Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatrisk dialogforumpilPsykiatrisk Dialogforum - Referat - 07. juni 2016

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 07. juni 2016

Mødedato
07-06-2016 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 5

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Steen Andersen (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Ronnie Rasmussen (Angstforeningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Henry Johannsen (Landsforeningen Autisme)
 • Gihta Riis Hansen (LAP)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)
 • Rikke Vestergaard
 • Jens Winther Jensen
 • Allan Hvolby
 • Isabel Gindeberg
 • Ulla Lindgren

 • Afbud
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Steen Andersen (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Ronnie Rasmussen (Angstforeningen)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Allan Hvolby

 • Luk alle punkter Referat


  1. Opfølgning på referat fra sidste møde
  2. Fagligt tema: Elektrostimulationsbehandling (ECT) i Psykiatrien
  3. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  4. Landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser (LUP Psykiatri) 2015
  5. Udeblivelser og afbud i Psykiatrisygehuset
  6. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  7. Ansøgning til national pulje om vidensopsamling vedr. patientinddragelse
  8. Udmøntning af omstillingsplanen i budget 2016
  9. Status for udrednings- og behandlingsretten
  10. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 1. kvartal 2016
  11. Psykiatriens Forskningsdag
  12. Status på EN AF OS
  13. Mødekalender 2016
  14. Eventuelt


  Sagsnr. 16/174
  1. Opfølgning på referat fra sidste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Opfølgning på referat fra mødet 4. februar 2016

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Under punkt 6. ”Mini-topmøde” om psykiatrien blev det foreslået at afholde et ”mini-topmøde”, som flere patient- og pårørenderepræsentanter deltager i, med temaet patient- og pårørenderepræsentanters rolle i psykiatrien. Opgaven med at planlægge et sådant ”mini-topmøde” er nu delt imellem Psykiatrisygehuset og Afdeling for forskning og kvalitet. Der er også udpeget en repræsentant for Psykiatrisk Dialogforum til at indgå i planlægningen. Arrangementet planlægges afholdt primo 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Arbejdsgruppen er i fuld gang med planlægning af ”mini-topmøde”, og datoen er fastsat til 24. november 2016.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/4444
  2. Fagligt tema: Elektrostimulationsbehandling (ECT) i Psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg om elektrostimulationsbehandling (ECT) i Psykiatrien ved Annette Lolk, overlæge på Psykiatrisk Afdeling Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil overlæge Anette Lolk fra Psykiatrisk Afdeling Odense, orientere om elektrostimulationsbehandling (ECT) i Psykiatrisygehuset.

  ECT er en behandlingsform, der er rettet mod svære psykiske lidelser. Behandlingen foregår i narkose, hvor svage strømimpulser frembringer krampeanfald. Oplægget er en indføring i, hvorledes ECT anvendes i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Overlæge Annette Lolk holdt oplæg om ECT. Drøftedes, herunder myter om ECT. Slides til oplægget udsendes med referatet. Information om lyd og lys i ECT-behandling ses her: http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm485366 og

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/42778
  3. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om psykiatriens anlægsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark har igangsat en række anlægsprojekter. Psykiatri- og Socialudvalget vil løbende blive orienteret om status på de enkelte projekter.

  Anlægsprojekterne i psykiatrien vedrører:

  • Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg
  • Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa
  • Psykiatrisk Afdeling i Vejle
  • Nyt OUH

  Derudover bygges en række lokalpsykiatrier samt gennemførelse af projekterne ”Ny seng i psykiatrien” og ”Lys i psykiatrien”.

  I vedlagte bilag er der udarbejdet en kortfattet status, som vil blive gennemgået på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Afdelingschef Torben Kyed Larsen orienterede om psykiatriens anlægsprojekter, herunder om intentioner, erfaringer og planer. Slides til oplægges udsendes med referatet.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/17747
  4. Landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser (LUP Psykiatri) 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Den nationale undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP-Psykiatri) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der bliver gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner. Der gives en status på undersøgelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  LUP Psykiatri er en national spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres årligt på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Hvert tredje år inkluderer undersøgelsen også pårørendes oplevelser.

  I løbet af efteråret 2015 har 2.373 patienter og 1.293 pårørende deltaget i LUP Psykiatri og besvaret forskellige spørgsmål vedrørende deres oplevelser i forbindelse med deres behandlingsforløb i psykiatrisygehuset. Der er gennemført ni delundersøgelser.

  Resultaterne viser, at der i de fleste undersøgelser er en høj samlet tilfredshed med patienternes forløb i psykiatrien. De fleste områder, hvor der er mindre tilfredshed, er allerede nu indsatsområder i psykiatrisygehusets patient- og pårørendepolitik.

  Der er en generel tendens til, at delundersøgelserne med lavest deltagerantal også har lavest tilfredshed, og resultaterne her skal tolkes med en høj grad af forsigtighed. Derfor er det aftalt med afdelingsledelserne, at der sker årlige fokusgruppeinterviews med henholdsvis patienter og pårørende som opfølgning på LUP Psykiatri.

  Patient- og pårørendepolitikkens første statusrapport foreligger medio 2016 og dagsordenssættes efterfølgende på et møde. Blandt andet vil LUP resultaterne samt resultaterne fra de seneste fokusgruppeinterviews indgå i denne. Med afsæt i statusrapporten forventes der iværksat en række lokale aktiviteter og handleplaner på afdelingerne.

  Herudover drøfter afdelingerne egne resultater både i de lokale kvalitetsudvalg og i regi af patient- og pårørendepolitikkens frontløberenheder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Drøftedes, herunder pårørendegrupper til retspsykiatriske patienter og andre tegn på generel positiv udvikling. Endvidere var der forslag om at overveje spørgsmål i LUP om opfølgning på ECT-behandling. Psykiatrisygehuset fik ros for implementering af inddragelse af pårørende.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/13297
  5. Udeblivelser og afbud i Psykiatrisygehuset
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om omfanget af udeblivelser og afbud i Psykiatrisygehuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I vedlagte notat belyses omfanget og udviklingen af udeblivelser og afbud – både samlet for Psykiatrisygehuset og fordelt på de kliniske afdelinger.

  For psykiatrisygehuset er der samlet en stigende tendens inden for både udeblivelser og afbud fra i alt 12 % i 2012 til 14,6 % i 2015. Alene for udeblivelser ses en stigning fra 5,4 % i 2012 til 7,3 % i 2015. Udviklingen har det seneste år været stagnerende, og der har ikke været en mærkbar stigning fra 2014 til 2015.

  Udfordringen i forhold til udeblivelser er størst på voksenpsykiatriske afdelinger, og der ses en tendens til, at det er de 20-29 årige, der oftest melder afbud eller udebliver. Der er en udfordring i forhold til validiteten af data, idet det ikke er obligatorisk at registrere afbud og udeblivelser.

  Som et led i at reducere omfanget af udeblivelser og afbud, er Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og Psykiatrisk Afdeling Odense indgået i et arbejde med at afdække årsager og afprøve initiativer til at nedbringe omfanget af udeblivelser.

  En undersøgelse i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg viste blandt andet, at nogle patienter ikke opdagede, at indkaldelsen var sendt til deres e-boks. Undersøgelsen viste endvidere, at patienter udebliver bl.a. på grund af usikkerhed, angst og manglende opbakning fra pårørende.

  Som led i at nedbringe antallet af udeblivelser tages initiativ til, at patienten får et øget kendskab til NemSMS. Det betyder blandt andet, at personalet på afdelingerne fremover vil hjælpe med at tilmelde patienter og oplyse pårørende om de muligheder, systemet har.

  Omfanget af udeblivelser og initiativer til at nedbringe dem er drøftet med sygehusets afdelingsledelser den 29. februar 2016 og vil være et emne på forårets bilaterale møder mellem sygehusledelse og afdelingsledelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Drøftedes, herunder mødetidspunkter, psykiatriske patienters særlige forudsætninger og vigtigheden af individuelle hensyn.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/3459
  6. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Som et led i arbejdsprocessen skal regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunkter skal efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdsprocessen med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark, skal regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunker vil efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark, hvilket bl.a. sker på en konference, den 22. juni 2016.

  Drøftelserne i udvalgene vil blive opsummeret og samlet i et overordnet oplæg, som kan være en del af grundlaget for den ovennævnte konference.

  Processen skal munde ud i, at regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Formålet med pejlemærkerne er, at de skal være en overbygning på eksisterende visioner og strategier samt understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark. Derfor kan drøftelserne med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende visioner, strategier eller politikker inden for udvalgets arbejdsområde.

  Vedlagte diskussionsoplæg danner rammen for udvalgets drøftelser, og det foreslås, at drøftelserne primært tager udgangspunkt i udvalgets egne opgave- og arbejdsområder.

  Chefkonsulent Ulrich Jensen vil introducere emnet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Psykiatrisk Dialogforum drøfter perspektiver for pejlemærker for Region Syddanmark med udgangspunkt i spørgsmålene i vedlagte diskussionsoplæg. Dette med henblik på at komme med synspunkter og perspektiver, der kan indgå i det videre arbejde med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Drøftedes, herunder ønsket om at kunne genkende psykiatriområdet  i pejlemærkerne og formulere mere konkrete pejlemærker.

  Der holdes konference om pejlemærker 22. juni 2016, hvor alle er velkomne. Tilmeldingsfrist 15. juni 2016. Link til invitationen her:

  https://form.regionsyddanmark.dk/xform/frontend/irs.aspx?alias=Tilmelding%20til%20Pejlemarkekonference%20juni%202016&groupId=2&stylesheet=38&doctype=1

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5477
  7. Ansøgning til national pulje om vidensopsamling vedr. patientinddragelse
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indsender en ansøgning til ny national pulje om vidensopsamling vedrørende patientinddragelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har som en del af finansloven for 2016 afsat 15 mio. kr. til at samle viden om indsatser, der fremmer patientinddragelse. Puljen skal understøtte, at der målrettet og systematisk indsamles viden om metoder og indsatser til implementering og udbredelse i sundhedsvæsenet. Derved skal puljen medvirke til en fælles forståelse og retning på området og til, at kommende indsatser bygger på den bedste viden. Der udmøntes 7,5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Puljen forventes udmøntet til 2-5 projekter. Relevante aktører i regioner, kommuner, patientforeninger, videnscentre mm. kan ansøge puljen. Yderligere information om puljen kan findes her: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/puljer-og-projekter/2016/vidensopsamling-patientinddragelse.

  Der er for Region Syddanmark udarbejdet én samlet ansøgning, som omfatter såvel de fire somatiske sygehuse som psykiatrisygehuset. Den fælles ansøgning beror på en systematisk vidensopsamling fra projekter, der allerede er i gang på sygehusene med henblik på fælles læring om, hvordan der opnås positive resultater.

  Både somatikken og psykiatrien har i 2015 vedtaget nye strategier for samarbejdet med patienter og pårørende og har dertil fokus på patientinddragelse i regi af projekt Borgernes Sundhedsvæsen. På de fem sygehuse er der pt. mange initiativer og projekter i gang om patient- og pårørendeinddragelse. Sygehusene har i forbindelse med udformning af ansøgningen indmeldt 23 projekter, der kan indgå i det samlede projekt. I projektets indledende fase vil der blive suppleret med yderligere et antal patientinddragelsesprojekter, som sygehusene ønsker, indgår i projektet.

  Den fælles ansøgning lægger op til:

  1.       at udvalgte igangværende aktiviteter evalueres,

  2.       at gode indsatser spredes eller afprøves i nye rammer, og

  3.       at der genereres anbefalinger og modeller i forhold til samarbejde med patienter.

  Med afsæt i en systematisk vidensopsamling vil projektet således give anbefalinger om succesfulde patientinddragelsesindsatser til gavn for patienten og sundhedsvæsenet.

  Projektets organisering og formidling af resultaterne tager desuden afsæt i, at der allerede i projektperioden sker en ledelsesmæssig forankring på sygehusene i forhold til anvendelse af den viden, projektet frembringer.

  Der søges om 3.925.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen, og der lægges 1.659.000 kr. ind som egenfinansiering. Egenfinansieringen er ikke penge op af lommen, men ansattes deltagelse i projektet (workshops og andet). Psykiatri- og Socialudvalget og Sundhedsudvalget har behandlet ansøgningen den 17. maj 2016 og indstiller til regionsrådet, at ansøgningen godkendes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/11944
  8. Udmøntning af omstillingsplanen i budget 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog den 31. marts 2016 en omstillingsplan vedrørende psykiatrien med det formål at finde finansiering til at gennemføre 2. fase i indsatsen for at nedbringe anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Det har høj prioritet at nå regionens vedtagne målsætning om at reducere tvangsanvendelsen i psykiatrien med 50 pct. Derfor vedtog regionsrådet den 31. marts 2016 en omstillingsplan vedrørende psykiatrien med det formål at finde finansiering til at gennemføre 2. fase i indsatsen for at nedbringe anvendelsen af tvang.

  Omstillingsplanen

  Omstillingsplanens finansiering består af nedenstående omstillingsforslag samt af 21 mio. kr., der primært er tilvejebragt via driftseffektiviseringer i forbindelse med ibrugtagning af nye psykiatribyggerier.

  Omstillingsforslag

  • B&U: Fusionering af afdelinger & Fælles afdelingsledelse: 2,7 mio.kr.
  • Reduktion af sengepladser, Kolding-Vejle: 10,3 mio. kr.
  • Øget samarbejde, Svendborg-Odense: 1 mio. kr.
  • Besparelser, bygningsdrift, rengøring og kostkontrakt: 1,6 mio. kr.
  • Besparelser i administration og serviceafdeling: 2,8 mio. kr.
  • I alt: 18,3 mio. kr.

  Omstillingsplanens udmøntningsside består af nedenstående indsatser.

  Tvang, Fase 2 – Udmøntning

  • Opnormering af det stationære område: 24 mio. kr.
  • Styrkelse af de opsøgende psykoseteams: 5 mio. kr.
  • Styrkelse af udgående intensiv ambulant indsats: 10,3 mio. kr.
  • I alt: 39,3 mio. kr.

  Opnormeringen af det stationære område finder sted fra 2016, hvorefter området i alt er blevet styrket med 60 mio. kr., sådan som planlagt. Styrkelsen af de ambulante indsatser igangsættes fra begyndelsen af 2017, og der arbejdes p.t. på at planlægge igangsætningen af disse.

  Vedhæftet er en kvalitativ beskrivelse af, hvilken forskel opnormering af det stationære område forventes at medføre også ud over at bidrage til at nedbringe anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Drøftedes, herunder samarbejdet med de praktiserende læger, internetpsykiatri og særlige problemstillinger i ”udkantsdanmark”.

  Psykiatri- og Socialudvalget er meget opmærksomme på udviklingen i både fysisk og psykisk tvang.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/21850
  9. Status for udrednings- og behandlingsretten
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk Dialogforum orienteres om status på implementering af 30 dages udredningsret. Orienteringen vedrører opgørelse af tal fra monitorering af afslutning på udredning for 4. kvartal 2015. Tallene blev offentliggjort på www.esundhed.dk den 11. marts 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget besluttede den 19. januar 2016 at følge udredningsretten kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelser af data for afslutning af udredning på www.esundhed.dk. Disse afrapporteringer forelægges også Psykiatrisk Dialogforum.

  Den 11. marts 2016 blev data for afslutning af udredning for 4. kvartal 2015 offentliggjort. Opgørelserne offentliggøres på regionsniveau, fordelt på henholdsvist børn og unge og voksne. Udtræk fra opgørelserne er vedlagt som bilag.

  Den seneste offentliggjorte nationale opgørelse viser, at 79 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien og 66 % af patienterne i voksenpsykiatrien i 4. kvartal 2015 er blevet udredt inden for 30 dage. Det er første gang efter indførelsen af lovgivningen pr. 1. september 2015 om 30 dages udredningsret, at der offentliggøres data for et helt kvartal med denne frist. Det afspejler sig også i tallene, der viser en lavere målopfyldelse end ved de tidligere offentliggørelser, hvor man har forholdt til sig til en udredningsret inden for 60 dage.

  Nationalt set ligger Region Syddanmark i midten med hensyn til målopfyldelse. For voksenpsykiatriens vedkommende har Region Hovedstaden og Region Midtjylland en højere målopfyldelse. På børne- og ungeområdet har Region Sjælland og Region Midtjylland en højere målopfyldelse.

  På mødet den 19. januar 2016 anmodede Psykiatri- og Socialudvalget endvidere om, at data for afslutning af udredning fremover bliver afrapporteret på afdelingsniveau. Denne opgørelse er vedlagt i form af grafer, der viser udviklingen over tid samlet og i de enkelte afdelinger i 2015. Da Psykiatrien i Region Syddanmark har en aldersgrænse for børn og unge på 0-20 år, og den nationale aldersgrænse er 0-18 år, er der en difference mellem den nationale opgørelse og psykiatrisygehusets opgørelse.

  Der er fortsat udfordringer på nogle afdelinger med at implementere den registrering, der ligger bagved opgørelserne. Det betyder, at afslutning af udredningsforløbet ikke registreres tidstro i alle tilfælde, og det er således kun en del af alle de afsluttede forløb, der er inkluderet i opgørelsen. Datakvaliteten i opgørelsen er derfor ikke så høj som ønsket, men dette er tilfældet på tværs af regionerne. Der er iværksat tiltag i psykiatrisygehuset for at forbedre datakvaliteten, bl.a. afvikles der aktuelt tracerforløb på psykiatrisygehusets afdelinger med fokus på registrering af afslutning af udredning. Tiltagene vil først med nogen forsinkelse kunne aflæses i afrapporteringerne i den nationale opgørelse, men forventningen er, at der vil være en forbedret registreringskvalitet i opgørelserne for 2. kvartal 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Drøftedes, herunder opfølgning, arbejdsgangsanalyser og forskelle afdelingerne imellem.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  10. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 1. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om belægning, genindlæggelser, ECT (elektrochok behandling) og anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af vedlagte notat fremgår udviklingen i belægningsprocent, ECT-behandlinger, genindlæggelser samt tvang på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

  På seneste møde i Psykiatrisk Dialogforum blev det besluttet, at notatet fremover skal indeholde en oversigt over tvangsbehandlingsforløb med ernæring. I nærværende notat er oversigten inkluderet.

  Psykiatrisk Dialogforum har endvidere ønsket en oversigt over psykiatriens anvendelse af tvang fordelt på de kliniske afdelinger. Oversigten over afdelingernes anvendelse af tvang i 2015 er ligeledes vedlagt.  I forhold til udviklingen i antallet af fikseringer ses en positiv udvikling på fem af de seks voksenpsykiatriske afdelinger. På samtlige afdelinger ses en positiv udvikling i de langvarige fikseringer. Det modsatte billede ses for udviklingen af beroligende medicin under tvang, hvor langt de fleste afdelinger i 2015 har haft en negativ udvikling.  Der arbejdes intensivt i Psykiatrisygehuset på at bremse den negative udvikling i forhold til beroligende medicin under tvang.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Drøftedes, herunder nye tiltag til nedbringelse af tvang (f.eks. Safewards, affektregulering), belægningsprocenter og udgående behandling.

  Sygehusledelsen er i dialog med bl.a. lægerne om årsagen til stigningen i brugen af medicin under tvang.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  11. Psykiatriens Forskningsdag
  fold dette punkt ind Resume

  Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen orienterer om Psykiatriens Forskningsdag den 1. december 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. december 2016 afholdes Psykiatriens Forskningsdag. Psykiatrisygehusets lægefaglige direktør Anders Meinert Pedersen vil på mødet orientere om det foreløbige program. Der ønskes inddragelse af patient- og pårørende i afholdelse af dagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Lægefaglig direktør Anders Meinert orienterede om, at patient- og pårørendeorganisationer fremover i højere grad vil blive involveret i psykiatrisk forskning. Organisationerne inviteres til at deltage i planlægning af Psykiatriens Forskningsdag 2016. Næste planlægningsmøde holdes 28. juni 2016 kl. 9.00. Tilmelding til lægefaglig direktør Anders Meinert, anders.meinert@rsyd.dk, eller centerleder Ulla Lindgren, ulla.lindgren@rsyd.dk.

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/4444
  12. Status på EN AF OS
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på indsatsen i EN AF OS kampagnen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en status på aktiviteter i EN AF OS indsatsen i perioden februar til maj 2016.

  I perioden har 12 nye ambassadører gennemført formidlingskursus i PsykInfo regi. Der samarbejdes med PsykInfo Region Sjælland, hvor koncept og undervisere er fra.

  En AF OS ambassadørerne har i perioden deltaget i 61 formidlingsopgaver. Ambassadørerne har blandt andet medvirket ved:

  • Møder i Klinisk Etisk Komite
  • Central introduktion for nye medarbejdere i psykiatrisygehuset
  • Den regionale konference ”Lige Sund” med et oplæg
  • Foredrag i Rotary, Haderslev
  • Projekt ”Trivsel og psykisk sundhed i ungdomsuddannelserne”.

  Derudover har to ambassadører været tilknyttet ”Fuld skala-projektet” i lokalpsykiatrien på Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle. 

  Der har endvidere i perioden været afholdt et erfamøde for unge-ambassadørerne.  Her blev de 15 fremmødte interviewet om deres tanker og ønsker i forhold til patientinformation for børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Derudover blev sidste hånd lagt på planlægningen af Jelling Musikfestival, hvor seks ungeambassadører har deltaget sammen med medarbejdere fra PsykInfo.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Der var ros til PsykInfo for godt arbejde med og for de unge.

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/174
  13. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2016:

  30. august 2016

  24. november 2016

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/174
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 07-06-2016

  Lars Kristensen, LAP, orienterede om, at ”rebellen fra Langeland” deltager i Folkemødet.


  Siden er sidst opdateret 09-06-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |