Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 24. maj 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 24. maj 2016

Mødedato
24-05-2016 kl. 13:00 - 15:15

Mødested
Specialecenter, Otterup

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Specialcenter for Voksne med Handicap, afdeling Østruplund
  2. LUKKET PUNKT - Oplæg fra PLO Syddanmark vedr. genforhandling af lægevagtsaftalen
  3. LUKKET PUNKT - Ny overenskomst for de praktiserende læger (2017) - Oplæg til dialogmøde med Danske Regioner 21. juni
  4. Region Syddanmarks bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
  5. Konsolideringsplan for Regionstandplejen
  6. Orientering om nyt samarbejde mellem Odense Kommune og OUH
  7. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt
  10. LUKKET PUNKT - Aftale mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og PLO-C


  Sagsnr. 16/661
  1. Besøg på Specialcenter for Voksne med Handicap, afdeling Østruplund
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamordningsudvalget introduceres til Region Syddanmarks socialområde, herunder specifikt den rehabiliterende tilgang, som socialområdet arbejder med. I denne sammenhæng præsenteres udvalget desuden for erfaringer fra udviklingsprojektet Ud & Lev, der ved hjælp af velfærdsteknologi motiverer borgere på Specialcenter for Voksne med Handicap, afdeling Østruplund til at bevæge sig udendørs.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Østruplund er en del af Specialcenter for Voksne med Handicap i Region Syddanmark. Her bor 35 mennesker med psykisk udviklingshæmning, som har udpræget (uhensigtsmæssig)/udfordrende social adfærd og misbrugsproblematikker. Tilbuddet omfatter også personer med en tilsyns- eller behandlingsdom.

  Afdelingen har i det seneste års tid arbejdet fokuseret med KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). For mange af beboerne er det ikke altid lige nemt at få dyrket motion. Heller ikke selvom områdets grønne og åbne omgivelser lægger op til det. Gennem udviklingsprojektet Ud & Lev har målet være at afdække, om man ved hjælp af teknologi, kan ”forklæde” fysisk aktivitet, så det bliver underholdende og meningsfuldt for borgerne at bevæge sig udendørs. Valget af de teknologiske løsninger, der i denne periode testes på bostedet, er taget i et tæt samspil med beboere, medarbejdere og virksomheder. Udvalgte medarbejdere fra Østruplund har gennem hele processen deltaget aktivt i planlægning og udførelse af projektet. Desuden er virksomheder inddraget undervejs i processen for at kvalificere koncepterne og sikre, at løsningerne er realiserbare.

  Projektet er forankret i CoLab Recovery & Rehab, og er et tværsektorielt projekt mellem Region Syddanmark og Vejle Kommune. Projektet kan fungere som forprojekt til et endeligt indkøb af et motiverende og indbydende oplevelseskoncept(er) til udendørs brug på specialområdet.

  På mødet vil driftsdirektør, Christian Schacht-Magnussen, give en kort introduktion til Region Syddanmarks sociale område. Centerleder, Lars Urban Rasmussen, vil introducere til centrets arbejde omkring rehabilitering og KRAM-faktorerne, hvorefter projektchef Dorte Dalkjær vil fortælle om de erfaringer, der er gjort i forhold til at drive et større samskabelsesprojekt på tværs af sektorerne og med bred involvering af brugere og medarbejdere. Herefter demonstreres nogle af de løsninger, der testes - bl.a. en interaktiv væg og et geobattle spil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  2. LUKKET PUNKT - Oplæg fra PLO Syddanmark vedr. genforhandling af lægevagtsaftalen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  -

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  3. LUKKET PUNKT - Ny overenskomst for de praktiserende læger (2017) - Oplæg til dialogmøde med Danske Regioner 21. juni
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  -

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/43307
  4. Region Syddanmarks bemærkninger til Statsrevisorernes beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser
  fold dette punkt ind Resume

  På møde i Sundhedssamordningsudvalget den 26. april 2016 blev udvalget orienteret om Statsrevisorernes endelige rapport om Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes planlægning og styring af den ambulante behandlingskapacitet på det psykiatriske område.

  Efterfølgende har Statsrevisorerne bedt Sundheds- og Ældreministeriet om at forholde sig til beretningens indhold, konklusioner, Statsrevisorernes bemærkninger samt indkalde regionsrådenes bemærkninger til beretningen.

  Vedrørende regionsrådenes bemærkninger er udkast til svar vedlagt til politisk stillingtagen.

  Psykiatri – og Socialudvalget har på møde den 17. maj 2016 ligeledes behandlet sagen, herunder drøftet vedlagte udkast til svar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen iværksatte medio 2015 en undersøgelse af regionernes styring af ambulant behandling af voksne med psykiske lidelser. Undersøgelsen blev offentliggjort af statsrevisorerne den 30. marts 2016. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionernes styring af kapaciteten til behandling i både hospitalspsykiatrien og praksissektoren understøtter, at patienter, der fejler det samme, får samme adgang til behandling, og at regionerne bruger kapaciteten omkostningseffektivt.

  Rigsrevisionen undersøger to spørgsmål i beretningen:

  • Understøtter regionernes styring af hospitalspsykiatrien ens visitation af patienter med psykiske lidelser til ambulant behandling og en omkostningseffektiv brug af kapaciteten?
  • Understøtter regionernes styring af kapaciteten i praksissektoren en omkostningseffektiv behandling af patienter med psykiske lidelser?

  Undersøgelsen er afgrænset til Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Region Sjælland og Region Midtjylland indgår dog også i undersøgelsen af praksissektoren.

  Rigsrevisionen fremsendte efterfølgende beretningen til statsrevisorerne, som særligt bemærker:

  • At ingen af regionerne har tilstrækkelig viden om effekterne og omkostningerne ved behandlingsforløb i henholdsvis hospitalspsykiatrien og praksissektoren. Det betyder, at regionerne ikke kan vurdere, om kapaciteten bruges på en omkostningseffektiv måde, og om en patient behandles bedst og billigst i hospitalspsykiatrien og/eller i praksissektoren.
  • At 2 ud af de 3 undersøgte regioner ikke anvender konkrete retningslinjer til at understøtte, at patienter visiteres ens i hospitalspsykiatrien i den enkelte region.
  • At kun én ud af de 3 undersøgte regioner – Region Hovedstaden – følger op på, om patienterne er visiteret korrekt, og om patienter, der fejler det samme, får ens behandling i hospitalspsykiatrien.
  • At Statsrevisorerne finder det relevant, at Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 igangsætter et arbejde om den overordnede styring af psykiatrien. Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på, at der er uudnyttede muligheder for at finde frem til bedste praksis ved at sammenligne regionernes styring. Disse muligheder bør forfølges.

  Efterfølgende har Statsrevisorerne bedt Sundheds- og Ældreministeriet om at forholde sig til beretningens indhold, konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger samt om at indkalde regionsrådenes bemærkninger til beretningen.

  Vedlagt er udkast til svar med Region Syddanmarks bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt om Region Syddanmarks svar senest den 3. juni 2016.

  Det foreslås derfor, at svaret sendes til Sundheds- og Ældreministeriet, efter sagen har været behandlet i henholdsvis Psykiatri- og Socialudvalget den 17. maj 2016 og Sundhedssamordningsudvalget den 24. maj 2016 med forbehold for, at regionsrådet først får svaret forelagt til politisk stillingstagen den 27. juni 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At vedlagte udkast til svar til Sundheds– og Ældreministeriet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  Udvalget drøftede behov for øget synliggørelse i brevet omkring styrkelse af den systematiske opfølgning på visitationen.

  Med denne bemærkning blev indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/15395
  5. Konsolideringsplan for Regionstandplejen
  fold dette punkt ind Resume

  For at imødekomme det stigende tandbehandlingsbehov i Regionstandplejen til børn og unge med manglende tandanlæg eller mineralisationsforstyrrelser m.m. er der behov for at udvide klinik- og behandlingskapaciteten.

  I dag varetages opgaverne fra matriklerne i Esbjerg og Odense. Det foreslås, at opgaverne samles på matriklen i Odense, hvor der er ledige lokaler i forbindelse med den eksisterende klinik, og hvor udbygningen kan ske gradvis i takt med, at aktiviteterne stiger. Samtidig frigøres der klinikkapacitet i Esbjerg til specialtandplejen, som er trængt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal i henhold til sundhedslovens § 162 tilbyde et særligt tandplejetilbud til børn og unge med odontologiske lidelser, der ubehandlet medfører varig funktionsnedsættelse af tandsættet. Det drejer sig ofte om manglende tandanlæg eller mineralisationsforstyrrelser. Desuden er ulykkesbetinget tandtab omfattet of ordningen.

  Tandplejetilbuddet, det benævnes regionstandpleje, varetages i dag fra Den Regionale Tandplejes matrikler i Odense og Esbjerg. Behandlingerne gennemføres i tæt samarbejde med kommunerne, der henviser patienterne i 12–14 års alderen til Regionstandplejen, hvis behandlerteam udarbejder behandlingsplan. Den kommunale tandpleje forestår den del af behandlingen, som kan udføres inden den unge fylder 18 år. Herefter overtager Regionstandplejen og gennemfører den endelige behandling, som oftest først kan påbegyndes i begyndelse af 20´erne, når den unge er udvokset, og behandlingen kan strække sig mange år frem. 

  Da der går ca. 10 år fra henvisning til endelig behandling kan iværksættes, har behandlingsaktiviteten været stigende gennem årene, idet ordningen først kom ind i faste rammer efter 2007. En gennemgang af behandlingstilsagn på de 4.075 aktive patienter under 25 år viser, at vi i løbet af 4 år vil stå med en behandlingsopgave, som er 2–3 gange større end i dag.

  Den stigende behandlingsaktivitet giver anledning til at revurdere, hvorledes ressourcerne udnyttes mest optimalt samtidig med, at der sikres tilstrækkelig klinikkapacitet. Det vurderes, at der vil være faglige, effektivitetsmæssige og økonomiske fordele ved at samle aktiviteterne i Odense. Samtidig vurderes det, at mulighederne for at tiltrække kvalificerede tandlæger forbedres. I Esbjerg er der behov for at frigøre klinikkapacitet til specialtandpleje m.m., mens der er ledig klinikkapacitet i Odense og samtidig mulighed for en gradvis udbygning i takt med, at aktiviteterne stiger. Odense Kommune har udtrykt ønske om, at flytte andre kommunale tandplejeaktiviteter til klinikken i Odense. Dette ønske vil ikke kunne imødekommes, hvis Regionstandplejen samles i Odense.

  En samling af Regionstandplejen i Odense kan iværksættes fra juli 2016 og vil betyde, at knap en fjerdedel af patienterne får længere til behandling. Det drejer sig om unge fra Esbjerg, Varde, Fanø, Tønder, Billund og Vejen. Visse visitationer og mindre behandlinger vil fortsat kunne varetages decentralt.

  Udgifterne til samling af aktiviteterne i Odense kan finansieres via mindre forbrug på driftsbudgettet for Den Regionale Tandpleje.

  De kommunale tandplejeordninger er løbende på vores dialogmøder blevet orienteret om behandlingssituationen på regionstandplejeområdet. Kommunerne vil blive inddraget i det videre arbejde gennem nedsættelse af et samarbejdsudvalg, hvor det generelle samarbejde løbende kan drøftes. Samarbejdsudvalget kan desuden arbejde med faglige aspekter som udarbejdelse af behandlingspakkeforløb, henvisnings- og visitationsprocedurer m.m. Den Regionale Tandpleje har gode erfaringer med samarbejdsudvalg med de jyske kommuner på specialtandplejeområdet.

  LMU er blevet hørt, og personalet er blevet orienteret om planerne. En samling vil berøre to medarbejdere, og der er i samarbejde med HR Jura udarbejdet en procesplan, for at sikre at de normale procedurer for flytning overholdes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At regionstandplejens opgaver med tandbehandling til børn og unge med manglende tandanlæg og mineralisationsforstyrrelser m.m. samles på den eksisterende matrikel i Odense.

  At samlingen iværksættes fra 1. juli 2016, og udbygningen sker gradvis i takt med, at aktiviteterne stiger.

  At udgifterne til samlingen finansieres via mindreforbruget på driftsbudgettet for Den Regionale Tandpleje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/16062
  6. Orientering om nyt samarbejde mellem Odense Kommune og OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Afdeling D på Odense Universitetshospital og Odense Kommune har aftalt et nyt og tættere samarbejde omkring graviditet og en god start på livet. Initiativet hedder ”Sund Start Sammen” og har til formål at klæde parrene på til deres nye rolle som forældre.

  Alle førstegangsfødende i Odense Kommune vil i fremtiden blive tilbudt at deltage i forløbet, som løber over 18 måneder. Her vil forældrene blive introduceret til mange af de udfordringer nybagte forældre ofte står overfor. Det kan være små og store udfordringer som amning og motorisk udvikling til konflikthåndtering i parforholdet, stresshåndtering og opdragelse. En stor del af idéen bag ”Sund Start Sammen” er, at forældrene sættes sammen i grupper, og dermed får parret i fællesskab nogle at sparre med, der står i præcis samme situation.

  Jordemoderkonsultationen fra Rytterkassernen flytter til lejede lokaler i Odense C, som kan deles med Odense Kommune. Kommune og region har hver deres ansvarsområder med hver deres indgang, hvilket ofte har givet anledning til forvirring hos forældrene, men nu tilbydes én fælles indgang med et fælles forløb. Ordningen forventes at give et kvalitetsløft i servicen til borgerne.

  Pressemeddelelse findes som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-05-2016

  Punktet udsættes til næste møde.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/3459
  7. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af overordnede politisk, fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Som et led i arbejdsprocessen skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive område. Disse perspektiver og synspunkter skal efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdsprocessen med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark, skal regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunker vil efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark, herunder afholdelse af en konference, der er planlagt gennemført i slutningen af juni.

  Drøftelserne i udvalgene vil blive opsummeret og samlet i et overordnet oplæg, som kan være en del af grundlaget for den ovennævnte konference.

  Processen skal munde ud i, at regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Formålet med pejlemærkerne er, at de skal være en form for overbygning på de eksisterende visioner og strategier, og derfor skal de understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark. Derfor kan drøftelserne i udvalget med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende visioner, strategier eller politikker inden for udvalgets arbejdsområde.

  Vedlagte diskussionsoplæg danner rammen for udvalgets drøftelser, og det foreslås, at drøftelserne primært tager udgangspunkt i udvalgets egne opgave- og arbejdsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedssamordningsudvalget drøfter perspektiver for pejlemærker for Region Syddanmark med udgangspunkt i spørgsmålene i vedlagte diskussionsoplæg. Dette med henblik på at komme med synspunkter og perspektiver, der kan indgå i det videre arbejde vedrørende udarbejdelse af pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  Drøftedes.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på mødet den 15. september 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016, tirsdage:

  • 21. juni 2016, kl. 14.00-17.00 – Region Syddanmark, mødelokale 7*.
  • 9. august 2016, kl. 14.00-16.00 – Institut for Idræt, Odense**.
  • 13. september 2016, kl. 14.00-16.00 – Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg**.
  • 11. oktober 2016, kl. 14.00-16.00 – Øre-næse-halslæge Peter A. Haahr, Vejle.
  • 15. november 2016, kl. 14.00-16.00 – En praksis i Haderslev.
  • 13. december 2016, kl.13.00-15.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  * Mødet er udvidet med 1 time samt flyttet til regionshuset, idet der er deltagelse fra Danske Regioner.

  ** Det bemærkes, at besøgsrækkefølgen igen er justeret, således at Institut for Idræt i Odense besøges den 9. august, mens Psykiatrisk afdeling i Esbjerg besøges den 13. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016
  • Ernæringspræparater: Orientering omkring ændret tilskudsforhold for remedier til indtagelse af ernæringspræparater.  
  • Lægevagtskørsel: Orientering om status.
  • Demens og brug af antipsykotika: Orientering om sag i pressen omkring forbrug af antipsykotika hos borgere med demens.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/54
  10. LUKKET PUNKT - Aftale mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og PLO-C
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 24-05-2016

  -

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 25-05-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap