Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 31. maj 2016

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 31. maj 2016

Mødedato
31-05-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
 • Poul Andersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Siden sidst - gensidig orientering
  2. Dialog med Slesvig-Holsten om deres udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  3. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  4. Rammer for årsplan 2017/2018 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
  5. Strategiprocessen i Region Sønderjylland-Schleswig
  6. Fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020
  7. Kommende arrangementer
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 16/619
  1. Siden sidst - gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-05-2016

  Formanden orienterede bl.a. om

  ·         Interreg-udvalgsmøde 25. maj 2016.

  ·         Tysklandsstrategi.

  ·         Samarbejde om strålebehandling med St. Franziskus-Hospital i Flensborg i forbindelse med sparekataloget.

  ·         Dansk-tysk eksportkonference den 30. maj 2016.

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/13465
  2. Dialog med Slesvig-Holsten om deres udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  fold dette punkt ind Resume

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030). Statskancelliet har henvendt sig til Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum, da man ser snitflader til Syddanmarks regionale vækst- og udviklingsstrategi og muligheder for at styrke samarbejdet.

  En repræsentant fra statskancelliet i Slesvig-Holsten præsenterer strategien på udvalgets møde med henblik på en efterfølgende drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har i februar 2016 modtaget en henvendelse fra Statskancelliet i delstaten Slesvig-Holsten vedr. Slesvig-Holstens nye udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030). Strategien skal omhandle både nutidige og fremtidige tendenser og trends samt delstatsregeringens strategier og planer.

  Delstaten giver udtryk for, at man ser snitflader til den regionale vækst- og udviklingsstrategi samt en mulighed for at styrke samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten på udvalgte områder.

  Slesvig-Holsten har netop færdiggjort en grønbog, som skal danne grundlag for en høringsfase, hvor der bl.a. planlægges dialog med centrale samarbejdspartnere. Resultaterne fra dialogfasen vil indgå i en mere dybtgående rapport – en hvidbog – med en række indsatsspor og en konkret handlingsplan.

  Landesentwicklungsstrategie 2030 er som vækst- og udviklingsstrategien en paraply for en række sektorstrategier m.m. Den foreliggende grønbog opridser en række megatrends med konsekvenser for Slesvig-Holsten og formulerer 9 sigtelinier som reference for fremtidige politiske beslutninger. Sigtelinierne rummer bl.a. emner som, at:

  • Understøtte den særlige livskvalitet i Slesvig-Holsten
  • Søge differentierede løsninger for byer og planlægning inden for regionen
  • Styrke kvaliteten i uddannelserne
  • Styrke den erhvervsmæssige basis og udvikle nye erhverv
  • Forberede fremtidens mobilitet
  • Udvikle de tværregionale og internationale forbindelser
  • Styrke tilflytning – konkurrencedygtig attraktivitet

  I Region Syddanmarks nye vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på det internationale samarbejde, herunder grænsesamarbejdet, og der er opstillet to delmål for dette arbejde:

  • Grænsesamarbejdet og det internationale samarbejde skal levere et tydeligt bidrag til opfyldelse af vækst- og udviklingsstrategiens mål.
  • Grænsesamarbejdet og det internationale samarbejde skal øge den internationale synlighed og efterspørgsel på syddanske kompetencer og løsninger.

  Som repræsentant for Statskancelliet vil Stephan Kleinschmidt på mødet i udvalget for dansk-tysk samarbejde præsentere Slesvig-Holstens Landesentwicklungsstrategie 2030 i form af ovennævnte grønbog med henblik på at drøfte denne samt snitflader til Region Syddanmarks regionale vækst- og udviklingsstrategi. Relevante emner forventes bl.a. at være digitalisering, internationalisering, vækst og regional udvikling.

  Det bemærkes, at Slesvig-Holsten og Syddansk Vækstforum på Vækstforums møde den 13. juni 2016 ligeledes drøfter Slesvig-Holstens nye udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030) samt at udvalget for regional udvikling ligeledes forventes at drøfte sagen på deres møde den 10. juni 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-05-2016

  Udvalget drøftede grønbogens forslag til strategiske indsatsspor, herunder bl.a. praktikpladsproblematikken i Danmark og Slesvig-Holsten. Administrationen undersøger mulighederne for, at Region Syddanmark afgiver et høringssvar til Landesentwicklungsstrategie 2030.

  Poul Andersen og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/3459
  3. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Som et led i arbejdsprocessen skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive område. Disse perspektiver og synspunkter skal efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdsprocessen med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark, skal Regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunker vil efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark, herunder afholdelse af en konference, der er planlagt gennemført i slutningen af juni.

  Drøftelserne i udvalgene vil blive opsummeret og samlet i et overordnet oplæg, som kan være en del af grundlaget for den ovennævnte konference.

  Processen skal munde ud i, at Regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Formålet med pejlemærkerne er, at de skal være en form for overbygning på de eksisterende visioner og strategier, og derfor skal de understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark. Derfor kan drøftelserne i udvalget med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende visioner, strategier eller politikker indenfor udvalgets arbejdsområde.

  Vedlagte diskussionsoplæg danner rammen for udvalgets drøftelser, og det foreslås, at drøftelserne primært tager udgangspunkt i udvalgets egne opgave- og arbejdsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Udvalget for dansk-tysk samarbejde drøfter perspektiver for pejlemærker for Region Syddanmark med udgangspunkt i spørgsmålene i vedlagte diskussionsoplæg. Dette med henblik på at komme med synspunkter og perspektiver, der kan indgå i det videre arbejde vedrørende udarbejdelse af pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-05-2016

  Udvalget drøftede pejlemærker for Region Syddanmark. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/393
  4. Rammer for årsplan 2017/2018 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume

  Udkast til rammer for årsplan 2017/2018 for samarbejdet mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark fremlægges til drøftelse i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i Region Syddanmarks partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten udarbejdes der 2-årige årsplaner for aktiviteter, der har fælles interesse. Der skal i 2016 udarbejdes en ny årsplan, der gælder for 2017-2018. Der arbejdes på, at en fornyet partnerskabsaftale samt årsplan 2017/2018 godkendes i december 2016.

  Det igangværende arbejde med årsplan 2017/2018 samt fornyelse af partnerskabsaftalen har været drøftet administrativt med Slesvig-Holsten, hvor udvalgets ønske om, at initiativerne bliver mere operationelle er bragt videre. Administrationen er i fortsat dialog med Slesvig-Holsten om mål, temaer og initiativer, og vil på mødet give en kort orientering herom.

  På baggrund af udvalgets drøftelser og en efterfølgende administrativ dialog med Slesvig-Holsten forventes der fremlagt et første udkast til årsplan 2017/2018 på udvalgets møde den 29. august 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-05-2016

  Udvalget bakker op om, at en fornyet partnerskabsaftale med Slesvig-Holsten og årsplan 2017-18 udarbejdes sideløbende samt godkendes og underskrives samtidigt. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde. 

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/383
  5. Strategiprocessen i Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet udkast til ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig. Der gives en orientering om indholdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af dispositionen for en ny strategi for Region Sønderjylland-Schleswig samt resultatet af dialogmødet med partnerne den 8. marts 2016 er udkast til ny strategi og aftaletekst for samarbejdet under udarbejdelse i forvaltningsgruppen. Begge udkast forventes behandlet på et bestyrelsesmøde den 3. juni 2016.

  I forlængelse af dispositionen indeholder strategiudkastet følgende indsatsområder:

  ·         Arbejdsmarked: Fremme af et sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen

  ·         Kultur: Fremme af et sammenhægende kulturrum på tværs af grænsen

  ·         Politisk og administrativ dialog og samarbejde: Politisk netværksdannelse og dialog mellem de grænsenære myndigheder og aktører

  Aftaleteksten justeres, så den afspejler Region Sønderjylland-Schleswigs indsatsområder. Det foreslås samtidigt, at der oprettes et arbejdsmarkedsudvalg på lige fod med kulturudvalget for at sikre en bedre inddragelse af partnerne på dette område.

  Når de to dokumenter er blevet behandlet i bestyrelsen, vil de efter planen blive politisk behandlet hos alle partnere. Det forventes, at de vil blive forelagt udvalget for dansk-tysk samarbejde på mødet den 29. august 2016.

  Dagsorden og bilag for bestyrelsesmødet i Region Sønderjylland-Schleswig vil om muligt blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-05-2016

  Til orientering.

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14074
  6. Fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Grænseforeningen har på vegne af De nationale foreningers Netværk taget initiativ til et fælles møde om, hvordan 100-året for Genforeningen kan markeres i 2020. Mødet blev afholdt den 11. april 2016, hvor bl.a. regionsrådsformanden deltog. Der gives en orientering fra mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2020 er det 100 år siden, at det nuværende Sønderjylland igen blev en del af Danmark. Baggrunden for den nye grænsedragning var folkeafstemninger på begge sider af den nuværende dansk-tyske grænse.

  Grænseforeningen har på vegne af De nationale foreningers Netværk taget initiativ til et fælles møde om, hvordan 100-året for Genforeningen kan markeres i 2020. De nationale foreningers Netværk rummer en række nationale foreninger i Danmark med fokus på, at udbrede kendskabet til Sønderjyllands historie og dennes betydning for det aktuelle Danmark. Netværket blev etableret for ca. 10 år siden med det formål, at holde hinanden orienteret og koordinere eventuelle større begivenheder. Det fælles møde blev afholdt den 11. april 2016, og blandt deltagerne var flere borgmestre fra de sydjyske kommuner, regionsrådsformanden, det tyske mindretal BDN, det danske mindretal SSF samt en række institutioner og foreninger, bl.a. Museum Sønderjylland, Historisk Samfund for Sønderjylland og Grænseforeningen.

  På mødet blev det tilkendegivet, at de sønderjyske borgmestres koordinationsudvalg (som er et samarbejde mellem Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner), gerne tager teten ift. at få et formaliseret samarbejde etableret. Regionsrådsformanden gav på mødet udtryk for, at regionen gerne deltager i en fælles styregruppe eller lignende. På mødet blev også et forslag til et præsidium med deltagelse af borgmestre, regionsrådsformand, mindretal mm. forelagt af de sønderjyske borgmestres koordinationsudvalg.

  Konklusionen på mødet blev, at sagen drøftes af de sønderjyske borgmestres koordinationsudvalg på deres næste møde, hvorefter en bredere kreds, herunder Region Syddanmark og de øvrige kommuner (Vejen, Kolding og Esbjerg) inddrages i den videre planlægning.

  Region Syddanmark er i dialog med parterne og følger planlægningsarbejdet med henblik på videre involvering på hhv. politisk og administrativt niveau.

  Udvalget for Regional Udvikling blev orienteret om sagen på deres møde den 12. maj 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 12-05-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-05-2016

  Til orientering.

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  7. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • Næste udvalgsmøde er mandag den 29. august 2016 kl. 14.00
  • Uddannelsestopmøde mandag den 6. juni 2016
  • Kick-off konference på Interreg-projektet STaRForCE (tidligere Dansk-Tysk Kompetencecenter) mandag den 27. juni 2016
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-05-2016

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum orienterede om aktiviteter i Jung zuSammen i 2016.

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-05-2016

  Jens Møller oplyste, at der var afholdt et godt pressemøde på Schiffarhtsmuseum i Flensburg den 31. maj 2016 om en kommende særudstilling i 2017 om den koloniale arv i Sønderjylland og Slesvig.

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 06-06-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |