Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 25. august 2016

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 25. august 2016

Mødedato
25-08-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Mette Bossen Linnet, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Råstoffer til diger ved Vadehavet - Nedsættelse af følgegrupper til planlægningsarbejdet
  2. Godkendelse af VVM redegørelsen for råstofindvinding i Sdr. Nærå, Fåborg Midtfyns Kommune, for Nymølle Stenindustri A/S
  3. Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Bedsted Lø Grusværker
  4. Orientering om høring af forslag til Råstofplan 2016
  5. Orientering om meddelte tilladelser og afslag efter råstoflovens § 7
  6. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens §52
  7. Orientering om afslutning af OM-ordningen (Oliebranchens Miljøpulje)
  8. Orientering om aktuelle sager
  9. Mødeplan 2017
  10. Eventuelt
  11. Næste møde


  Sagsnr. 16/24571
  1. Råstoffer til diger ved Vadehavet - Nedsættelse af følgegrupper til planlægningsarbejdet
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdet med et råstofplantillæg for klæg til vedligehold og forstærkning af Vadehavets diger er omfangsrigt og komplekst. For at sikre samarbejde, synlighed og gennemsigtighed i processen og forankring af resultatet hos slutbrugerne, foreslår administrationen at der etableres en politisk og en teknisk følgegruppe. Gennem grupperne får interessenter mulighed for at følge og bidrage til planlægningsarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen for 2016 har forligspartierne ønsket at fremrykke den igangværende planlægning for klæg til vedligehold af Vadehavsområdets diger mest muligt. Endvidere er ønsket en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede myndigheder og interessenter.

  Prioriteringen af en planlægning for klæg er indarbejdet i strategien i forslag til Råstofplan 2016, hvor regionsrådet tilkendegiver, at Region Syddanmark i samarbejde med de berørte myndigheder og digelag vil arbejde for at sikre, at der er mulighed for at indvinde klæg tæt på de diger hvor klægen skal bruges.

  I forslag til råstofplan 2016 peges på en række indsatsområder for at udmønte strategierne, herunder at Regionsrådet ønsker at gennemføre en planlægning for klæg til Vadehavsområdets diger. Endvidere ønskes en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede myndigheder og interessenter.

  Miljø og Råstoffer har de seneste måneder arbejdet på at systematisere eksisterende viden om klæg og har sideløbende analyseret planlægningsopgaven for et tillæg om klæg til vedligehold og forstærkning af Vadehavets diger. Der er taget udgangspunkt i at der ønskes en robust planlægning, der kan sikre at der er klæg til de kommende mange års forstærkning og vedligehold af diger. Samtidig ønskes et tillæg der giver den smidigst mulige sagsbehandling af efterfølgende tilladelser. I analysen er afdækket en række delprojekter og komplekse sammenhænge mellem disse (illustreret på bilag 1). Opgavens omfang og kompleksitet gør, at det må forventes at gennemførelsen strækker sig over en periode på flere år.

  På mødet orienteres yderligere om opgavens indhold.

  En af forudsætningerne for at tillægget bliver robust, er at det forankres og ses som nyttigt hos slutbrugerne, som primært er digelag og vadehavskommuner. Samtidige er der en lang række interessenter med forskellig indgangsvinkel til klæggravning, fx Naturstyrelsen, DOF, Naturpark Vadehavet, Kystdirektoratet m.fl. For at facilitere lokal forankring og en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede myndigheder og interessenter, foreslås at der oprettes følgegrupper til planlægningsarbejdet. Udover at styrke dialog og samarbejde vil følgegrupperne også være med til at sikre synlighed og gennemsigtighed i processen.

  Det foreslås, at der nedsættes en rådgivende, politisk følgegruppe med det formål at indgå i dialog om de overordnede hensyn, rammer og strategiske mål. Parallelt hertil foreslås en rådgivende, teknisk følgegruppe der bl.a. kan bidrage med viden og synspunkter, der gør at man i praksis kan få hensyn som naturbeskyttelse, turisme og digesikkerhed til at gå op i en højere enhed. Det forventes at følgegrupperne vil få behov for at mødes 1-2 gange årligt for at få en løbende status og drøfte fremdrift og det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen om opgavens indhold tages til efterretning.

  At formandskabet og administrationen inviterer relevante parter til at deltage i en rådgivende politisk følgegruppe og i en rådgivende, teknisk følgegruppe.

  At udvalgets repræsentation i den rådgivende, politiske følgegruppe besluttes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Udvalget tog orienteringen om opgavens indhold til efterretning.

  Udvalget godkendte, 

  ·         At formandskabet, udvalgets medlemmer i den politiske følgegruppe og administrationen inviterer relevante parter til at deltage i en rådgivende politisk følgegruppe og i en rådgivende, teknisk følgegruppe.

  ·         At Mette Bossen Linnet og Peter Christensen udpeges som udvalgets repræsentanter i den rådgivende, politiske følgegruppe.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/42268
  2. Godkendelse af VVM redegørelsen for råstofindvinding i Sdr. Nærå, Fåborg Midtfyns Kommune, for Nymølle Stenindustri A/S
  fold dette punkt ind Resume

  Nymølle Stenindustri A/S har søgt om udvidelse af Sdr. Nærå Grusgrav til i alt 45 ha fordelt på et område nord for og et område vest for den eksisterende grusgrav. Da indvindingsarealet herefter overstiger 25 hektar, er projektet VVM pligtigt.

  En tilladelse til råstofindvinding for et VVM-pligtigt anlæg kan tidligst meddeles, når der er gennemført en VVM-procedure for det pågældende anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i VVM bekendtgørelsen.

  De væsentligste påvirkninger er identificeret til at være trafik, støj og støv. Påvirkningerne er af en sådan art, at de vil kunne imødegås ved specifikke vilkår i den råstoftilladelse, der efterfølgende kan meddeles med baggrund i VVM-redegørelsen.

  VVM-redegørelsen har været udsendt i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016.

  Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

  Det indstilles, at VVM-redegørelsen godkendes som grundlag for meddelelse af råstoftilladelse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Syddanmark om udvidelse af en eksisterende råstofgrav på 25 ha, med yderligere 15 hektar – i alt 45 ha (projektområde), jf. bilag 1. Råstofgraven som kaldes Sdr. Nærå Grusgrav er beliggende på Ibjergvej 7, 5792 Årslev, 5 km sydøst for Odense i Fåborg Midtfyn Kommune.

  Der er ansøgt om at indvinde 200.000 m3 råstoffer pr. år, heraf ca. halvdelen under grundvandsspejlet, hvilket svarer til den indvindingsmængde som indvindes i dag. Udvidelsen af graven vil dermed ikke forøge den årlige indvundne mængde, men alene forlænge den periode, hvor der indvindes råstoffer. På baggrund af den nuværende afsætning forventes indvindingen afsluttet i Sdr. Nærå Grusgrav i ca. år 2027.

  Projektområdet udgør en del af et graveområde, som blev udpeget i Region Syddanmarks Råstofplan 2008 og er videreført i Råstofplan 2012. Der har været indvundet råstof på arealet siden 2005.

  I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet vedlagte VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens krav. VVM-redegørelsen beskriver og vurderer det påtænkte projekts væsentligste indvirkninger på miljøet, både direkte og indirekte.

  I VVM redegørelsen er der redegjort for, at den etablerede vejadgang til Ibjergvej fortsat vil blive belastet med ca. 75 lastbiler pr dag, dvs. at udvidelsen af Sdr. Nærå Grusgrav ikke vil medføre mere trafik i området.

  Under etablering af nye graveetaper vil støjen ved de nærmeste naboer ligge over grænseværdien. Der kan gives dispensation for støjgrænsen for perioder af 14 dage til opbygning af støjvolde ud for de enkelte naboejendomme. Efter etablering af støjvolde vil støjen fra de øvrige aktiviteter under drift af råstofgraven ved de nærmeste naboer ligge lavere end den vejledende støjgrænse.

  Der er vurderet flere andre miljøpåvirkninger i VVM-redegørelsen, bla. lys, emissioner, luft og støv, vibrationer, grundvand, plante- og dyreliv, jord, diger, friluftsliv, landskab og visuelle forhold, affald, kultur, overfladevand samt miljøafledte socioøkonomiske effekter. Der er ikke fundet væsentlige påvirkninger fra disse.

  Projektarealet vil løbende blive efterbehandlet, til natur og rekreativt område i samråd med Tarup-Davinde I/S der skal overtage arealerne efter endt indvinding. Der er givet en dispensation til tilførsel af ren jord gældende frem til 2017.

  På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer administrationen, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen.  Samlet set vurderer forvaltningen, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse indenfor rammerne i råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Udvalget for Miljø, Jordforurening og Råstoffer besluttede på mødet den 28. april 2016 at sende VVM-redegørelsen i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016, jf. Regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer.  

  Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at godkende VVM redegørelsen for Sdr. Nærå Grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/36667
  3. Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Bedsted Lø Grusværker
  fold dette punkt ind Resume

  Bedsted Lø Grusværker ApS har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Mjøls grusgrav, som ligger sydvest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 121 ha, hvoraf de 97 ha ønskes anvendt til råstofindvinding indenfor en kortere tidshorisont. De resterende 24 ha indgår i de overordnede rammer for VVM-redegørelsen, men arealerne vil ikke blive omfattet af den efterfølgende råstoftilladelse.

  Da indvindingsarealet overstiger 25 ha er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18 som siger, at råstofindvinding fra åbne brud, hvis areal er over 25 ha, er VVM-pligtigt.

  De væsentligste påvirkninger er identificeret til at være trafik og støj. Påvirkningerne er af en sådan art, at de vil kunne imødegås ved specifikke vilkår i den råstoftilladelse, der efterfølgende kan meddeles med baggrund i VVM-redegørelsen.

  VVM-redegørelsen har været udsendt i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016.

  Der er indkommet 3 høringssvar i perioden.

  Det indstilles, at VVM-redegørelsen godkendes som grundlag for meddelelse af råstoftilladelse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Bedsted Lø Grusværker ApS har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Mjøls grusgrav ved Stenagervej og Arnhøjvej, umiddelbart sydvest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Bedsted Lø Grusværker ApS har via deres rådgiver Niras udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse omfatter et samlet areal på 121 ha, hvoraf der indenfor en kortere årrække vil blive foretaget råstofindvinding på 97 ha. De resterende 24 ha er reserveret til senere råstofindvinding. Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde på i alt 300.000 m3 sand, grus og sten. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet. De færdigbearbejdede råstofprodukter anvendes primært til beton- og vejformål i det syd- og sønderjyske område samt i det nordlige Tyskland.

  I VVM-redegørelsen er der estimeret en trafikbelastning på ca. 80 lastbiler fra råstofgraven pr. dag. Trafikbelastningen omfatter både kørsel med råstoffer og afledt lastbiltrafik, som f.eks. levering af brændstof og varer mm. Lastbiltrafikken med råstoffer vil hovedsageligt blive afviklet via Stenagervej og Ringvej i Rødekro.

  I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne. Der er ikke tilladelse til at fylde gravesøerne op med jord, så søerne efterbehandles med flade brinker uden brug af muld. Dermed skabes rammerne for en god biodiversitet i og omkring søerne. På nogle af arealerne er fredsskovpligten midlertidig ophævet, hvilket betyder, at arealerne efterfølgende skal tilplantes med skov, når råstofindvindingen er afsluttet. 

  Det ansøgte område ligger inden for graveområderne i Region Syddanmarks Råstofplan 2012. Områderne er således reserveret til indvinding af råstoffer, og anden fysisk planlægning indenfor områderne må ikke hindre en efterfølgende udnyttelse af råstofferne.

  På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer administrationen, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. Den udførte støjkortlægning viser dog nogle overskridelser af de vejledende støjgrænser. I råstoftilladelsen vil der blive stillet vilkår, som sikrer at virksomheden kan overholde støjgrænserne. Samlet set vurderer administrationen, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse indenfor rammerne i råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Udvalget for Miljø, Jordforurening og Råstoffer besluttede på mødet den 28. april 2016 at sende VVM-redegørelsen i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2016, jf. Regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer

  Høringssvar

  Der er indkommet tre høringssvar i høringsperioden.

   

  Høringssvar nr. 1

  Bedsted Lø Grusværker ApS (ansøger) har indsendt en redegørelse som argumenterer for, at råstoftilladelsen skal være på 20 år i stedet for normalt 10 år. Ansøger mener, at der er tale om en større arealreservation, og at investeringerne kræver en længere afskrivningshorisont end 10 år.

  Det er administrationens vurdering, at der kun i helt særlige tilfælde kan meddeles tilladelser for mere end 10 år ad gangen. Det kan f.eks. være, hvor der er tale om særlige råstoffer med tilhørende investeringer i industrianlæg til forarbejdning af råstofferne. I det konkrete tilfælde kan indvinding af sand, grus og sten ikke betegnes som et særligt råstof. Samtidig vurderes det, at de indkøbte maskiner kan bruges til indvinding af sand, grus og sten i andre råstofgrave. Der er således ikke tale om investeringer som alene er tilknyttet ansøgers indvindingsområde. På den baggrund fastholdes råstoftilladelsens længde på 10 år. 

  Høringssvar nr. 2

  Borgeren bor på Hellevadvej, Rødekro ca. 700 meter nord/nordøst for Mjøls Grusgrav. ”Borgeren føler sig generet af støj fra maskiner og læsning af sten, samt af lys fra en stor lampe i grusgraven. Borgeren ønsker at Regionen får stoppet indvindingen omkring Rødekro med alle de gener der følger med”.

  Det er administrationens vurdering, at med en afstand på 700 meter mellem indvindingen og borgerens ejendom, vil alle vilkår omkring gener fra driften være overholdt. Samtidig fastholdes de nuværende graveområder omkring Rødekro, idet der er tale om gode råstofressourcer.

  Høringssvar nr. 3

  Borgeren bor på Mjølsvej, Rødekro ca. 400 meter nord for Mjøls Grusgrav. ”Borgeren synes der bliver gravet for mange steder omkring Rødekro, og borgeren er blevet vækket kl. 05, men vi kan intet stille op, da der vist er tilladelse til at larme døgnet rundt. Derudover vil Rødeåen blive påvirket af indvindingen”.

  Det ansøgte område ligger inden for graveområderne i Region Syddanmarks Råstofplan 2012. Områderne er således reserveret til indvinding af råstoffer, og anden fysisk planlægning indenfor områderne må ikke hindre en efterfølgende udnyttelse af råstofferne.

  Der er ikke tilladelse til at påbegynde arbejde kl. 05 om morgenen, og ansøger kan ikke genkende billedet af, at arbejdet har været i gang på dette tidspunkt. I VVM redegørelsen er påvirkning af Rødeåen vurderet til at være begrænset i forhold til den naturlige årstidsvariation i grundvandsstanden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at godkende VVM-redegørelsen for Mjøls Grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/13883
  4. Orientering om høring af forslag til Råstofplan 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til Råstofplan 2016 har været i offentlig høring og partshøring i perioden 3. maj til 8. juli 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog på mødet den 25. april 2016 at udsende forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring. Forslaget til råstofplan blev sendt i offentlig høring den 3. maj 2016. Høringsfristen var den 8. juli 2016. Samtidig med den offentlige høring har forslaget til råstofplanen været i partshøring hos ejere af boliger tæt på nye graveområder samt ejere af grunde i området. Ca. 1100 parter har fået brev om høringen. Desuden er andre myndigheder og interesseorganisationer gjort bekendt med høringen.

  Af høringshjemmesiden og af de breve der er udsendt til parter, fremgår at ”Region Syddanmark ønsker åbenhed og dialog med borgere og virksomheder. Hvis I er en gruppe borgere eller lignende der ønsker at diskutere dele af råstofplanen med politikere og administrationen, deltager vi gerne i et lokalt debatmøde i høringsperioden”.

  Tre borgergrupper har arrangeret debatmøder ved henholdsvis Viuf og Møsvrå i Kolding Kommune og ved Fangel i Odense Kommune. Ved møderne deltog formandskabet samt repræsentanter fra administrationen og fra de berørte kommuner. Ved mødet i Viuf og Fangel deltog desuden medlemmer af udvalget og regionsrådet

  Miljø og Råstoffer har i høringsperioden modtaget 79 henvendelser med spørgsmål til høringen eller til forslaget til råstofplan 2016.

  Ved høringens afslutning har regionen modtaget 168 høringssvar. 53 af de indkomne høringssvar omhandler de to foreslåede graveområder ved Viuf. Desuden har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning gjort indsigelse mod udlæg af konkrete graveområder. Høringssvarene er løbende blevet offentliggjort via regionens hjemmeside (https://rsyd.dk/wm484576).

  I løbet af sensommeren vil Miljø og Råstoffer gennemgå de indkomne høringssvar. Hvis der i høringssvarene er nye, faktuelle oplysninger om konkrete områder, vil de blive tilføjet miljørapporterne, hvis de kan have betydning for den samlede vurdering. Administrationen vil desuden udarbejde et hvidbogsnotat med resuméer af de indkomne høringssvar og forslag til regionsrådets bemærkninger til disse.

  Hvidbogsnotatet vil blive fremlagt til politisk behandling sammen med vedtagelse af det eventuelt justerede forslag til Råstofplan 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 14/21900
  5. Orientering om meddelte tilladelser og afslag efter råstoflovens § 7
  fold dette punkt ind Resume

  Der er siden 1. januar 2016 meddelt 13 tilladelser og 1 afslag vedrørende råstofgravning i henhold til råstoflovens § 7.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 25. august 2014 er koncerndirektøren bemyndiget til at meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7. Udvalget orienteres om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding på næste møde efter, at sagen er afsluttet.

  Der er siden 1. januar 2016 meddelt 13 tilladelser og 1 afslag vedrørende råstofgravning i henhold til råstoflovens § 7:

  Vejle Kommune

  1.       Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 2v Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune (Tidl. Vandel Flyveplads). Tilladelsen er meddelt til Eigil Jensen A/S, Billund. Der graves allerede på arealet, da der tidligere er givet en tilladelse med udløbsdato 1. juli 2016. Denne er blevet afløst af den nye tilladelse, der udløber 1. juli 2026. Der må årligt indvindes 600.000 m3 råstoffer.  Der efterbehandles til landbrug.

  2.       Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev i Vejle Kommune. Tilladelsen er meddelt til DK Råstof ApS. Tilladelsen udløber 1. maj 2019. Der efterbehandles i henhold til Vejle Kommunes ”Helhedsplan Jerlev Råstofgraveområde”. Der må årligt indvindes 300.000 m3 råstoffer.

   

  Billund Kommune

  3.       Der er givet tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 5 x Kirkeby by, Sdr. Omme i Billund Kommune (Svollibjerg Plantage).  Tilladelsen er meddelt til Sdr. Omme Handel- og Transportselskab Aps. Tillægget består af mindre ændringer i efterbehandlingsplanen.

   

  Haderslev Kommune

  4.       Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 177, 234 og del af matr. nr. 182 Arnitlund, Vedsted i Haderslev Kommune. Tilladelsen er meddelt til Eigil Jensen A/S, Billund. Tilladelsen udløber 31. marts 2026. Arealerne efterbehandles til fredskov. Der må årligt indvindes 200.000 m3 råstoffer.

   

  Varde Kommune

  5.       Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 11d Kjelst By, Billum i Varde Kommune. Tilladelsen er meddelt til Johannes Kjærgaard Nielsen. (Tilladelsen er påklaget, og ikke afgjort af klagenævnet endnu). Tilladelsen udløber 1. december 2035. Der efterbehandles til naturformål, rekreative formål og ekstensivt landbrug. Der må årligt indvindes 120.000 m3 råstoffer.

   

  6.       Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 8b og 9f Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune. Tilladelsen er meddelt til Ho Bugt Sand og Grus. Tilladelsen udløber 31. december 2025. Der efterbehandles til naturformål og rekreative formål. Der må årligt indvindes 30.000 m3 råstoffer.

   

  7.       Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune. Tilladelsen er meddelt til Dan-Grit A/S. Tilladelsen udløber 31. december 2025. Der efterbehandles til naturformål og rekreative formål. Der må årligt indvindes 25.000 m3 råstoffer.

   

  Tønder Kommune

  8.       Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af klæg på matr. nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune. Tilladelsen er meddelt til ”Det fælles digelag” v/ Tonny Lønne. Tilladelsen udløber 31. december 2036. Der efterbehandles til naturformål og rekreative formål. Der må årligt indvindes op til 1.500 m3 klæg.

   

  Aabenraa Kommune

  9.       Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 220 Alslev Hjortkær i Aabenraa Kommune. Tilladelsen er meddelt til I/S Lertranskøb. Tilladelsen udløber 1. juli 2026. Der efterbehandles til landbrug. Der må årligt indvindes 10.000 m3 rødbrændende ler.

   

  10.   Der er givet afslag på anmodning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. Afslaget er givet til Freiberg Grusgrave A/S. Det ansøgte areal ligger uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2012. Regionen fandt ikke, at der var særlige forhold, der gjorde sig gældende, så der kunne gives samtykke til gravningen udenfor råstofplanens område.

   

  11.   Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 301 samt del af 12 Tråsbøl og 328 Tumbøl, Felsted i Aabenraa Kommune. Tilladelsen er meddelt til I/S Lertranskøb. Tilladelsen udløber 23. maj 2026. Der efterbehandles til landbrug. Der må årligt indvindes 10.000 m3 rødbrændende ler.

   

  Sønderborg Kommune

  12.   Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af kalkfrit sand på matr. nr. 667 Skodsbøl, Broager i Sønderborg Kommune. Tilladelsen er meddelt til I/S Lertranskøb. Tilladelsen udløber 15. marts 2026. Der efterbehandles til landbrug. Der må årligt indvindes 10.000 m3 kalkfrit sand.

   

  13.   Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af blåler på matr. nr. 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl i Sønderborg Kommune. Tilladelsen er meddelt til Gråsten Teglværk A/S. Tilladelsen udløber 1. juli 2026. Der efterbehandles til landbrug/natur. Der må årligt indvindes 10.000 m3 blåler.

   

  Nordfyns Kommune

  14.   Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 1b og 3g Gyngstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune. Tilladelsen er meddelt til Alex Andersen Ølund A/S. Tilladelsen udløber 1. januar 2026. Der efterbehandles til natur med søer og ekstensivt landbrug uden brug af gødning og pesticider. Der har tidligere været givet en nu udløbet råstofgravetilladelse vedrørende arealet. Der må årligt indvindes 13.000 m3 råstoffer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 11/23213
  6. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens §52
  fold dette punkt ind Resume

  Der er siden orienteringen på udvalgsmødet den 11. februar 2016 givet 3 dispensationer vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter reglerne i jordforureningslovens § 52 er det forbudt at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan meddele dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller en anvendelig grundvandsressource.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2011 er koncerndirektøren bemyndiget til at administrere bestemmelsen, og Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om de meddelte dispensationer.

  Der er siden seneste orientering på udvalgsmødet den 11. februar 2016 givet 3

  dispensationer:

  Sønderborg Kommune

  1.       Der er givet dispensation til modtagelse af op til 30.000 m3 ren jord i et område uden drikkevandsinteresser og uden nærliggende private drikkevandsboringer. Dispensationen er meddelt til Arkil A/S og vedrører en lergrav på Nybølnorvej 26, Broager. Der har tidligere været givet en dispensation, der er udløbet. Den givne dispensation, der løber til 31. december 2016, hvorefter efterbehandling til naturformål er tilendebragt.

   

  Vejle Kommune

  2.       Der er givet dispensation til modtagelse af ren jord i et område med drikkevandsinteresser og uden nærliggende private drikkevandsboringer. Dispensationen er meddelt til Eigil Jensen A/S og vedrører råstofgrav 2v Daldover By, Randbøl, på Vandel Flyveplads. Dispensationen er en forlængelse af en eksisterende dispensation. Dispensationen udløber 31. december 2025, hvor arealet i henhold til den gældende indvindingstilladelse skal være efterbehandlet.

   

  Esbjerg Kommune

  3.       Der er givet dispensation til modtagelse af ren jord i et område med drikkevandsinteresser og uden nærliggende private drikkevandsboringer. Dispensationen er meddelt til Schantz Byg A/S og vedrører råstofgrav matr. 15 Ølufgård, V. Nebel. Råstofgraven har tidligere haft en dispensation. Den nye dispensation udløber den 31. december 2022, hvor arealet i henhold til den gældende indvindingstilladelse skal være efterbehandlet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 10/3747
  7. Orientering om afslutning af OM-ordningen (Oliebranchens Miljøpulje)
  fold dette punkt ind Resume

  Oliebranchens Miljøpulje (OM), som igennem årene har håndteret forureninger på omkring 10.000 benzinsalgssteder i hele landet, ophører med udgangen af 2016.

   

  Region Syddanmark har indgået aftale med OM om, at regionen færdiggør den nødvendige indsats på de tilbageværende 2 grunde i regionen, mod at OM betaler omkostningerne på samlet set 3,94 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Oliebranchens Miljøpulje (OM) har efter en frivillig aftale med Miljøstyrelsen i 1992 foretaget undersøgelser og/eller oprydninger på omkring 10.000 benzinsalgssteder i Danmark. Der har de seneste 3-4 år på landsbasis kun resteret håndteringen af få, men komplekse sager med længerevarende sagsforløb.

  OM har nu opsagt aftalen pr. 31/12 2016, og man har derfor ønsket at indgå aftale med de enkelte regioner om at regionen, mod en økonomisk kompensation fra OM, viderefører og færdiggør den nødvendige indsats over for de tilbageværende forureninger.

  I Region Syddanmark er der to sager tilbage, hvor den indsats, som regionen vurderer er nødvendig, ikke er blevet udført eller færdiggjort. I dialog med OM er det blevet aftalt, hvad den nødvendige indsats skal omfatte, og i enighed nået frem til, hvad denne indsats vil koste.

  Der er derfor indgået aftale med OM om, at regionen udfører den nødvendige indsats, mod en kompensation på samlet 3,940 mio. kr. for de to sager.

  1)                   På en tidligere servicestation i Kruså skal der foretages en bortgravning af olie- og benzinforurenet jord ned til grundvandsspejlet (indeholdende op mod 2,5 t olieprodukt), på et vanskeligt tilgængeligt sted. Fjernelsen er nødvendig for at minimere nuværende og fremtidig påvirkning af Krusåen. Pris: 1,960 mio. kr.

  2)                   Ved en tidligere servicestation i Nyborg skal der udføres nye boringer og foretages nye analyser i eksisterende boringer med henblik på en bedre afgrænsning af den forureningsfane, der stadig er tilbage efter flere års periodevise oppumpning og recirkulering af grundvand. Det forventes, at det stadig er nødvendigt periodevis at foretage oppumpning af hensyn til et nærliggende vandværk. Pris: 1,980 mio. kr.

  Når OM har overført beløbet til Region Syddanmark, vil det nødvendige arbejde på de to grunde blive iværksat.

  Beløbet vil indgå i næste budgettilpasning, som skal godkendes i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 16/258
  8. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Mette Christensen orienterede om,

  -          Status på vurdering af renserigrunde i regionen. 

  -          At der er meddelt et standsningspåbud om erhvervsmæssig indvinding på Fyn.


  Sagsnr. 16/258
  9. Mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til mødeplan 2017 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan i 2017:

  Mandag den 6. februar 2017 kl. 10-12

  Torsdag den 16. marts 2017 kl. 13-15

  Torsdag den 27. april 2017 kl. 14-16

  Onsdag den 17. maj 2017 kl. 14-16

  Onsdag den 21. juni 2017 kl. 14-16

  Torsdag den 7. september 2017 kl. 14-16

  Mandag den 2. oktober 2017 kl. 10-12

  Torsdag den 9. november 2017 kl. 14-16

  Onsdag den 13. december 2017 kl. 14-16

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødeplan 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Mødeplan 2017 blev godkendt.


  Sagsnr. 16/258
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Formandskabet orienterede om, at et ønske om foretræde for udvalget vedr. forslag til råstofplan 2016 var afslået, idet sagen er belyst ved både borgermøde og møde med kommunen på politisk niveau. Desuden fremgår borgernes høringssvar på linje med alle andres i det materiale, der vil blive fremlagt, når sagen skal behandles i regionsrådet. Borgeren er informeret om spørgetidsordningen i forbindelse med regionsrådsmøder.


  Sagsnr. 16/258
  11. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 13. oktober 2016 kl. 14.00 – 16.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 25-08-2016

  Næste møde er torsdag den 13. oktober 2016 kl. 14.00 – 16.00.


  Siden er sidst opdateret 29-08-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap