Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 09. juni 2016

Kontaktforum for Handicap - Referat - 09. juni 2016

Mødedato
09-06-2016 kl. 16:00 - 18:00

Mødested
Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen

 • Afbud
 • Mikkel Andersen, Ø
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Mette Bossen Linnet, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Velkomst og præsentation
  2. Godkendelse af referat fra møde 3. marts 2016
  3. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  4. Samarbejde med forældre og pårørende
  5. Ny rehabiliteringspris og vidensdeling på socialområdet
  6. Status på Boligplanen på det sociale område
  7. Initiativer på det regionale socialområde, herunder ændret organisation fra otte til seks sociale centre
  8. Drøftelse af emner til kommende møder
  9. Gensidig orientering
  10. Mødekalender 2016
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 16/524
  1. Velkomst og præsentation
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Velkomst og præsentation ved Bente Gertz, formand for Kontaktforum for Handicap og medlem af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/524
  2. Godkendelse af referat fra møde 3. marts 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Der var ros til det eftersendte materiale.


  Sagsnr. 16/3459
  3. Drøftelse af diskussionsoplæg i forbindelse med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Som et led i arbejdsprocessen skal regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunkter fra deres respektive område. Disse perspektiver og synspunkter skal efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdsprocessen med at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark, skal regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora bidrage med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunkter vil efterfølgende indgå i arbejdet med at formulere pejlemærker for Region Syddanmark, hvilket bl.a. sker på en konference, den 22. juni 2016.

  Drøftelserne i udvalgene vil blive opsummeret og samlet i et overordnet oplæg, som kan være en del af grundlaget for den ovennævnte konference.

  Processen skal munde ud i, at regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Formålet med pejlemærkerne er, at de skal være en overbygning på eksisterende visioner og strategier samt understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark. Derfor kan drøftelserne med fordel tage udgangspunkt i allerede eksisterende visioner, strategier eller politikker inden for udvalgets arbejdsområde.

  Vedlagte diskussionsoplæg danner rammen for udvalgets drøftelser, og det foreslås, at drøftelserne primært tager udgangspunkt i udvalgets egne opgave- og arbejdsområder.

  Chefkonsulent Ulrich Jensen vil introducere emnet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Kontaktforum for Handicap drøfter perspektiver for pejlemærker for Region Syddanmark med udgangspunkt i spørgsmålene i vedlagte diskussionsoplæg. Dette med henblik på at komme med synspunkter og perspektiver, der kan indgå i det videre arbejde med at udarbejde af pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Drøftedes, herunder dilemmaet mellem nærhed og høj kvalitet, forventningsafstemninger og nødvendigheden af at være økonomisk realistisk.

  Ønske om mere borgerinddragelse – det er borgeren, der ved, hvad der er behov for.

  Region Syddanmarks: ”Du tager hånd om din sundhed, vi tager hånd om din sygdom”, er det ikke alle brugere inden for socialområdet, der kan leve op til.

  Pejlemærkerne præsenteres igen på konferencen 22. juni 2016.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/524
  4. Samarbejde med forældre og pårørende
  fold dette punkt ind Resume

  Med vægt på praktiske eksempler og regionens erfaringer vil der blive holdt et oplæg om samarbejdet med pårørende til voksne borgere med ophold på regionens sociale centre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialområdets jurist Trine Andersen og vicecenterleder på Handicapcenter Nordøstfyn Kirsten Agerskov Nielsen vil holde oplæg om samarbejdet med pårørende til voksne borgere, der har ophold på regionens sociale centre. Oplægget vil omhandle samarbejdet med dels pårørende og dels værger, og herunder en kort introduktion til reglerne om værgemål, og hvilke problemstillinger der kan føre til overvejelser om ansøgning om værgemål.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Oplæg ved jurist Trine Andersen og vicecenterleder Kirsten Agerskov Nielsen om pårørendesamarbejde med og uden værgemål. Slides til oplægget sendes ud med referatet.

  Drøftedes, herunder seksualitet, samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende, muligheder for indflydelse, forventningsafstemning, tilbagebetaling af udgifter til ledsageordning, værgemål. Civilstyrelsens Værgevejledning sendes ud med referatet.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18162
  5. Ny rehabiliteringspris og vidensdeling på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  I december 2016 uddeles for første gang en rehabiliteringspris for årets rehabiliterende indsats på Region Syddanmarks sociale centre. Vinderen udpeges blandt en række gode historier om rehabiliterende indsatser, der indsamles i perioden 1. maj - 31. oktober 2016. De gode historier formidles også på tværs af de sociale centre med henblik på at dele viden om gode rehabiliterende indsatser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som noget nyt uddeles i december 2016 en rehabiliteringspris for årets rehabiliterende indsats på Region Syddanmarks sociale centre. Med rehabiliteringsprisen anerkendes medarbejderne på socialområdet for de mange gode rehabiliterende indsatser, der arbejdes med i samarbejde med borgerne. Målet med rehabiliteringsprisen er også at fremme vidensdeling om initiativer, der fremmer en rehabiliterende indsats.

  Fra 1. maj til 31. oktober 2016 indmelder de sociale centre gode historier om rehabiliterende indsatser, der har gjort en forskel for en borger eller en gruppe af borgere. Hver måned samles de indsendte gode historier, og der udvælges tre historier, der går videre til den endelige kåring af ”Årets rehabiliterende indsats” i december 2016. Historierne formidles desuden på tværs af centrene med henblik på gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Medarbejderne på socialområdet kan således på regionens intranet læse og debattere alle de indsendte historier om en rehabiliterende indsats.

  Det nye initiativ er et led i arbejdet med rehabiliteringsstrategien for det regionale socialområde, som alle sociale centre arbejder med. Rehabiliteringsprisen tildeles således en indsats i et team/en afdeling, der viser, at socialområdets rehabiliteringsstrategi omsættes i praksis. Følgende indgår i bedømmelsen:

  Afdelingen/teamet kan dokumentere eksempler på borgere, der ved en  

  systematisk rehabiliterende tilgang har udviklet sig til at blive mere selvstændige  

  og/eller selvhjulpne eller har fået fastholdt et funktionsniveau via den 

  rehabiliterende indsats. Hvis der kan dokumenteres en økonomisk effekt, bør

  dette også fremgå.

  Det skal fremgå, hvordan der arbejdes rehabiliterende i forhold til faglig tilgang og arbejdsmetoder, herunder samspil med relevante samarbejdspartnere, inklusive pårørende. Medarbejdernes erfaringer og læring må også meget gerne fremgå.

  Synliggørelse af, at medarbejderne arbejder rehabiliterende i centret på tværs af fagligheder. Den gode historie er beskrevet så konkret, at det giver god mulighed for, at andre kan få inspiration.

  Vinderen af årets rehabiliteringspris modtager 25.000 kr., der skal anvendes til kompetenceudvikling i det team/den afdeling, der har vundet. Der er også præmier til 2. og 3. pladsen. Vinderen udvælges af en dommerkomité nedsat af Vidensteam for Rehabilitering, Socialområdet i Region Syddanmark og kåres ved et fælles arrangement om rehabilitering for alle otte sociale centre den 5. december 2016.

  Det foreslås, at Kontaktforum for Handicap indgår i dommerkomitéen. På næste møde i Kontaktforum vil der, foruden status på projektet om at formidle de gode rehabiliterende historier, være et konkret forslag til sammensætning af dommerkomiteen samt beskrivelse af proces for udvælgelse af vinderen af rehabiliteringsprisen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Kontaktforum for Handicap udpeger en repræsentant til dommerkomitéen.  Tilbagemelding til Christian Schacht-Magnussen snarest muligt på e-mail csm@rsyd.dk

  Kontaktforum for Handicap har ønske om pressedækning af initiativet. Det er ønskeligt, at nogle af de gode historier kan blive offentliggjort.


  Sagsnr. 11/27697
  6. Status på Boligplanen på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort orientering om status på revision af socialområdets boligplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Boligplanen for Social-byggerier har bl.a. på grund af kommunernes hjemtagelsesmuligheder været sat på pause for nogle projekters vedkommende. På Socialområdet er der besluttet ændringer i centerstrukturen, som betyder, at otte centre reduceres til seks centre. Omorganiseringen af tilbuddene betyder, at en del af centrene kommer til at få en bredere eller anderledes målgruppe end tidligere. Der pågår derfor p.t. overvejelser om, hvorvidt det vil have indflydelse på de restende byggeprojekter.

  Faktuelt kan følgende oplyses i forhold til igangværende anlægsprojekter:

  Syrenparken: (Center for Misbrug og Socialpsykiatri CMSP)

  Første etape med 11 nye boliger er gennemført, og beboerne er flyttet ind i de nye boliger. Der har været afholdt licitation på næste etape og med et godt licitationsresultat - processen kører.

  Bognæs: (Handicapcenter Nordøstfyn)

  Der har været afholdt licitation på byggeriet. De indkomne bud er p.t. ved at blive vurderet.

  Bihuset (Autismecentret)

  Renovering har været sat på standby. Det vil omfatte en boligdel og en aflastning, der er beliggende på to forskellige matrikler. Boligdelen beliggende på Roesskovsvej 127, 5000 Odense er en del af Boligplanen, og planlægning igangsættes snarest. Bihuset aflastning på Bjerregårdsvej 12, 5000 Odense skal afklares og tilføjes i den reviderede Boligplan.

  Låddenhøj (Handicapcenter Sydøstfyn)

  Dagcentret i Nyborg er en del af Boligplanen og har også været sat på standby. Fremadrettet skal der for Låddenhøj fastlægges behov (tilpasning), økonomi og tidsplan. Der har lige været afholdt det første opstartsmøde efter pausen. Nu skal der snart tilknyttes en arkitekt, så processen kan komme i gang. Der er nogle ting, der skal afklares med Nyborg Kommune om lokalplan, dispensation m.v., inden de endelige streger tegnes.

  Flydedokken (Center for Misbrug og Socialpsykiatri CMSP)

  Flydedokken i Fredericia var i Boligplanen planlagt til udførelse i 2015 – 2016, men manglede politisk afklaring. Det er blevet besluttet, at Flydedokken skal lukkes pr. 31. maj 2016, så derfor udgår Flydedokken fra Boligplanen.

  Kingstrup (Center for senhjerneskadede)

  Uden for boligplanen er der på Kingstrup iværksat en helhedsplan for bedre udnyttelse af eksisterende bygninger. Helhedsplanen er næsten gennemført. Dog mangler arbejder i relation til aktivitets faciliteter at blive gennemført.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 15/3247
  7. Initiativer på det regionale socialområde, herunder ændret organisation fra otte til seks sociale centre
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på aktuelle initiativer, som Region Syddanmarks socialområde arbejder med, herunder den ændrede organisering af socialområdet, der er politisk vedtaget af regionsrådet den 25. maj 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der som fast punkt på møder i Kontaktforum for Handicap gives en status på aktuelle initiativer på det regionale socialområde. P.t. er et af de væsentligste fokuspunkter forberedelsen af den ændrede organisering af socialområdet, der blev vedtaget af regionsrådet den 25. april 2016, så der fra 1. januar 2017 reduceres fra otte sociale centre til seks sociale centre. Baggrunden for den ændrede organisering er, at den skal imødekomme de udfordringer, som det regionale specialiserede socialområde i Region Syddanmark står med. Omkostningsudviklingen skal følge de politisk fastsatte økonomiske rammer, der fortsat vil være stramme. Hertil kommer, at kommunerne pr. 1. januar 2017 i alt overtager tilbud, svarende til 14 % af det regionale budget på Socialområdet.


  Den nye organisering fra 1. januar 2017 berører organiseringen på fire af de otte nuværende centre. De berørte centre er: Autismecenter, Center for Senhjerneskade, Center for Misbrug og Socialpsykiatri samt Center for Børn og Unge.

  De nuværende otte centre reduceres til følgende seks centre, hvoraf fire af centrene også skifter navn fra 1. januar 2017:

  1. Autismecenter inkl. Børnehusene (fra 1. januar 2017 ”Børne- og Autismecenter”)
  2. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
  3. Center for Misbrug og Socialpsykiatri og Center for Senhjerneskade inkl. Egely (fra 1. januar 2017 ”Socialcenter Lillebælt”)
  4. Handicapcenter Nordøstfyn
  5. Handicapcenter Sydøstfyn (fra 1. januar 2017 ”Handicapcenter Storebælt”)
  6. Specialcenter for Voksne med Handicap inkl. Møllebakken (fra 1. januar 2017 ”Specialcenter for Unge og Voksne”)

  Den fremtidige organisering af socialområdet er altså fortsat baseret på centermodellen og en organisationsmodel baseret på målgrupper. Målet er herigennem at bibeholde den høje specialiseringsgrad og understøtte princippet om, at borgeren er i centrum. Organisationsændringen og overdragelser sker med virkning senest fra 1. januar 2017.

  Andre aktuelle initiativer der arbejdes med på socialområdet er:

  Fortsat arbejde med at omsætte rehabiliteringsstrategien på alle de sociale centre, herunder arbejdes aktuelt med at styrke vidensdeling om rehabiliterende indsatser, jf. andet punkt på dagsordenen. Der er et klart borgerperspektiv i den rehabiliterende tilgang, hvor målet er at skabe indsatser, der giver de bedste betingelser for at støtte borgeren i at fungere i hverdagen og leve et så selvstændigt liv som muligt.

  Desuden er der fortsat fokus på udvikling af dokumentation af resultater af de sociale indsatser, anvendelse af velfærdsteknologi samt udvikling af samarbejde og dialog med kommunerne.

  Der gives en uddybende beskrivelse på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Drøftedes, herunder tilbuddet på autismecentret, inklusion og grænser for inklusion, lukning af Flydedokken og (manglende) orientering af pårørenderåd.

  Der er slanket på ledelseslaget frem for på ”varme hænder”.

  Erfaringerne viser, at der er gode faglige synergier ved sammenlægningen.

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/524
  8. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til, hvilke emner man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Forslag til emner ved kommende møder:

  Tema: Handicap og seksualitet – efteråret 2016, eventuelt i december,  invitere pårørende, afholdes på et af bostederne

  Budget 2016-2017

  Nyt OUH – set med handicapbriller, eventuelt invitere Center for Sundhedsinnovation

  Ligesund konferencen – status på, hvordan der arbejdes videre

  Velfærdsteknologi


  Sagsnr. 16/524
  9. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Ole Lennart Hansen orienterede om kommende møde mellem Dansk Handicapråd (DH) og Kommunekontaktrådet (KKR), hvor emnerne bl.a. vil være velfærdsteknologi, inklusion i folkeskolen, førtidspension, kommunal værdihedspolitik og boliger til unge med handicap.


  Sagsnr. 16/524
  10. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for resten af 2016:

  Torsdag den 15. september 2016 fra kl. 14-16 ved Center for Senhjerneskade, Kingstrup

  Torsdag den 15. december 2016 fra kl. 14-16 ved Center for Børn og Unge, Stjernen

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Næste møde er torsdag, den 15. september 2016.


  Sagsnr. 16/524
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 09-06-2016

  Der er behov for at få fulgt op på §141 planer (individuelle handlingsplaner, som kommunerne er forpligtet til at udarbejde ved visitation af en borger til et botilbud). Forelægges Psykiatri- og Socialudvalget.

  Frank Edelberg Jensen sender information til Christian Schacht-Magnussen med konkret angivelse af, hvilke af regionens tilbud der ikke lever op til de bygningsmæssige krav. Herefter udarbejdes en redegørelse til Psykiatri- og Socialudvalget.


  Siden er sidst opdateret 14-06-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |