Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Innovationsudvalget - Referat - 19. maj 2016

Mødedato
19-05-2016 kl. 15:00 - 17:15

Mødested
SHS Aabenraa, mødelokale 1

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema
  2. Effektuering af bevillingsmæssige forudsætninger for OPP-Vejles driftsøkonomi m.v.
  3. Idéoplæg for indretning af ambulatorie- og forskningsklynge på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  4. Fremrykning af projekter vedr. energioptimering samt ud- og indvendig vedligeholdelse
  5. Rapportering nr. 22 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  6. Rapportering nr. 22 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  7. Rapportering nr. 22 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  8. 17. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2016
  9. Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvt. 2016
  10. WHINN, Week of Health & INNovation, 2016
  11. Region Syddanmark som referencested i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring
  12. Referat fra USE mødet 21. april 2016
  13. Mødeplan
  14. Siden sidst
  15. Eventuelt
  16. Telemedicin
  17. LUKKET PUNKT - Lukket referat fra USE mødet 21. april 2016


  Sagsnr. 16/5349
  1. Mødested og tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgets møde afholdes på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. På mødet vil udvalget blive præsenteret for forskellige eksempler på robotløsninger, der potentielt kan indgå i driften.

  Virksomheder inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation arbejder bl.a. med services og produkter inden for telemedicin, digitale sundhedsløsninger samt medicotekniske produkter m.v. Derudover så vinder også anvendelse af robotteknologi frem, både til velfærdsteknologiske formål som rengøring og personlig pleje, men særligt til logistikopgaver.

  Inden for robotteknologi/automatisering har den syddanske region særlige forskningsmæssige styrker på Syddansk Universitet, Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi samt Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, som er placeret i Odense. En række syddanske produktionsvirksomheder har optimeret og fastholdt deres produktion i Danmark ved at indføre automationsløsninger, men der er også en række syddanske virksomheder, der fremstiller robotter, bl.a. Mobile Industrial Robots, der har potentiale for at indgå i sygehusdriften.

  Drøftelsen, herunder demonstration af robotter vil finde sted mellem kl. 15.00 – 16.00.

  Program:

  1. Sygehus Sønderjyllands ambition med robotter v/ Søren Aggestrup lægefaglig direktør SHS.
  2. Demonstration af robotter v/ Poul Martin Møller, konsulent, Forsknings- og Læringshuset, SHS.
  3. Præsentation af OPI-pulje projekt, hvor virksomheden Mobile Industrial Robots (MiR) og SHS testede robotter til brug for intern transport v/ Niels Jul Jacobsen teknisk direktør og medejer, MiR.
  4. Intro til Colab Sønderjylland v/ Marianne Q. Kjærgaard, projektkoordinator Colab Sønderjylland, SHS.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Lægelig direktør Søren Aggestrup, Sygehus Sønderjylland, introducerede og præsenterede Sygehus Sønderjyllands ambition angående robotter.

  Teknisk direktør og medejer Niels Jul Jacobsen orienterede om Mobile Industrial Robots (MiR).

  Udviklingschef Gitte Stentoft, Sygehus Sønderjylland, orienterede om CoLab Sønderjylland, herunder projekt vedr. KOL-patienter.

  Drøftedes, herunder bl.a. kulturelle barrierer for anvendelse af robotter på sygehuse, konsekvenser for personale, fokus på evidensbaseret viden m.v.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/11648
  2. Effektuering af bevillingsmæssige forudsætninger for OPP-Vejles driftsøkonomi m.v.
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 28. oktober 2013, at ny psykiatrisk afdeling i Vejle samt Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle gennemføres som OPP-projekt med privat finansiering og dermed tilbagebetaling via en årlig driftsudgift til den private leverandør. Den 24. marts 2014 besluttede Regionsrådet, at driftsfinansieringen tilvejebringes via driftseffektiviseringer i forbindelse med de store psykiatribyggerier samt via afdelingens servicebudget hidtil indlejret i budgettet på Sygehus Lillebælt.

  På baggrund af regionsrådsbeslutningen er der gennemført to parallelle processer. I første proces er det i samarbejde med Sygehus Lillebælt opgjort hvilket budget, der udskilles fra Sygehus Lillebælt. Opgørelsen blev godkendt i direktionen den 24. juni 2015.

  I den anden proces er det i samarbejde med psykiatrisygehuset opgjort, hvilke effektiviseringsgevinster der opnås i forbindelse med ibrugtagning af de store anlægsprojekter i psykiatrien. Opgørelsen af effektiviseringsgevinsterne er foretaget efter principper vedtaget i direktionen den 9. maj 2012, hvor det bl.a. derudover blev besluttet, at effektiviseringsgevinster ved nybyggeri genanvendes i psykiatrien. På den baggrund indgår effektiviseringsgevinsterne ligeledes som en delmængde af finansieringen af ”Tvang, fase 2”, vedtaget i budgetaftalen for 2016.

  I vedlagte notat anskueliggøres de fremtidige driftsudgifter i OPP’et samt de finansieringskilder, som bl.a. skal anvendes til driftsbudgettet for OPP-Vejle.

  Nærværende sag udgør i udgangspunktet effektuering af de bevillingsmæssige forudsætninger af allerede politisk trufne beslutninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Til orientering.

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/3307
  3. Idéoplæg for indretning af ambulatorie- og forskningsklynge på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg planlægges som en del af generalplanen, at indrette en ambulatorie- og forskningsklynge. Der foreligger nu idéoplæg til Regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus blev vedtaget af Regionsrådet i marts 2010. Generalplanen skal etablere Esbjerg Sygehus som et af regionens 4 akutsygehuse.

  I oktober 2015 godkendte Regionsrådet idéoplæg for udvidelse af intensiv- og intermediær kapacitet med 6 sengepladser, som en del af generalplanens Fase 1.

  Udvidelsen af intensiv- og intermediærkapaciteten var i generalplanen planlagt til i alt 30 pladser mod den nuværende kapacitet på i alt 15 pladser. Imidlertid har tilgangen til intensiv behandling siden vedtagelsen af generalplanen og udvidelsen gennemført i 2011 været mindre end forudsat. Endvidere har forøgelsen af kompetenceniveau lokalt i de stationære sengeafsnit, i samarbejde med intensivafdelingen, bevirket, at intermediære patientforløb gennemføres der. Det nærmere analysearbejde i forbindelse med planlægningen af intensiv- og intermediærudvidelsen har således afklaret, at de intermediære patienter i vidt omfang kan behandles på de stationære sengeafsnit. Denne behandlingspraksis videreføres i den nye sengebygning, som således planlægges til at kunne rumme intermediære patienter.

  Ambulatoriekapaciteten er under pres på Sydvestjysk Sygehus, da niveauet for ambulant aktivitet for 2015 allerede ligger over det i generalplanen oprindeligt planlagte niveau for 2020. Desuden ønskes rammerne for forskningsaktivitet på Sydvestjysk Sygehus styrket. Dette sker ved at samle og styrke rammerne for den kliniske forskning, hvor den centrale placering i afdeling 242 understøtter forskningen ved nem adgang til de kliniske funktioner.

  Afdeling 242 anvendes i dag som sengestuer, indretningen til ambulatorie- og forskningsbrug planlægges udført således at fleksibiliteten i rummenes anvendelse bevares, bl.a. bevares de tekniske installationer for sug, ilt m.v.

  Indretningen budgetteres til 15,7 mio. kr. (indeks 137,1).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplæg for indretning af ambulatorie- og forskningsklynge på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 15,7 mio. kr. (indeks 137,1) til indretning af ambulatorie- og forskningsklynge, som en del af generalplanens Fase 1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At anlægsbevillingen på 7,3 mio. kr. (indeks 133,9) til udvidelse af intensiv og intermediær kapacitet, som en del af generalplanens Fase 1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg annulleres.

  At projektet finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til generalplanens Fase 1 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, hvoraf 7,2 mio. kr. fremrykkes fra 2019 til 2016.

  At konsolideringsrammen vedr. anlæg, somatik reduceres med 7,2 mio. kr. i 2016 med henblik på overholdelse af anlægsloftet for 2016.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/16462
  4. Fremrykning af projekter vedr. energioptimering samt ud- og indvendig vedligeholdelse
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har anmodet Innovationsudvalget om at komme med forslag til fremrykkede anskaffelser vedr. energioptimering samt ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse. Vurderet ud fra investeringernes aflastning af presset på regionens drifts- og anlægsrammer i 2017 og frem foreslås i 2016 ekstraordinært afsat 44,5 mio. kr. til fremrykning af energioptimering, 28,350 mio.kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse og 86,591 mio. kr. til projekter vedr. indvendig vedligeholdelse.

  Muligheden for at imødekomme projekterne vurderes i forbindelse med 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Regionsrådets møde den 25. april 2016 blev plan for fremrykning af medicotekniske anskaffelser samt projekter vedr. ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse m.v. fra 2017 eller efterfølgende år til 2016 godkendt. Det vurderes, at der i 2016 vil være et midlertidigt råderum til fremrykkede anskaffelser, bl.a. som en konsekvens af konsolideringen i regnskab 2015, forsinkelser i udmøntningen af initiativer i finansloven samt en lavere vækst i udgifterne til ny, særligt dyr sygehusmedicin end budgetteret.

  Fremrykninger af medicoteknisk apparatur, it samt øvrige investeringer i bygningsmassen kan bidrage til at sikre overholdelse af de årlige drifts- og anlægsrammer for sundhedsområdet med minimale afvigelser i forhold til de aftalte rammer i økonomiaftalerne med regeringen. Samtidig kan fremrykninger bidrage til at lette presset på regionens drifts- og anlægsrammer på kort og mellemlang sigt. Særligt regionens anlægs- og investeringsrammer kan komme under betydeligt pres de kommende år som en følge af regeringens bebudede ”normalisering”, det vil sige reduktion af det offentlige investeringsniveau frem mod 2020.

  I planen for fremrykkede anskaffelser indgår, at Innovationsudvalget til Regionsrådets møde 27. juni 2016 udarbejder forslag til fremrykning af investeringer i energioptimering samt ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse. Jf. beslutningen i Regionsrådet forudsættes det, at forslagene prioriteres i forhold til den beregnede tilbagebetalingstid på anskaffelserne.  Regionsrådets endelige prioritering vil bl.a. ske på baggrund af et ajourført skøn for råderummet i 2016 til fremrykninger inden for årets udgiftsloft, jf. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016.

  På den baggrund er sygehusene blevet anmodet om at komme med forslag til mulige fremrykninger samt prioritere disse. Efter kvalificering af forslagene foreslås prioriteret anskaffelser for 159,4 mio. kr. med følgende fordeling mellem områder.

  Energioptimering: Det anbefales, at tiltag for 44,5 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på max. 10-11 år gennemføres. Projekterne vedrører udskiftning af ventilationssystem, køleanlæg, udskiftning til LED-pærer m.v.  Med henblik på at sikre projekternes gennemførelse allerede i 2016 foreslås en intern lånefinansiering af anskaffelserne. Det interne lån indebærer, at sygehusene tilføres budget til gennemførelse af initiativerne i 2016, idet driftsbudgetterne efterfølgende reduceres indtil lånet er tilbagebetalt. Herefter beholder sygehusene driftsbesparelsen.  Den gennemsnitlige tilbagebetaling er på 7,6 år, svarende til den beregnede energibesparelse ved projekterne.

  Udvendig bygningsvedligeholdelse: Det anbefales at fremrykke projekter for samlet 28,350 mio. kr. De fremrykkede projekter omfatter vinduesudskiftninger ved lokalpsykiatrien i Sønderborg og sygehusene i Vejle og Kolding samt facaderenoveringer i Esbjerg og Kolding. Udvendig vedligeholdelse af regionens bygninger finansieres af central ramme til formålet. Fremrykningen af projekter vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse betyder, at rammen kan reduceres med samlet 28,350 mio. kr. i 2019 og 2020.

  Indvendig vedligeholdelse m.v.: Sygehusene har fremsendt en række forslag vedr. indvendig vedligeholdelse, udskiftninger m.v. af forskellig karakter. Projekterne kan opdeles i to grupper: (1) Projekter som sygehusene normalt selv skulle finansiere inden for eksisterende drifts- og investeringsrammer og (2) Projekter, der rækker udover den almindelige løbende vedligeholdelse, og derfor almindeligvis finansieres af centrale rammer.  Det anbefales, at fremrykke projekter for 25,670 mio. kr. fra gruppe (1), som finansieres via en intern låneordning, jf. forslag til finansiering af energioptimeringsprojekter. Det foreslås, at tilbagebetalingstiden kan fastsættes til op mod 4 år. Det anbefales desuden at prioritere afsat en ramme på 60,921 mio. kr. til gennemførelse af nye projekter fra gruppe (2).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet

  At forslag til fremrykkede projekter prioriteres gennemført med 44,5 mio.kr. til energioptimering, 28,350 mio.kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse samt 86,591 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/8765
  5. Rapportering nr. 22 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra Kvalitetsfonden.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser.

  Fase 1 blev ibrugtaget i 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 er i projekteringsfasen. Økonomi er markeret ”uændret gul”, idet økonomien fortsat er under observation. Der er opmærksomhed på udfaldet af tvister vedrørende Fase 1. Desuden indeholdt projektforslaget for Fase 2 et overslag over håndværkerudgifter, som oversteg budgettet med 13,7 mio. kr. svarende til 3,2 procent (jf. kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015). Projektet og økonomien bearbejdes, optimeres og konkretiseres nu under udarbejdelse af hovedprojektet. Hovedprojektet skal afsluttes i juli 2016, hvorefter prækvalifikation af entreprenører og entrepriseudbud skal gennemføres i efteråret 2016.

  Tid er markeret ”uændret grøn”. Den reviderede tidsplan, som Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016, var indarbejdet i forrige kvartalsrapport under forudsætning af Regionsrådets godkendelse. Den reviderede tidsplan indeholder en forlængelse af projektperioden på et år frem til den 2. august 2021.

  Kvalitet er markeret ”uændret grøn”.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet,

  At rapporteringen for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/12075
  6. Rapportering nr. 22 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  På økonomien rapporteres projektet til at være gået fra grøn til gul, da det er vurderingen, at økonomien er under pres. Totalrådgiver har i relation til target cost budgetteringen vurderet, at der er et underskud i størrelsesordenen 146 mio. kr.

  Tid og kvalitet rapporteres fortsat til at være grøn, da det er vurderingen at den overordnede tidsplan og kvalitetsparametrene holder.

  Første spadestik, Nyt OUH, blev afholdt den 28. april 2016 med deltagelse af bl.a. Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde og Regionsrådsformand Stephanie Lose.

  Letbanen deler de kommende byggefelter for Nyt OUH i to, hvorfor alle forbindelser under jorden mellem de to områder bliver etableret nu. Arbejdet med byggemodningen starter i forbindelse med de forberedende arbejder på letbanen, og endelig kontrakt på de forberedende arbejder blev indgået den 19. april 2016.

  Ifølge tidsplanen skal Totalrådgiver aflevere projektforslaget den 21. juni 2016, hvorefter materialet granskes af bygherre og bygherrerådgiver. Projektforslaget forelægges til Regionsrådets godkendelse den 24. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/11788
  7. Rapportering nr. 22 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeret sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, samt en uvildig risikovurdering. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt.

  Den Fælles Akutmodtagelse (FAM) forventes endeligt afsluttet i juli 2016, herefter er FAM fuldt funktionsdygtig, dog er den fulde kapacitet afhængig af den øvrige færdiggørelse af kvalitetsfondsprojektet. Sengebygningen forventes afsluttet i august 2016, hvorefter der vil ske indflytning fra september 2016 frem til primo december 2016.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gult, og trods en styrkelse af projektets reservepulje er der fortsat behov for at ekstra opmærksomhed på de risikofaktorer, der kan påvirke økonomien, herunder forbruget af uforudsete udgifter.

  Vedrørende de anvendte MgO plader er der på baggrund af den eksterne juridiske vurdering afsendt reklamationsskrivelser til entreprenør og totalrådgiver. Entreprenør og totalrådgiver har meddelt, at de ikke erkender et ansvar i sagen, og dermed ikke vil bære omkostningerne til udskiftning af MgO pladerne. Dialog mellem parterne pågår.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/15861
  8. 17. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 1. kvartal 2016 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase1:
  Byggeprojektet vedrørende den Fælles Akutmodtagelse (FAM) forløber planmæssigt. 3. og sidste etape og dermed den samlede FAM planlægges taget i brug den 10. maj 2016.

  Der afholdes officiel indvielse af FAM den 13. maj 2016.

  Idéoplæg til Regionsrådets godkendelse vedr. indretning af ambulatorie- og forskningsklynge fremgår af andet punkt på dagsordenen.

  Fase 2:
  Tilbagemelding til totalentreprenør og deraf følgende afklaring i forbindelse med projektforslaget er gennemført tilfredsstillende i 1. kvartal 2016. Totalentreprenøren har medio april 2016 afleveret forprojektet til bedømmelse/granskning hos projektafdelingen. Tilbagemeldingen til totalentreprenøren gennemføres medio maj 2016 i overensstemmelse med kontrakttidsplanen.

  Byggeriet af den nye sengebygning forventes igangsat medio 2016 og forventes færdiggjort primo 2019, i stedet for medio 2019. Den tidligere færdiggørelse er muliggjort, fordi Regionsrådet den 25. april 2016 besluttede at fremrykke rådighedsbeløb fa 2019 til 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  9. Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvt. 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvartal 2016.

  4. kvartal 2015
  I forhold til 4. kvartal 2015 er det de samme projekter med opdateret status.

  1. kvartal 2016
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  7. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3904
  10. WHINN, Week of Health & INNovation, 2016
  fold dette punkt ind Resume

  WHINN vil i 2016 løbe af stablen i uge 40 (3. – 7. oktober 2016). For dette års WHINN forventes det overordnede tema at være ”Patients and Politics in Focus”. Dette tematiske fokus vil danne rammerne for de konferencer og events, der lægges ind i programmet for WHINN 2016.

  I forbindelse med WHINN 2016 foreslås det at gennemføre et antal politiske temadrøftelser med deltagelse af politikere fra kommuner, regioner og folketing samt nordiske og andre relevante lande.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunale, regionale og nationale aktører er gået sammen om at samle store konferencer og internationale events inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi i en enkelt uge, kaldet WHINN, Week of Health & INNovation fra 2015. Baggrunden er, at Region Syddanmark og Odense Kommune gennem flere år har prioriteret og investeret i sundhedsinnovation og velfærdsteknologi og derved opnået en unik position på området. Med en række centrale aktører og initiativer forankret i Syddanmark og Odense gennemføres løbende events og konferencer og nye samarbejdspartnere tiltrækkes.

  Der er etableret en styregruppe bestående af Odense Kommune (Odense & Co), Healthcare DENMARK, Welfare Tech, Syddansk Universitet, Inspiring Denmark og Region Syddanmark (OUH og Syddansk Sundhedsinnovation). WHINN bliver desuden realiseret igennem samarbejde med andre centrale aktører eksempelvis Udvikling Fyn, MedCom, Syddanske Forskerparker etc. 

  WHINN er en samlet platform for konferencer og aktiviteter med de overordnede formål:

  -          At brande de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er til stede i Odense, Syddanmark og nationalt.

  -          At skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde.

  -          At tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer.

  -          At give merværdi til de konferencer, der er en del af WHINN.

  Ambitionen er, at en samling af events og konferencer skaber merværdi for den enkelte deltager – men også synergier for de enkelte events.

  Innovationsudvalget fik på mødet den 17. december 2015 forelagt evalueringen af WHINN 15. Evalueringen indeholdte en række anbefalinger, bl.a. at WHINN 2016 fokuserer på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi.

  WHINN 2016
  WHINN vil i 2016 løbe af stablen i uge 40 (3. – 7. oktober 2016). For dette års WHINN forventes det overordnede tema at være ”Patients and Politics in Focus”. Dette tematiske fokus vil danne rammerne for de konferencer og events, der lægges ind i programmet for WHINN 2016.

  Af større konferencer afholder OUH en nationalt fokuseret konference om telemedicin og en internationalt orienteret konference om hygiejne. Herudover er der en række konferencer i pipeline for ugen ligesom der arbejdes på at tiltrække andre konferencer og aktiviteter til at blive afviklet i konferenceugen.

  Det foreslås herudover, at der i WHINN-ugen gennemføres et antal politiske temadrøftelser i løbet af ugen. Region Syddanmark har bl.a. sendt en invitation til EU’s Sundhedskommissær og ligeledes forventes kommunale, regionale og folketingspolitikere samt politikere fra nordiske og andre relevante lande at blive inviteret.

  Temaerne kan eksempelvis være Integrated data care, personlig medicin, teknologi og etik, udbytterigt samspil mellem sundhedsvæsenet og erhvervslivet, Norden som fælles marked etc. Medlemmer af Regionsrådet vil modtage invitation til deltagelse i de politiske temadrøftelser, når disse er fastlagt.

  Med ”Patients and Politics in Focus” ønsker WHINN i 2016 at sætte rammerne for, at politikere, embedsmænd, borgere og organisationer med indsigt i sundhedsvæsenet udfordrer hinanden og lader sig inspirere til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen er til gavn for borgerne.

  Budget
  WHINN er et initiativ på tværs af organisationer, herunder Region Syddanmark. Konferencer og events, der afholdes i WHINN-ugen er fastlagt og finansieret af de enkelte organisationer, der indgår i WHINN.

  Det fælles budget for WHINN består af bevilling fra Odense Kommune på 1 mio. kr. årligt og fra Region Syddanmark ved Regional Udvikling på 450.000 kr. årligt. Dette budget er dedikeret koordineringen af WHINN, formidling, afholdelse af fælles understøttende tiltag herunder bl.a. politiske temadrøftelser etc.

  Der er forhåndstilkendegivet finansiering til og med 2017 dog under forudsætning af, at WHINN opfylder fastlagte mål. Målene er fokuseret på erhvervsorienterede effekter, herunder erhvervsturisme, investeringsfremme og virksomhedskontakter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At tilkendegive politisk opbakning til politiske temadrøftelser i WHINN 2016 og engagere sig aktivt i afholdelsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/52779
  11. Region Syddanmark som referencested i det europæiske partnerskab for aktiv og sund aldring
  fold dette punkt ind Resume

  Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring, der er initieret af Europakommissionen, har til formål at øge den europæiske konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling.

  Region Syddanmark har de sidste tre år været referencested og har med forbehold for Regionsrådets godkendelse netop genansøgt om at blive udnævnt til europæisk referencested for aktiv og sund aldring. Den endelige ansøgning forelægges nu til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Europakommissionen har oprettet det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring for at samle Europas førende sundhedsinnovatører i et partnerskab, hvor organisationer, herunder regioner, kommuner og industri skal dele erfaringer, skabe fælles standarder og udvikle morgendagens sundheds- og plejeløsninger. Partnerskabet har været uden finansiering, og Region Syddanmark har deltaget i partnerskabet siden udnævnelsen til referencested i 2013.  

  Den overordnede målsætning for partnerskabet er at øge europæisk konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer gennem forskning og innovation. Desuden skal partnerskabet øge den generelle sundhed i Europa med det konkrete mål at øge gennemsnitsalderen i Europa med 2 år i 2020 gennem fokus på tre hovedområder: 1) forebyggelse, screening og tidlig diagnosticering, 2) behandling og helbredelse samt 3) aktiv aldring og en uafhængig livsførelse.

  Europakommissionen har, på baggrund af erfaringerne fra de tidligere år, åbnet for en genansøgning om at blive referencested. Samtidig med ansøgningen skal man beskrive, hvordan man forpligter sig, og igennem initiativer og projekter, er med til at sikre kvalitet, effektivitet og vækst.


  Den 29. februar 2016 godkendte Regionsrådet efter indstilling fra Innovationsudvalget, at Region Syddanmark genansøger om at blive referencested i partnerskabet. Ansøgningen var på tidspunktet for behandlingen i Regionsrådet ikke udarbejdet, og den nu indsendte ansøgning forelægges således til endelig godkendelse. 

  På den baggrund har Region Syddanmark indsendt en ansøgning om at indgå i det europæiske innovationspartnerskab og blive udnævnt til referencested for sund og aktiv aldring. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

  Rammen for ansøgningen er både et regionalt udviklingsperspektiv med fokus på innovation som drivkraft for økonomisk vækst samt et socialt- og sundhedsperspektiv med henblik på at yde effektive og omkostningsbevidste ydelser.

  I forbindelse med ansøgningen har Region Syddanmark ligeledes indsendt tilsagn om at indgå i udvalgte arbejdsgrupper. Alle har fokus på udnyttelsen af økosystemet i regionen inden for sundheds- og velfærdsteknologi. I løbet af de næste tre år skal Region Syddanmark både fremvise best-practice inden for området (herunder igennem allerede planlagte aktiviteter i WHINN), men også lære fra andre regioner vedrørende patient empowerment (øge patientens mulighed for at tage medansvar for egen behandling), vidensdele vedrørende innovative services samt forskningsresultater. Ligeledes har Odense Universitetshospital sat særligt fokus på at viderebringe resultaterne fra et EU-projekt til etableringen af en ny aktionsgruppe, der fokuserer på mental sundhed.

  Aktiviteterne, der indgår i ansøgningen, har fokus på allerede planlagte aktiviteter i regionen og udføres af både Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet (Institut for Idræt og Biomekanik).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At ansøgningen om at blive udnævnt som europæisk referencested for sund og aktiv aldring godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/897
  12. Referat fra USE mødet 21. april 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 21. april 2016.

  Referat fra mødet den 21. april 2016 er bilagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/58
  13. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 23. juni 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 18. august 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 15. september 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 24. november 2016, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Til orientering.

  Der arbejdes videre med forslag til fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget angående projektforslag for Nyt OUH den 22. september 2016 kl. 9.30.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  14. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  -

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  -

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/17700
  16. Telemedicin
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Telemedicin drøftes i øjeblikket i den offentlige debat, hvor der er fokus på elementer som blandt andet evidens og økonomi. Det drøftes således, om telemedicin har den fornødne kliniske behandlingseffekt, og om de forventede økonomiske gevinster kan realiseres.

  Overordnet set peger forskningsresultaterne inden for telemedicin på, at borgerne er trygge og tilfredse med behandlingen. Den kliniske effekt kan derimod kun sjældent påvises, og samtidig viser de hidtidige forskningsresultater fra OUH, og fra storskalaprojekterne ikke entydigt økonomiske gevinster ved behandlingen.

  Resultaterne antyder, at der stadig er behov for udvikling af og forskning i nye telemedicinske løsninger, og i at finde de rigtige telemedicinske løsninger til de rigtige patientgrupper. De skuffende økonomiske resultater fra de første studier af telemedicin på OUH har således medført, at der nu i højere grad forskes i telemedicin, hvor patienternes eget udstyr benyttes, hvorved omkostninger per patient falder betydeligt. Der er desuden en række forudsætninger, der skal på plads. Eksempelvis:

  • Organisering: Forskningen viser, at udrulning af telemedicin kræver samtidig indførelse af nye arbejdsgange. Telemedicinske projekter er først om fremmest organisations­udviklingsprojekter og dernæst tekniske projekter.
  • Opgaveglidning: Indførelse af ændrede arbejdsgange udfordrer også eksisterende aftaler om arbejdsdeling mellem sektorer.
  • Evidens: Evidensgrundlaget er stadig ikke fuldstændigt, og resultaterne varierer. Yderligere forskning er påkrævet. Økonomi: Den nuværende afregningsstruktur understøtter ofte ikke telemedicin. Den økonomiske gevinst forudsætter i nogle tilfælde desuden storskala og ændrede arbejdsgange for til fulde at indfri det økonomiske potentiale. Samtidig kan der ved visse telemedicinske ydelser være samfundsmæssige økonomiske gevinster, men hvor driftsøkonomien (business casen) isoleret set er negativ.
  • Logistik og support: Både borgerrettet og rettet mod de sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer.
  • Uddannelse: Der er behov for en systematisk inddragelse af telemedicin i både de præ- og post graduale uddannelser.

  Nationalt er telemedicin et prioriteret fokusområde, og i Den fællesoffentlige

  digitaliseringsstrategi 2016-2020 indgår telemedicin som middel til at understøtte bedre og mere sammenhængende velfærd. Endvidere indgår telemedicinske indsatser som en del af den fællesregionale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet (2013 til 2019) eksempelvis indsatserne inden for telepsykiatri, internetpsykiatri, telesår samt udbredelse af hjemmemonitorering af KOL.

  Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og regeringen har i ØA2016 indgået aftale om landsdækkende udbredelse af telemedicin til KOL-patienter i 2019.

  I Region Syddanmark indgår digitaliseret sundhedssamarbejde og telemedicin som prioriteret indsats i Region Syddanmarks sundhedsplan. Der er således et mål om 20 % stigning årligt i antallet af patienter, der modtager sundhedsydelser via telemedicin.

  På mødet vil forskningsleder Kristian Kidholm fra Odense Universitetshospital orientere om erfaringerne med telemedicin og de overvejelser, som erfaringerne giver anledning til.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  Forskningsleder Kristian Kidholm, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, orienterede om forskningsresultater vedr. telemedicin.

  Drøftedes, herunder bl.a. opmærksomhed på i hvilken udstrækning udgifter til telemedicinsk udstyr er med i opgørelserne, potentiale i nye telemedicinske projekter m.v.

  Oplæg vedlægges.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  17. LUKKET PUNKT - Lukket referat fra USE mødet 21. april 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-05-2016

  -

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 20-05-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap