Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 21. juni 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 21. juni 2016

Mødedato
21-06-2016 kl. 14:00 - 16:20

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Poul Sækmose, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status - lægedækning i Ølgod
  2. Det nye nationale kvalitetsprogram
  3. Aftale om fornyelse af overenskomst på psykologhjælp 2016
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt
  6. LUKKET PUNKT - Udmøntning af ydernumre
  7. LUKKET PUNKT - Overenskomstforhandlinger på kiropraktorområdet
  8. LUKKET PUNKT - Overenskomst for almen praksis - kl. 15.00-16-00


  Sagsnr. 16/13348
  1. Status - lægedækning i Ølgod
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I perioden 1. januar - 30. juni 2016 står Nordic Medicare for driften af den midlertidige regionsklinik i Ølgod efter ophør af Henning Steen Sørensen, Per Aaes Larsen og Preben Nielsen (Tistrup).

  I lægehuset er der endvidere en samarbejdspraksis mellem lægerne Lasse Johansen og Lukaz Nowak. Praksisfællesskabet stiller personale og serviceydelser til rådighed for Regionsklinikken ved Nordic Medicare.

  De ledige ydernumre i Ølgod har været udbudt til salg til praktiserende læger i Danmark for et mindste bud på 1 kr. Der indkom ikke nogen bud.

  Der søges nu indgået en midlertidig forlængelse af aftalen med Nordic Medicare om drift i perioden 1. juli -30. september 2016. I denne periode sætter regionen i henhold til sundhedsloven driften af en patientmasse på 4000 patienter og med en option på pasning af yderligere 1600 patienter i udbud til private aktører.

  Der vil formentlig ske en adskillelse af udbudsklinikken i forhold til de nuværende læger hvad angår personale, men der vil fortsat være vist et lokalefællesskab.

  Sideløbende med udbuddet vil der fortsat være mulighed for, at praktiserende læger kan købe ydernumrene af regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-06-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/4243
  2. Det nye nationale kvalitetsprogram
  fold dette punkt ind Resume

  Det nye nationale kvalitetsprogram er bygget op om tre hovedelementer, som er:

  • Nationale mål for sundhedsvæsenet
  • Lærings- og kvalitetsteams
  • Nationalt ledelsesprogram

  I forhold til de nationale mål for sundhedsvæsenet er der indgået aftale mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsorganisation (KL) om otte nye nationale mål. For hvert mål er der en række indikatorer, som skal vise udviklingen for de enkelte mål. De nationale mål skal suppleres af regionale, kommunale og lokale mål og indsatser.

  Som en central del af det nye kvalitetsprogram skal der løbende etableres lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder. Formålet er at understøtte et kliniknært system for kvalitetsforbedringer gennem tværgående læring samt målrettet og datadrevet for­bed­rings­arbejde.

  Formålet med programmet er at understøtte kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet ledel­sesmæssigt og generelt øge ledelsernes kompetencer inden for forbedringsmetoder, forandringsledelse, synlighed, datadrevet kvalitetsudvikling og patientinddragelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det nye nationale kvalitetsprogram
  Der er et nyt nationalt kvalitetsprogram under udarbejdelse, som afløser for Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

  Det nye nationale kvalitetsprogram er bygget op om tre hovedelementer, som er:

  • Nationale mål for sundhedsvæsenet
  • Lærings- og kvalitetsteams
  • Nationalt ledelsesprogram

  Ikke alle tre elementer er endeligt fastlagte.

  Med programmet ønskes et skarpere fokus i målsætningerne for sundhedsvæsenet ved at opstille relativt få mål, der i højere grad beskriver de resultater, der ønskes opnået. Der skal være mindre kontrol af, om de enkelte processer udføres på en bestemt måde, og det skal i højere grad være op til frontpersonalet, hvordan resultaterne realiseres. Udgangspunktet er tillid til, at personalet er dem, der ved mest om deres eget arbejde, og at arbejdet med kontinuerligt at forbedre resultaterne forankres her.

  Nationale mål for sundhedsvæsenet
  Regeringen, Danske Regioner og KL indgik den 29. april 2016 aftale om otte nye nationale mål for sundhedsvæsenet. Målene er:

  ·         Bedre sammenhængende patientforløb

  ·         Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

  ·         Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

  ·         Behandling af høj kvalitet

  ·         Hurtig udredning og behandling

  ·         Øget patientinddragelse

  ·         Flere sunde leveår

  ·         Mere effektivt sundhedsvæsen

  For hvert af de nationale mål er der en række indikatorer, som skal vise udviklingen for de enkelte mål.

  De nationale mål skal suppleres af regionale, kommunale og lokale mål og indsatser, der løfter kvaliteten for patienten og borgeren, og som er meningsfulde for personalet.

  I regionen er der formuleret mål for sundhedsområdet i mange forskellige politiske og administrative strategier, som med fordel kan forenkles og sammenfattes i ét samlet målhierarki, som er i overensstemmelse med de nye nationale mål.

  Arbejdet med sammenfatning af de regionale mål skal kobles tæt med den proces, der er i gang omkring formulering af et sæt af pejlemærker for regionens virke samt med det forestående arbejde med at revidere regionens sundhedsplan.

  Koncernledelsesforum har netop haft de indledende drøftelser af det forestående målarbejde.

  Lærings- og kvalitetsteams
  Som en central del af det nye kvalitetsprogram skal der løbende etableres lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder. Formålet er at understøtte et kliniknært system for kvalitetsforbedringer gennem tværgående læring samt målrettet og datadrevet for­bed­rings­arbejde.

  Der er etableret en styregruppe for lærings- og kvalitetsteams med repræsentation fra Danske Regioner, regionerne, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Styregruppen beslutter - ud fra en række overordnede og specifikke kriterier - på hvilke områder, der skal etableres lærings- og kvalitetsteams. Styregruppen skal endvidere påse den overordnede fremdrift i lærings- og kvalitetsteams.

  Styregruppen har holdt sit første møde og har besluttet at nedsætte et lærings- og kvalitetsteam for apopleksi, som Region Midtjylland har hovedansvar for og et lærings- og kvalitetsteam for antibiotika, som Region Hovedstaden har hovedansvar for. End­videre arbejder Region Sjælland med et forslag om lærings- og kvalitetsteam for den specialiserede palliative behandling.

  Arbejdet med lærings- og kvalitetsteams er forankret hos regionerne, som i fællesskab har driftsansvaret. Regionerne har på skift lead i teamene.

  Over bloktilskuddet er der fordelt 10 mio. kr. pr. år mellem regionerne til arbejdet med det nationale kvalitetsprogram, herunder til etablering og understøttelse af lærings- og kvalitetsteams.

  Arbejdet med lærings- og kvalitetsteams skal samtænkes med Den Syddanske For­bed­rings­­model, idet begge har forbedringer og arbejdet hermed som formål. Hvor lærings- og kvalitetsteams har fokus på tværgående læring og forbedring har Den Syddanske Forbedringsmodel fokus på det interne forbedringsarbejde. Samtænkes de to modeller, kan de understøtte og supplere hinanden og forbedringsarbejdet.

  Nationalt lederprogram
  Formålet med programmet er at understøtte kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet ledel­sesmæssigt og generelt øge ledelsernes kompetencer inden for forbedringsmetoder, forandringsledelse, synlighed, datadrevet kvalitetsudvikling og patientinddragelse. Pro­­grammet skal således have fokus på at lede, understøtte og sikre fremdrift i det lokale arbejde med datadrevne kvalitetsforbedringer, herunder at lede og understøtte arbejdet i lærings- og kvalitetsteams.

  Regional udmøntning af det nationale kvalitetsprogram
  I forhold til arbejdet med det nationale kvalitetsprogram er der behov for at afklare og ikke mindst formidle til klinikken, hvordan sammenhængen er mellem dette program og det regionale kvalitetsprogram, Den Syddanske Forbedringsmodel og arbejdet med PRO (Patientrapporterede oplysninger).

  Dette arbejde er påbegyndt gennem strategiske drøftelser i direktionen og koncernledelsesforum, og det forventes at blive en del af den kommende sundhedsplan, hvor fokus er på, hvordan der skabes sammenhæng mellem det nationale, det strategiske og det klinik- og patientnære.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-06-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/21105
  3. Aftale om fornyelse af overenskomst på psykologhjælp 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 27. februar 2016 indgået en forhandlingsaftale vedr. ny overenskomst om psykologhjælp i praksissektoren.

  Overenskomsten træder i kraft pr. 1. juli 2016 og er gældende til juli 2019.

  Nedenfor er hovedpunkterne i aftalen beskrevet. Forhandlingsaftalen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 27. februar 2016 indgået en forhandlingsaftale vedr. ny overenskomst inden for psykologhjælp i praksissektoren.

  Overenskomsten træder i kraft pr. 1. juli 2016 og er gældende til juli 2019.

  Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for udgifterne til psykologhjælp udgør 253,59 mio. kroner (2015-prisniveau). Rammen tillægges løn- og prisregulering af honorarerne i henhold til overenskomstens reguleringsbestemmelser.

  Rammen opdeles i to selvstændige rammer (angivet i 2015-prisniviau):

  1. Henvisningsårsag 1-9 svarende til 119,71 mio. kroner
  2. Henvisningsårsag 10-11 (Let til moderat depression og angst) svarende til 133,88 mio. kroner (rammen tillægges yderligere råderum til aktivitetsvækst svarende til befolkningsfremskrivningen, minimum 1 procent årligt)

  Overstiger udgifterne rammerne, er parterne enige om, at der med virkning fra 1. april, sker en modregning i reguleringsprocenten.

  De to rammer opgøres selvstændigt. Et mindre forbrug inden for den ene ramme vil således ikke kunne godtgøre en overskridelse af den anden ramme.

  Nedenfor vil nogle af de øvrige nye elementer i aftalen blive kort omtalt.

  Målsætning om at psykologerne sender epikriser til praktiserende læger
  Det er en fælles målsætning, at alle psykologer sender epikriser til de praktiserende læger i forbindelse med de af psykologen afsluttede behandlingsforløb ved udgangen af 2017. Parterne er enige om, at der halvårligt i overenskomstperioden skal følges op på psykologernes fremsendelse af epikriser til de praktiserende læger.

  Nationale kliniske retningslinjer og kvalitet
  Parterne er enige om, at psykologerne skal følge og holde sig opdaterede på nationale faglige og kliniske retningslinjer, som vedrører psykologpraksis.

  Psykologer forpligtet til at sikre sig, at patienten er inden for ordningen
  Psykologerne har en faglig forpligtigelse til at sikre, at kun den målgruppe, som er inden for henvisningskriterierne, og som har gavn af tilbuddene, skal modtage behandling under ordningen. Psykologerne foretager således senest ved anden konsultation en nærmere vurdering af, om klienten falder inden for henvisningskriterierne. Hvis klienten falder uden for henvisningskriterierne, afvises klienten.

  Samarbejdsudvalget kan nu behandle klager
  På nuværende tidspunkt kan samarbejdsudvalget kun forbehandle klager fra patienter og psykologer, hvorefter klagerne skal sendes videre til Landssamarbejdsudvalget, der træffer afgørelserne. Nu har samarbejdsudvalget selv kompetence til at behandle klagerne. Udvalget kan dog kun træffe afgørelser i enighed. I øvrige tilfælde skal sagen forelægges Landssamarbejdsudvalget.

  Samarbejdsudvalget kan nu indgå lokalaftaler (forsøgsordning)
  Parterne er enige om som forsøgsordning at flytte beslutningskompetencen til at indgå lokalaftaler fra overenskomstens parter til de lokale parter i regionen. Aftalerne skal indsendes til overenskomstens parter til orientering.

  Psykologerne skal oplyse den skønnede, gennemsnitlige ventetid til første konsultation for henvisningsårsag 10-11 (Let til moderat depression og angst) på praksisdeklarationen på Sundhed.dk
  På nuværende tidspunkt skal psykologerne kun oplyse den skønnede, gennemsnitlige ventetid til første konsultation for ikke-akutte patienter opdelt på henvisningsårsag 1-9. Parterne har besluttet, at psykologerne fremover også skal oplyse den skønnede, gennemsnitlige ventetid til første konsultation for henvisningsårsag 10-11 (let til moderat depression og angst) på Sundhed.dk.

  Mere fokus på kvalitet og effekten af psykologbehandling
  Parterne er enige om, at der er behov for at etablere et bedre vidensgrundlag om aktiviteter, kvalitet og behandlingseffekt i ordningen. Parterne er enige om, at dette løses bedst ved at etablere en klinisk kvalitetsdatabase samt at iværksætte et forskningsprojekt. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som har til formål at beskrive, hvilke efteruddannelsestilbud det vil være relevant at etablere for psykologer omfattet af overenskomsten, så de får de relevante kompetencer bl.a. i forbindelse med psykologbehandling for depression og angst.

  Etablering af kvalitets- og efteruddannelsesfond
  Parterne er enige om at etablere en kvalitet- og efteruddannelsesfond centralt. Fonden skal være etableret inden den 1. januar 2017 og tilføjes et engangsbeløb på 6,2 mio. kroner.

  Teknologibaserede psykologydelser
  Parterne er enige om, at det er relevant at undersøge, om teknologibaserede tilbud kan anvendes i psykologpraksis evt. forsøgsprojekt med videokonsultation. Der nedsættes en arbejdsgruppe.

  Praksiskandidatordningen suspenderes
  Praksiskandidatordningen suspenderes pr. 1. juli 2016. Praksiskandidatforløb skal således være påbegyndt senest den 30. juni 2016.

  Indførelse af vandelsbestemmelse
  Parterne er enige om i overenskomstperioden at drøfte mulige ændringer i overenskomsten med henblik på at indføre en vandelsbestemmelse, som giver overenskomstens parter mulighed for overenskomstmæssige sanktioner.

  Omkostnings- og indtjeningsundersøgelse
  Parterne er enige om at gennemføre en undersøgelse af indtjening og omkostning i psykologpraksis i overenskomstperioden. Undersøgelsen finansieres af kvalitet- og efteruddannelsesfonden med 200.000 kroner.

  Minimumsafregning hæves
  En psykolog, der har haft sit ydernummer i minimum 3 år, skal have en årlig afregning med regionen på minimum 50.000 kroner. Pr. 1. januar 2018 skal afregningen være på minimum 100.000 kroner.

  Omsætningsgrænsen bevares for den del af afregningen, der vedrører depression og angst
  Omsætningsgrænsen bevares for den del af den årlige afregning med regionen i de enkelte psykologpraksis, som vedrører depression- og angstbehandling. Omsætningsgrænsen blev indført som en udgiftsdæmpende foranstaltning i forbindelse med den seneste udvidelse af aldersgrupperne omfattet af henvisningskriterierne til behandling af depression og angst. Omsætningsgrænsen fastsættes til 260.000 kroner (2015-prisniveau) i den kommende periode.

  Afslag på flytning af klinik kan ankes til Landssamarbejdsudvalget
  Et afslag fra samarbejdsudvalget om psykologhjælp på flytning af klinik, kan nu indbringes til Landssamarbejdsudvalget. Landssamarbejdsudvalget har dog kun kompetence til at behandle formalitetsindsigelser, herunder forholde sig til, om afgørelsen er truffet på et sagligt grundlag.

  Dødsbo kan ansætte en vikar
  Dødsbo kan ansætte en vikar maksimalt et år fra dødsfaldet.

   

  Ny ydelse når patient ikke er omfattet af henvisningsårsagen
  Parterne er enige om at indføre en ydelse, som psykologerne kan registrere, når de i forbindelse med en indledende samtale med en henvist patient finder frem til, at patienten ikke er omfattet af den pågældende henvisningsårsag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-06-2016

  Til orientering.

  Udvalget ønsker til næste møde en redegørelse for ventelister på området samt redegørelse for, hvilke muligheder der er for akutte tilfælde.

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på mødet den 15. september 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016, tirsdage:

  • 9. august 2016, kl. 14.00-16.00 – Institut for Idræt, Odense*.
  • 13. september 2016, kl. 14.00-16.00 – Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg*.
  • 11. oktober 2016, kl. 14.00-16.00 – Øre-næse-halslæge Peter A. Haahr, Vejle.
  • 15. november 2016, kl. 14.00-16.00 – En praksis i Haderslev.
  • 13. december 2016, kl.13.00-15.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  * Det bemærkes, at besøgsrækkefølgen igen er justeret, således at Institut for Idræt i Odense besøges den 9. august, mens Psykiatrisk afdeling i Esbjerg besøges den 13. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-06-2016

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-06-2016

  -

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  6. LUKKET PUNKT - Udmøntning af ydernumre
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-06-2016

  -

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  7. LUKKET PUNKT - Overenskomstforhandlinger på kiropraktorområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-06-2016

  -

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  8. LUKKET PUNKT - Overenskomst for almen praksis - kl. 15.00-16-00
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 21-06-2016

  -

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-06-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap