Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 11. august 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 11. august 2016

Mødedato
11-08-2016 kl. 15:00 - 17:10
 
Mødested
Mødeværelse 5
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, (Nye Borgerlige)
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Preben Friis-Hauge, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering om FynBus’ planer for et R-net.
  2. TAKST VEST – principper for takstharmonisering i Vestdanmark
  3. National passagertilfredshedsundersøgelse fra Passagerpulsen
  4. Innovation i uddannelserne
  5. Den nyere diskussion på jernbaneområdet
  6. Midtjysk motorvej, genberegninger med Landstrafikmodellen
  7. Nye beregninger af en fast forbindelse mellem Fyn og Als
  8. Orientering om status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  9. Høringssvar til Slesvig-Holstein vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030
  10. Nye analyser
  11. Ansøgninger til Kulturpuljen 2016
  12. Ansøgninger til Kulturpuljen 2016 - UNESCO
  13. Kulturpuljen 2016 - Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  14. Udpegning af politisk repræsentant til Interreg Europe-projektet iEER's High Level styregruppe
  15. Nyt fra trafikselskaberne
  16. Mødeplan 2017
  17. Eventuelt
  18. Næste møde


  Sagsnr. 13/38809
  1. Orientering om FynBus’ planer for et R-net.
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Trafikplan 2014-17 introducerede FynBus tanken om et net af R-busser på Fyn, inspireret af et tilsvarende net på Sjælland, som har fungeret med succes.

  FynBus har arbejdet videre med planerne og har nu et konkret forslag, som FynBus ønsker at præsentere for Udvalget for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I FynBus’ Trafikplan 2014-17 står der (side 67) følgende om R-nettet:

  • FynBus foreslår, at det overordnede busnet udvikles henimod de overordnede principper i det R-net, som Movia har haft succes med i Region Sjælland.
    
  • R-nettet er et højfrekvent rutenet med mindst ½-timesdrift i tidsrummet 06-20, hvor der desuden tilstræbes afgange på faste minuttal.
    
  • R-nettet er målrettet erhvervspendlere og indkøbs- og fritidsrejser, og kan naturligvis også bruges af uddannelsessøgende, men er ikke planlagt efter skolers møde- og sluttider.
    
  • Køreplanernes udgangspunkt er at understøtte tog og arbejdspladser.

  FynBus’ trafikplan var i høring i slutningen af 2013, hvor regionsrådet på sit møde den 16. dec. 2013 godkendte et høringssvar, hvori R-nettet kommenteres på denne måde:

  Forslaget til R-net vurderer Region Syddanmark som generelt positivt.  Ud fra materialet i trafikplanforslaget er det imidlertid ikke muligt at vurdere, om princip-pet på side 38 (Trafikken skal tilpasses, så efterspørgsel og frekvens passer sammen) ef-terleves. Også her indgår Region Syddanmark gerne i en efterfølgende dialog.

   

  FynBus har nu udarbejdet et konkret forslag til ruter, der skal fungere som R-busser.

  Direktør Carsten Hyldborg, Fynbus, vil præsentere forslaget, principperne og økonomien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/24274
  2. TAKST VEST – principper for takstharmonisering i Vestdanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  De regionale trafikselskaber i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland samt DSB og Arriva har udarbejdet principper for en takstharmonisering. Principperne blev præsenteret for transport- og bygningsministeren den 24. maj 2016, og trafikselskaberne arbejder nu videre ud fra disse principper.

  Direktør Carsten Hyldborg, FynBus, orienterer om arbejdet med takstharmonisering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Takstharmonisering har i længere tid været et spørgsmål, hvor det har viste sig vanskeligt at få forskellige interesser til at mødes. Rigsrevisionen offentliggjorde i februar 2016 et notat, der kritiserede den manglende takstharmonisering. Herefter blev arbejdet med den såkaldte ”Takst Vest” genoptaget, og et principforslag blev forelagt ministeren den 24. maj 2016. Ud fra dette principoplæg arbejdes der nu med et konkret oplæg om takstharmonisering i Vestdanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/23887
  3. National passagertilfredshedsundersøgelse fra Passagerpulsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Passagerpulsen, som er en uafhængig passagerorganisation placeret hos Forbrugerrådet Tænk, har offentliggjort sin første nationale undersøgelse af passagertilfredshed. Undersøgelsen beskæftiger sig med tilfredsheden med tog, og er baseret på ca. 13.000 besvarede spørgeskemaer.

  På udvalgets møde den 16. marts 2015 orienterede Forbrugerrådet om den dengang nye organisation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I tilfredshedsundersøgelsen er der stillet i alt 31 spørgsmål fordelt på tre hovedkategorier:

  Forholdene på stationen, den aktuelle rejse og den generelle tilfredshed.

  Hovedindtrykket er en høj grad af tilfredshed. Således er 82% tilfredse eller meget tilfredse med den aktuelle togrejse, mens kun 3% er utilfredse eller meget utilfredse. Der er dog nogle forhold, hvor utilfredsheden er væsentligt tydeligere, det gælder fx prisen, information (især i forbindelse med forsinkelser) samt toiletterne (især på stationerne, men også i togene).

  Interessant set i forhold til busserne og ”den samlede rejse” er, at 9% angiver utilfredshed med forbindelserne med andre kollektive trafikmidler i forbindelse med den aktuelle rejse.

  De nationale passagertilfredshedsundersøgelser vil fremover komme hvert halve år, hver gang baseret på ca. 18.000 interview.

  Den nationale passagertilfredshedsundersøgelse er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/24361
  4. Innovation i uddannelserne
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetaftalen for 2016 har regionsrådet besluttet, at Udvalget for Regional Udvikling tager initiativ til en drøftelse af mulighederne for at styrke innovation i uddannelserne. Der er allerede igangsat en række tiltag og initiativer. Udvalget skal drøfte, om der er behov for at iværksætte yderligere tiltag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Innovation er afgørende for at skabe vækst og udvikling i Syddanmark. Innovation indebærer, at man udnytter eksisterende viden eller nye ideer og opfindelser til at frembringe en fornyelse, som herigennem kan skabe kommerciel værdi og værdi for samfundet.

  Uddannelsessystemet spiller en væsentlig rolle i forhold til at øge innovationskraften i samfundet. Det bidrager til at udklække unge mennesker med de rette kompetencer og den nødvendige viden.

  Regeringen lægger vægt på, at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d., hvor innovation i højere grad skal integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne. Med folkeskolereformen er innovation og entreprenørskab fra august 2014 blevet et obligatorisk element i det nye fag Håndværk og design, og er desuden et tværgående emne i alle skolens fag. Innovation er ligeledes en del af erhvervsskolereformen, der trådte i kraft i sommeren 2015, ligesom den nye gymnasiereform har fokus på, at elevernes innovative kompetencer skal styrkes, så eleverne lærer at anvende faglig viden og metoder til at undersøge og løse konkrete problemer. De innovative kompetencer skal både prioriteres i de enkelte fag og i faglige samspil.

  De foreløbige erfaringer med innovation i undervisningen på alle uddannelsesniveauer er gode. Fonden for Entreprenørskab, som blev nedsat af regeringen i 2010, arbejder for at styrke uddannelsernes innovationskapacitet gennem projektudvikling og programstøtte, herunder udvikling af undervisningsmaterialer, opbygning af netværk m.m. De foreløbige resultater fra fondens arbejde peger bl.a. på, at elever bliver gladere for at gå i skole og engagerer sig mere i at lære, at de unge får større lyst til at blive iværksætter, og at elever og studerende får højere ambitioner for job og uddannelse. Resultaterne peger desuden på, at hvis man vil sikre en iværksætterkultur i det danske samfund, er det mest effektive værktøj en indsats i uddannelserne.

  Innovation i uddannelser indgår ikke som et indsatsområde i handlingsplanen for 2016-2017, som regionen og parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale har vedtaget, men indgår naturligt i projekter, der retter sig mod nogle af handlingsplanens andre indsatser. Syddansk Vækstforum har også igangsat indsatser, der bidrager til kvalificeret arbejdskraft gennem opkvalificering af innovationskraften hos virksomheder og deres medarbejdere.

  Bl.a. er projektet ”Innovation på de gymnasiale uddannelser” medfinansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje og tiltrådt af regionsrådet i juni 2016. Formålet med projektet er at styrke en strategisk og systematisk udvikling af innovative uddannelser, såvel faglige fag som hele uddannelser, blandt andet ved at eleverne opnår en højere grad af self-efficacy (selv-kompetence/tro på egen formåen) og innovationskompetencer, og at de opnår kendskab til jobmuligheder og til det videregående uddannelsessystem i Syddanmark. Projektet retter sig bl.a. mod handlingsplanens indsats ”Bedre start på de videregående uddannelser”.

  Endvidere støtter Syddansk Vækstforum projektet ”SundIværk”, hvor studerende på UC Lillebælt og UC Syd udvikler og tester et nyt valgfag med fokus på iværksætteri og kommerciel forståelse. Her arbejder de bl.a. med innovative løsninger på konkrete udfordringer omkring forebyggelse indenfor sundheds- og velfærdsinnovation. Desuden støtter Syddansk Vækstforum også projektet ”Viden og Innovationslaboratorier”, hvor virksomheder, offentlige aktører, samt uddannelsesinstitutioner, samarbejder om at etablere laboratorier, hvor medarbejdere og studerende skal skabe innovation og derved styrke virksomhedernes indtjening og jobskabelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter mulighederne for at styrke innovation i uddannelserne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Udvalget blev orienteret om mulighederne for at styrke innovation i uddannelserne.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/24097
  5. Den nyere diskussion på jernbaneområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  På udvalgets møde den 10. juni 2016 blev efterspurgt en oversigt over ”den nyere diskussion på jernbaneområdet”.

  På mødet vil der blive givet en præsentation af væsentlige jernbane-emner: fx Togfond og Timemodel, nærbane ved Esbjerg, optimering af stationsstrukturen, nye letbaner samt fremme af gods på bane. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/24661
  6. Midtjysk motorvej, genberegninger med Landstrafikmodellen
  fold dette punkt ind Resume
   

  I ”Det grønne Trafikforlig” fra 2009 blev det bl.a. aftalt, at analysere det overordnede vej- og banesystem i Jylland. I december 2013 blev rapporten ”Midtjysk motorvejskorridor” offentliggjort med udpegning af tre mulige motorvejskorridorer. I juni 2014 blev det besluttet, at foretage en genberegning af 2013-rapporten med brug af Landstrafikmodellen. Det er denne rapport, der nu foreligger, og som blev offentliggjort den 1. juli 2016. Rapporten er vedlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporten fra december 2013 viste en forholdsvis god samfundsøkonomi for de beregnede korridorer, bedst for den vestlige korridor, mens den østlige korridor kun lige klarede en beregnet intern rente på 4,2-5,3% (der ses helst en intern forrentning på mindst 4%).

  Stigende trængsel på E45 er et problem, der rettes stor opmærksomhed mod. Ingen af de tre korridorer bidrog dog med en overbevisende løsning af trængslen på E45, idet aflastningen på de mest belastede strækninger af E45 kun ville være 6-12%.

  Udbygningen af E45 ville derfor kunne udskydes 5-10 år, under den forudsætning at aflastningseffekten først optræder, når en midtjysk motorvej forefindes udbygget i hele sin længde.

  I den nye rapport er tallene højere, fordi der beregnes ud fra mere trafik. Den samfundsøkonomiske forrentning er højere, stadig med den vestlige korridor som den højest forrentede (intern rente 9%) og den østlige som den lavest forrentede (6,3 %).

  Det bemærkes, at også mulige deletaper af hver af de tre korridorer har en forrentning fra 5,3% til 7,6%.

  Trængselsproblemerne på E45 vil dog ikke blive løst, men alene udskudt i en årrække. Og aflastningen vil, som også nævnt i 2013-rapporten, først indtræffe fuldt ud, når hele den midtjyske motorvej er anlagt.

  Det er også beregnet, hvilken effekt en udbygning af E45 har for en midtjysk motorvej (der er regnet med ét spor ekstra i hver retning på hele strækningen Randers-Christiansfeld). Denne beregning er foretaget for korridor B+, og viser, at en udbygning af E45 ikke vil hente trafik fra den midtjyske motorvej.

  Det bemærkes, at den etape af en midtjysk motorvej, der indgår i regeringsgrundlaget (Give-Billund-Lunderskov) ikke er omfattet af beregningerne i denne rapport.

  Hvad angår potentialet for vejudbygning i Sønderjylland (herunder en fortsættelse af midtjysk motorvej helt til grænsen) er der tidligere i år igangsat en strategisk analyse, der har til formål at undersøge den grænseoverskridende trafikudvikling og det fremtidige trafikbehov i Jyllandskorridoren. Analysen skal belyse det nuværende trafikniveau og det langsigtede behov for udvidelser af den østlige og vestlige vejkorridor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14354
  7. Nye beregninger af en fast forbindelse mellem Fyn og Als
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er med anvendelse af Landstrafikmodellen foretaget en genberegning af Fyn-Als analysen fra 2011. Den nye analyse, hvori også indgår en vurdering af brugerfinansieringspotentialet, er udsendt til udvalgets medlemmer til orientering i forbindelse med offentliggørelsen.

  Analysen forelægges udvalget med henblik på at åbne mulighed for spørgsmål og drøftelse af analysen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalgets medlemmer har tidligere modtaget både analyse og pressemeddelelse om de nye beregninger. Pressemeddelelsen og analysen er vedlagt som bilag.

  Med en forudsætning om, at broen som forventet skal brugerfinansieres, bekræfter den nye beregning trafiktallene i forhold til den tidligere rapport fra 2011. Den optimale betaling er beregnet til 60 kr. pr. tur. for personbiler, uanset om man taler en motortrafikvejs- eller en motorvejsløsning. 

  Optimeres andre faktorer end broafgiften, som fx en forlængelse af tilbagebetalingstiden fra 30 til 40 år, kan motorvejsløsningen opnå en finansieringsgrad på 3% og motortrafikvejsløsningen på 45%.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14946
  8. Orientering om status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

  Der orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter bl.a. Jyllandskorridorsamarbejdet, samarbejdsprojektet med OECD ”The well-being of Danish City-regions”, arbejdet med de mindre byer og landdistrikter samt om udviklingen af en ny vidensplatform data2go.

  Administrationen vil på mødet også orientere om den samlede status på opfølgningen på den fælles regionale- og kommunale aktionsplan herunder arbejdet med udviklingsaftalerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Der gives en orientering om aktuelle opfølgningsaktiviteter.

  I det byregionale indsatsspor ”Levende byregioner” indgår regionen i internationale samarbejder, der skal bidrage til udviklingen af de syddanske byregioner og synliggøre de syddanske interesser. I Jyllandskorridorsamarbejdet arbejdes der med at få godkendt ”Political Recommendations on the Jutland Corridor” politisk. Erklæringen blev behandlet af Udvalget for Regional Udvikling den 14. december 2015, og efterfølgende godkendt af regionsrådet den 25. januar 2016. Derudover deltager Region Syddanmark aktuelt i opbygningen af et fælles strategisk vidensgrundlag i Jyllandskorridorsamarbejdet. I 2. halvår af 2016, vil der i samarbejde med kommunerne blive udarbejdet analyser af de byregionale samarbejder omkring Flensborg/Aabenraa, Aarhus, Odense og evt. Esbjerg

  OECD ventes også at deltage med et indlæg på den syddanske event på Kolding Gymnasium den 15. september 2016, hvor resultaterne af det danske livskvalitetsprojekt offentliggøres. Projektet, som udvalget behandlede på sit møde den 10. juni 2016, er et tema i aktionsplanen, og regionen og de syddanske kommuner er i projektet gået sammen med Danmarks Statistik og Trygfonden om måling af danskernes livskvalitet.

  Derudover arbejdes der i indsatssporet som opfølgning på kommunerunden på, at udvikle de mindre byer og landdistrikterne gennem et stærkere vidensgrundlag bl.a. gennem et pilotprojekt med Vejen og Assens kommuner, hvor der udvikles en ny model for byanalyser for byer med 2.000-5.000 indbyggere. Med samme afsæt i at styrke udviklingen i områderne uden for de store byer, deltager regionen også i et samarbejdsprojekt med Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL. Der er i projektet udarbejdet en analyse af de tyve kommuner i kampagnen, heraf fem syddanske kommuner, jf. punktet ”Nye analyser” på denne dagsorden. I de indkomne høringssvar til vækst- og udviklingsstrategien efterlyste en række kommuner, at regionen tilvejebragte flere data og stillede dem til rådighed for kommunerne. For at imødekomme ønsket, har Region Syddanmark åbnet hjemmesiden www.data2go.dk med en række offentligt tilgængelige grunddata, som regionen selv er bruger af. Fortsat udvikling af data2go vil være en del af indsatsen under indsatssporet ”Viden i bevægelse”.

  På mødet vil administrationen desuden give en samlet orientering om status på aktionsplanen og arbejdet med udviklingsaftalerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Til orientering.

  Rune Stig Mortensen orienterede om aktiviteter som led i implementering af Det gode liv som vækstskaber, den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, herunder

  konference på Kolding Gymnasium den 15. september 2016, hvor resultaterne af det danske livskvalitetsprojekt præsenteres,

  samarbejdet i Jyllandskorridoren med bl.a. en Factbook og analyser af pendling og beskæftigelse m.m. i byoplande i korridoren (Odense, Aarhus, Sønderjylland-Flensborg),

  status på aktionsplanen og

  arbejdet med udviklingsaftalerne, herunder at der i f.t. Byregion Fyn arbejdes med forslag om E20, bredbåndsdækning, bosætning og mindre byers udvikling.  

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/13465
  9. Høringssvar til Slesvig-Holstein vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde drøftede på hhv. udvalgsmøde den 10. juni 2016 og udvalgsmøde den 31. maj 2016, grønbogen til Slesvig-Holstens nye udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030), og udvalgene besluttede at sende høringsbrev til Slesvig-Holsten.

  Udkast til høringsbrev forelægges til anbefaling til regionsrådet. Regionsrådets endelige godkendelse forudsætter en anbefaling i både Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030), som forventes færdiggjort i efteråret 2016. Der er i den forbindelse udarbejdet en grønbog, som danner grundlag for en høringsfase og dialog med centrale samarbejdspartnere.

  Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til Slesvig-Holsten på baggrund af drøftelse af grønbogens forslag til strategiske indsatsspor mv. på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. juni 2016 og på mødet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31. maj 2016. Slesvig-Holstens kommende udviklingsstrategi har desuden været drøftet på Syddansk Vækstforums møde den 13. juni 2016.
   

  I grønbogen præsenteres ni indsatsspor, som skal være reference for fremtidige politiske beslutninger, og som i vid udstrækning matcher mål og indsatsspor i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, som regionsrådet vedtog den 29. februar 2016.

  Som en del af samarbejdet med Slesvig-Holsten arbejdes der sideløbende hen imod en gradvis konsolidering af Jyllandskorridorsamarbejdet som strategisk platform for fastholdelse og udvikling af dialog inden for hele spektret af regional udvikling, dvs. byudvikling, erhverv, infrastruktur, uddannelse, kultur mm.

  Jyllandskorridorsamarbejdet består ud over Region Syddanmark og Slesvig-Holsten af partnerne Hamborg, de vestdanske regioner Midtjylland og Nordjylland, kommunerne Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg samt Udviklingsråd Sønderjylland.

  Regionsrådets endelige godkendelse forudsætter en anbefaling i både Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde. Udvalget for dansk-tysk samarbejde drøfter udkast til høringsbrev på udvalgsmødet den 29. august 2016, hvorefter sagen forelægges forretningsudvalget den 14. september og regionsrådet den 26. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende høringsbrevet til Slesvig-Holstein til grønbogen vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/19458
  10. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark indgået i et samarbejdsprojekt med Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL under kampagnen ”På forkant” om en analyse af tyve kommuner heraf fem syddanske kommuner, der deltager i kampagnen.

  Rapporten opbygger et vidensgrundlag og et sammenligningsgrundlag for at kunne styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de store byer. Samarbejdsprojektet indgår i den regionale vækst- og udviklingsstrategis indsatsspor ”Levende byregioner”, hvor det er ambitionen at skabe udvikling uden for de store vækstcentre bl.a. gennem strategiske udviklingsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • ”På forkant kommunerne” (kommunerne i analysen) har generelt færre arbejdspladser pr. 100 indbyggere end gennemsnittet i hele landet.
    
  • Antallet af arbejdspladser er faldet i alle kommuner undtagen én fra 2011-2013.
    
  • Beskæftigelsen er på næsten samme niveau som gennemsnittet på landsplan, og ledigheden er relativt lav. ”På forkant kommunerne” har dog oplevet et fald i beskæftigelsen på gennemsnitligt 3% fra 2011-2013, hvilket er højt sammenlignet med faldet på 0,7% i hele landet.
    
  • Jobskabelsen i de nye virksomheder er lavere end i hele landet. Til gengæld ligger overlevelsesandelen højt i forhold til landsgennemsnittet.

  • Andelen af borgere med en erhvervsfaglig uddannelse er markant højere i ”På forkant kommunerne” end gennemsnittet for hele landet. Samtidig er der få højtuddannede og relativt mange ufaglærte.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Til orientering.

  Preben Friis Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

    Bilag
   

  Sagsnr. 16/23208
  11. Ansøgninger til Kulturpuljen 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er én ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2016. Den samlede pulje er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

  Ved budgetforliget for 2016, har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. af kulturpuljen til et fyrtårnsprojekt med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jellingestenene og Vadehavet.
   

  Dermed er der ca. 5,6 mio. kr. til øvrige ansøgninger til kulturpuljen, som dette dagsordenspunkt omhandler.

  Der er i alt indsendt 37 ansøgninger, fordelt med tre ansøgninger til et UNESCO fyrtårnsprojekt og 34 ansøgninger til øvrige kulturprojekter. På dagsordenen er et særskilt punkt om de 3 ansøgninger vedr. et UNESCO-fyrtårnsprojekt.

  Derudover skal der træffes beslutning om evt. at reservere midler af kulturpuljen til Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig for årene 2017-2020, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgettet for Kulturpuljen 2016 er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

  Der er indsendt 37 ansøgninger om støtte til kulturpuljen, heraf tre ansøgninger til de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt.

  Dermed vurderes 34 ansøgninger til denne del af kulturpuljen på ca. 5,6 mio. kr., hvortil der er ansøgt i alt 17.289.000 kr.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i Kulturhandlingsplan 2016-2017, herunder at kulturprojekter skal tage afsæt i de særlige syddanske kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at bo i og besøge.

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
    
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
    
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
    
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
    
  • Øge internationale samarbejdspartnerres kendskab til Syddanmark.
    
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
    
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale, og
    
  • øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationen har vurderet, at følgende fem ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud. Administrationens vurdering og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1 ”Kulturpuljen 2016 - ansøgningsoversigt”.

  • Hans Christian Andersen Trail 2.0: Kulturturisme og –formidling i den syddanske region, ansøgt af H.C. Andersen Centret – indstillet til tilskud på 1.043.714 kr. som ansøgt.
    
  • Værtsskab for Spejdernes Lejr 2017, ansøgt af Sønderborg Kommune – indstillet til reduceret tilskud på 1.000.000 kr. (det ansøgte beløb er 3.378.340 kr.)
    
  • Design Week 2017, ansøgt af Designskolen Kolding, indstillet til reduceret tilskud på 800.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.370.000 kr.)
    
  • Street Culture Festival 2017, ansøgt af GAME Streetmekka Esbjerg, indstillet til reduceret tilskud på 500.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.000.000 kr.)
    
  • Svendborg Graphic, ansøgt af Svendborg Bibliotek, indstillet til 250.000 som ansøgt
    

  Det samlede beløb, som foreslås tildelt i tilskud er 3.593.714 kr. Det vurderes, at de resterende 29 projekter kun delvis eller i ringe grad lever op til kriterierne og derfor ikke indstilles til støtte fra Kulturpuljen.

  Kulturudvalget under Region Sønderjylland-Slesvig, har fremsendt forslag til en kommende Kulturaftale samt forslag til finansiering af Kulturaftalen, som indeholder forslag til medfinansiering fra Region Syddanmark på i alt 745.000 kr. for årene 2017-2020. Administrationen foreslår, at regionsrådet afsætter en ramme på 745.000 af kulturpuljen 2016, som kan ansøges af Kulturudvalg Sønderjylland-Slesvig til konkrete aktiviteter.

  Hvis administrationens indstillinger til tilskud (i alt 3.593.714 kr. foruden 2 mio. kr. til UNESCO-projekt og afsættelse af ramme på 745.000 kr. til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020) følges, vil der være et restbeløb på 1.299.329 kr. af Kulturpuljen 2016.

  Administrationen foreslår endeligt, at der fastsættes en ansøgningsfrist til Kulturpuljen 2017. Det foreslås, at ansøgningsfristen for ansøgninger til Kulturpuljen 2017 fastsættes til 31. marts 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget indstiller til regionsrådet:

  At ansøgningen ”Hans Christian Andersen Trail 2.0: Kulturturisme og –formidling i den syddanske region”, ansøgt af H.C. Andersen Centret – modtager tilsagn om tilskud på 1.043.714 kr.
   

  At ansøgningen ”Værtsskab for Spejdernes Lejr 2017”, ansøgt af Sønderborg Kommune – modtager tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr.
   

  At ansøgningen ”Design Week 2017”, ansøgt af Designskolen Kolding, modtager tilsagn om tilskud på 800.000 kr. I givet fald skal Designskolen indsende en ny ansøgning til vurdering i administrationen.
   

  At ansøgningen ”Street Culture Festival 2017”, ansøgt af GAME Streetmekka Esbjerg, modtager tilsagn om tilskud på 500.000 kr., og at tilskuddet gøres betinget af medfinansiering af projektet fra Esbjerg Kommune, og at hovedaktiviteterne gennemføres som beskrevet.


  At ansøgningen ”Svendborg Graphic”, ansøgt af Svendborg Bibliotek, modtager tilsagn om tilskud på 250.000 kr.

  At de resterende 29 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At der reserveres midler af kulturpuljen til Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig på 745.000 kr. for årene 2017-2020, som kan ansøges til konkrete aktiviteter.

  At ansøgningsfristen til ansøgninger til Kulturpuljen 2017 fastlægges til 31. marts 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  På næste udvalgsmøde den 5. september 2016, forelægges et forslag til anvendelse af restpuljen på 1,3 mio. kr. af Kulturpulje 2016.

  På et senere møde forelægges kortfattet oversigt over evaluering af gennemførte projekter, som har fået tilskud fra kulturpuljen.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/23208
  12. Ansøgninger til Kulturpuljen 2016 - UNESCO
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er én ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2016. Den samlede pulje er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

  Ved budgetforliget for 2016 har forligspartierne ønsket ”at prioritere markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg. Med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jellingestenene og Vadehavet, udvikles et fyrtårsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser.

  Der er til formålet prioriteret 2 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2016. Projektet forelægges regionsrådet til drøftelse”. 

  Der er indkommet tre ansøgninger til de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgettet for kulturpuljen i 2016 er på 7.638.043 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

  Ved budgetforliget for 2016 har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. til markante initiativer. Regionsrådet besluttede, at temaet er UNESCO i Region Syddanmark. Med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Vadehavet, skal der udvikles et fyrtårnsprojekt, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser.

  Der er indkommet tre ansøgninger til de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt. Der søges om i alt 4.064.000 kr.

  Ansøgningerne til de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt i Region Syddanmark, er vurderet ud fra de beskrevne kriterier i budgetaftalen:

  At det er markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg samt at der udvikles et fyrtårnsprojekt med afsæt i de tre UNESCO verdensarvsområder Christiansfeld, Jelling Monumenterne og Vadehavet, der skal sikre sammenhængende kultur- og turismeoplevelser. Ansøgningerne er derudover vurderet ud fra kriterierne i Kulturhandlingsplan 2016-2017, herunder at kulturtilbud skal bidrage til at:
   

  • Styrke implementeringen af Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
    
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
    
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
    
  • Øge internationale samarbejdspartnerres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
    
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale, og
    
  • øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen. 

  Derudover lægges der vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationens vurdering og indstilling fremgår af bilag 1 ”Kulturpuljen 2016 – UNESCO – ansøgningsoversigt”. Administrationen har vurderet, at én ansøgning i meget høj grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud fra de reserverede midler til et UNESCO fyrtårnsprojekt:

  • ”Verdensarvssteder i Syddanmark - oplevelser i særklasse”, indstillet til tilskud på 2 mio. kr. som ansøgt.

  Det er forudsætning for tilskud, at der indgås samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), herunder med partnerskaberne for hhv. Østkyst- og Vestkystturisme, særligt omkring synliggørelse og sammenhæng med andre turismeinitiativer og erfaringer fra disse. Ligeledes er det en forudsætning, at der etableres samarbejde med projektet Vadehavskysten, som blev støttet af Kulturpuljen i 2015.

  Det vurderes, at de resterende to projekter ikke i samme grad lever op til kriterierne, og derfor ikke indstilles til støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget indstiller til regionsrådet:

  At ansøgningen ”Verdensarvssteder i Syddanmark - oplevelser i særklasse” modtager tilsagn om tilskud på 2 mio. kr. fra Region Syddanmarks kulturpulje. Det er en forudsætning, at der indgås samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), herunder med partnerskaberne for hhv. Østkyst- og Vestkystturisme, særligt omkring synliggørelse og sammenhæng med andre turismeinitiativer og erfaringer fra disse. Ligeledes er det en forudsætning, at der etableres samarbejde med projektet Vadehavskysten.

  At de resterende to ansøgninger modtager afslag om tilskud. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/26826
  13. Kulturpuljen 2016 - Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den nuværende Regionale Kulturaftale mellem det danske kulturministerium, Ministeriet for Justits, Kultur og Europa i delstaten Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig udløber ved udgangen af 2016.

  Der er udarbejdet et udkast til en ny Kulturaftale (vedlagt) for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2020. I bilaget til udkast til Kulturaftale er der forslag til finansiering af Kulturaftalen, herunder forslag til Region Syddanmarks medfinansiering, lydende på årligt 186.250 kr. i den fireårige periode, i alt 745.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den første kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 er blevet evalueret, og anbefalingerne fra evalueringsrapporten er indgået i udarbejdelsen af udkast til ny Kulturaftale. Evalueringsrapporten og dens anbefalinger blev forelagt til orientering for Udvalget for Regional Udvikling på mødet 22. februar 2016. Evalueringsrapporten anbefalede, at der skal være en tydelig strategi for arbejdet og for markedsføringen, at makroprojekter kan styrke kulturrummet, og at der lægges vægt på udbygning af netværk.

  Kulturudvalget under Region Sønderjylland-Schleswig, har i udkast til ny kulturaftale formuleret som formål at skabe nye dansk-tyske netværk, aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktivt del i, og som giver dem lyst til at gå på opdagelse i hinandens aktiviteter og kulturtilbud. Formålet er endvidere at skabe et frirum, som styrker den kulturpolitiske dialog og de mellemmenneskelige kontakter og udbygger de kulturelle netværk på tværs af nationaliteter og den dansk-tyske grænse.

  Udvalget har derudover valgt en model for den nye kulturaftale, som ikke indeholder en generel udviklingspulje, men i stedet to indsatsområder: Talentudvikling og Kultur på kryds og tværs (nu under navnet Kultur grænseløs), hvorunder der ønskes gennemført store regionale projekter. Det forventes, at denne model vil sikre en større gennemslagskraft, større strategisk fokus og bredde i projekterne.

  Kulturaftalens to indsatsområder uddybes på følgende måde i udkast til kulturaftale:

  1. Talentudvikling: Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge.
   

  2. Kultur grænseløs: Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

  Der er formuleret mål for indsatsområderne, herunder skal indsatsområdet Talentudvikling bl.a. bidrage til, at regionens kulturelle særpræg styrkes, at kulturelle talenter spottes og tilbydes bedre muligheder for at dygtiggøre sig, at kulturregionens talentudviklingstilbud samtænkes, at flere børn og unge oplever kultur og kunst, og at kunstneriske talenter får bedre muligheder for at præsentere deres kunnen.

  Indsatsområdet Kultur grænseløs skal bl.a. bidrage til, at begreberne ”interkulturalitet” og transkulturalitet” sættes på den kulturpolitiske dagsorden, og kunst og kultur bruges som fælles platform for borgere på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed, at mangfoldighedens værdi synliggøres, samt at kulturformidlere skal inspireres til at kunne tematisere grænsedragningens historie.

  Det er administrationens vurdering, at udkast til kulturaftale understøtter målsætningerne i Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder visionen om Det Gode Liv. Der er endvidere en god overensstemmelse med vækst- og udviklingsstrategiens kulturafsnit bl.a. om mere markante og sammenhængende initiativer og med vægt på de syddanske særpræg, herunder grænseregionens unikke kulturhistorie.

  Udkast til kulturaftale og budget indsendes til godkendelse hos den danske kulturminister i oktober 2016.

  Økonomi

  Det danske kulturministerium forventes årligt at afsætte en ramme til medfinansiering på ca. 1,4 mio. kr. Et eventuelt tilsagn om tilskud fra Region Syddanmark bliver således også matchet, så længe det er inden for den afsatte finansielle ramme. Den kommunale medfinansiering forventes at være 1.200.000 kr. årligt.

  Administrationen foreslår, at regionsrådet afsætter en ramme på i alt 745.000 kr. af Kulturpuljen 2016 til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale i den fire-årige periode, og at midlerne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget indstiller til regionsrådet:

  At regionsrådet tager udkast til ny Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig med bilag til efterretning,

  At regionsrådet afsætter en ramme på 745.000 kr. af Kulturpuljen 2016 til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale i perioden 2017-2020, under forudsætning af, at der sikres kommunal medfinansiering, og at kulturaftalen tiltrædes af den danske kulturminister,

  At midlerne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder Talentudvikling og Kultur grænseløs.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, DF, stemte imod.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/9568
  14. Udpegning af politisk repræsentant til Interreg Europe-projektet iEER's High Level styregruppe
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget for Regional Udvikling blev på mødet 18. april 2016 orienteret om, at projektet ”iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs” var blevet godkendt.

  Projektet er organiseret med en politisk ”High Level” styregruppe, der skal sikre forankring af projektets resultater i de deltagende regioner. Styregruppen skal mødes 6 gange i projektets løbetid og er ledet af Lead Partners Helsinki-Uusimaas politiske repræsentant, som også er formand for regionsudvalget. Det foreslås, at Udvalget for Regional Udvikling indstiller til regionsrådet, at der udpeges en repræsentant til iEER’s politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget for Regional Udvikling anbefalede i september 2014, at Region Syddanmark arbejdede videre med deltagelse i en ansøgning til INTERREG Europe som opfølgning på EER – European Entrepreneurial Region. Udvalget blev på mødet 18. april 2016 orienteret om, at projektet ”iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in regions for young entrepreneurs” var blevet godkendt.

  ”iEER” er en videreførelse af Region Syddanmarks deltagelse i EER-initiativet, European Entrepreneurial Region. Region Syddanmark deltager i projektet for at styrke iværksætteri i yderområder/periferi. Desuden bidrager Region Syddanmark som tematisk leder med erfaringer med iværksætteri i en smart specialiseringsstrategi, bl.a. med Scale-up Denmark, som implementeres i regionen i projektets løbetid. Helsinki-Uusimaa-regionen er Lead Partner.

  Projektet vil blive organiseret med en politisk ”High Level Steering Group” samt en administrativ styregruppe og 5 tematiske grupper, hvoraf Region Syddanmark er leder af gruppen om ”Iværksætteri i en Smart Specialiseringsstrategi”.  Den politiske High-Level styregruppe har til opgave at sikre politisk forankring af projektet.

  Det foreslås derfor, at Region Syddanmark deltager med en politisk repræsentant i ”High Level” styregruppen, som mødes 6 gange i projektet løbetid. Møderne er foreslået lagt i Bruxelles, fordi flere politiske regionale repræsentanter, bl.a. Lead Partneren Helsinki-Uusimaas repræsentant, Markku Markkula, også er medlem af regionsudvalget og derfor ofte er i Bruxelles.

  Det første ”High Level” møde blev afholdt den 28. juni 2016 kl. 12-14 i forbindelse med den officielle Kick-off konference for projekt iEER. Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen deltog som midlertidig repræsentant for Region Syddanmark. Det næste møde planlægges at finde sted i november 2016.

  Projektet varer i alt 4 år (to faser à 2 år - de sidste 2 år til implementering af initiativer regionalt), og totalbudgettet er ca. 15-19 mio. kr. Region Syddanmarks andel af budgettet er ca. 1,8 mio. kr., hvoraf EU-tilskuddet er 85%. Rejse- og opholdsudgifter for politisk deltagelse dækkes af projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget indstiller til regionsrådet:

  At der udpeges en repræsentant til deltagelse i projekt iEER’s politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  15. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Intet.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  16. Mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til mødeplan 2017 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan i 2017, hvor møderne som udgangspunkt finder sted mandage kl. 15.00:

  Mandag den 16. januar 2017 kl. 15.00-

  Mandag den 20. februar 2017 kl. 15.00-

  Mandag den 13. marts 2017 kl. 15.00-

  Mandag den 3. april 2017 kl. 16.00-

  Mandag den 15. maj 2017 kl. 15.00-

  Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 15.00-

  Mandag den 21. august 2017 kl. 15.00-

  Mandag den 18. september 2017 kl. 15.00-

  Mandag den 9. oktober 2017 kl. 15.00-

  Mandag den 13. november 2017 kl. 15.00-

  Tirsdag den 5. december 2017 kl. 15.30-

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At mødeplan 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Mødeplanen blev godkendt.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  17. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Mødesteder til udgangen af 2017 blev drøftet. Udvalgets forslag indgår i administrationens videre arbejde. Mødesteder tænkes inden for udvalgets kommissorium. Formanden godkender plan over mødesteder.  

  Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  18. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 5. september 2016 kl. 15.00. Sted for afholdelse af mødet meddeles senere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016
   

  Næste møde er mandag den 5. september 2016 kl. 15.00. Sted for afholdelse af mødet meddeles senere.

  Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 15-08-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap