Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 23. august 2016

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 23. august 2016

Mødedato
23-08-2016 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Regionshuset, mødelokale 3
 
Deltagere
 
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem for Mikkel Andersen)

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse: Nedbringelse af tvang i Esbjerg
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Orientering
  4. Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde
  5. Orientering om skærpede patientrettigheder
  6. Orientering om konsekvenser af postforliget
  7. Orientering om § 141 planer vedrørende visitation af borgere til botilbud
  8. Benchmarking på sikrede institutioner
  9. Orientering om konsekvenser af belægningssituationen på socialområdet
  10. Forslag om ny institutionstype for mennesker med psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd
  11. Opfølgning på sygefravær og trivsel
  12. Status på Psykiatrisygehusets anvendelse af tvang
  13. Status for udredningsretten
  14. Satspuljen 2016-2019 "Styrket indsats for børn og unge som pårørende"
  15. Statusredegørelse 2016 i forbindelse med opfølgning på satspuljen 2015-2018
  16. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  17. Orientering om ombudsmandens undersøgelse af sag om selvmord i Retspsykiatrien Syddanmark
  18. Forslag til mødekalender for 2017
  19. Mødekalender 2016
  20. Eventuelt


  Sagsnr. 16/25802
  1. Temadrøftelse: Nedbringelse af tvang i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har i 2015 indgået en partnerskabsaftale med ministeriet om forebyggelse af tvang. På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har der været en positiv udvikling i forhold til reduktion af anvendelsen af tvang.

  Ledende overlæge Agnete Larsen deltager i mødet og redegør for den tvangsforebyggende indsats og de positive resultater, fordi udvalget har ønsket at blive orienteret om de tiltag, der har haft en positiv effekt på afdelingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i 2015 indgået en partnerskabsaftale med ministeriet om forebyggelse af tvang. Det nationale mål med Region Syddanmarks overordnede partnerskabsaftale er: ”Andelen af personer, som tvangsfikseres, skal være halveret ved udgangen 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres”. I Region Syddanmark er det besluttet, at målet skal nås ved udgangen af 2019. Der arbejdes ligeledes i Region Syddanmark med en målsætning om, at alle parametre skal reduceres med 50 % ved udgangen af 2019.

  Anvendelsen af tvang følges via fire udvalgte indikatorer:

  • Antallet af fikseringer
  • Antallet af fikseringer over 48 timer
  • Antallet af beroligende medicin givet under tvang
  • Antallet af patienter berørt af tvang

  På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har der været en positiv udvikling på samtlige fire udvalgte indikatorer.

  Ledende overlæge Agnete Larsen deltager i mødet og redegør for den tvangsforebyggende indsats og de positive resultater.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Ledende overlæge Agnete Larsen holdt oplæg om den tvangsforebyggende indsats på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og de positive resultater. Drøftedes, herunder udbredelse, uddannelse og rekruttering.

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/169
  2. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Dagsorden godkendt.


  Sagsnr. 16/169
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Administrationen orienterede om tilsynssag på bosted, rømninger samt om begæringer om aktindsigt.

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/18697
  4. Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionen og kommunerne skal hvert år indgå en fælles Udviklingsstrategi samt en Styringsaftale, der samlet set udgør en årlig Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den årlige Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisnings-område dækker de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi, der omhandler den faglige udvikling på det sociale område samt en Styringsaftale, der lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter og sikrer klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger af ydelser.

  Psykiatri- og Socialudvalget er på mødet den 14. juni 2016 orienteret om udkast til Rammeaftale 2017. Udkast til rammeaftalen er godkendt i Kommunekontaktrådet den 13. juni 2016, og det endelige aftaleudkast forelægges hermed til behandling og indstilling til regionsrådet. Rammeaftalen skal være godkendt af kommuner og region senest den 15. oktober 2016.

  Rammeaftalen er bygget op om følgende vision:

  Vi samarbejder om at skabe fleksible og gode løsninger til borgerne på det specialiserede socialområde blandt kommuner og region i Syddanmark. Vi inddrager borgerne og bygger indsatsen på borgernes egne ressourcer samt skaber i videst muligt omfang løsninger i borgerens nærmiljø.

  Der vil i det kommende år være fokus på: Effekt - metoder der virker, videndeling, tværsektorielt fokus, specialiseringen ud til borgerne, velfærdsteknologi og samarbejde med civilsamfundet.

  Der vil desuden i 2017 være særlig opmærksomhed på følgende indsatser:

  • Metoder i botilbud, hvor der via et kursusforløb for ledere og medarbejdere skal skabes et fundament for en mere vidensbaseret indsats.
  • Tværsektorielt kompetenceprojekt – Sammen om velfærd, der er et samarbejdsprojekt mellem regionen, kommuner og uddannelsesinstitutioner.
  • Videndeling om relevante temaer i form af workshops på tværs af kommuner og region.
  • Samarbejde mellem kommuner og region om indsatsen for spiseforstyrrede, herunder med henblik på at optimere samarbejde og sektorovergange og skabe en sammenhængende indsats for borgeren.
  • Styring af udgifterne, herunder med fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde eller som minimum fastholdes i forhold til 2016 i alle kommuner og i regionen.
  • Opfølgning på belægning på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark og sikring af effektiv drift af tilbuddene.

  Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag til dagsordenen, mens bilagene til rammeaftalen 2017 kan ses her: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=64

  Ændring af principper for finansiering af underskud ved lukning af et regionalt socialt tilbud

   

  I Styringsaftalen for 2017 indgår forslag til ændring af principperne for finansiering af underskud ved lukning af et regionalt tilbud. For regionale tilbud foreslås det, efter kommunalt ønske, at luknings-underskud op til 5 % af budgettet for den selvstændige økonomiske enhed, som tilbuddet er en del af, skal dækkes inden for samme center. Underskud over 5 % af budgettet for den selvstændige økonomiske enhed skal dækkes af Region Syddanmark ved at gennemføre besparelser på andre sociale centre, svarende til underskuddet over de 5 %. 

  De nuværende regler for dækning af underskud videreføres for kommunerne. Her gælder, at underskud ved lukning af en selvstændig økonomisk enhed, der overstiger 5 % af centrets samlede underskud, skal finansieres forholdsmæssigt mellem de kommuner, der har anvendt tilbuddet i to regnskabsår forud for det år, hvor beslutning om lukning træffes.

  Det foreslås desuden som noget nyt i Styringsaftalen, at hvis der helt ekstraordinært vurderes en mere hensigtsmæssig model for håndtering af over-/underskud mellem årene end gældende praksis, vil en sådan model skulle anbefales af Kommunekontaktrådet. Gældende regler er, at over-/underskud over 5 % skal indregnes i taksterne to år efter.

  De ændrede regler for håndtering af underskud i forslag til Rammeaftale 2017 afføder et behov for en ændring i bevillingsniveauet på det regionale socialområde, så der ikke som i dag er tale om selvstændige bevillingsområder for hvert enkelt socialt center. Psykiatri- og Socialudvalget er orienteret om dette på mødet den 14. juni 2016, og det behandles som en del af budgetprocessen for budget 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisnings-området i Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/27490
  5. Orientering om skærpede patientrettigheder
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet orienteres om de skærpede patientrettigheder, der træder i kraft den 1. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 1. oktober 2016 træder en ny lov om patientrettigheder i kraft, der giver patienter forbedrede rettigheder i forbindelse med både udredning og behandling. Lovændringen kan summeres op i følgende fire punkter: 

  • Patienterne får ret til at vælge hel eller delvis udredning på et af de private sygehuse, klinikker m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om behandling af patienter under det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 87, stk. 4. Det gælder, såfremt patientens bopælsregion ikke kan efterleve forpligtelsen til at færdigudrede patienten inden for 30 dage af kapacitetsmæssige årsager på egne sygehuse eller på et sygehus, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter.
  • Henviste patienter, som det ikke er fagligt muligt at udrede inden for fristen, og som oplever, at ventetid på en nødvendig undersøgelse forlænges ud over, hvad der er begrundet i faglige årsager, får ret til udvidet frit sygehusvalg.
  • Den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg efter henholdsvis 30 og 60 dages ventetid til behandling afskaffes, og i stedet får alle patienterne ret til udvidet frit sygehusvalg ved mere end 30 dages ventetid på sygehusbehandling.
  • Den eksisterende bemyndigelse til ministeren til at fastsætte nærmere regler om krav til indhold og udformning af informationsmateriale vedrørende udredning og behandling efter det udvidede fri sygehusvalg udvides.

  For så vidt angår de tre første punkter er de nye rettigheder af regionsrådet tidligere indført i psykiatrien i Region Syddanmark og kommer derfor ikke til at medføre væsentlige ændringer. Hvad angår det fjerde punkt kan ministeren fremover fastsætte regler om krav til indhold og udformning af informationsmateriale vedrørende udredning og behandling samt regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om udredning og behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/23133
  6. Orientering om konsekvenser af postforliget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en orientering om konsekvenserne af den nationale politiske aftale vedrørende befordringspligten på postområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i den politiske aftale om befordringspligten på postområdet afskaffes A-breve fra den 1. juli 2016. B-breve bliver samtidig standardbrev med en leveringstid på op til fem dage. I stedet for A-brevet indføres et Quickbrev med dag-til-dag levering. Dette brev kan ikke indleveres i en postkasse, men skal indleveres på et posthus eller postbutik.

  Region Syddanmark har en erhvervsaftale med PostDanmark/postnord, som først er opsagt med virkning fra 1. september. Indtil denne dato vil der fortsat kunne sendes A-post fra sygehuse og institutioner i Region Syddanmark.

  For borgere, der sender post til sygehusene, og for almen praksis, speciallægepraksis og tandlægepraksis er ændringerne trådt i kraft pr. 1. juli 2016.

  Ændringerne har en række afledte konsekvenser for posten i Region Syddanmark.

  Konsekvenser for borgerne

  Borgere, der sender biologisk materiale med post til sygehusene, vil i mange tilfælde skulle benytte sig af Quickbrev for at sikre prøvens holdbarhed og/eller for at undgå forsinkelser i patientforløbet.

  Dette betyder, at borgeren vil skulle aflevere brevet i en postbutik eller på et posthus og ikke vil kunne aflevere det i postkassen.

  Særligt for tarmkræftscreeningen er der foretaget en analyse af holdbarheden af screeningsprøverne, der viser, at prøverne i de fleste tilfælde fortsat vil kunne anvendes, selv om de har ligget i postkassen i fem dage. Det er derfor nationalt besluttet, at der ikke udsendes meddelelse til de borgere, som allerede har modtaget materialet. Den tværregionale arbejdsgruppe for tarmkræftscreening vil efterfølgende tage stilling til, om informationsmaterialet fremadrettet skal ændres, så borgeren opfordres til at aflevere prøven på posthuset.

  Der er udsendt pressemeddelelse og oprettet en side på regionens hjemmeside, der informerer borgerne om konsekvenserne af forliget for forsendelse af prøver til laboratorier mm. https://www.regionsyddanmark.dk/wm487540

   

  Konsekvenser for sygehusene, almen praksis, speciallægepraksis og tandlægepraksis mm.

  Postforliget får også en række konsekvenser for post, der udsendes fra sygehusene, bl.a. som konsekvens af stigende porto på visse forsendelsestyper. Sygehusenes logistikafdelinger arbejder i øjeblikket på at finde løsninger og ændre arbejdsgange med henblik på at undgå unødige forsinkelser i postudsendelsen og holde udgifterne nede.

  Prøver fra almen praksis til sygehusenes laboratorier afhentes i dag via en kørselsordning. Prøver fra speciallægepraksis og tandlægepraksis har hidtil været sendt med A-post. Det undersøges pt., om kørselsordningen kan udvides til også at omfatte prøver fra speciallægepraksis og tandlægepraksis. Ligeledes undersøges det, om der skal etableres en kørselsordning for prøver, der sendes mellem sygehusene i regionen eller til Statens Serum Institut.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/28214
  7. Orientering om § 141 planer vedrørende visitation af borgere til botilbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Af servicelovens § 140 fremgår, at opholdskommunen skal udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om visse foranstaltninger over for børn og unge efter serviceloven. Tilsvarende fremgår det af servicelovens § 141, stk. 2, at opholdskommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, blandt andet når der ydes hjælp til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Der er blevet foretaget en undersøgelse af, om ovenstående er overholdt for de borgere, der har ophold på Region Syddanmarks sociale centre.

  Undersøgelsen viser, at hovedparten af borgerne har en handleplan, udarbejdet af opholdskommunen eller en bestilling af indsatsen fra opholdskommunen, men at der for en gruppe borgere fortsat er udfordringer hermed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Af servicelovens § 140 fremgår, at opholdskommunen skal udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om visse foranstaltninger over for børn og unge efter serviceloven. Tilsvarende fremgår det af servicelovens § 141, stk. 2, at opholdskommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan blandt andet, når der ydes hjælp til voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Baggrunden for, at der er et krav om udarbejdelse af handleplan, er bl.a., at målet med indsatsen bliver klart, og at der sikres en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgeren.

  Handleplanen skal bl.a. indeholde:

  • Formålet med indsatsen
  • Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
  • Den forventede varighed af indsatsen
  • Andre særlige forhold vedr. boform, beskæftigelse, peronlig hjælp, behandling, hjælpemidler m. v.

  Udarbejdelse af handleplan er en myndighedsopgave, der skal udføres af opholdskommunen.

  Der er foretaget en undersøgelse af, hvorvidt opholdskommunerne har udarbejdet en handleplan for borgere med ophold på Region Syddanmarks sociale centre.

  Der må tages et vist forbehold for resultatet af undersøgelsen, idet ikke alle afdelinger har bidraget til undersøgelsen. Alligevel tegner der sig et billede af, at:

  • Mellem 6-7 ud af 10 borgere har fået udarbejdet en handleplan af opholdskommunen.
  • Af de resterende borgere, der ikke har fået udarbejdet en handleplan, er der for en dels vedkommende udarbejdet en ”bestilling” af indsatsen fra kommunens side. Bestillingen er typisk udtryk for, at kommunen har brugt voksenudredningsmetoden til at identificere borgerens behov for hjælpen. Bestillingen samler de relevante oplysninger om indsatsen og tydeliggør målsætningerne for borgerens indsats. Flere afdelinger har givet udtryk for, at en bestilling er et godt alternativ til en egentlig handleplan.
  • Der er en mindre gruppe borgere, der hverken har fået udarbejdet en handleplan eller en bestilling.
  • Der er en mindre gruppe borgere, der har fået udarbejdet en handleplan, men hvor handleplanen vurderes forældet.

  På baggrund af undersøgelsen konkluderes, at der fortsat er udfordringer med udarbejdelse af handleplaner eller tilsvarende materiale for en mindre gruppe af de borgere, der har ophold på Region Syddanmarks sociale centre.

  Centrene vil fortsat arbejde med at indgå i dialogen med borgernes opholdskommuner om udarbejdelse af sådant materiale.

  Resultatet af undersøgelsen vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder at administrationen også drøfter sagen i socialdirektørkredsen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/19280
  8. Benchmarking på sikrede institutioner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er i maj 2016 gennemført en benchmark-analyse af de sikrede institutioner for børn og unge, som beskriver de sikrede institutioner i forhold til økonomi, ressourceforbrug, indsatser og aktiviteter.  Benchmark-analysen viser en række forskelle mellem de sikrede institutioner og har givet anledning til beslutning om at arbejde videre med en række emner. Til emnerne hører kapacitetstilpasning, harmonisering af indsatser på nogle områder samt styrket fokus på bl.a. dokumentation af resultater og samarbejdet mellem de sikrede institutioner og kommunerne om gode ind- og udskrivningsforløb.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionerne har haft et ønske om at få et større indblik i indsatserne og økonomien på de sikrede institutioner med det formål at skabe gennemsigtighed og mulighed for fælles læring og udvikling på tværs af regionerne på dette område. Som en af indsatserne i regionernes Fælles Platform på socialområdet ”Effektivisering og benchmarking” er der derfor gennemført en benchmark-analyse af de sikrede institutioner for børn og unge. (”Fælles Platform” er et fælles strategisk afsæt på det specialiserede socialområde udarbejdet i 2014 i et samarbejde mellem de fem regioner). Analysen beskriver de sikrede institutioner i forhold til økonomi, ressourceforbrug, indsatser og aktiviteter. Benchmark-analysen er færdiggjort i maj 2016 og viser en række forskelle mellem institutionerne såvel i forhold til økonomiske nøgletal som i forhold til konkrete indsatser på de sikrede institutioner.

  Analysen er drøftet internt i regionerne samt med KL’s koordinationsforum for lands- og landsdels-dækkende tilbud, der også har efterspurgt større indblik i aktiviteterne på de sikrede institutioner. KL’s koordinationsforum udtrykker tilfredshed med det indblik, analysen giver i forhold til de sikrede institutioner og har desuden peget på en række emner, som man fra kommunal side anser for væsentlige for de sikrede institutioner at arbejde videre med. Regionerne er allerede i dialog om flere af disse, herunder bl.a.:

  •        Kapacitetstilpasning

  •        En højere grad af ensartethed i forbindelse med flere af indsatserne

  •        Dokumentation af resultater

  •        Økonomisk styring af undervisningsområdet

  •        Gode ind- og udskrivningsforløb

  Region Syddanmarks sikrede institution Egely indgår i analysen. Hvad angår kapacitetstilpasning til i højere grad at afspejle efterspørgslen efter pladser, så er Egely karakteriseret ved at have en generel høj belægning sammenlignet med flere andre sikrede institutioner. Der afholdes endvidere et årligt samarbejdsmøde mellem Region Syddanmarks socialområde og formandskabet for socialdirektørkredsen i Region Syddanmark med henblik på at drøfte aktuelle temaer omkring Egely, herunder samspillet med kommunerne i forhold til ind- og udskrivning af de unge.

  Rapporten i sin helhed kan ses på http://www.regioner.dk/media/3338/benchmarkanalyse-af-sikrede-institutioner-for-boern-og-unge.pdf

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 14/19280
  9. Orientering om konsekvenser af belægningssituationen på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forventes i 2016 en samlet underbelægning på hele socialområdet på 1,5 %, og der er generelt foretaget de nødvendige økonomiske tilpasninger. Dog er situationen på Center for Børn og Unge, afdeling Stjernen og Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs af en sådan karakter, at administrationen aktuelt overvejer justeringer i forhold til de aktuelle forhold og planer for disse afdelinger. 

  Der pågår derfor aktuelt en række drøftelser med beliggenhedskommunerne og Socialdirektørforum i Syddanmark om den fremtidige forventede efterspørgsel på pladserne på disse afdelinger. Hvis drøftelserne peger i retning af, at efterspørgslen fremadrettet ikke som minimum stabiliseres, kan det blive aktuelt henholdsvis at lukke Stjernen og annullere den planlagte ombygning af Bognæs.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved årets første økonomi- og aktivitetsrapportering forventes en samlet underbelægning på 1,5 % i forhold til måltallet for belægning. Der er generelt foretaget personalemæssige tilpasninger på de berørte enheder, så økonomien modsvarer den lavere aktivitet. Dog er en længerevarende lav belægning på Center for Børn og Unge, afdeling Stjernen i Odense af en sådan karakter, at der er markante udfordringer i forbindelse med at foretage tilstrækkelige langsigtede tilpasninger. Desuden forventes der at opstå store økonomiske udfordringer fremadrettet på Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs i forbindelse med det påtænkte erstatningsbyggeri.

  Status vedrørende afdeling Stjernen

  Som konsekvens af den fortsat lave belægning på Stjernen er der fra 1. juli 2016 lukket en af de fire afdelinger, hvorefter der nu udbydes 24 mod tidligere 32 pladser. For at sikre tilstrækkelig finansiering af basisomkostningerne forelægges der stigninger i basistaksterne på godt 20 % til godkendelse i Socialdirektørforum den 15. august 2016. Med denne tilpasning vil økonomien være i balance på kort sigt. På lidt længere sigt forventes der dog at opstå nye udfordringer, blandt andet fordi en del af de unge på Stjernen er eller snart bliver over 18 år. Der er på denne baggrund i juni 2016 indledt konkrete drøftelser med Odense Kommune, som ud over at være beliggenhedskommune også køber ca. 2/3 af pladserne på Stjernen. Drøftelserne vedrører, hvor meget og hvordan Odense Kommune fremadrettet påtænker at anvende Stjernen. Herudover opfordres Socialdirektørforum i Syddanmark i august 2016 til, at der fremadrettet forsøges indgået en tværkommunal aftale om et mere forpligtende samarbejde om anvendelsen af Stjernen.

  Resultatet af disse drøftelser vil foreligge i september 2016, hvorefter der kan træffes beslutning om fremtiden for Stjernen. Det kan blive aktuelt af lukke afdelingen, hvis der ikke viser sig tilstrækkelig opbakning til den fremtidige efterspørgsel. Udvalget orienteres på mødet om status på drøftelserne med Odense Kommune og Socialdirektørforum.      

  Status vedrørende afdeling Bognæs

  Erstatningsbyggeriet på Bognæs til 24-26 pladser er aktuelt i afslutningen af planlægningsfasen. Der er således indkommet tilbud på byggeriet, som desværre er en del dyrere end forudsat i budgettet, hvorfor der aktuelt arbejdes med alternative løsninger. Sammenholdt med, at den fremadrettede efterspørgsel på afdeling Bognæs og i Handicapcenter Nordøstfyn som helhed aktuelt forventes at være faldende, rejser det naturligt spørgsmålet om, hvorvidt det fortsat er hensigtsmæssigt at gennemføre ombygningen.

  Inden der eventuelt træffes beslutning om at annullere erstatningsbyggeriet, har administrationen primo august en drøftelse med Nordfyns Kommune, som er beliggenhedskommune for Bognæs, med henblik på at afdække deres fremtidige forventede efterspørgsel efter pladserne på Bognæs. Udvalget orienteres på mødet om status på og eventuelle konsekvenser af disse drøftelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 14/19280
  10. Forslag om ny institutionstype for mennesker med psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har den 29. april 2016 fremlagt et forslag om etablering af en ny type institution, målrettet en lille målgruppe, nemlig de mest ustabile borgere med en kombination af psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd. Forslaget skal ses i sammenhæng med den aktuelle dialog på landsplan om, hvordan der kan skabes en forbedret indsats imod vold på botilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De seneste år har der været flere tilfælde af drab på socialpsykiatriske døgntilbud. Det har foranlediget en dialog på tværs af kommuner, regioner, patientorganisationer, fagforeninger og politikere om, hvordan der kan skabes en bedre indsats over for denne særlige målgruppe af beboere, både af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø/sikkerhed og af hensyn til de berørte borgere.

  Danske Regioner har den 29. april 2016 fremlagt et forslag til oprettelse af en ny institutionstype for mennesker med psykisk sygdom i kombination med misbrug og udadreagerende adfærd.  Forslaget indebærer, at der oprettes en ny institutionstype til at håndtere udslusnings- og rehabiliteringsopgaven for de mest ustabile mennesker med psykisk sygdom samt komplekse og krævende behov (ca. 150-200 pladser på landsplan). Den nye institutionstype skal løse en særlig opgave - at håndtere og skabe sikre rammer for en meget ustabil og til tider farlig målgruppe – i kombination med en rehabiliterende tilgang. Målet er bl.a. bedre misbrugsbehandling, bedre medicin-compliance, færre retspsykiatriske patienter, mindre kriminalitet og øget sikkerhed.

  Danske Regioner foreslår, at hjemlen til den nye institution oprettes i Serviceloven, og at regionerne får ansvar for at oprette, drive og udvikle den nye institutionstype. Danske Regioner foreslår desuden, at den nye institutionstype finansieres ved en basisfinansiering, hvor regionerne modtager et øremærket statsligt bloktilskud, der suppleres med en kommunal takstbetaling.

  Danske Regioners forslag har været et tema i forbindelse med forhandlingerne om regionernes økonomi for 2017. I den endelige aftaletekst fremgår følgende:

  Forebyggelse af vold på botilbud

  Der er brug for en styrket indsats mod vold på botilbud. Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er enige om, at der er brug for en styrket voldsforebyggende indsats.

   

  Parterne er enige om i fælleskab at belyse tiltag med henblik på en forbedret indsats på området, herunder mulige nye tilbudsformer med en klar ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner. Det indebærer bl.a., at rammerne for at udøve tvang, af hensyn til retssikkerheden for ansatte og beboere, er entydige. Det indebærer også, at der skal være klarhed i ansvarsfordelingen i forhold til visitation og finansiering. Konkrete tiltag fremlægges inden udgangen af august.

   

  Regeringen vil i forlængelse heraf søge satspuljepartiernes tilslutning til konkrete indsatser målrettet forebyggelse af vold på botilbud i de kommende satspuljeforhandlinger.

   

  Der er i juni 2016 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de relevante ministerier, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, der skal afdække årsagerne til de nuværende udfordringer på området og på baggrund heraf belyse tiltag, der kan forbedre indsatsen på området. Der peges i kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde på, at det fx både kan være lovgivningsmæssige tiltag, bedre udnyttelse af eksisterende redskaber, vejledning samt bedre samarbejde mellem de relevante aktører, herunder mellem den regionale psykiatri og bostederne. Arbejdsgruppen forventes at fremlægge resultaterne af sit arbejde ultimo august 2016.

  Endelig kan det tilføjes, at der den 7. juni 2016 blev afholdt en fælles høring på Christiansborg, hvor problemstillingen med sikkerhed på botilbud blev belyst fra mange forskellige vinkler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder lovgivningsmæssige rammer, faglighed, kapacitet, visitation, finansiering, beslutningskompetencer og fysisk placering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9216
  11. Opfølgning på sygefravær og trivsel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om og opfølgning på sygefravær på psykiatriområdet og socialområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Opfølgning på sygefravær på Psykiatriområdet og Socialområdet

  Regionsrådet besluttede i oktober 2015, at Region Syddanmark fastholder ambitionen om at nå måltallet for sygefraværet på 4,1 pct. Samtidig fastholdes det skærpede ledelsesmæssige fokus på sygefraværsindsatsen også efter udgangen af 2015, hvor den oprindelige indsats Sygefravær & Trivsel 2015 havde sin afslutning.

   

  Socialområdet:

  Socialområdets årsresultat på sygefravær var på 6,0 pct., hvilket betyder, at socialområdet ikke opnåede måltallet på 5,7 pct. i 2015. Prognosen for årsresultat i 2016 ligger på 6,2 pct., hvilket indikerer, at Socialområdet ikke når måltallet for 2016 på 5,5 pct. I begyndelsen af 2016 besluttede Socialområdet sig for at skærpe deres målsætning, og måltallet blev derfor reduceret fra 5,7 pct. til 5,5 pct.

  Det samlede sygefravær for de sociale centre for januar-juni 2016 er 0,2 pct. lavere end tilsvarende periode 2015, hvilket primært er en effekt af et fald i det lange sygefravær.

  På centerniveau indikerer måltallene, at Autismecenteret opnår deres måltal i forhold til prognosen 2016, hvilket ikke er gældende for de øvrige centre. 

  Psykiatrien:

  Psykiatriens årsresultat på sygefravær var på 5,0 pct., hvilket betyder, at Psykiatrien ikke opnåede måltallet på 4,3 pct. i 2015. Prognosen for årsresultat i 2016 ligger på 4,6 pct., hvilket indikerer, at Psykiatrien samlet set ikke når måltallet for 2016 på 4,3 pct.

  Det samlede sygefravær for Psykiatrien for januar-juni 2016 er 0,2 pct. lavere end tilsvarende periode 2015, hvilket er en effekt af et fald i kort- og langsigtet sygefravær.

  Prognosen indikerer, at de psykiatriske afdelinger for børn og unge i henholdsvis Aabenraa og Esbjerg, Administration & Sygehusledelse, Psykiatrisk afdeling Odense samt Service opnår deres måltal i forhold til prognosen 2016, hvilket ikke er gældende for de øvrige psykiatriske afdelinger.

  Initiativer

  Arbejdet med sygefravær og trivsel er fortsat en konstant og løbende del af at bedrive ledelse. Det centrale fokus med systematisk opfølgning, rådgivning, sparring og vidensdeling fastholdes med henblik på forsat at mindske og fastholde et lavt sygefraværsniveau.

  Sygefravær- og trivselsarbejdet skal fortsat understøttes af lokale initiativer, samt med fokus på lokal ledelsesmæssig prioritering, forankring og opfølgning. Koncern HR vil fortsat understøtte lederne og enhederne i arbejdet med at styrke trivslen og nedbringe sygefraværet samtidig med, at der er fokus på kerneopgaven.

  Konkret understøtter regionen forskellige indsatser på tværs af regionen afhængig af den lokale kontekst. Følgende indsatser kan bl.a. nævnes:

  ·         Konkrete erfaringer: Publikation ”Mere MOST- mindre fravær”. MOST står for - Mening, Omsorg, Systematik, og Tydelighed. Ledere fra afdelinger med lavt sygefravær fortæller om deres erfaringer med sygefraværs- og trivselsindsatsen. Publikationen har til formålet at inspirere ledere til at arbejde med at opnå lavt fravær, mere trivsel og samtidig have fokus på kerneopgaven.

  ·         Videndeling: Dele erfaringer på tværs af regionen, så der eksempelvis kan læres af, hvad de bedste enheder og afdelinger gør for at nedbringe sygefraværet eksempelvis Region Syddanmarks arbejdsmiljøkonference den 22. september 2016, hvor der vil være mange oplæg og ca. 800 deltagere.

  ·         Forskellige lokale eller generelle regionale kursusaktiviteter: Kurser eller temadage for ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter f.eks. ”Spot den stressede medarbejder”, ”Den svære samtale”, ”TRIOen og det psykiske arbejdsmiljø”, ”Sygefravær: Italesættelse, kultur og trivsel”

  ·         Sektion om sygefravær på HR portal: Koncern HR har på HR portalen aktuelle sygefraværsnøgletal og en hel sektion med inspiration til både at håndtere og forebygge sygefravær. På siden er der desuden links til publikationer, e-kurser og videooplæg m.v.

  ·         Fokus på afdelingers kultur via lokale MED-udvalg: Pjecen ”Kom fraværet i forkøbet” bliver understøttet af supplerende MED-uddannelse.

  ·         Spil: Koncern HR har udviklet forskellige spil f.eks. ”Sæt kerneopgaven i spil”. Spillet kan spilles blandt forskellige grupper af medarbejdere og ledere og er en alternativ måde til at blive mere fokuseret på, hvad der er kerenopgaven, og hvordan konkrete dilemmaer kan håndteres. Sygefravær og trivsel er et af spillets temaer.

  Psykiatrien og Socialområdet har den seneste årstid skærpet opmærksomheden på arbejdet med sygefravær. Eksempler på konkrete initiativer i Psykiatrien og på Socialområdet er:

  • Den ledelsesmæssige opfølgning er generelt skærpet. Det er både med henblik på at styrke den lokale ledelsesopfølgning og med henblik på at styrke arbejdet med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø henholdsvis ledelsesopfølgning i de lokale medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU).

  ·         På både Socialområdet og i Psykiatrien er der igangsat særlige ledelseskurser for ledere, der har udfordringer med afdelingens sygefravær eller ønsker at blive endnu bedre til at skabe mere trivsel. På kurserne vil der blive lagt vægt på at drøfte konkrete udfordringer, og der opfordres til at dele erfaringer med lederkollegaer og overordnede ledere i deres centre og afdelinger.

  • Der er i forbindelse med opfølgning på MTU fortsat øget fokus på afdelingernes og centrenes sygefraværstal set i forhold til arbejdsmiljøet generelt. Særligt er der fokus på at blive bedre til at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø og fokus på arbejdet med at være afklaret på, hvad der er den fælles kerneopgave.
  • Der arbejdes ud over de særlige ledelseskurser løbende med initiativer vedrørende målrettede uddannelsestilbud for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i begge områder.

  Administrerende sygehusdirektør Charlotte Josefsen og driftsdirektør Christian Schacht-Magnussen vil på mødet give en orientering om de igangsatte og planlagte initiativer i forhold til nedbringelse af sygefravær.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder fokus på trivsel og opmærksomhed på forskelle i belastningsgraden i forskellige funktioner.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/22797
  12. Status på Psykiatrisygehusets anvendelse af tvang
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatri- og Socialudvalget orienteres om status på sygehusets arbejde med at reducere anvendelsen af tvang. Den vedlagte oversigt viser anvendelse af tvang i sygehusets afdelinger i første halvår af 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i opfølgningen på Psykiatrisygehusets arbejde med at forebygge anvendelse af tvang, ønsker Psykiatri- og Socialudvalget løbende en oversigt over afdelingernes anvendelse af tvang. 

  Psykiatrisygehuset følger udviklingen af anvendelsen af tvang måned for måned via de fire udvalgte indikatorer:

  • Antallet af fikseringer
  • Antallet af fikseringer over 48 timer
  • Antallet af beroligende medicin under tvang
  • Antallet af personer berørt af tvang.

  Alle afdelinger arbejder målrettet med nedbringelsen, og det har betydet, at der i Region Syddanmark er sket et markant fald i antallet af langvarige fikseringer (over 48 timer) samt et fald i antallet af fikseringer generelt. Afdelingernes resultater fra 1. halvår 2016, baseret på sygehusets egne opgørelser, fremgår af bilaget.

  I forhold til udviklingen i antallet af fikseringer, så er fem ud af de ni kliniske afdelinger i mål med delmålet for 2016. På samtlige afdelinger, på nær én, ses en positiv udvikling i de langvarige fikseringer. Det modsatte billede ses for udviklingen af beroligende medicin under tvang samt antallet af patienter berørt af tvang, hvor langt de fleste afdelinger i 1. halvår 2016 har haft en negativ udvikling. Der arbejdes intensivt i Psykiatrisygehuset på at bremse den negative udvikling i forhold til beroligende medicin under tvang.

  Sygehuset har blandt andet oprettet et forum på tværs af afdelingerne for de lægefaglige specialer i anvendelse af psykiatriloven samt etableret et læringspanel, som aktiveres, hvis en patient har fået beroligende medicin under tvang 10 gange, inden for kort tid.

  De nationale tal for 1. halvår 2016 forventes offentliggjort den 17. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder indlæggelsestider og eventuel adskillelse i opgørelsen mellem almenpsykiatri og retspsykiatri i Middelfart.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/21850
  13. Status for udredningsretten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatri- og Socialudvalget orienteres om status på implementering af 30 dages udredningsret. Orienteringen vedrører opgørelse af tal fra monitorering af afslutning på udredning for 1. halvår 2016. Tal for 1. kvartal blev offentliggjort på www.esundhed.dk den 10. juni 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatri- og Socialudvalget besluttede den 19. januar 2016 at følge udredningsretten kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af data for afslutning af udredning på www.esundhed.dk

  Den 10. juni 2016 blev data for afslutning af udredning for 1. kvartal 2016 offentliggjort. Materiale vedrørende offentliggørelsen blev fremsendt til udvalget den 15. juni 2016. I denne status er derfor medtaget data for 2. kvartal 2016, som offentliggøres den 16. september 2016. Denne status vedrører dermed hele 1. halvår 2016 baseret på sygehusets egne opgørelser.

  Akkumuleret opgørelse for 1. halvår 2016 samt opgørelse fordelt på måneder for 1. halvår 2016 er vedlagt i bilag.

  I foråret 2016 er der arbejdet med at gennemgå arbejdsgange og registreringspraksis i forhold til udredningsretten, behandlingsretten og brug af pakkeforløb i sygehusets afdelinger. Det overordnede indtryk efter ovenstående proces er, at de vanskeligheder, der har været i forhold til korrekt registrering, er løst.

  Data fra monitoreringen af udredningsretten viser således også en fremgang i forhold til målopfyldelse. I 1. halvår 2016 blev 78 % af patienterne i voksenpsykiatrien og 84 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredt inden for 30 dage. Der ses særligt en fremgang i juni måned, hvor 87 % af patienterne i voksenpsykiatrien og 89 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien blev udredt inden for 30 dage.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/23124
  14. Satspuljen 2016-2019 "Styrket indsats for børn og unge som pårørende"
  fold dette punkt ind Resume
   

  I april 2016 ansøgte Region Syddanmark og Aabenraa Kommune i fællesskab om 2.637.889 kr. fra satspuljen ”Styrket indsats for børn og unge som pårørende”. Sundhedsstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt, at den indsendte projektansøgning ikke får bevilget støtte fra puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 9 mio. kr. til satspuljen ”Styrket indsats for børn og unge som pårørende” til udviklingsprojekter, der styrker indsatsen i regioner, kommuner og civilsamfund i forhold til målgruppen børn og unge i alderen 5-18 år.


  Formålet med puljen er at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet eller den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes alvorlige sygdomsforløb. Der blev lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra puljen, bygger videre på allerede eksisterende erfaringer og initiativer fra lignende projekter med børn og unge som pårørende. 

  Psykiatri- og Socialudvalget godkendte den 17. maj 2016 en ansøgning til puljen, hvor Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og Aabenraa Kommune i fællesskab søgte om 2.637.889 kr. til opstart af projekt ”Styrket indsats for børn og unge pårørende til borgere med psykiske lidelser i Aabenraa Kommune”. PsykInfo skulle desuden indgå som part i projektet.

  Sundhedsstyrelsen har den 5. juli 2016 meddelt, at projektet ikke får bevilget støtte fra puljen.

  I alt har 23 projekter søgt om midler, og det samlede ansøgte beløb var 55 mio. kr. Sundhedsstyrelsen har derfor været nødsaget til at fravælge en del ansøgninger, således er fem projekter udvalgt på landsplan. De udvalgte projekter offentliggøres til september af Sundhedsstyrelsen, jf. vedlagte svar på ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/27425
  15. Statusredegørelse 2016 i forbindelse med opfølgning på satspuljen 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet om, at regionerne enkeltvist redegør for anvendelsen af satspuljemidlerne 2015-2018. Region Syddanmarks redegørelse for 2016 foreligger til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den ekstraordinære satspuljeaftale på psykiatriområdet for 2015-2018 afsatte 2,2 mia. kr. over 4 år til den regionale psykiatri, hvoraf 1,1 mia. kr. overføres til regionerne som permanente midler. Midlerne blev ikke udmøntet via puljer som tidligere, men i stedet givet til mere kapacitet af høj kvalitet samt flere og bedre kompetencer. Det fremgår af satspuljeaftaleteksten, at der vil ske en årlig opfølgning på aftalens målsætninger.

  Sundheds- og Ældreministeriet har i den forbindelse anmodet om, at regionerne enkeltvist redegør for den konkrete anvendelse af midlerne samt giver en årlig status for realisering af de konkrete indsatser, der følger af aftalen.

  Derudover følges der i redegørelsen op på udviklingen i antallet af sengepladser i psykiatrien som en del af satspuljeaftalen for 2016-2019. I aftalen blev midler til flere sengepladser i psykiatrien permanentgjort. Disse opgørelser vil fremadrettet være inkluderet i regionernes opfølgning på satspuljeaftalen 2015-2018.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet den årlige redegørelse for opfølgning på satspuljen 2015-2018. Redegørelsen er vedlagt som bilag sammen med status på implementering af patient- og pårørendepolitikken, som ligeledes skal fremsendes til ministeriet. Der er deadline for indsendelse af statusredegørelsen den 24. august 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/169
  16. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den første samlede prognose for anlægsregnskaberne for Middelfart, Esbjerg og Aabenraa byggerierne forventes at foreligge medio august. Prognosen vil blive gennemgået på mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Byggeprojekterne i Middelfart (indflytning juni 2014), Esbjerg (indflytning november 2015) og i Aabenraa (indflytning september 2015) er nu så afsluttet byggerimæssigt og regnskabsmæssigt ved at være så langt, at det er muligt at lave en samlet prognose for disse tre byggerier.

  Dog er der fortsat en række uafklarede forhold vedrørende Aabenraa projektet om de igangværende og kommende voldgiftssager.   

  Arbejdet med prognosen forventes færdig lige op til mødet og vil blive forelagt og gennemgået på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Administrationen orienterede om forventet regnskabsprognose for anlægsprojekter i Middelfart, Esbjerg og Aabenraa, der samlet set er i balance.

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/15718
  17. Orientering om ombudsmandens undersøgelse af sag om selvmord i Retspsykiatrien Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af en indlagt patients selvmord i retspsykiatrien i januar 2016 har Folketingets ombudsmand gennemgået forløbet og har sendt sin udtalelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af en indlagt patients selvmord i retspsykiatrien i januar 2016 henvendte Folketingets ombudsmand sig med henblik på oplysninger og materiale om forløbet samt konklusion på regionens årsagsanalyse. Folketingets ombudsmand har medio juli 2016 afsluttet gennemgangen af selvmordet.

  Formålet med ombudsmandens gennemgang er at bidrage til at sikre borgernes sikkerhed, når de befinder sig i myndighedernes varetægt. Ved gennemgangen vurderes det, om afdelingen/regionen har handlet i strid med gældende ret eller gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser. Ombudsmanden ser på, om den forebyggende indsats har været tilstrækkelig, om der er handlet hurtigt og adækvat samt på, hvordan der er fulgt op på hændelsen, og om der er gennemført en tilstrækkelig undersøgelse af hændelsen.

  Ombudsmanden finder ikke grundlag for at udtale kritik af afdelingens personales handlinger forud for selvmordet. Ombudsmanden finder heller ikke grundlag for at udtale kritik af afdelingens eller regionens reaktioner umiddelbart efter selvmordet. Dog er ombudsmanden enig med regionen i, at den ændrede vurdering af den pågældendes selvmordsrisiko og det deraf følgende ændrede observationsniveau burde have fremgået af patientjournalen.

  Som opfølgning på hændelsen har Psykiatrisygehuset iværksat en række tiltag:

  ·         Sygehusets retningslinjer for observations- og interventionsniveauer er under revision og indsendes til ombudsmanden, når de foreligger.

  ·         Sygehusets kvalitetsorganisation er orienteret om hændelsen og de læringspunkter, som efterfølgende er uddraget af analysen. Øvrige relevante retningslinjer og procedurer tilpasses på denne baggrund, ligesom der planlægges opfølgning ved audit ultimo 2016.

  ·         Afdelingen har på baggrund af hændelsen iværksat relevante tiltag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/169
  18. Forslag til mødekalender for 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til mødekalender for 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til mødekalender for 2017 fremlægges til godkendelse:

  24. januar 2017, kl. 14-16

  28. marts 2017, kl. 14-16

  25. april 2017, kl. 14-16

  6. juni 2017, kl. 14-16

  29. august 2017, kl. 14-16

  26. september 2017, kl. 14-16

  24. oktober 2017, kl. 13-15 (fællesmøde med Sundhedsudvalget)

  28. november 2017, kl. 14-16

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Mødekalender godkendt.

  Det undersøges, om nogle af møderne i andet halvår kan flyttes til kl. 13-15. Det undersøges, om der kan være et ekstra møde i foråret.


  Sagsnr. 16/169
  19. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender 2016:

  Torsdag den 22. september 2016, kl. 09.30-11.30 (fællesmøde med Innovationsudvalget vedrørende projektforslag for Nyt OUH)

  Tirsdag den 4. oktober 2016, kl. 13.00-15.00

  Fredag den 4. november 2016, kl. 14.00-16.00

  Fredag den 2. december 2016, kl. 14.00-16.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Der indsættes et ekstra fællesmøde med Innovationsudvalget den 7. oktober 2016, kl. 11.00-13.00. Det blev på mødet bemærket, at det principielt er uhensigtsmæssigt at lægge møderne formiddagen.

  Mødekalender godkendt.


  Sagsnr. 16/169
  20. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 23-08-2016
   

  Der var ønske om at undersøge mulighederne for indsats for hjertepatienter med psykiske problemer og generelt bedre sammenhæng med somatikken om psykiske belastninger ved indgribende operationer o.lign. Sættes på dagsordenen til et kommende møde.

  Der var ønske om at få en orientering om sammenlægningen mellem Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og Aabenraa ved næste møde.

   


  Siden er sidst opdateret 25-08-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |