Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 10. august 2016

Innovationsudvalget - Referat - 10. august 2016

Mødedato
10-08-2016 kl. 14:00 - 14:30

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Vision for etablering af Steno Diabetes Center Odense


  Sagsnr. 15/52399
  1. Vision for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden indledte i starten af året et samarbejde om at formulere en vision for etablering af et center for behandling af, forskning og uddannelse i diabetes samt udvikling af sundhedsfremmende tiltag til at stoppe udviklingen af diabetes.

  Visionen indgår i en ansøgning til Novo Nordisk Fonden om en betydelig bevilling til etablering og drift af et Steno Diabetes Center i Odense.

  I visionen indgår elementer i den samlede diabetesindsats, der vil give et markant kvalitetsløft til behandling, forskning, uddannelse og forebyggelse for alle borgere med diabetes i hele Region Syddanmark. Elementerne er etablering af et fysisk center i Odense, udvikling af samarbejdet om behandling og forskning mellem de diabetesbehandlende funktioner på regionens sygehuse og en stærk tværsektoriel indsats på uddannelse og forebyggelse i samarbejdet med kommuner og praksis.

  Den foreliggende vision vil indgå i det videre arbejde med at konkretisere planerne for etableringen af centret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I foråret godkendte Regionsrådet, at Region Syddanmark indledte et samarbejde om at styrke diabetesindsatsen gennem etablering af et Steno Diabetes Center i Odense, der skal medvirke til at udvikle behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes i Region Syddanmark

  På den baggrund har Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden arbejdet på at formulere en vision for et fremtidigt samarbejde, der vil komme til at bestå af et fysisk center på Odense Universitetshospital (OUH) og en række initiativer i hele Region Syddanmark med det formål at forbedre behandlingstilbuddet for alle patienter i regionen.

  Visionen er at gøre Region Syddanmarks diabetesindsats internationalt førende inden for forebyggelse, behandling, klinisk forskning og uddannelse, og at denne indsats kommer alle borgere i Region Syddanmark til gavn. De helt overordnede mål er beskrevet som:

  •        Bremse væksten i antallet af borgere med nyopstået diabetes.

  •        Borgere med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet.

  Der lægges således op til et markant løft af kvaliteten i behandlingen af alle borgere med diabetes i Region Syddanmark, en stærk og vigtig forskningsindsats og et spændende samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og praksis.

  Visionen er første milepæl i etableringen af et Steno Diabetes Center i Odense. Når såvel Regionsrådet i Region Syddanmark som Novo Nordisk Fondens bestyrelse har taget stilling til visionsoplægget, vil der påbegyndes et arbejde med at konkretisere visionen og planerne i form af en drejebog for etableringen af centeret samt initiativerne i Region Syddanmark. Dette arbejde vil i foråret blive genstand for en politisk stillingtagen i både Regionsrådet i Region Syddanmark og Novo Nordisk Fondens bestyrelse, og samtidig danne grundlag for Novo Nordisk Fondens eventuelle bevilling til Region Syddanmark.

  Visionsoplægget indeholder forslag, som har betydning for sygehusstrukturen, det tværsektorielle samarbejde og ledelsesstrukturen i Region Syddanmark. Nedenfor redegøres der for betydningen.

  I samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og en ikke-offentlig part er det vigtigt at fastholde det offentlige sundhedsvæsens fulde ansvar for valg af metoder og prioritering af indsatsen.

  Dette vurderes i visionsoplægget at være opfyldt på flere måder:

  -          Novo Nordisk Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis øverste myndighed er Erhvervsstyrelsen. Som sådan har Novo Nordisk Fonden dels et erhvervsdrivende formål og dels nogle almennyttige formål. Et af disse stammer tilbage fra da August Krogh fik licens til at producere insulin i Danmark, og drejer sig om at støtte behandling og forskning i diabetes i Norden.

  -          Bevillingen er en donation, som når den er givet ikke kan trækkes tilbage. Der lægges en klausul på den donerede bygning, at den skal bruges til diabetesbehandlingsformål i en 30-årig periode medmindre andet godkendes i Fondens bestyrelse. Donationen til drift af centeret er 10-årig, og vil ikke kunne trækkes tilbage i perioden.

  -          Novo Nordisk Fondens bestyrelse har en post i bestyrelsen for Steno Diabetes Center Odense for derigennem at sikre donationen anvendes formålsrettet, og samtidig er med til at skabe en formel åbenhed om fremtidige beslutninger om administration af donationen.

  -          Alle data, forskningsresultater, behandlingsmetoder og drift i øvrigt ejes af og besluttes af Region Syddanmark.

  I forhold til sygehusstrukturen lægges der i visionsoplægget op til at Steno Diabetes Center Odense bliver omdrejningspunkt for udvikling af standarder i behandling, pleje, udredning, undervisning og forskning. Dette skal ske i respekt for den udprægede decentrale struktur, som det syddanske sundhedsvæsen er bygget op om.

  Et af de mere konkrete tiltag i forslaget er at sammenlægge diabetesbehandlingen på Fyn i Odense, så der sikres kritisk masse til et udviklingsmæssigt, behandlingsfagligt og forskningsmæssigt fyrtårn regionalt, nationalt og internationalt.

  Steno Diabetes Center i Odense får betydning for det tværsektorielle samarbejde, idet meget viden, forskning og udvikling i behandling og forebyggelse vil blive koncentreret omkring centret. Dertil lægges der op til, at standarderne for diabetesindsatsen harmoniseres med udgangspunkt i centret.

  Centret vil således tilbyde den indledende udredning og oplæring af alle type 1 patienter i regionen, idet de andre sygehuse vil kunne tage over i det omfang et tilsvarende tilbud kan organiseres lokalt.

  Der lægges op til i visionen, at samarbejdet mellem kommuner, praksissektoren og sygehusene udvikles, så borgerne oplever sammenhæng i tilgang og tilbud. Der er i dag en veludviklet samarbejdsstruktur for dette, og i forbindelse med konkretiseringen af planerne for centret skal strategier, konkrete samarbejder og tiltag håndteres i denne.

  Ledelsesmæssigt lægges der op til at centret indgår i de kendte strukturer i Region Syddanmarks ledelsesstruktur, idet ledelsen skal kunne handle både i forhold til det samlede OUH og på tværs i regionen. Ledelsesmodellen skal konkretiseres i det videre arbejde.

  På det strategiske plan lægges der op til at bestyrelsen sammensættes med vægt på faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer fra Region Syddanmark, eksempelvis med direktionsrepræsentanter fra regionens sygehuse i Jylland, og relevante forskningsmiljøer. Formandsskabet varetages af en koncerndirektør fra Region Syddanmark. Novo Nordisk Fonden udpeger en repræsentant til bestyrelsen. Bestyrelsen har således både en rolle i at beslutte centrets strategiske linje, og en rolle i at sikre at beslutningerne implementeres på sygehusene og i det lokale samarbejde mellem sygehusene, kommunerne og praksis.

  Endvidere foreslås oprettet et brugerråd af borgere med diabetes og deres pårørende, som skal inddrages i udviklingen af centret.

  Efter godkendelse af visionen for Steno Diabetes Center Odense vil denne skulle konkretiseres i samarbejde med alle relevante parter i diabetesindsatsen. Det betyder at kommuner, praksissektoren, alle de endokrinologiske afdelinger og de væsentligste samarbejdende specialer skal involveres, for at sikre udviklingen af et samlende og udviklende center, der kan højne niveauet i behandlingen for alle borgere med diabetes.

  Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden forventes at blive et betydeligt tilskud, som skal dække udgifter til supplerende behandling, klinisk forskning, uddannelse og forebyggelsesindsatser. Dertil vil Novo Nordisk Fonden bevillige midler til opførelse af de bygningsmæssige rammer i Nyt OUH, som centret i Odense skal udføre sine aktiviteter i.

  Beløbenes og byggeriets størrelse vil i arbejdet med drejebogen blive kvalificeret, så de kan danne grundlag for en politisk stillingtagen i såvel Regionsråd som Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

  Ved eventuel modtagelse af en bevilling vil Region Syddanmark forpligte sig til at drive centret administrativt og bygningsmæssigt, samt sikre varetagelse af den eksisterende behandlings- og forskningsindsats, og videreudvikling af behandlingsniveauet i takt med de almindelige prioriteringer i sundhedsvæsenet. Region Syddanmark bidrager således med behandlingsopgaven som den varetages i dag, byggegrund, drift af bygningen, administration, ledelsesmæssig infrastruktur, der kan sikre tilfredsstillende momentum i implementering af visionen og en struktur, som gør det muligt at samarbejde på tværs af matrikler.

  Novo Nordisk Fonden bidrager med en donation til opførelsen af en ny bygning og en driftsmæssig bevilling i udgangspunktet i de næste 10 år, som kan være med til at højne indsatsen i Region Syddanmark

  Opførelsen af de fysiske rammer vil skulle integreres i såvel byggeriet og planlægningen af Nyt OUH.

  Politisk vil visionen, den 10. august 2016 blive forelagt både for Innovationsudvalget og Sundhedsudvalget forud for behandlingen i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget indstiller til regionsrådet:

  At visionen for Steno Diabetes Center Odense godkendes som ramme for det videre samarbejde om konkretisering af Steno Diabetes Center Odense.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-08-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 11-08-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap