Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPatientinddragelsesudvalgetpilPatientinddragelsesudvalget - Referat - 06. september 2016

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 06. september 2016

Mødedato
06-09-2016 kl. 15:50 - 16:00
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • Annelise Sattrup
 • Inga Bredgaard
 • Hans Biering
 • Rikke Jane Fredeløkke

 • Afbud
   
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Inga Bredgaard
 • Rikke Jane Fredeløkke

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status på praksisplan
  2. Status for arbejdet med pejlemærker for Region Syddanmark
  3. Orientering om udgiftsgodtgørelse
  4. Forslag til mødeplan 2017
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 16/62
  1. Status på praksisplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der pågår aktuelt forhandlinger med PLO-Syd om implementering af praksisplanen.

  Der vil blive givet en aktuel status på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-09-2016
   

  Afdelingschef Frank I. Jensen orienterede om status på praksisplan og forhandlinger med PLO.

  - Drøftedes, herunder opbakning til at administrationen arbejder videre, jf. oplægget.

  Rikke Jane Fredeløkke, Peter Skov Jørgensen, Kit Winther og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/3459
  2. Status for arbejdet med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i februar 2016, at udarbejde pejlemærker for regionens samlede virksomhed. Der gives nu en status for arbejdet med pejlemærker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen gennemførte i løbet af foråret en proces, hvor alle regionens politiske udvalg og en række samarbejdsfora har drøftet hvad der kunne indgå i pejlemærkerne. Udover fora med politisk repræsentation blev pejlemærkerne også drøftet i forskellige sammenhænge med personalerepræsentation (”MED-systemet”). Ligeledes blev pejlemærkerne drøftet i Psykiatrisk Dialogforum, Kontaktforum for handicap og Sundhedsbrugerrådet.

  Som et vigtigt element blev alle regionens driftsenheder bedt om at bidrage til processen.

  De mange bidrag dannede grundlag for drøftelserne på en konference, der blev afholdt den 22. juni 2016 i Vingsted. Formålet med konferencen var at udarbejde konkrete forslag til pejlemærker. Der var ca. 140 deltagere bestående af regionsrådsmedlemmer, medarbejdere samt repræsentanter for kommuner og patientforeninger.

  Planen er at Regionsrådet i slutningen af september sender et forslag til pejlemærker i høring. Høringen vil løbe i perioden 27. september til 26. oktober 2016.  Der vil blive gennemført en bred høring, hvor mange eksterne samarbejdspartnere inviteres til at bidrage med høringssvar. Når pejlemærkerne er endeligt vedtaget i Regionsrådet i november, vil der blive iværksat et arbejde, der skal integrere pejlemærkerne i relevante arbejds- og udviklingsprocesser samt samarbejdsrelationer i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Den forventede høringsperiode vil være fra 27. september til 26. oktober 2016. Høringsmaterialet fremsendes skriftligt til Sundhedsbrugerrådets bruger-/ patientforeningsmedlemmer. Medlemmerne opfordres til at afgive høringssvar – enten individuelt eller i fælleskab.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-09-2016
   

  Den forventede høringsperiode vil være fra 27. september til 26. oktober 2016. Materialet fremsendes skriftlig til Patientinddragelsesudvalgets medlemmer. Medlemmerne opfordres til at afgive høringssvar.

  Formand for patientinddragelsesudvalget koordinerer høringssvar fra udvalget:

  -       Senest 15. oktober 2016 fremsender medlemmer input til høringssvar til formanden med henblik på koordinering af et samlet svar.

  -       Efter få dage (ca. 2 dage) fremsender formanden forslag til samlet svar til medlemmerne.

  -       Efter få dage (formanden fastsætter konkret tidsfrist) fremsender medlemmerne eventuelle bemærkninger/rettelser til forslag til samlet høringssar.

  -       Senst 26. oktober 2016 fremsender formanden endeligt høringssvar.

  Rikke Jane Fredeløkke, Peter Skov Jørgensen, Kit Winther og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/30769
  3. Orientering om udgiftsgodtgørelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på deres møde den 15. juni 2016, at man skulle benytte den nye adgang i sundhedsloven til at give medlemmer af Patientinddragelsesudvalget mulighed for at modtage udgiftsgodtgørelse i form af diæter og befordringsgodtgørelse m.v.

  Udbetalingen af de forskellige former for udgiftsgodtgørelse sker ved at udfylde et skema, som kan findes på regionens hjemmeside: https://regionsyddanmark.dk/wm224675

  Skemaet skal afleveres til Ledelsessekretariatet i Region Syddanmark, når det er udfyldt.

  Diæter

  Der er mulighed for at modtage diæter for deltagelse i udvalgsmøderne. Et møde, der varer 4 timer eller derunder, giver en diætsats på 410 kr., og for møder der varer mere end 4 timer er diætsatsen 820 kr. Satsen justeres hvert år.

  Ved beregningen af tiden i forhold til diætsatsen skal transporttiden til og fra mødet regnes med.

  Befordringsgodtgørelse

  Der er desuden mulighed for at få godtgjort udgifter i forbindelse med transport til møder i forbindelse med varetagelsen af hvervet som medlem af Patientinddragelsesudvalget.

  Hvis man benytter egen bil, kan man i 2016 få udbetalt 3,63 kr. pr. km. Det er også muligt at få godtgjort udgifter til offentlige transportmidler, som f.eks. tog og bus. Der gælder i den forbindelse et princip om, at den billigste offentlige transportform skal benyttes.

  Fraværsgodtgørelse

  Der er mulighed for at få udbetalt fraværsgodtgørelse, hvis man har haft udgifter i forbindelse med mødet – det kan eksempelvis være forplejning, som købes på vej til eller fra mødet. Fraværsgodtgørelsen udgør et fast beløb på 238,50 kr. pr. dag.

  Ved anmodning om fraværsgodtgørelse indberetter man på tro og love, at man har haft udgifter.

  Hvis man er blevet tilbudt et måltid, skal det angives i skemaet. Beløbet i udbetalt fraværsgodtgørelse reduceres således med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad.

  Udfyldelse af skema for godtgørelse

  I forbindelse med udbetaling af udgiftsgodtgørelse er det vigtigt, at udgiften er afholdt i forbindelse med varetagelsen af hvervet som medlem af Patientinddragelsesudvalget. Det er Region Syddanmark der foretager denne vurdering. Der henvises derfor til at kontakte Ledelsessekretariatet i Region Syddanmark i tilfælde, hvor der sker deltagelse i arrangementer, der ikke er en del af den ordinære mødeplan.

  Ledelsessekretariatet kan også kontaktes på sundhed@rsyd.dk, hvis der ønskes yderligere informationer om tabt arbejdsfortjeneste og formkrav i den forbindelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-09-2016
   

  Til orientering.

  Rikke Jane Fredeløkke, Peter Skov Jørgensen, Kit Winther og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/64
  4. Forslag til mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan for 2017 – kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00:

  • Tirsdag den 2. februar 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Mandag den 29. maj 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Tirsdag den 12. september 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Torsdag den 30. november 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Patientinddragelsesudvalget godkender forslag til mødeplan 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-09-2016
   

  Godkendt, med den præcisering at mødet i februar afholdes torsdag den 2. februar 2017.

  Rikke Jane Fredeløkke, Peter Skov Jørgensen, Kit Winther og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/64
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 6. december 2016.

  Mødet søges afviklet inden for følgende tidsramme:

  • Kl. 13.00-14.00: Fokus på gennemgang af dagsorden til Sundhedsbrugerrådets møde.
  • Kl. 16.00-17.00: Fokus på Patientinddragelsesudvalgets arbejde, jf. separat dagsorden.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-09-2016
   

  Næste møde afholdes den 6. december 2016.

  Rikke Jane Fredeløkke, Peter Skov Jørgensen, Kit Winther og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/64
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-09-2016
   

  Patientinddragelsesudvalget indledte mødet med en gennemgang af dagsordenen til det efterfølgende møde i Sundhedsbrugerrådet.

  Rikke Jane Fredeløkke, Peter Skov Jørgensen, Kit Winther og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 07-09-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring