Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatrisk dialogforumpilPsykiatrisk Dialogforum - Referat - 30. august 2016

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 30. august 2016

Mødedato
30-08-2016 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, Mødelokale 6

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Steen Andersen (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Ronnie Rasmussen (Angstforeningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Henry Johannsen (Landsforeningen Autisme)
 • Herluf Dalhof (LAP)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)
 • Allan Hvolby
 • Isabel Gindeberg
 • Ulla Lindgren
 • Rikke Vestergaard
 • Jens Winther Jensen

 • Afbud
 • Bente Gertz, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ida Damborg, F
 • Ronnie Rasmussen (Angstforeningen)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)
 • Allan Hvolby

 • Luk alle punkter Referat


  1. Tema: Bæltefrit afsnit på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  2. Orientering om foreløbigt program for mini topmødet i november 2016
  3. Tema: Borgere med misbrug og psykiske lidelser
  4. Implementering af Psykiatrisygehusets patient- og pårørendepolitik - status 2015
  5. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 1. halvår 2016
  6. Status for udredningsretten
  7. Status på EN AF OS
  8. Forslag til mødeplan for 2017
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 12/4444
  1. Tema: Bæltefrit afsnit på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg om bæltefrit afsnit på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa ved overlæge Lene Høgh.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil overlæge Lene Høgh, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, orientere om satspuljeprojektet ” Bæltefrit afsnit”.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har i 2014 fået bevilliget 13 mio. kr. til at forebygge tvang ved at etablere et bæltefrit afsnit på Psykiatrisk Afdeling Augustenborg-Haderslev. Afsnittet er siden flyttet til nyt byggeri i Aabenraa. Projektet Bæltefrit Afsnit Aabenraa løber i perioden 2015-2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Overlæge Lene Høgh orienterede om ”Bæltefrit afsnit” på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, herunder om holdninger, visioner og motivation, faglighed omkring farlighed, ikke-konfliktskabende behandlingskultur og systematisk patientinvolvering. Drøftedes, herunder personaleressourcer, medicinforbrug og kommunikation.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  2. Orientering om foreløbigt program for mini topmødet i november 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om foreløbigt program for Psykiatrisk Dialogforums mini topmøde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisk Dialogforum foreslog på mødet den 17. december 2015 at afholde et mini topmøde, som flere patient- og pårørenderepræsentanter kunne deltage i. Mini topmødet lægges i forlængelse af mødet i Psykiatrisk Dialogforum den 24. november 2016.

  Det faglige tema på mødet er Patient- og pårørenderepræsentanters roller i psykiatrien.

  Der orienteres om det foreløbige program.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Arbejdsgruppen orienterede om skitse til program og stand ved Psykinfo.

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/4444
  3. Tema: Borgere med misbrug og psykiske lidelser
  fold dette punkt ind Resume

  Leder af Afdelingen for Psykiatri og Misbrug i Faaborg-Midtfyn Kommune Tommy Neesgaard orienterer om implementeringen af samarbejdsaftalen for borgere med psykiatrisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tommy Neesgaard, leder af afdeling for Psykiatri og Misbrug i Faaborg-Midtfyn, er medformand for arbejdsgruppen om implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykiatrisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug. Medformanden orienterer om arbejdsgruppens arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Leder Tommy Neesgaard, Faaborg-Midtfyn Kommune, orienterede om behandling af personer med dobbeltdiagnoser, herunder juridiske rammer, delt indsats mellem region og kommuner, samarbejdsaftale, koordinerende indsatsplaner, forløbskoordinatorer og informationsopgave i den forbindelse. Drøftedes, herunder synliggørelse.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  4. Implementering af Psykiatrisygehusets patient- og pårørendepolitik - status 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i februar 2015 Psykiatrisygehusets patient- og pårørendepolitik. Der er nu udarbejdet et statusnotat, som beskriver implementering af patient- og pårørendepolitikken i perioden fra politikkens kick-off i marts 2015 og til udgangen af 2015. I notatet præsenteres både indsatser og resultater i 2015 samt fokus i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2007 forelå Psykiatrisygehusets første patient- og pårørendepolitik. I 2014 nedsatte Psykiatrisk Dialogforum en arbejdsgruppe, som reviderede politikken, og den nye patient- og pårørendepolitik blev godkendt i regionsrådet i februar 2015.

  Psykiatrisygehuset har siden kick-off i marts 2015 taget en lang række initiativer, som har medvirket til at implementere patient- og pårørendepolitikken. Eksempelvis er der udvalgt en ambulant enhed eller et sengeafsnit i hver afdeling, der som frontløber har gjort en særlig indsats i 2015 for at styrke samarbejdet med patienter og pårørende.

  2015 har ligeledes budt på et styrket samarbejde mellem psykiatri og somatik i Region Syddanmark. Psykiatrisygehuset er repræsenteret i styregruppen for somatikkens strategi for patient- og pårørendeinddragelse, og man arbejder her på at tydeliggøre en fælles retning for patient- og pårørendesamarbejdet i Region Syddanmark.

  I 2016 fortsætter implementeringen af patient- og pårørendepolitikken i Psykiatrisygehuset med fornyet styrke. Frontløberne har gjort en stor indsats og skal nu sprede erfaringerne med implementering af politikken blandt kollegerne i afdelingernes øvrige sengeafsnit og ambulante enheder. Spredningen vil bl.a. tage afsæt i afdelingernes resultater af den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2015 for at afgrænse, hvor der konkret skal sættes ind for at styrke det lokale patient- og pårørendesamarbejde i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Sygehuset orienterede, herunder om samarbejdet med patienter og pårørende samt fortsat fokus på, at pjecen bliver integreret i dagligdagen.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  5. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 1. halvår 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om belægning, genindlæggelser, ECT (elektrochok behandling) og anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af vedlagte notat fremgår psykiatrisygehusets anvendelse af tvang for 1. halvår fordelt på afdelinger samt en oversigt over anvendelsen af tvangsernæring i samme priode.

   

  Der forelægger endnu ikke valide data for belægning, genindlæggelser, ECT (elektrochok behandling)for 1. halvår 2016. Der orienteres om disse data på det kommende møde i Psykiatrisk Dialogforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder medicinering, ernæring, bygningsmasse og personaleressourcer.

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/21850
  6. Status for udredningsretten
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk Dialogforum orienteres om status på implementering af 30 dages udredningsret. Orienteringen vedrører opgørelse af tal fra monitorering af afslutning på udredning for 1. halvår 2016. Tal for 1. kvartal blev offentliggjort på www.esundhed.dk den 10. juni 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 10. juni 2016 blev data for afslutning af udredning for 1. kvartal 2016 offentliggjort. I denne status er medtaget data for 2. kvartal 2016, som offentliggøres 16. september 2016. Denne status vedrører dermed hele 1. halvår 2016.

  Akkumuleret opgørelse for 1. halvår 2016 samt opgørelse fordelt på måneder for 1. halvår 2016, baseret på sygehusets egne opgørelser, er vedlagt i bilag.

  I foråret 2016 er der arbejdet med at gennemgå arbejdsgange og registreringspraksis i forhold til udredningsretten, behandlingsretten og brug af pakkeforløb i sygehusets afdelinger. Det overordnede indtryk efter ovenstående proces er, at de vanskeligheder, der har været i forhold til korrekt registrering, er løst.

  Data fra monitoreringen af udredningsretten viser således også en fremgang i forhold til målopfyldelse. I 1. halvår 2016 blev 78 % af patienterne i voksenpsykiatrien og 84 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredt inden for 30 dage. Der ses særligt en fremgang i juni måned, hvor 87 % af patienterne i voksenpsykiatrien og 89 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien blev udredt inden for 30 dage.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  7. Status på EN AF OS
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på indsatsen i EN AF OS kampagnen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en status på aktiviteter i EN AF OS indsatsen i perioden juni til august 2016.

  EN AF OS ambassadørerne har i perioden deltaget med seks oplæg samt deltaget ved møder i Klinisk Etisk Komite og i forbindelse med ”Fuld skala-projektet” i lokalpsykiatrien på Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle. 

  Derudover deltager EN AF OS ambassadørerne med oplæg til ”En sindssyg god søndag” den 29. august 2016 i forbindelse med trekantområdets festuge. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Orienteredes, herunder at ungeambassadører bliver meget positivt modtaget på ungdomsuddannelserne.

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/174
  8. Forslag til mødeplan for 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2017:

  Torsdag den 9. februar 2017 kl. 12:00 – 15:00

  Torsdag den 4. maj 2017 kl. 13:00 – 16:00

  Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 – 16:00

  Torsdag den 16. november 2017 kl. 13:00 – 16:00

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Mødeplan 2017 blev godkendt.


  Sagsnr. 16/174
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 30-08-2016

  Fra brugerrepræsentanternes side blev der udtrykt ønske om, at der vil blive arbejdet på en evaluering af psykiatrisengen.

  Fra brugerrepræsentanternes side blev der udtrykt ønske om, at det er ønskeligt at få tal for måling af ernæring og bæltefiksering.


  Der har været en fin udstilling af den gamle og den nye psykiatriseng.


  Administrationen orienterede om status på pejlemærker, herunder om en kommende høringsperiode, hvor patient- og pårørendeorganisationer også vil blive inddraget.


  Der orienteredes om Sindets dag den 6. oktober 2016 i Kolding.


  Siden er sidst opdateret 06-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |