Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 06. juni 2016

Ligestillingsudvalget - Referat - 06. juni 2016

Mødedato
06-06-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 4

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Unges bud på bedre trivsel
  2. Praksis vedrørende udsendelse af indkaldelser til børn under 15 år
  3. Afrapportering vedrørende forebyggelse af selvmord blandt ældre mænd
  4. Status på udbredelse af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik
  5. Forslag til ændring af mødedatoer
  6. Punkter til kommende møder
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 15/47475
  1. Unges bud på bedre trivsel
  fold dette punkt ind Resume

  ”Unges bud på bedre trivsel” er et nyt initiativ under projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne. Godt 500 unge har på 20 workshops og to konferencer givet deres bud på faktorer, der præger deres trivsel negativt. Undersøgelsen og den afsluttende rapport, ”Unges bud på bedre trivsel” præsenteres på mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har iværksat en treårig indsats ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” (2013-2016), der har som mål at styrke den mentale trivsel blandt unge, og som afgørende afledt effekt heraf at få flere godt igennem en ungdomsuddannelse. Baggrunden for indsatsen er, at en væsentlig del af de unge, der har det svært på en ungdomsuddannelse eller simpelthen falder fra, angiver mental mistrivsel som årsag. Projektets bærende idé er at styrke de unges fællesskaber, netværk og relationer. Under projektet er iværksat en række indsatser med det fælles mål at styrke de professionelle voksnes fokus og færdigheder i forhold til unges mentale trivsel.

  Den formelle evaluering af hele Projekt Trivsel og psykisk sundhed varetages af Epinion og vil foreligge september 2016. Herefter forelægges resultater og forankringsplan politisk. 

  I projektets styregruppe opstod medio 2015 ønske om at inddrage de unge forud for og under overvejelser om projektets forankring. De unge har været inddraget i en tidlig fase i projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne, ligesom der har været (ikke realiserede) planer om at etablere et egentlig ungepanel. På den baggrund er projektet suppleret med et nyt initiativ, der skal sikre inddragelse af de unge under projektets sidste fase.

  I regi af Projekt trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne har Region Syddanmark indgået samarbejde med Ungdomsbureauet, en non-profit organisation, der er inspireret af højskolepædagogikken og arbejder for at fremme de unges stemme i debatten. Initiativet har titlen ”Unges bud på bedre trivsel”, og formålet er at kortlægge de unges egne løsninger, bearbejdet af Ungdomsbureauet. Initiativet supplerer projektets øvrige indsatser med viden om de unges stemmer og med ungegenererede løsningsforslag.

  Godt 500 unge har gennem det sidste halve år gjort os klogere på de udfordringer, de oplever på ungdomsuddannelserne i dag og har givet deres bud på, hvad der skal til, for at de trives bedre. Det er sket på 20 workshops og to konferencer, arrangeret af Ungdomsbureauet. Erfaringerne er beskrevet i rapporten ”Unges bud på bedre trivsel”, som udkom 10. maj 2016.

  Projektchef Olav Hesseldahl fra Ungdomsbureauet præsenterer undersøgelsen og dens resultater.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 06-06-2016

  Olav Hesseldahl fra Ungdomsbureauet gav en orientering om projekt Trivsel og psykisk sundhed. Undersøgelsen blev uddelt (i bogform).

  Adspurgt om mulige ønsker for fremtiden efterspurgte han blandt andet små midler til brug for ansøgning for de unge til at gøre indsatser en smule mere interessante.

  Her henviste han til en mulig løsning, som man har i Københavns Kommune, kaldet ”Snabslanten”, der er en pulje, som unge kan søge små midler fra til ungdomsprojekter.


  Sagsnr. 16/16392
  2. Praksis vedrørende udsendelse af indkaldelser til børn under 15 år
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget har tidligere drøftet sygehusenes håndtering af udsendelse af indkaldelser af børn under 15 år til forældre med fælles forældremyndighed, herunder særligt hvor forældrene ikke er samboende.

  De børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger indhenter oplysninger om delt forældremyndighed og sender i tilfælde, hvor forældrene ikke er samboende, indkaldelser til begge forældre. Dette sker ikke aktuelt på de pædiatriske afdelinger, hvor opgaven også vil have betydelig større volumen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Ligestillingsministeren bragte på møde med udvalget den 15. januar 2016 problemstillingen op om sundhedsvæsnets digitale kommunikation med forældre.

  Med henvisning til en analyse fra Institut for Menneskerettigheder fra 2015 drøftedes på mødet udfordringer vedrørende særligt sygehusenes håndtering af udsendelse af indkaldelser af børn under 15 år til forældre med fælles forældremyndighed, uanset om de er samboende eller ej.

  Analysen blandt sygehusene viser, at indkaldelsesbreve fra sygehusene som oftest sendes i barnets navn til barnets bopælsadresse. Bopælsadressen er således i de fleste tilfælde afgørende for, hvor brevene sendes til. Da mange forældre flytter fra hinanden eller ikke bor sammen, er der en stor sandsynlighed for, at kun den ene forælder får information fra sundhedsvæsenet vedrørende deres barn, når breve kun sendes til bopælsforælderen. Ifølge Institut for Menneskerettigheders analyse er cirka 85 procent af alle bopælsforældre kvinder, og der er derfor rigtig mange fædre, der ikke modtager breve fra sygehusene.

  Ligestillingsudvalget i Region Syddanmark har på møde den 8. februar 2016 drøftet sygehusenes håndtering af udsendelse af indkaldelser af børn under 15 år til forældre med fælles forældremyndighed, uanset om de er samboende eller ej.

  Der eksisterer i forlængelse heraf særligt en udfordring i forhold til udsendelse af indkaldelser af børn under 15 år til forældre med fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke er samboende. Indkaldelsen sendes som udgangspunkt kun til barnet og dermed til den forælder, som barnet har bopælsadresse hos.

  Som det fremgik af redegørelsen til udvalget den 8. februar 2016, kan information til forældremyndighedsindehavere, som ikke er samboende med deres børn, ikke aktuelt udsendes automatisk. 

  I forbindelse med udvalgets behandling af sagen i februar har de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark oplyst, at der som regel ved første indkaldelse af barnet vedlægges en samtykkeerklæring, hvor forældrene bedes udfylde, hvem forældrene er, og hvem der har forældremyndighed over barnet. Når samtykkeerklæringen modtages retur, sender afdelingen efterfølgende korrespondance til begge forældremyndighedsindehavere, såfremt de ikke har fælles adresse.

  En psykiatrisk børne- og ungdomsafdeling oplyser, at der i indkaldelsesbrevene til dem under 15 år står følgende tekst: ”Er I skilt og har delt forældremyndighed over barnet, vil vi bede om, at du som modtager af brevet orienterer barnets anden forældre om indkaldelsen. Såfremt kun en af jer møder op til samtalen, bedes I medbringe et skriftligt samtykke fra den anden forældremyndighedsindehaver, der giver tilladelse til, at vi taler med jeres barn. I er begge velkomne til at møde op sammen med barnet.”

  Der er udarbejdet en ny redegørelse til udvalget, jf. bilag 1, hvor der er redegjort for aktiviteten i henholdsvis psykiatri og somatik samt aktuel praksis på de fire pædiatriske afdelinger. Herudover er anført de pædiatriske afdelingers overvejelser i forhold til eventuelt at skulle adoptere praksis fra psykiatrien.

  Resumé af redegørelse

  Jf. bilag 1 er der en stor forskel i aktiviteten mellem de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og de pædiatriske afdelinger. Det ses af tallene for ambulante besøg, at der er tre gange så mange ambulante besøg i somatisk regi som i psykiatrien. Herudover er der cirka seks gange så mange unikke patienter. Til gengæld er der på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger flere besøg pr. barn i gennemsnit (5 pr. år) end på de pædiatriske afdelinger (2,3 pr. år).

  I psykiatrien er der meget få patienter, som indlægges.

  Det følger af ovenstående, at opgaven forbundet med at sende to indkaldelser ressourcemæssigt vil være betydeligt større på de pædiatriske afdelinger.

  Samlet set skal der i psykiatrien indhentes oplysninger om forældremyndighed hos 4.539 patienter, hvis der ses på ambulante og indlagte patienter i 2015. Det estimeres jf. bilag 2, at der vil skulle sendes 3.070 indkaldelser ud til 2. forælder. Fordelt på tre afdelinger er det 1.023 indkaldelser pr. afdeling i gennemsnit.

  Samlet set skal der på de pædiatriske afdelinger indhentes oplysninger om forældremyndighed hos 39.577 patienter, hvis der ses på ambulante og indlagte patienter i 2015. Det estimeres, at der vil skulle sendes 11.420 indkaldelser ud til 2. forælder. Fordelt på fire afdelinger er det 2.855 indkaldelser pr. afdeling i gennemsnit.

  Det kan konstateres, at praksis i store træk er ens på de pædiatriske afdelinger, da indkaldelser generelt udsendes til barnets bopælsadresse, uanset om forældrene er samboende eller ej. Herudover udsendes der ikke samtykkeerklæring med indkaldelsen.

  De pædiatriske afdelinger har endvidere anført, at der vil være en række afledte opgaver forbundet med at adoptere psykiatriens praksis, samt at det vil være en ressourcekrævende foranstaltning bl.a. at indhente oplysninger om delt forældremyndighed, at vedligeholde adresseoplysninger samt at udsende indkaldelse til anden forælder.

  Ensartet kommunikation

  I redegørelsen til møde i udvalget den 8. februar 2016 blev der lagt op til, at der udarbejdes en ensartet retningslinje for kommunikation til forældremyndighedsindehavere.

  Som det fremgår ovenfor, vil opgaven med at sende to indkaldelser af børn under 15 år til forældre med fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke er samboende, have en betydelig volumen på de pædiatriske afdelinger, og afdelingerne vurderer således også, at opgaven vil være ressourcekrævende.

  Når dette sammenholdes med, at det antages at være en relativt mindre gruppe børn, hvor forældresamarbejdet har en sådan karakter, at den ikke-samboende forælder med delt forældremyndighed ikke oplyses om sit barns hospitalsforløb, må indsatsen vurderes i forhold hertil. Det foreslås derfor, at der på alle de omfattede afdelinger arbejdes videre med en løsning, som allerede nu anvendes på én børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor der indføjes en særlig passage i indkaldelsesbrevet, jf. nedenstående:

  ”Er I skilt og har delt forældremyndighed over barnet, vil vi bede om, at du som modtager af brevet orienterer barnets anden forældre om indkaldelsen.”

   

  På denne måde gøres der opmærksom på, at barnets anden forælder ikke automatisk informeres. Samtidigt overlades det til forældresamarbejdet om det enkelte barn at aftale samarbejdet om barnets hospitalsforløb.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 06-06-2016

  Formanden redegjorde for baggrunden for sagen.

  Formanden anførte på udvalgets vegne, at der er et ønske om at skabe synlighed. Og at det i forhold til ligestilling især handler om at være frontløber, for at skabe opmærksomhed.

  Udvalgte efterspurgte, om muligt, handling før næste møde, dvs. før sommeren. Evt. ved skriftlig høring.

  Rikke Vestergaard redegjorde for, at det pt. afsøges nærmere, hvilke konkrete løsninger, der kan fungere som farbare vej(e).

  Jens Winther Jensen anførte, at der alligevel skal ændres i indkaldelsesbrevene til efteråret, pga. ændring i behandlingsgarantien fra 2 måneder til 1 måned.

  Det besluttedes, at udvalget til næste møde forelægges mulige løsninger på problemstillingen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/614
  3. Afrapportering vedrørende forebyggelse af selvmord blandt ældre mænd
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af drøftelse i Ligestillingsudvalget den 14. september 2015 om selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd ønskede udvalget et supplement til redegørelsen, hvad angår den kommunale status og mulige ønsker om øget samarbejde. Afdækningen fremlægges hermed til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget behandlede den 14. september 2015 et oplæg om selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd. Baggrunden for oplægget var et forslag, rejst af Poul Erik Svendsen på regionsrådsmødet den 26. maj 2015. Forslaget tog udgangspunkt i et ønske om at få undersøgt, hvordan indsatsen for at forebygge selvmord blandt ældre kan forbedres, herunder hvordan vi kan øge fokus på den fælles indsats mellem kommuner og region.

  I forlængelse af drøftelserne i Psykiatri- og Socialudvalget den 19. august 2015 og efterfølgende i Ligestillingsudvalget den 14. september 2015 var der i begge udvalg et ønske om at få en status på de kommunale indsatser, herunder en afdækning af eventuelle behov og ønsker hos kommunerne om samarbejde på området.

  Denne afdækning er nu foretaget. Alle 22 kommuner er blevet kontaktet, og 14 har svaret på henvendelsen.

  Afdækningen giver ikke et entydigt billede af et behov eller bredt ønske om udvidet samarbejde på området. Sundhedsaftalerne giver ligeledes ikke anledning til at arbejde med området i nuværende periode. Det kan overvejes at bringe temaet i spil i forbindelse med sundhedsaftalen for 2018-2021.

  Både den første afrapportering ”Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark” og ”Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd, afdækning af kommunal status” er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 06-06-2016

  Formanden redegjorde for problemstillingen.

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/17894
  4. Status på udbredelse af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2015, at der skulle prioriteres midler til at

  sikre, at metode og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik vedrørende tilbud til

  grupper med særlige behov udbredes yderligere. Der gives nu en status på dette arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2015, at der skulle prioriteres 1 mio.

  kroner årligt i regi af rammen til patientnære indsatser, med det formål at:

  (…)metode og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik vedrørende tilbud til grupper med særlige behov skal udbredes yderligere indenfor de øvrige sundhedstilbud og på tværs af sektorer.

  I maj 2015 tiltrådte regionsrådet et oplæg til udmøntning af disse midler i regi af Indvandrermedicinsk Klinik på OUH. Sagsfremstillingen er vedlagt som bilag.

  Professor Morten Sodemann fra Indvandrermedicinsk Klinik giver på mødet et oplæg om status på udmøntningen af midlerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 06-06-2016

  Morten Sodemann gav udvalget en status for udbredelsen af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik, herunder fokus på de særligt udsatte (rundsendes til udvalgets medlemmer sammen med referatets publicering).

  Udvalget udtrykte glæde over, at den regionale udbredelse er i bedring – jf. Morten Sodemanns orientering om, at f.eks. Sønderborg nu er ved at komme med.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/85
  5. Forslag til ændring af mødedatoer
  fold dette punkt ind Resume

  På grund af mødesammenfald foreslås nye datoer for de to sidste udvalgsmøder i Ligestillingsudvalget i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af den nye tværgående direktionsmodel, som blev vedtaget på regionsrådets møde den 21. december 2015, er organiseringen af administrationen blevet ændret. Ansvarsfordelingen i direktionen er således, at koncerndirektør Rikke Vestergaard er ansvarlig direktør for bl.a. Ligestillingsudvalget og Præhospitaludvalget, som begge afholder udvalgsmøder på mandage. Det betyder, at der er sammenfald på de allerede planlagte datoer den 12. september 2016 og den 7. november 2016.

  Derfor foreslås det, at udvalgsmøderne i Ligestillingsudvalget efter aftale med formanden flyttes jf. nedenfor:

  Den 12. september 2016 flyttes til den 19. september 2016 kl. 14.00-17.00

  Den 7. november 2016 flyttes til den 12. december 2016 kl. 14.00-17.00

  Dermed vil Rikke Vestergaard have mulighed for at deltage i Ligestillingsudvalgets møder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Ligestillingsudvalget godkender forslag om ændrede mødedatoer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 06-06-2016

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 16/581
  6. Punkter til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om punkter til kommende møder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Orientering om planlagte punkter til de kommende møder i 2016.

  12. september:

   • Forskning – drøftelse af vejen m ift. forskning i ulighed, herunder om finansieringsmulighederne. Oplæg ved Mads Haugaard.

   • Ligestillingskonference
    Som aftalt på udvalgsmødet 11. april 2016, fremlægger sekretariatet et rammeprogram for en konference, herunder emner og bud på outcome, samt forslag til budget.

   • Opfølgning på indikatorer vedr. kønsmæssig ligestilling

  Der følges op på drøftelserne fra mødet 16/11 2015.

  Der kan omkring sommerferien leveres data, som belyser kønsmæssige ligestilling, da nogle af regionale statistikker for 2015 (til benchmarking) er først tilgængelige i juni 2016.

  HR foreslår at lave et dataset, som indeholder de 4 første indikatorer i deres naturlige måleenheder:

  1.Andel kvindelige ledere i forhold til andel af alle kvindelige ansatte
  (hvilket er tilsvarende den svenske indikator for karrieremulighederne)

  2.Forskelle i løngennemsnit og lokale løndele
  (svarende til den svenske indikator for løn)

  3.Forskelle i sygefravær mellem mand og kvinder (kort-, langtidssygefravær og i alt), (hvilket svarer til den svenske indikator for sygefravær)

  4.Forskelle i graden af fuldtidsansættelser
  (svarende til den svenske indikator for fuldtidsarbejde)

   • Ligestillingsredegørelserne

  Udvalget følger op på regionens og evt. andre regioners redegørelser for 2015, når disse foreligger. Herunder kan ønsker om handling og tiltag drøftes.

   • Status på indvandrermedicinske teamspå de forskellige sygehusenheder (som opfølgning på seneste status november 2015).

   

  7. november:

   • Evaluering af hele Projekt Trivsel og psykisk sundhed forelægges for udvalget på baggrund af den evalueringsrapport fra Epinion, der forventes at foreligge september 2016.
   • Mindhelper
    Oplæg af projektlederen om projekt Mindhelper – et projekt målrettet unge, med fokus på mental sundhed.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 06-06-2016

  Udvalget ønskede et nyt punkt på om ulighed i sundhed – set i lyset af DR’s aktuelle tema herom:

  -      Herunder bud på, om der er noget vi lokalt (regionalt) kan gøre, f.eks. i administrative rutiner.

  -      Ønske om ”analyse” af regionale data om ulighed, herunder på uddannelse og geografi.

   

  Udvalget udtrykte ønske om, at punktet om forskning gerne må indeholde mulige forslag til finansiering af ”skøre” projekter (der ikke lige passer ind i kasser eller går på tværs).


  Sagsnr.
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 06-06-2016

  HR-direktør Carsten Søgaard orienterede om et dialogmøde, han netop havde været til med ministeren for børn, undervisning og ligestilling om fædres brug af barsel. Region Syddanmark var repræsenteret på mødet sammen med andre regioner, kommuner og større virksomheder som f.eks. Ikea og COOP.

  Kredsen mødes igen den 28/9 med henblik på videre dialog. Det blev besluttet, at Carsten Søgaard skal informere udvalget herom, med henblik på udvalgets drøftelse af eventuelt at dagsordensætte emnet.

  Ansatte på særlige vilkår blev også drøftet. Her konkluderede formanden, at udvalget ønskede fremlæggelse af input fra de administrative drøftelser (direktion og koncernledelse) til næste møde – med henblik på udvalgets behandling om en strategi for området.


  Siden er sidst opdateret 07-06-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |