsats i et team/en afdeling, der viser, at socialområdets rehabiliteringsstrategi omsættes i praksis. Følgende indgår i bedømmelsen:

  • Afdelingen/teamet kan dokumentere eksempler på borgere, der ved en systematisk rehabiliterende tilgang har udviklet sig til at blive mere selvstændige og/eller selvhjulpne eller har fået fastholdt et funktionsniveau via den rehabiliterende indsats. Hvis der kan dokumenteres en økonomisk effekt, bør dette også fremgå.
  • Det skal fremgå, hvordan der arbejdes rehabiliterende i forhold til faglig tilgang og arbejdsmetoder, herunder samspil med relevante samarbejdspartnere, herunder pårørende. Medarbejdernes erfaringer og læring må også meget gerne fremgå.
  • Synlighed af, at medarbejderne arbejder rehabiliterende i centret på tværs af fagligheder.
  • Den gode historie er beskrevet så konkret, at det giver god mulighed for, at andre kan få inspiration.

  Vinderen af årets rehabiliteringspris modtager 25.000 kr., der skal anvendes til kompetenceudvikling i det team/den afdeling, der har vundet. Der er også præmier til 2. og 3. pladsen. Vinderen udvælges af en dommerkomité nedsat af Vidensteam for Rehabilitering, Socialområdet i Region Syddanmark og kåres ved et fælles arrangement om rehabilitering for alle otte sociale centre i december 2016. Datoen er ikke fastlagt endnu, men fastlægges i maj 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder forslag om, at Kontaktforum for Handicap bliver repræsenteret i dommerpanelet.


  Sagsnr. 13/42778
  13. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om psykiatriens anlægsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark har igangsat en række anlægsprojekter. Psykiatri- og Socialudvalget vil løbende blive orienteret om status på de enkelte projekter.

  Anlægsprojekterne i psykiatrien vedrører:

  • Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg
  • Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa
  • Psykiatrisk Afdeling i Vejle
  • Nyt OUH

  Derudover bygges en række lokalpsykiatrier samt gennemførelse af projekterne ”Ny seng i psykiatrien” og ”Lys i psykiatrien”.

  I vedlagte bilag er der udarbejdet en kortfattet status, som vil blive gennemgået på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/169
  14. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2016:

  Tirsdag den 14. juni 2016, kl. 14.00-16.00

  Tirsdag den 23. august 2016, kl. 14.00-16.00

  Tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 13.00-15.00

  Fredag den 4. november 2016, kl. 14.00-16.00

  Fredag den 2. december 2016, kl. 14.00-16.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/169
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 17-05-2016

  Ida Damborg stillede afklarende spørgsmål til redegørelse for sagen om episoden på psykiatrisk afdeling i Svendborg i april.


  Siden er sidst opdateret 19-05-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |