Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kommunekontaktudvalget - Dagsorden - 31. august 2016

Mødedato
31-08-2016 kl. 15:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Anker Boye, Odense Kommune
 • Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune
 • Hans Luunbjerg, Kerteminde Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune

 • Afbud
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune

 • Luk alle punkter Dagsorden


  1. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2017
  2. Den fælles kommunale og regionale opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Temadebat om udvikling af de syddanske byer og landdistrikter
  3. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi – Orientering om aktionsplanens aktivitetsspor ”Syddanskernes liv i de enkelte kommuner”.
  4. Flere til erhvervsuddannelserne - forældrekampagne
  5. Nationale mål for sundhedsvæsenet
  6. Pejlemærker for Region Syddanmark
  7. WHINN - Week of Health and INNovation
  8. Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum
  9. Orientering om vestdansk erhvervssamarbejdsaftale
  10. Orientering om erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark
  11. Evaluering af Integrated Care
  12. Kommunekontaktudvalgets mødeplan for 2017


  Sagsnr. 16/27071
  1. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der lægges op til et uændret, men fremskrevet niveau for de kommunale udviklingsbidrag i 2017, svarende til forudsætningerne i aftalerne om regionernes hhv. kommunernes økonomi for 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt udviklingsbidrag til den region, hvor kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. indbygger.

  Størrelsen af bidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i Kommunekontaktudvalget.

  Regionens forretningsudvalg har anbefalet, at udviklingsbidraget i 2017 fastsættes til 131 kr. pr. indbygger, svarende til hvad der er forudsat i aftalerne fra juni 2016 om regionernes hhv. kommunernes økonomi for 2017. Beløbet svarer til et uændret niveau i forhold til 2016, men fremskrevet til 2017-pris- og lønniveau.

  Ved 1. behandlingen af forslag til budget 2017 har regionsrådet – med forbehold for drøftelsen i Kommunekontaktudvalget – fastsat et uændret, men fremskrevet niveau for de kommunale udviklingsbidrag i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Kommunekontaktudvalget over for regionsrådet anbefaler:

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2017 som foreslået fastsættes til 131 kr. pr. indbygger, dvs. på et uændret, men fremskrevet niveau.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  2. Den fælles kommunale og regionale opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Temadebat om udvikling af de syddanske byer og landdistrikter
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der indeholder et aktivitetsspor om byer og byregioner. Der lægges på mødet op til en temadebat, om hvordan det kommunale- og regionale samarbejde kan bidrage til udviklingen af de syddanske byer og landdistrikter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der indeholder et aktivitetsspor om byer og byregioner. Et led i den aftalte opfølgning var det aflyste debatmøde den 20. juni 2016 for syddanske regional- og kommunalpolitikere om udvikling af Syddanmarks byer og landdistrikter.

  Det er imidlertid stadig et højaktuelt tema, der optager mange borgere og kommunale og regionale politikere i erkendelse af, at de syddanske byer og landdistrikter er under pres. Urbaniseringen flytter ressourcerne til de store byer, og selv nogle af de større byer i Syddanmark er udfordret. En stærkere udvikling i Syddanmark forudsætter derfor, at landdistrikter og både mindre og store byer tænkes ind i større sammenhænge, så Syddanmark får udviklet kvaliteterne til at koble sig på internationale vækstkorridorer. 

  Det stiller dels krav til kommunernes planstrategier, dels til politisk lederskab af strategi, samarbejde og koordinering.

  • Men hvordan får man skabt udvikling i byerne og landdistrikterne?
  • Hvordan skal der prioriteres?
  • Skal der fokuseres eller satses bredt, og hvilken rolle kan en by eller et område spille i en større strategisk sammenhæng - hvordan skal rollerne fordeles? 

  Nogle af de spørgsmål, der skulle have været debatteret på debatmødet, sættes i stedet til debat på dagens udvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.


  Sagsnr. 16/14946
  3. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi – Orientering om aktionsplanens aktivitetsspor ”Syddanskernes liv i de enkelte kommuner”.
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder et tema om syddanskernes liv i de enkelte kommuner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder et aktivitetsspor om syddanskernes liv i de enkelte kommuner.

  Baggrunden for aktivitetssporet er, at Region Syddanmark og de syddanske kommuner med inspiration fra OECD for nogle år siden udviklede en overordnet måling af Det Gode Liv i kommunen og regionen. Blandt andet ud fra en erkendelse af, at borgernes vurdering på nogle områder er den egentlige prøvesten for politikken. Resultaterne, som offentliggøres hvert år i ”Kontur”, er blevet godt modtaget, og der har været efterspørgsel efter at kunne se dybere i de forskellige befolkningsgruppers oplevelse af deres grundlæggende levevilkår. Aktionsplanens tema om syddanskernes liv har til formål at videreudvikle dette arbejde.

  Samtidig har det regionale arbejde påkaldt sig national interesse. Regionen og de syddanske kommuner er blevet spurgt om at indgå i et samarbejde med Danmarks Statistik og Trygfonden om måling af danskernes livskvalitet. Formålet med projektet er at kunne tilbyde region og kommuner en viden om livsvilkårene i de syddanske kommuner, som kan gå bag de kommunale gennemsnit og vise, hvordan det ser ud for forskellige grupper af borgere. Projektet åbner mulighed for at koble subjektive svar om levevilkår og livsoplevelse sammen med adgang til Danmarks Statistiks øvrige registeroplysninger om borgerne. Projektet kan derfor bidrage til det politiske beslutningsgrundlag i kommuner og region med stærke data og sammenhænge.

  Livskvalitetsprojektet består ligesom de nuværende ‘Gode Liv’ indikatorer af både registerdata og surveydata. I Syddanmark deltager region og alle kommuner. I de andre regioner har Danmarks statistik udvalgt cirka 4 kommuner i hver, så de syddanske kommuner får mulighed for at sammenligne resultater med målinger for hele landet, de fem regioner og 16 andre kommuner i Danmark.

  De første resultater vil blive offentliggjort den 15. september 2016, hvor projektparterne afholder en regional event på Kolding Gymnasium. Dels for at formidle en række af de overordnede resultater, dels for samtidig at gøre det til en læringsdag for eleverne i samspil med gymnasiet. Der vil efterfølgende blive udarbejdet kommunale analyser, der går dybere i resultaterne i hver enkelt kommune.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/13621
  4. Flere til erhvervsuddannelserne - forældrekampagne
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunekontaktudvalget drøftede i marts 2016, hvordan man kunne få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Udvalget foreslog forskellige tiltag, der kunne være del af en koordineret indsats. Syddansk Vækstforum har på deres møde i juni 2016 indstillet til regionsrådet at medfinansiere en forældrekampagne. Det drøftes, hvordan kommunerne og regionen kan støtte op om forældrekampagnen, således at den får størst mulig effekt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Kommunekontaktudvalget i marts 2016 drøftede udvalget, hvordan man kunne få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Udvalget foreslog forskellige tiltag, der kunne være del af en koordineret indsats i Region Syddanmark for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, herunder en kampagne.

  På baggrund af indstilling fra Syddansk Vækstforum har Regionsrådet på mødet d. 22. august besluttet at medfinansiere en forældrekampagne med 500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Region Hovedstaden har taget initiativ til en national forældrekampagne, som skal bidrage til, at erhvervsuddannelserne indgår i forældrenes samtaler med de unge om valg af uddannelse, og herved få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse. Kampagnen er målrettet forældre, da de har en afgørende og ofte overset betydning og indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Kampagnen forventes at starte i efteråret 2016 og slutte medio 2017.

  Målet med kampagnen er:

  • At øge forældrenes kendskab til erhvervsuddannelser, således at erhvervsuddannelserne kommer med i forældrenes samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg.
  • At søgningen til erhvervsuddannelserne direkte efter 9. og 10. kl. stiger med 3 procentpoint på landsplan i 2017 i forhold til 2016.

  Kampagnen skal primært bestå af 7 korte film. Der vil komme annoncer på alle de regionale TV-stationer samt massiv annoncering via web TV (sociale medier). Der kommer også en Youtube kanal, Facebookside og Instagram, så alle 7 film vil blive vist og annonceret via disse kanaler. Det tilstræbes endvidere, at kampagnen kommer på landsdækkende TV og radio.

  Kampagnen har et overslagsbudget på knap 3 mio. kr. Der er budgetteret med regional medfinansiering på ca. 2,2 mio. kr. Heraf har Region Hovedstaden bl.a. bidraget med 1 mio. kr. samt 1 årsværk i form af medarbejdertimer. Region Midtjylland/Vækstforum Midtjylland og Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum støtter hver især med ca. 500.000 kr. Derudover bidrager Region Sjælland med kr. 200.000, og Den A.P. Møllerske Støttefond har givet et tilsagn på kr. 500.000. Hertil vil der blive søgt andre fonde for at opnå den fulde finansiering. Selvom kampagnen er national forventes der regionale forskelle, som vil afspejle størrelsen på medfinansieringen fra de enkelte regioner.  

  Udover regionerne er der en række andre samarbejdspartnere i forældrekampagnen. Det er Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-Skoler, Skills Denmark, Skole og Forældre, LO-Hovedstaden, LO-Danmark, DA, KL, 3F Byggegruppen, HK-Hovedstaden, HK-Danmark, Dansk Byggeri, Danske Maritime, EVU, Teqnik, Blik&Rør, Dansk El-Forbund, Byggeriets Uddannelser samt Industriens Uddannelser via Hands On, som repræsenterer HK, Dansk Metal, Teknisk Landsforbund, DI og 3F. Transportsektoren har også vist interesse.

  Forældrene spiller en stor rolle i de unges valg af uddannelse, og derfor er det vurderingen, at det er fornuftigt, at kampagnen i overvejende grad retter sig mod forældrene, særligt mødrene. Kampagner gør det dog ikke alene, men kan være med til at skabe opmærksomhed og fungere som et ”bagtæppe” for de øvrige indsatser for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Erhvervsskoler, kommuner m.m. kan få adgang til og gøre brug af kampagnematerialet, og har dermed mulighed for at koordinere og supplere med egne indsatser i forhold til de unge og deres forældre.

  Der er brug for en helhedsorienteret indsats på mange fronter, hvis det skal lykkes at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Herunder f.eks. at de unge allerede i folkeskolen får praktiske erfaringer med erhvervsuddannelserne og faglærte job, så de kan tage et kvalificeret uddannelsesvalg, og at der er et fornuftigt decentralt udbud af erhvervsuddannelser og gode transportmuligheder, så transporttiden til en erhvervsuddannelse ikke bliver for lang.

  Det blev på sidste møde i Kommunekontaktudvalget bl.a. aftalt, at KKR-sekretariatet, sammen med regionens administration, udarbejder et overblik over de erfaringer, der kan indgå som en del af aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft og eventuelt blive drøftet på et kommende møde i udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget tager orienteringen vedr. forældrekampagnen til efterretning, og drøfter hvordan kommunerne og regionen kan støtte op om forældrekampagnen, således at den får størst mulig effekt.

   


  Sagsnr. 16/23249
  5. Nationale mål for sundhedsvæsenet
  fold dette punkt ind Resume

  De nye nationale mål for sundhedsvæsenet er aftalt mellem Regeringen, KL og Danske Regioner. De skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører – sygehusene, kommunerne og almen praksis – arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet og samtidig gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer. Derfor udmøntes målene lokalt, herunder indenfor rammerne af sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen, og de følges på en række indikatorer, der opgøres både på kommunalt og regionalt niveau.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har i regi af økonomiaftalerne for 2016 aftalt et nyt nationalt kvalitetsprogram med KL og Danske Regioner, som også indeholder nationale mål for sundhedsvæsenet. Formålet er at sætte en tydelig retning for kvaliteten af det danske sundhedsvæsen, dvs. at skabe bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. Der er tale om en ny tilgang til kvalitet, hvor der fokuseres på resultater til gavn for den enkelte patient.

  Der er opstillet otte konkrete, nationale mål:

  • Bedre sammenhængende patientforløb.
  • Styrket indsats for kronikere og ældre patienter.
  • Forbedret overlevelse og patientsikkerhed.
  • Behandling af høj kvalitet.
  • Hurtig udredning og behandling.
  • Øget patientinddragelse.
  • Flere sunde leveår.
  • Mere effektivt sundhedsvæsen.

  De nationale mål skal forankres lokalt i kommuner og regioner. De lokale mål skal adressere konkrete, lokale kvalitetsudfordringer, som skal imødegås med indsatser på sygehuse, plejecentre mv. og i praksissektoren. Det nævnes også i et forståelsespapir mellem regeringen, KL og Danske Regioner, at de nationale mål bør ses i sammenhæng med sundhedsaftalen.

  Målene – både de nationale og de konkrete lokale – følges på et antal indikatorer, som opgøres på regions- og kommunalt niveau. Hvert år vil en statusrapport have fokus på udviklingen i indikatorerne, som opgøres for regionen og for hver enkelt kommune i Syddanmark.

  Sundhedskoordinationsudvalget har drøftet de nationale mål på mødet den 16. august 2016, ligesom Det Administrative Kontaktforum på dets møde den 15. juni 2016 drøftede de nationale mål. Sidstnævnte har bedt Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt om dels at vurdere, hvordan indikatorerne kan indgå i følgegruppens arbejde med et oplæg om ledelsesinformation, dels at komme med et oplæg om, hvilke indsatser i sundhedsaftalen, der understøtter de nationale kvalitetsmål.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget drøfter de nationale mål og indikatorer.

  At henholdsvis kommunerne og regionen på mødet orienterer om, hvordan man arbejder med udmøntning af de nationale mål i egen organisation.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/3459
  6. Pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har igangsat en proces, der skal munde ud i formuleringen af en række overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark.

  Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark som organisation på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har igangsat en proces som skal munde ud i, at regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.

  Som et led i arbejdsprocessen har regionsrådets politiske udvalg og en række dialogfora (blandt andet med deltagelse fra kommunerne) i løbet af foråret bidraget med perspektiver og synspunker fra deres respektive områder. Disse perspektiver og synspunkter dannede grundlaget for den konference om pejlemærker, der blev afholdt den 22. juni 2016. Der er fra regionen ønske om, at der er en bred og åben inddragelse af regionens samarbejdspartnere i processen, for at sikre at pejlemærkerne også forholder sig til det tværsektorielle samarbejde.

   

  Om pejlemærker

  Formålet med at formulere pejlemærker er at beskrive, hvad der er det helt særlige, der kendetegner Region Syddanmark som politisk institution, driftsenhed og arbejdsgiver, på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder.

  Pejlemærkerne skal udgøre en form for ”holdepunkter”, som regionen kan tage bestik af, når der udarbejdes strategier, visioner og politikker. Pejlemærkerne skal kunne anvendes af alle, uanset hvor i Region Syddanmarks organisation man befinder sig, og på den måde bidrage til, at regionens handlinger og initiativer samlet set trækker i samme overordnede retning. På den måde kan pejlemærkerne bidrage til at afveje forskellige hensyn, der ligger til grund for daglige beslutninger, og pejlemærkerne kan bidrage til at skabe helhed i regionens arbejde, både på politisk og driftsmæssigt niveau.

  Pejlemærkerne skal ikke afløse eller forstås som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

  Formålet er, at pejlemærkerne skal være en overbygning på eksisterende visioner og strategier, samt understøtte hinanden gensidigt og på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionen.

  Konference

  Som nævnt ovenfor afholdt regionsrådet den 22. juni en konference, hvor ca. 150 repræsentanter fra patientforeninger, kommuner, regionsrådet og regionens egne arbejdspladser udarbejdede forskellige oplæg til temaer og forslag, som kan indgå i arbejdet med at formulere pejlemærkerne. De anbefalinger, der blev formuleret på konferencen, er vedlagt som bilag.

  Videre proces

  Regionsrådet forventes at sende et forslag til pejlemærker i høring i september, hvorefter der planlægges, at regionsrådet vedtager de endelige pejlemærker i november 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3904
  7. WHINN - Week of Health and INNovation
  fold dette punkt ind Resume

  WHINN (Week of Health and INNovation) afholdes i 2016 i uge 40 (3. – 7. Oktober). Der gives her en orientering om WHINN samarbejdet samt en status for de større konferencer og events, der er i WHINN 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Kommunale, regionale og nationale aktører er gået sammen om at samle store konferencer og internationale events inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi i en enkelt uge, kaldet WHINN, Week of Health & INNovation fra 2015. Baggrunden er, at Region Syddanmark og Odense Kommune gennem flere år har prioriteret og investeret i sundhedsinnovation og velfærdsteknologi, og derved opnået en unik position på området. Med en række centrale aktører og initiativer forankret i Syddanmark og Odense gennemføres løbende events og konferencer og nye samarbejdspartnere tiltrækkes.

  I WHINN 2015 var der over 2.200 registreringer til de forskellige events og beregnet 1.500 deltagende personer (unikke deltagere) fordelt på 18 forskellige events. Samtidig var der en høj andel internationale deltagere på 580 personer, svarende til knap 40 % af de 1500 unikke deltagere.

  WHINN (Week of Health and INNovation) vil i 2016 løbe af stablen i uge 40 (3. – 7. oktober 2016). Med WHINN 2016 sættes rammerne for, at politikere, embedsmænd, borgere og organisationer med indsigt i sundhedsvæsenet udfordrer hinanden og lader sig inspirere til, hvordan fremtidens sundhedsvæsen er til gavn for borgerne.

  WHINN er en samlet platform for konferencer og aktiviteter med følgende overordnede formål:

  • Promovere de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er til stede kommunalt, i Region Syddanmark og nationalt.
  • Skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde.
  • Tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer.
  • Give merværdi til de konferencer, der er en del af WHINN.

  Ambitionen er, at en samling af events og konferencer skaber merværdi for den enkelte og synergier for de enkelte events.

  Evalueringen af WHINN 2015 indeholdt en række anbefalinger, bl.a. at WHINN 2016 fokuserer på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder inden for sundhedsinnovation og velfærdsteknologi. I år honoreres det bl.a. ved en fælles event mellem Odense Kommune og Region Syddanmark om venture kapital til virksomheder, der arbejder med sundheds- og velfærdsteknologi.

  Status

  Aktuelt er der 12 større konferencer/events i WHINN 2016, bl.a.:

   

  • Institut for Fremtidsforskning afholder konferencen Data & Genomics.
  • EU-Kommissionen afholder Roadshowet "Neighbourhoods of the Future" med fokus på smart city og den aldrende befolkning.
  • Odense Kommune og Nordisk Råd afholder konferencen Design and Technology for People with Disabilities.
  • OUH afholder en nationalt fokuseret konference om storskala implementering af telemedicin.
  • MedCom, KL og Danske Regioner afholder konferencen Integrating Health and Social Care.
  • OUH afholder en internationalt orienteret konference om hygiejne.
  • Delta m.fl. afholder konferencen Healthcare From Your Livingroom - Healthcare On-Demand.
  • Syddansk Sundhedsinnovation er vært for en konference for reference sites i det europæiske innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring, EIP-AHA.
  • WHINN Matchmaking.

  I tillæg til konferencerne er en række events i pipeline til at blive afviklet i WHINN-ugen. Det tilstræbes, at nogle af de mindre events afvikles i udstillingsmiljøet for at fremme aktivitetsniveau og understøtte dialog mellem udstillere og deltagere. Herudover gennemføres et antal events målrettet politikere. De politiske events forventes afviklet både som selvstændige events og integreret i andre events/konferencer.

  Budget

  WHINN er et initiativ på tværs af organisationer. Konferencer og events, der afholdes i WHINN-ugen er fastlagt og finansieret af de enkelte organisationer, der indgår i WHINN. Det fælles budget for WHINN består af bevilling fra Odense Kommune på 1 mio. kr. årligt og fra Region Syddanmark på 450.000 kr. årligt. Herudover bidrager en række organisationer med personaletimer og events, der begge understøtter planlægning og gennemførelse af WHINN.

  Der er forhåndstilkendegivet finansiering til og med 2017, dog under forudsætning af, at WHINN opfylder fastlagte mål.

  Se mere om WHINN på www.whinn.dk

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/287
  8. Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum er i dialog med regeringen om en ny vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017, som forventes indgået i efteråret 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum er i dialog med regeringen om en ny vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017, som forventes indgået i efteråret 2016.

  Der er fra statens side lagt op til, at de kommende vækstpartnerskabsaftaler skal være mere fokuserede end tidligere, og dermed med færre men større konkrete initiativer.

  Vækstforum har desuden tilkendegivet, at der ønskes en kort og fokuseret vækstpartnerskabsaftale med afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Der er en løbende dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om de emner og konkrete initiativer, der foreslås fra Vækstforums side.

  På baggrund af de tidligere drøftelser i Vækstforum er der foreløbig spillet ind med følgende initiativer:

  • Kvalificeret arbejdskraft.
  • Etablering af Center for Industriel Elektronik.
  • Avanceret produktion - automatisering og robotteknologi, digitalisering samt anvendelse af design.

  Fra Vækstforums side arbejdes der videre med initiativer til aftalen, hvor der er fælles ambitioner, og hvor Syddanmark har særlige styrker og potentialer.

  Den samlede aftale forventes desuden at komme til at indeholde følgende initiativer:

  • Forenkling og fokusering af erhvervsfremmeindsatsen.
  • Målrettet erhvervsindsats.
  • Succes med udflytning af statslige arbejdspladser.

  Det endelige forslag behandles på Vækstforums møde i september.

  Bilag fra Vækstforums seneste drøftelse i juni er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/290
  9. Orientering om vestdansk erhvervssamarbejdsaftale
  fold dette punkt ind Resume

  De tre vækstfora for Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark har i juni 2016 indgået en samarbejdsaftale på erhvervsområdet. Med aftalen går de tre vækstfora sammen i et mere forpligtende samarbejde med afsæt i de forskellige vestdanske globale styrkepositioner og potentialer inden for fødevarer, energiteknologi, sundheds- og velfærdsinnovation og smart industri. Med aftalen er der desuden enighed om, at de vestdanske kompetencer inden for automatisering, digitalisering, design og kreative erhverv anvendes aktivt inden for de fire områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden juli 2015 har det været muligt for virksomhederne at deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af de tre vestdanske regioner. Med den nye samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske vækstfora sættes virksomhedernes behov yderligere i centrum gennem et mere formaliseret og forpligtende vestdansk erhvervssamarbejde med afsæt i de forskellige regionale styrkepositioner. De forskellige vestdanske styrker bruges dermed aktivt til gavn for virksomhederne i et sammenhængende og koordineret erhvervsfremmesystem på tværs af administrative grænser.

  Hovedpunkterne i den nye vestdanske samarbejdsaftale på erhvervsområdet er:

  -    At der lægges op til et fokuseret vestdansk erhvervssamarbejde med udgangspunkt i den øgede regionale specialisering inden for fødevarer, energiteknologier, sundheds- og velfærdsinnovation og smart industri og samarbejde herom på tværs af regionsgrænser.

  -    At der desuden lægges op til at anvende de vestdanske styrker inden for automatisering, digitalisering, design og kreative erhverv til at skabe udvikling inden for samarbejdsområderne.

  -    At der lægges op til en styrket politisk og administrativ organisering af samarbejdet ved at etablere en politisk styregruppe bestående af formandskaberne for de tre vækstfora samt en administrativ sekretariatsgruppe og et fælles sekretariat, som går på skift mellem de tre regioner og starter ved Region Syddanmark.

  Aftalen følges op af konkrete handlingsplaner inden for samarbejdsområderne, som behandles i den politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/6334
  10. Orientering om erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlingsplan har Vækstforum besluttet at arbejde hen mod at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale erhvervsenheder. Formålet er at skabe sammenhæng og koordinering af indsatserne inden for erhvervsfremme. Den første aftale mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum er godkendt af begge parter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den tilhørende handlingsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Vækstforum har derfor besluttet at arbejde på at indgå kommunale erhvervssamarbejder, og godkendte i juni 2016 en erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark.

  Erhvervspartnerskabsaftalen skal med udgangspunkt i Trekantområdet Danmarks strategiske program for Danmarks Produktionscentrum og den regionale vækst- og udviklingsstrategi skabe rammerne for et samarbejde om at styrke Trekantområdet som Danmarks produktionscentrum til gavn for hele Region Syddanmark.

  Aftalen, der er vedlagt som bilag, indeholder fire aktivitetsspor, der alle støtter op om produktionserhvervene:

  ·         Kvalificeret arbejdskraft: Målet er at produktionserhvervet i Trekantområdet fremover har adgang til den nødvendige kompetente arbejdskraft.

  ·         Automatisering: Målet er at samtænke Vækstforums initiativer inden for automatisering med Trekantområdets styrker inden for produktionserhverv.

  ·         Design: Målet er at videreudvikle og udbrede anvendelsen af design i produktionsvirksomhederne med henblik på at styrke deres værditilvækst og konkurrenceevne.

  ·         Fødevarer: Målet er at afdække om der er særlige styrker og udfordringer, som ikke tilgodeses gennem eksisterende tilbud til fødevareerhvervet, herunder behov for etablering af nye samarbejdsrelationer.

  Under de fire aktivitetsspor er der aftalt konkrete indsatser, som er beskrevet i Erhvervspartnerskabsaftalen, der er vedlagt som bilag. Erhvervspartnerskabet løber fra 2016-19 og kan tages op til revision midtvejs, det vil sige ved udgangen af 2017.

  Erhvervspartnerskabsaftalen er en del af en samlet udviklingsaftale mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen, Middelfart og Vejle. Den samlede byregionale udviklingsaftale blev godkendt af regionsrådet den 27. juni 2016, mens Erhvervspartnerskabsaftalen blev godkendt af Vækstforum den 13. juni 2016.    

  Der er indledt dialog med de øvrige fælleskommunale erhvervsenheder om indgåelse af aftaler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/24095
  11. Evaluering af Integrated Care
  fold dette punkt ind Resume

  Integrated Care (IC) er et frikommuneforsøg og et partnerskabsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og PLO Syddanmark, der har afprøvet en ny tværsektoriel samarbejdsmodel på sundhedsområdet. Projektet er nu evalueret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har siden 2013 i fællesskab udviklet og afprøvet en integreret indsats for henholdsvis den ældre medicinske patient (DÆMP-indsatsen) og patienter med stress, angst og depression (SAD-indsatsen). Målgrupperne er udvalgt på baggrund af deres volumen og de mange tværsektorielle kontakter.

  Odense Kommunes frikommunestatus gjorde det muligt at sammenkøre patientdata på tværs af kommune, almen praksis og region. Samtidig var indsatsen funderet i den nyeste viden om relationel koordinering og inspireret af erfaringer fra en lignende indsats i North West London.

  IC-indsatsen er udviklet og afprøvet i et tæt samarbejde mellem de tre projektparter med afsæt i følgende grundprincipper:

  • En tværsektoriel og forpligtende ledelse og projektorganisation som sætter en ny og fælles ramme for samarbejdet.
  • Fælles elektroniske redskaber til at identificere patienter og fælles videndeling om konkrete patienter.
  • Øget fokus på inddragelse af patienterne og et proaktivt fokus på at skabe et hurtigt, individuelt og sammenhængende forløb for patienterne.

  Evalueringen er gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

  Evalueringen viser, at stress, angst og depressionsindsatsen opleves relevant, meningsfuld og positiv af både patienter og fagpersoner, og at de ældre medicinske patienter oplever indsatsen som en positiv mulighed i deres sygdomsforløb. Fagpersonerne oplever derimod ikke indsatsen for den ældre medicinske patient som relevant og meningsfuld.

  Desuden viser evalueringen, at det ikke har været muligt at finde besparelsespotentialer ved IC indsatsen – tværtimod. Det gælder for både SAD- og DÆMP-indsatsen, at de kortsigtede effekter på forbruget af social- og sundhedsydelser er entydigt negative.

  KORA peger på en række forhold, der kan være med til at forklare resultatet. Projektet har været udfordret af den tidsramme, der var opstillet for frikommuneforsøget. Desuden skulle der en mængde komplekse udviklings- og implementeringsprocesser til for at omsætte den overordnede IC-model til danske forhold. Udvikling, validering og implementering af stratificeringsredskaber, risikolister og de tværsektorielle IC-handleplaner udgjorde i sig selv flerårige og relativt komplicerede opgaver, hvor der tillige var kort tid til pilottestning i et driftsmiljø. 

  Beslutning

   

  På baggrund af evalueringen er det politisk besluttet, at IC-projektet ikke gøres permanent. Alle patienter, der er inkluderet, får mulighed for at gennemføre de forløb og indsatser, der er allerede er planlagt frem til 30. september 2016, hvorefter interventionen i projektet ophører.

  Erfaringerne fra projektet vil blive brugt i det videre arbejde med at understøtte den sammenhængende og tværsektorielle indsats på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/8520
  12. Kommunekontaktudvalgets mødeplan for 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Godkendelse af Kommunekontaktudvalgets mødeplan for 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det foreslås, at Kommunekontaktudvalget afholder møder på følgende dage i 2017:

  • Onsdag den 1. marts fra kl. 14.00–16.00 (i regionshuset).
  • Torsdag den 31. august fra kl. 12.45-14.45 (i Fredericia).
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forslag til mødeplan 2017 for Kommunekontaktudvalget, jf. sagsfremstillingen, godkendes.


  Siden er sidst opdateret 24-08-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring