Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 29. august 2016

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 29. august 2016

Mødedato
29-08-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
 • Jens Møller, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status og næste skridt for det dansk-tysk samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation
  2. Siden sidst - gensidig orientering
  3. Ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig
  4. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  5. Opfølgning på budget 2015 - Grænseoverskridende turisme
  6. Opfølgning på regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni 2016
  7. Møde i Interreg 5A-udvalget den 25. maj 2016
  8. Status for samarbejdet vedrørende Jyllandskorridoren
  9. Udkast til Årsplan 2017-2018 og fornyet partnerskabsaftale for samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark
  10. Høringssvar til Slesvig-Holstein vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030
  11. Orientering om status på eventuel hjemtagning af strålebehandling fra Flensborg
  12. Mødeplan 2017
  13. Kommende arrangementer
  14. Eventuelt
  15. Næste møde


  Sagsnr. 16/28824
  1. Status og næste skridt for det dansk-tysk samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Under programmet Interreg 5A Deutschland-Danmark 2014-2020 er der igangsat en række sundheds- og velfærdsprojekter, der skal bidrage til vækst og udvikling. Flere projekter er på vej ved udgangen af 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 4. december 2014 blev det besluttet, at der bakkes op om, at der etableres fyrtårnsprojekter i regi af Interreg 5A inden for bl.a. sundheds- og velfærdsinnovation. Initiativet skal bidrage til vækst og beskæftigelse i grænseregionen. I årsplan 2015/16 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten er sundheds- og velfærdsinnovation ligeledes identificeret som en styrkeposition i den dansk-tyske region. Der arbejdes derfor på at koordinere og etablere et netværk inden for ”Welfare Tech / Life Sciences”.

  Der er i 2015-2016 igangsat fire Interreg 5A-projekter, hvor nøgleaktører fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten samarbejder inden for velfærdsteknologi og sundhedsinnovation. Det samlede projektbudget er på ca. 100 mio. kr. Regional Udvikling har understøttet processen i udviklingen af en række af projekterne. I juni 2016 har Interreg-sekretariatet modtaget yderligere 4 ansøgninger inden for forretningsområdet.

  De nuværende fire igangsatte projekter er følgende: Bonebank (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck), Prometheus (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel), Innocan (Næstved Sygehus) og DEMANTEC (Fachhochschule Flensburg, Institut für eHealth und Management im Gesundheitswesen).

  Bonebank undersøger hvordan man ved rutineoperationer kan høste stamceller og opbevare dem i en dansk-tysk biobank. Projekt Prometheus arbejder med bedre patientforløb ved anvendelse af nye medier og teknologier. InnoCan ønsker at forkorte og forbedre kræftbehandlingsforløb ved at lade virksomheder udvikle og teste deres innovative tekniske løsninger til monitorering af kræftpatienter i et dansk-tysk testcenter.

  DEMANTEC samarbejder omkring velfærdsteknologiske løsninger til demente på plejehjem, og har til formål at opbygge et netværk mellem videninstitutioner, sundhedsinstitutioner og virksomheder fra begge sider af grænsen. Gennem potentiale- og udbytteanalyse åbner projektet op for grænseoverskridende netværksaktiviteter, der har fokus på markedsmulighederne, ikke kun inden for demens, men inden for hele det sundheds- og velfærdsteknologiske felt. Projektets syddanske partnere medfinansieres bl.a. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Den markedsdrevne klynge for sundheds- og velfærdsteknologi i Danmark, Welfare Tech, er enten partner eller netværkspartner i de fire nævnte projekter. Ligeledes er Syddansk Sundhedsinnovation samt regionens sygehuse partner og netværkspartner i tre af projekterne. Men der er tale om enkeltstående projekter, og der er ikke opbygget et grænseoverskridende netværk eller klyngestruktur. Dog bidrager projekterne til netværksskabelse på fokuserede områder inden for forretningsområdet. Region Syddanmark og Slesvig-Holsten har en fælles opgave i at sikre koordinering og forankring mellem de grænseoverskridende initiativer, som tilsammen vil udgøre et videns- og markedsnetværk bestående af de mest markante aktører i den dansk-tyske region.

  På udvalgsmødet gives der en status på igangsatte og kommende initiativer. Det foreslås, at udvalget herefter drøfter hvordan Region Syddanmark kan bidrage til at sikre fælles koordinering og forankring mellem de igangsatte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At sagen drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Udvalget drøftede det dansk-tyske samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  2. Siden sidst - gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Formanden bl.a. orienterede bl.a. om

  §  Overborgmestervalg i Flensborg, hvor Simone Lange med 51,4% af stemmerne blev valgt som ny overborgmester i Flensborg. Simone Lange tiltræder posten som overborgmester til januar 2017.

  §  Kick-off konference på Interreg-projektet STaRForCE, der blev afholdt den 27. juni afholdtes 2016

  §  jUNGzuSAMMEN 2016, hvor formanden deltog i flere af arrangementerne i løbet af de to uger, som højskoleopholdet varede.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/383
  3. Ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  Bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig har vedtaget et forslag til ny strategi og aftaletekst for samarbejdet. Dokumenterne skal behandles af partnerne og forelægges derfor til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er partner i regionssamarbejdet Sønderjylland-Schleswig, som har eksisteret som en europæisk region siden 1997. Oprindeligt var det det tidligere Sønderjyllands Amt, der sammen med de tre tyske partnere indgik en aftale om at oprette Region Sønderjylland-Schleswig. Den nuværende aftale om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig er indgået af Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune på dansk side og Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg på tysk side.

  Organisationens udgifter afholdes – efter fradrag af tilskud fra anden side – med 50% fra hhv. dansk og tysk side. Region Syddanmarks bidrag udgør i 2016 1.887.100 kr. svarende til ca. 3/4 af den danske andel. I efteråret 2014 vedtog en af de tyske partnere, Kreis Schleswig-Flensburg, en besparelse på 22.000 Euro. Besparelsen var ikke på forhånd drøftet med de øvrige partnere i samarbejdet.

  Udmeldingen om besparelsen resulterede i, at bestyrelsen i december 2014 besluttede at nedsætte et ad hoc-udvalg med det formål at udarbejde et konkret forslag til Region Sønderjylland-Schleswigs fremtidige opgaver, finansiering og struktur. I den forbindelse blev der gennemført en høring blandt partnerne. Regionsrådet godkendte den 22. juni 2015 et høringssvar.

  Ad hoc-udvalgets resultater blev præsenteret for Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse i september 2015. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at iværksætte en proces, der skulle munde ud i en ny strategi og aftaletekst for samarbejdet. Region Syddanmark påtog sig opgaven med at udforme et kommissorium, som bestyrelsen vedtog i december 2015. I forlængelse heraf er der under inddragelse af partnerne og afholdelse af et dialogmøde med partnernes politiske niveau blevet udarbejdet forslag til ny strategi og aftaletekst, som den 3. juni 2016 blev godkendt af bestyrelsen. Undervejs i processen er formandskabet for Region Sønderjylland-Schleswig overgået fra tysk til dansk side, således at Hans Philip Tietje siden marts 2016 har været formand.

  I arbejdet med den nye strategi og aftaletekst har Region Syddanmark spillet en aktiv rolle og taget udgangspunkt i regionsrådets høringssvar, hvor der særligt blev lagt vægt på en fokusering på arbejdsmarked og kultur samt en gennemskuelig og resultatorienteret organisering.

  Dokumenterne er nu sendt rundt til partnerne med henblik på politisk godkendelse. Strategien omfatter tre indsatsområder: Arbejdsmarked, kultur samt politisk og administrativ dialog og samarbejde.

  De primære nyskabelser omfatter:

  ·         At der udover det nuværende kulturudvalg i Region Sønderjylland-Schleswig oprettes et arbejdsmarkedsudvalg med henblik på at sikre en tættere politisk styring af området.

  ·         At der årligt afholdes et arrangement for politiske repræsentanter for partnerne med henblik på at imødekomme et ønske fra tysk side om en bredere politisk forankring af samarbejdet.

  ·         At der fremadrettet aftales 2-årige resultatkontrakter mellem Region Sønderjylland-Schleswigs sekretariat og bestyrelsen.

  Der er samtidig sket en opdatering og strømlining af aftaleteksten, så de to dokumenter hænger sammen.

  Samlet set vurderer administrationen, at dokumenterne ligger fint i tråd med Region Syddanmarks prioriteter i forhold til samarbejdet. Det er endvidere administrationens vurdering baseret på drøftelserne i bestyrelsen mv., at de andre danske partnere i hovedtræk kan tilslutte sig strategien og aftaleteksten, mens det er mere uklart, hvordan de tyske partnere stiller sig til hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26826
  4. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende Regionale Kulturaftale mellem Kulturministeriet, Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved delstaten Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig udløber ved udgangen af 2016. Punktet giver en status for arbejdet med den kommende Kulturaftale for perioden 2017-2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den første kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2013-2016 er blevet evalueret, og anbefalingerne er indgået i udarbejdelsen af udkast til ny Kulturaftale. Evalueringsrapporten og dens anbefalinger blev forelagt for Udvalget for dansk-tysk samarbejde på mødet 28. januar 2016. Evalueringsrapporten anbefalede, at der skal være en tydelig strategi for arbejdet og for markedsføringen, vægt på store regionale projekter (makroprojekter) og udbygning af netværk.

  I udkast til ny kulturaftale har Kulturudvalget under Region Sønderjylland-Schleswig formuleret som formål at skabe nye dansk-tyske netværk, aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne kan tage aktiv del i, og som giver dem lysten til at gå på opdagelse i hinandens aktiviteter og kulturtilbud. Formålet er endvidere at skabe et frirum, som styrker den kulturpolitiske dialog og de mellemmenneskelige kontakter, og udbygger de kulturelle netværk på tværs af nationaliteter og den dansk-tyske grænse.

  Der lægges i udkastet op til to indsatsområder: Talentudvikling og Kultur Grænseløs, under hvilke der ønskes gennemført store regionale projekter. Indsatsområdet Talentudvikling skal rumme muligheder for, at borgerne i kulturregionen kan udvikle deres kunstneriske talenter, med særligt fokus på børn og unge. Indsatsområdet Kultur Grænseløs skal fremme interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye kulturelle netværk.

  Det forventes, at denne model vil sikre en større gennemslagskraft og et større strategisk fokus i projekterne. 

  Det er administrationens vurdering, at udkast til ny kulturaftale understøtter målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder visionen om Det Gode liv, og at der er en god overensstemmelse med vækst- og udviklingsstrategiens kulturafsnit bl.a. om mere markante og sammenhængende initiativer med vægt på de syddanske særpræg, herunder grænseregionens unikke kulturhistorie.

  Udkast til ny kulturaftale rummer forslag til finansiering. Heri foreslås medfinansiering fra Region Syddanmark på årligt 186.250 kr. i den fireårige periode, i alt 745.000 kr., som modsvarer forslag til finansiering fra Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved delstaten Slesvig-Holsten, mens den danske, kommunale medfinansiering forventes at være 1.200.000 kr. årligt. Det danske kulturministerium har en ramme for medfinansiering på årligt ca. 1.400.000 kr.

  Udkast til kulturaftale blev behandlet i Udvalget for Regional Udvikling på mødet 11. august 2016. Et flertal i udvalget (DF stemte imod) indstillede til Regionsrådet, at Regionsrådet tager udkast til ny Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig med bilag til orientering, og at der afsættes en ramme på 745.000 kr. af Kulturpulje 2016 til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale i perioden 2017-2020 under forudsætning af, at der sikres kommunal medfinansiering, og at kulturaftalen tiltrædes af den danske kulturminister, og at midlerne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig til konkrete aktiviteter inden for de to fastlagte indsatsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen bemærkede, at der i udkast til kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og bilag står hhv., at Region Syddanmark er repræsenteret i den politiske styregruppe ved hhv. en repræsentant og en politisk repræsentant.

  Udvalget finder, at der skal være en politisk repræsentation fra Region Syddanmark i den politiske styregruppe, og at der skal være samstemmende ordlyd i udkast til aftale og bilag.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/21023
  5. Opfølgning på budget 2015 - Grænseoverskridende turisme
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med budgetforliget af 29. september 2014 afsatte regionsrådet 1,5 mio. kr. til grænseoverskridende turismeudvikling. I den forbindelse er der nu udarbejdet en rapport med kortlægning af relevante turismeaktører på begge sider af grænsen. Der resterer fortsat ca. 1 mio. kr., som overvejes anvendt på aktiviteter, der kan styrke samarbejdet mellem aktørerne og munde ud i konkrete samarbejdsprojekter hen over grænsen. Dette sker i en tæt dialog med destinationerne og partnerskaberne for henholdsvis Østersø- og Vestkystturisme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget af 29. september 2014 1,5 mio. kr. til grænseoverskridende turismeudvikling. I forligsteksten hed det: ”I den nye nationale turismeorganisering bliver der to turismepartnerskaber for hhv. Østersøen og Vestkysten. Til at understøtte udviklingen af nye indsatser, der skal styrke den grænseoverskridende turismeudvikling i de to syddanske områder prioriteres 1,5 mio. kr. i 2015.”

  I den forbindelse er der nu udarbejdet en rapport med kortlægning af relevante turismeaktører på begge sider af grænsen. Rapporten er udarbejdet af Rambøll, som er blevet forsinkede i processen pga. problemer med at indhente oplysninger om aktørerne på tysk side, hvor der er andre traditioner i forhold til udlevering af data.

  Rapporten er nu ved at blive oversat til tysk.

  Der er ved kortlægningen registreret over 1.600 aktører, heraf lidt over 1.000 på dansk side, inden for temaerne:

  -      Naturparker

  -      UNESCO-verdensarv

  -      Sejlerturisme

  -      Cykle- og vandrerturisme

  -      Museumssamarbejde

  -      Bæredygtig natur og kultur.

  I rapporten vurderes det, at der i de forskellige temaer ligger et potentiale for samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse, og at der er mange forskellige typer af aktører, som kunne have glæde af at deltage i et samarbejde, også på tværs af temaerne.

  Rapporten er vedlagt som bilag.

  Der resterer ca. 1 mio. kr. af de afsatte midler, som planlægges anvendt i det videre arbejde med at styrke samarbejdet og etablere konkrete projektsamarbejder henover grænsen på turismeområdet.

  I løbet af efteråret vil mulighederne blive drøftet med Koordinationsudvalget for turisme i Syddanmark, destinationerne og de nye partnerskaber for henholdsvis Vestkyst- og Østersøturisme med henblik på gennemførelse af relevante aktiviteter, fx idé- og partnerbørsdag, gensidige besøg der kan udvikle samarbejdet m.m. En del af midlerne vil kunne gå til videre facilitering af aktiviteterne og sikring af fremdrift.

  De konkrete aktiviteter forventes gennemført hen over vinteren og foråret 2016 inden den næste højsæson for turismen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6503
  6. Opfølgning på regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Uddannelses- og Forskningsministeriet, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark afholdte et regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni 2016. Topmødet havde fokus på at finde nye samarbejdsmuligheder mellem de videregående uddannelser i grænseregionen med henblik på at styrke vækst- og udviklingsindsatsen i grænseregionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Uddannelses- og Forskningsministeriet, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark afholdte et regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni på Campus Flensborg.

  Det overordnede formål med uddannelsestopmødet var at finde nye veje og muligheder for uddannelses- og videnssamarbejde over grænsen mellem de videregående uddannelser med henblik på at styrke vækst- og udviklingsindsatsen i grænseregionen, herunder virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

  På uddannelsestopmødet blev der indledningsvis gennem oplæg fra politikere og forskere sat fokus på, hvordan styrket grænseoverskridende uddannelsessamarbejde kan løfte regionen og støtte op om vækst og udvikling. Endvidere blev der gennem en række oplæg sat fokus på virksomhedernes behov i grænseregionen, grænseoverskridende samarbejder andre steder i EU samt givet konkrete eksempler på uddannelsessamarbejder mellem danske og tyske videregående uddannelsesinstitutioner.

  Efterfølgende fik deltagerne mulighed for at konkretisere og drøfte mulighederne i en række tematiske workshops, hvor fokus var rettet mod fagspecifikke samarbejds- og udviklingsmuligheder inden for temaerne fælles styrkepositioner, styrkelse af sprog- og kulturkompetencer samt mobilitet på tværs af grænsen.

  Samlet set var uddannelsestopmødet med til at give et statusbillede af grænseregionen og samarbejdet mellem danske og tyske uddannelsesinstitutioner. Dette statusbillede viste, at der foregår, uddannelsessamarbejder, primært på Ph.d. og forskningsniveau samt inden for udvalgte uddannelser som fx cand.merc.int i Sønderborg og Flensborg og på udvalgte semestre på UC Syddanmark pædagogiske uddannelser.

  Indtrykket fra konferencen var dog samtidig, at der er et beskedent kendskab til hinandens uddannelsessystemer på begge sider af grænsen, reglerne, styringsmekanismer mv.

  Et tilbagevendende punkt på konferencen var, at praktikpladser og -ophold og sommerskoler er gode redskaber til at fremme mobilitet og kendskab til hinanden. Samtidig har praktikophold den fordel, at det kan inddrage offentlige og private virksomheder og øge de studerendes kendskab til arbejdsmarkedet på den anden side af grænsen. Funding blev også nævnt gentagne gange som et centralt element i forhold til at kunne udvikle det grænseoverskridende uddannelsessamarbejde.

  Der er udarbejdet et opsamlingsnotat fra topmødet på engelsk som kan sendes ud til udvalget, såfremt udvalget ønsker dette.

  Partnerne bag uddannelsestopmødet arbejder nu på en række initiativer med henblik på at bidrage til og udvikle konkrete samarbejder hen over grænsen, herunder:

  • Mulighederne for nye uddannelsesaktiviteter inden for Power Electronics. Power Electronics er en erhvervsmæssig styrkeposition i grænseregionen, og der er en efterspørgsel på begge sider af grænsen i forhold til at styrke fagområdet. Et udvidet samarbejde mellem universiteter på begge sider af grænsen kan bidrage til at styrke kompetencerne i regionen.
  • Workshop i Bruxelles med henblik på at synliggøre støttemuligheder i regi af fonde, puljer og støtteordninger under EU. Deltagerne på workshoppen forventes at blive nøglepersoner fra danske og tyske videregående uddannelsesinstitutioner, EU-rådgivere fra Det Syddanske Bruxelleskontor samt repræsentanter fra planlægningsgruppen bag uddannelsestopmødet.  

  Det forventes, at der i løbet af efteråret igangsættes flere initiativer. Uddannelses- og Forskningsministeriet, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark kan bidrage med at skabe rammerne for uddannelsessamarbejde ved f.eks. at facelitere opstartsmøder, synliggøre finansieringsmuligheder m.v., men de egentlige uddannelsessamarbejder skal drives af de videregående uddannelsesinstitutioner på begge sider af grænsen. 

  Parterne er enige om, at der som udgangspunkt afholdes et lignende uddannelsestopmøde i 2017, hvor der bl.a. vil blive fulgt op på igangsatte initiativer og aktiviteter i forlængelse af mødet i juni. 

  Frem mod næste uddannelsestopmøde skal der identificeres succesmål og milepæle i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og delstatsministeriet i Slesvig-Holsten. Det kunne fx være en opgørelse/oversigt over diverse samarbejder i dag på de forskellige niveauer.

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde og udvalget for regional udvikling vil løbende blive holdt orienteret om opfølgningen på uddannelsestopmødet og evt. igangsatte initiativer.

  Sagen forelægges Udvalget for Regional Udvikling til orientering på mødet den 5. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/389
  7. Møde i Interreg 5A-udvalget den 25. maj 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Interreg 5A-udvalget holdt møde den 25. maj 2016 i Hohwacht. På mødet blev der behandlet en række sager vedr. administration af programmet samt 9 projektansøgninger. Der gives en status til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Interreg 5A-udvalget holdt møde den 25. maj 2016 i Hohwacht. Udvalget behandlede 9 projektansøgninger og derudover en række generelle sager vedr. administration af programmet.

  Behandlingen af projektansøgningerne fordeler sig således:

  ·       4 ansøgninger blev godkendt.

  ·       4 ansøgninger blev tilbagevist med mulighed for genbehandling på et af de næstkommende udvalgsmøder.

  ·       1 ansøgning fik afslag.

  De godkendte projekter omfatter offshore-området, uddannelse samt funktionelt samarbejde inden for udviklingen af yderområder. Projekterne har fået bevilget i alt ca. 4 mio. kr. i støtte. Med disse bevillinger er ca. 39% af Interreg 5A-programmets midler disponerede på nuværende tidspunkt. I vedlagte bilag er en kort beskrivelse af de 4 godkendte projekter.

  Et af de fire godkendte projekter falder inden Region Syddanmarks målsætning om at anvende programmet til store strategiske projekter inden for 10 udvalgte områder, som udvalget behandlede på mødet den 4. december 2014. Det drejer sig om offshore-projektet Reliables Offshore, der vil styrke procesinnovationen inden for området materialetræthed i vindenergiindustrien. Der har ikke hidtil været strategiske projekter på offshore-området.

  Af øvrige godkendte projekter med interesse for udvalget kan projektet Benefit for Regions nævnes. Projektet har til formål at igangsætte et funktionelt dansk-tysk samarbejde med henblik på udvikling af programregionens yderområder. Projektet understøtter således yderområdeindsatsen i regionens vækst- og udviklingsstrategi.

  I forhold til administrationen af programmet kan det bemærkes, at en dialog vedrørende en fortsat afbureaukratisering af programmet påbegyndes i efteråret 2016 efter aftale på Interreg-udvalgsmødet. Dialogen vil være mellem Interreg-administrationen og Interreg-udvalgets formandskab og vil også omhandle Interreg-administrationens system til vurdering af projekter.

  Interreg-udvalgsmedlemmerne drøftede desuden, hvilke muligheder der er for at sikre projekter inden for alle prioriteter. Hidtil har Interreg-administrationen forsøgt sig med en proaktiv tilgang til projektgenerering ift. prioritet 3.1 (arbejdsmarked), hvorunder programmet endnu ikke har modtaget projektansøgninger. På mødet blev det besluttet også at udbrede denne proaktive tilgang til prioritet 2.1 (bæredygtig udnyttelse af ressourcer og energikilder), der ligeledes har modtaget få projektansøgninger. Derudover opfordredes Interreg-administrationen til at undersøge, hvordan en såkaldt ”calls light”-model kan anvendes for prioriteterne 2.1 og 3.1. ”Calls light”-modellen er inspireret af Region Sjællands erfaringer og består i, at der fra eventuelle projektaktører målrettet efterspørges projekter inden for bestemte temaer og målgrupper samt hvilke resultater, projektet forventes at tilvejebringe.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/21495
  8. Status for samarbejdet vedrørende Jyllandskorridoren
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af orienteringen på udvalgets møde i august 2015 samt udvalgets tidligere drøftelser om potentialer i et tættere samarbejde med Hamborg gives en status på Jyllandskorridorprojektet og det videre samarbejde mellem parterne Hamborg, Slesvig-Holsten og de vestdanske regioner Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, kommunerne Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg samt Udviklingsråd Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i det dansk-tyske projekt vedr. Jyllandskorridoren blev der i efteråret 2015 gennemført en række fælles aktiviteter med henblik på at synliggøre og udvikle samarbejdet. I oktober 2015 blev Jyllandskorridoren præsenteret under Open Days i Bruxelles med titlen ”Growing together along the Jutland and Fehmarn Belt Axes”. Region Syddanmark var medarrangør af aktiviteterne under Open Days sammen med Hamborg, Slesvig-Holsten, Aarhus kommune, Aalborg kommune, Skåne, Kristiansand, Stavanger, Assen, Groningen, Region Sjælland og Region Midtjylland. I forlængelse heraf fulgte en række local events, hvor Region Syddanmarks local event omhandlede byregioner og blev afholdt i Odense med deltagelse af de syddanske kommuner.

  Desuden afholdt Jyllandskorridorparterne inkl. Göteborg m.fl. i november 2015 et seminar i Kiel, ”Cities and City Regions in the Jutland Corridor”, med henblik på at drøfte regioners, byregioners og byers rolle i korridoren.

  For at synliggøre Jyllandskorridorens rolle i en større geografisk kontekst – Den store dagsorden – arbejdes der aktuelt hen imod en præsentation af Jyllandskorridoren i forbindelse med Fehmarnbelt Days i efteråret. En kommende oversigtsagtig Fact Book om socioøkonomiske styrker og potentialer i korridoren forventes ligeledes offentliggjort i efteråret.

  Desuden arbejder partnerne i forlængelse heraf med mere præcise kortlægninger af de knudepunkter eller ”perler på snoren”, der er med til at kæde Jyllandskorridoren sammen i fravær af en millionby på dansk side. Bl.a. Aarhus, Odense og Sønderjylland-Flensborg og deres byoplande eller funktionelle byregioner. Disse vestdanske aktiviteter skal bidrage til at styrke den danske profil og synlighed i samspillet med de tyske parter og den internationale indsats, som er en del af samarbejdet. Kortlægningerne i Vestdanmark skal desuden medvirke til at balancere udviklingsbilledet i forhold til Femern Bælt-korridoren.

  Der arbejdes endvidere hen imod en underskrivelse den fælles politiske samarbejdserklæring, ”Political Recommendations on the Jutland Corridor”, af samarbejdets parter. Den politiske samarbejdserklæring opridser samarbejdets formål og indhold og markerer parternes politiske opbakning hertil. Erklæringen blev vedtaget af regionsrådet den 25. januar 2016.

  Region Syddanmark har sammen med en række af Jyllandskorridorens parter samt en bredere gruppe af partnere uden for Jyllandskorridorens geografi den 14. marts 2016 indsendt en projektansøgning til Interreg Nordsø-programmetunder titlen ”Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for regional innovation". Udvalget for dansk-tysk samarbejde blev orienteret om projektansøgningen den 4. april 2016.

  Administrationen vil på mødet give en kort præsentation af arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/393
  9. Udkast til Årsplan 2017-2018 og fornyet partnerskabsaftale for samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Udkast til initiativer for årsplan 2017-2018 samt forslag til forventet indhold i en fornyet partnerskabsaftale fremlægges til drøftelse i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten om regionalt samarbejde. Som et led i partnerskabsaftalen udarbejdes der hvert andet år 2-årige årsplaner for aktiviteter, der har fælles interesse. Den aktuelle årsplan gælder for 2015-16.

  I 2016 udarbejdes en ny årsplan, der skal gælde for 2017-2018. Sideløbende med dette udarbejdes et udkast til en fornyet partnerskabsaftale med Slesvig-Holsten, som forventes underskrevet samtidig med årsplan 2017-2018.

  Udarbejdelsen af en fornyet partnerskabsaftale skrider planmæssigt frem, og administrationen vil på mødet præsentere forslag til det forventede indhold i en fornyet partnerskabsaftale.

  Administrationen er i fortsat dialog med Slesvig-Holsten om udarbejdelsen af årsplan 2017-2018, herunder fastlæggelse af hvilke initiativer, der skal med i årsplanen, og hvordan initiativerne kan konkretiseres bedst muligt. På baggrund af denne dialog vil administration på mødet præsentere et udkast til initiativer for årsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At sagen drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Udvalget drøftede sagen.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/13465
  10. Høringssvar til Slesvig-Holstein vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde drøftede på hhv. udvalgsmøde den 10. juni 2016 og udvalgsmøde den 31. maj 2016, grønbogen til Slesvig-Holstens nye udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030), og udvalgene besluttede at sende høringsbrev til Slesvig-Holsten.

  Udkast til høringsbrev forelægges til anbefaling til regionsrådet. Regionsrådets endelige godkendelse forudsætter en anbefaling i både Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030), som forventes færdiggjort i efteråret 2016. Der er i den forbindelse udarbejdet en grønbog, som danner grundlag for en høringsfase og dialog med centrale samarbejdspartnere.

  Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til Slesvig-Holsten på baggrund af drøftelse af grønbogens forslag til strategiske indsatsspor mv. på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. juni 2016 og på mødet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31. maj 2016. Slesvig-Holstens kommende udviklingsstrategi har desuden været drøftet på Syddansk Vækstforums møde den 13. juni 2016.

  I grønbogen præsenteres ni indsatsspor, som skal være reference for fremtidige politiske beslutninger, og som i vid udstrækning matcher mål og indsatsspor i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, som regionsrådet vedtog den 29. februar 2016.

  Som en del af samarbejdet med Slesvig-Holsten arbejdes der sideløbende hen imod en gradvis konsolidering af Jyllandskorridorsamarbejdet som strategisk platform for fastholdelse og udvikling af dialog inden for hele spektret af regional udvikling, dvs. byudvikling, erhverv, infrastruktur, uddannelse, kultur mm.

  Jyllandskorridorsamarbejdet består ud over Region Syddanmark og Slesvig-Holsten af partnerne Hamborg, de vestdanske regioner Midtjylland og Nordjylland, kommunerne Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg samt Udviklingsråd Sønderjylland.

  Regionsrådets endelige godkendelse forudsætter en anbefaling i både Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde. Udvalget for Regional Udvikling anbefalede på mødet den 11. august 2016 regionsrådet at godkende forslag til høringsbrev. Sagen forelægges forretningsudvalget den 14. september og regionsrådet den 26. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende høringsbrevet til Slesvig-Holstein til grønbogen vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/7401
  11. Orientering om status på eventuel hjemtagning af strålebehandling fra Flensborg
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om status på processen vedr. eventuel hjemtagning af strålebehandling af danske patienter fra Flensborg som en del af en samlet regional besparelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af en samlet besparelse på regionens budget inden for sundhedsområdet fra 2016 og frem, blev der foreslået en hjemtagning af strålebehandling af danske patienter i Flensborg til behandling på regionens egne stråleafdelinger, når regionens nuværende kontrakt med Malteser St. Franziskus Hospital udløber ved udgangen af 2016. Det blev her vurderet, at der vil kunne gennemføres en besparelse på ca. 3,2 mio. kr. årligt.


  I forbindelse med regionsrådets forlig om besparelserne i foråret 2016 blev denne spareramme lagt til grund. Det blev dog samtidig tilkendegivet, at regionsrådet lægger stor vægt på det positive grænseoverskridende samarbejde, og derfor var åbne overfor at drøfte alternative muligheder i samarbejdet, der vil kunne bidrage til en fuld realisering af sparerammen. Dette kunne både afsøges indenfor den nuværende aftale og med inddragelse af øvrige samarbejdsområder inden for sundhedsområdet.

  Der har efterfølgende været dialog med repræsentanter for Slesvig-Holsten på politisk og administrativt niveau om disse muligheder.

  Det har bl.a. været drøftet om der kan findes områder, hvor tyske patienter kan få tilbud om henvisning til undersøgelse/behandling på sygehuse i Region Syddanmark. Det har især drejet sig om PET/CT-skanning, som er en skanningstype, der aktuelt ikke findes på noget sygehus i Flensborg. Derfor kunne et alternativ være henvisning til Vejle i stedet for undersøgelse i Kiel.

  Regionen har derfor fremsendt et pristilbud med rabat på den danske takst om udførelse af disse skanninger på Vejle Sygehus. Herudover har der været overordnet dialog om muligheder for henvisning af tyske kræftpatienter til behandling på OUH, til såkaldt brachyterapi-behandling, som er en særlig form for strålebehandling.

  På administrativt møde i starten af august blev det fra tysk side oplyst, at disse muligheder har været forelagt de tyske sygekasser, som har meldt tilbage, at de af forskellige årsager ikke har fundet disse muligheder tilstrækkelig interessante/oplagte. For PET/CT drejede det sig bl.a. om priser samt afstand fra Flensborg til Vejle kontra Kiel.

  I dialogen er der desuden fra tysk side fremlagt nye pristilbud på strålebehandling med rabat på de tyske takster og bonusordning, hvis omsætningen overstiger et vist volumen. I forhold til den forudsatte spareramme vurderes der ved dette pristilbud alt andet lige at blive en manko i størrelsesordenen 1,1 mio. kr.     

  Der er lagt op til, at der skal ske en afklaring af sagen i forbindelse med regionsrådets drøftelser af budget 2017 i august/september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  12. Mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til mødeplan 2017 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Der foreslås følgende mødeplan i 2017:

  Torsdag den 26. januar 2017 kl. 14-17

  Torsdag den 30. marts 2017 kl. 14-17

  Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 14-17

  Torsdag den 30. august 2017 kl. 14-17

  Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 14-17

  Torsdag den 7. december 2017 kl. 14-17.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødeplan 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Mødeplan 2017 blev godkendt, idet det undersøges, om mødet den 30. maj 2017 om muligt kan flyttes til en anden dag.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  13. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Formanden orienterede bl.a. om, at     

  §  Fehmarnbelt Days 2016 afholdes i Hamborg 20. september - 22. september 2016

  Udvalget ønsker, at der arrangeres et besøg på et af de første udvalgsmøder i 2017 hos SSF og den nye overborgmester i Flensborg Simone Lange.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Intet.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  15. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er tirsdag den 1. november 2016 kl. 14-17 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016

  Næste udvalgsmøde er tirsdag den 1. november 2016 kl. 14-17 i regionshuset.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 05-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |