Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 06. september 2016

Mødedato
06-09-2016 kl. 14:00 - 15:50
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Pia Tørving, A
 • Peter Christensen, A
 • Hans Winther, F
 • Holger Gorm Petersen
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Thyge Nielsen, V
 • Henning Ravn, V
 • Louise Linde
 • John Arne Sørensen
 • Hans Biering
 • Flemming Bay-Jensen
 • Inga Bredgaard
 • Inger Kielstrup
 • Klaus Bodo Paul Jensen
 • Rita Bruun
 • Merete Helgens
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Annelise Sattrup
 • Rikke Jane Fredeløkke

 • Afbud
   
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Inga Bredgaard
 • Inger Kielstrup
 • Klaus Bodo Paul Jensen
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Rikke Jane Fredeløkke

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  2. Status på ambulancer
  3. Status på Nyt OUH
  4. Status på tvang i psykiatrien
  5. Status for arbejdet med pejlemærker for Region Syddanmark
  6. Vision for etablering af Steno Diabetes Center i Odense
  7. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  8. Forslag til mødeplan 2017
  9. Mødeplan
  10. Gensidig orientering
  11. Eventuelt
  12. LUKKET PUNKT - almenlægeområdet


  Sagsnr. 16/62
  1. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Godkendt.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/39075
  2. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter BIOS’ konkurs har Region Syddanmark hjemtaget ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. juli 2016 erklærede skifteretten BIOS konkurs. I overensstemmelse med Regionsrådets beslutning på det ekstraordinære møde den 26. juli er der indgået aftale med kuratorerne om, at kuratorerne driver ambulancedriften videre i en midlertidig periode på regionens regning.

  Region Syddanmark har nu hjemtaget ambulancedriften, og regionen har overtaget medarbejderne i BIOS, aktiverne i BIOS (lejemål, varelagre og inventar) og leasingkontrakterne på biler. 

  Der er udarbejdet en skriftlig aktuel status, som er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Formand for det præhospitale udvalg Thyge Nielsen orienterede om status, herunder bl.a. om regionens hjemtagning af ambulancedriften på Fyn, i Vestjylland og Sønderjylland, rekrutteringssituation, uddannelsessituation m.v. 

  -       Drøftedes, herunder bl.a. henvendelse til tilsynsmyndigheden.

  Der gøres status igen på næste møde, endvidere undersøges muligheden for, at Sundhedsbrugerrådet på et møde besøger en ambulancestation i regionen.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/30606
  3. Status på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dispositionsforslaget for Nyt OUH blev godkendt i Regionsrådet i april 2015. Siden har totalrådgiveren MedicOUH arbejdet med projektforslaget sammen med projektorganisationen for Nyt OUH og ledere og medarbejdere på OUH og psykiatrisygehuset.

  Den 21. juni 2016 afleverede MedicOUH projektforslaget til regionen. Den viste den 21. juni 2016 en forventet overskridelse af anlægsbudgettet på 1,3 mia. kr., hvis der ikke skete ændringer i projektet. Der er hen over sommeren arbejdet videre med det økonomiske overslag, og senest har MedicOUh meldt tilbage at en nærmere vurdering af det økonomiske overslag ender på at udfordringen nok nærmere er i størrelsesordenen 900 mio.kr.

  Regionen har den 22. august 2016 afleveret alle sine bemærkninger til projektforslaget til MedicOUH, der nu har frem til den 15. september 2016 til at forholde sig til bemærkningerne og lave den endelige udgave af projektforslaget.

  Der gives en status på projektet på mødet.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Afdelingschef Torben Kyed Larsen orienterede om status. Oplæg vedlægges.

  -       Drøftedes, herunder bl.a. fokus på tilgængelighed i det nye sygehusbyggeri. På næste møde gives en orientering om, hvordan tilgængelighedsaspektet er blevet adresseret i projektforslaget for Nyt OUH.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/30606
  4. Status på tvang i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i 2015 iværksat en omfattende indsats for at reducere brugen af tvang med 50 % inden udgangen af 2019. Der investeres massivt økonomisk og ledelsesmæssigt for at nå dette mål.

  Der er sat ind med en stor efteruddannelsesindsats, opnormering på pleje og aktivitetsindsatsen, kulturudvikling m.v. 

  Regionen er nu 1½ år henne i arbejdet med målsætningen.

  Der gives en status på indsatsen på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Afdelingschef Torben Kyed Larsen orienterede om status på tvang i psykiatrien herunder opnormering og styrkelse af andre indsatser.

  -       Drøftedes, bl.a. udgående teams m.v.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/3459
  5. Status for arbejdet med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i februar 2016, at udarbejde pejlemærker for regionens samlede virksomhed. Der gives nu en status for arbejdet med pejlemærker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen gennemførte i løbet af foråret en proces, hvor alle regionens politiske udvalg og en række samarbejdsfora har drøftet hvad der kunne indgå i pejlemærkerne. Udover fora med politisk repræsentation blev pejlemærkerne også drøftet i forskellige sammenhænge med personalerepræsentation (”MED-systemet”). Ligeledes blev pejlemærkerne drøftet i Psykiatrisk Dialogforum, Kontaktforum for handicap og Sundhedsbrugerrådet.

  Som et vigtigt element blev alle regionens driftsenheder bedt om at bidrage til processen.

  De mange bidrag dannede grundlag for drøftelserne på en konference, der blev afholdt den 22. juni 2016 i Vingsted. Formålet med konferencen var at udarbejde konkrete forslag til pejlemærker. Der var ca. 140 deltagere bestående af regionsrådsmedlemmer, medarbejdere samt repræsentanter for kommuner og patientforeninger.

  Planen er at Regionsrådet i slutningen af september sender et forslag til pejlemærker i høring. Høringen vil løbe i perioden 27. september til 26. oktober 2016.  Der vil blive gennemført en bred høring, hvor mange eksterne samarbejdspartnere inviteres til at bidrage med høringssvar. Når pejlemærkerne er endeligt vedtaget i Regionsrådet i november, vil der blive iværksat et arbejde, der skal integrere pejlemærkerne i relevante arbejds- og udviklingsprocesser samt samarbejdsrelationer i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Den forventede høringsperiode vil være fra 27. september til 26. oktober 2016. Høringsmaterialet fremsendes skriftligt til Sundhedsbrugerrådets bruger-/ patientforeningsmedlemmer. Medlemmerne opfordres til at afgive høringssvar – enten individuelt eller i fælleskab.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 06-09-2016
   

  Den forventede høringsperiode vil være fra 27. september til 26. oktober 2016. Materialet fremsendes skriftlig til Patientinddragelsesudvalgets medlemmer. Medlemmerne opfordres til at afgive høringssvar.

  Formand for patientinddragelsesudvalget koordinerer høringssvar fra udvalget:

  -       Senest 15. oktober 2016 fremsender medlemmer input til høringssvar til formanden med henblik på koordinering af et samlet svar.

  -       Efter få dage (ca. 2 dage) fremsender formanden forslag til samlet svar til medlemmerne.

  -       Efter få dage (formanden fastsætter konkret tidsfrist) fremsender medlemmerne eventuelle bemærkninger/rettelser til forslag til samlet høringssar.

  -       Senst 26. oktober 2016 fremsender formanden endeligt høringssvar.

  Rikke Jane Fredeløkke, Peter Skov Jørgensen, Kit Winther og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/52399
  6. Vision for etablering af Steno Diabetes Center i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden indledte i starten af året et samarbejde om at formulere en vision for etablering af et center for behandling af forskning og uddannelse i diabetes, samt udvikling af sundhedsfremmende tiltag til at stoppe udviklingen af diabetes.

  Regionsrådet har godkendt visionen på sit møde den 22. august 2016, og den behandles i Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 6. september 2016.

  Visionen vil efter godkendelse skulle konkretiseres i en ”drejebog” for etablering af et fremtidigt Steno Diabetes Center i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I foråret godkendte Regionsrådet, at Region Syddanmark indledte et samarbejde om at styrke diabetesindsatsen gennem etablering af et Steno Diabetes Center i Odense, der skal medvirke til at udvikle behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes i Region Syddanmark.

  På den baggrund har Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden arbejdet på at formulere en vision for et fremtidigt samarbejde, der vil komme til at bestå af et fysisk center på Odense Universitetshospital (OUH) og en række initiativer i hele Region Syddanmark, med det formål at forbedre behandlingstilbuddet for alle patienter i regionen.

  Visionen er at gøre Region Syddanmarks diabetesindsats internationalt førende inden for forebyggelse, behandling, klinisk forskning og uddannelse, og at denne indsats kommer alle borgere i Region Syddanmark til gavn. De helt overordnede mål er beskrevet som:

  •        Bremse væksten i antallet af borgere med nyopstået diabetes.

  •        Borgere med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet.

  Visionen er første milepæl i etableringen af et Steno Diabetes Center i Odense. Der påbegyndes nu et arbejde med at konkretisere visionen og planerne i form af en drejebog for etableringen af centeret samt initiativerne i Region Syddanmark. Dette arbejde vil i 2017 blive genstand for en politisk stillingtagen i både Regionsrådet i Region Syddanmark og Novo Nordisk Fondens bestyrelse, og samtidig danne grundlag for Novo Nordisk Fondens eventuelle bevilling til Region Syddanmark. Oplægget blev godkendt på Regionsrådets møde den 22. august 2016, og skal behandles i Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 6. september 2016.

  Visionsoplægget indeholder forslag, som bl.a. har betydning for behandlingsindsatsen, sygehusstrukturen og det tværsektorielle samarbejde på området.

  I forhold til den indsats vi kender i dag, lægges der op til, at flere patienter med nyopdaget type 2 diabetes får tilbud om en indledende undersøgelse på sygehusene og om et undervisningsforløb i, hvordan man bedst håndterer at leve med diabetes, så komplikationerne opstår senere i livet, eller helt udebliver. Desuden foreslås at oprette en udadgående enhed, som hjælper patienter, der ikke har ressourcer i dagligdagen til at blive i et forløb ved lægen eller sygehuset.

  I forhold til sygehusstrukturen lægges der i visionsoplægget op til, at Steno Diabetes Center Odense (SDCO) bliver omdrejningspunkt for udvikling af standarder i behandling, pleje, udredning, undervisning og forskning. Dette skal ske i respekt for den udprægede decentrale struktur, som det syddanske sundhedsvæsen er bygget op om.

  Steno Diabetes Center i Odense vil også blive en del af det tværsektorielle samarbejde, idet meget viden, forskning og udvikling i behandling og forebyggelse vil blive koncentreret omkring centret. Dertil lægges der op til, at standarderne for diabetesindsatsen harmoniseres med udgangspunkt i centret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Koncerndirektør Jens Winther Jensen orienterede om status.

  -       Drøftedes, herunder fokus på at bremse diabetesudviklingen, decentral behandling lokalt hos praktiserende læger. Diabetesforeningen stiller sig gerne til rådighed for samarbejde m.v.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/62
  7. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Sundhedsbrugerrådet ønsker følgende emner til kommende møder:

  -       Tilgængelighed i forhold til Nyt OUH

  -       Status på ambulanceområdet, herunder besøg på ambulancestation

  -       Film fra OUH angående patientinvolvering (http://info.ouh.dk/wm485825)

  -       Orientering om Arbejdstilsynets påbud – hvordan følges der op?

  -       Overblik for parkeringsforhold på OUH, særligt i forhold til pårørende til alvorligt syge og døende

  -       Orientering om resultater af fremskudt visitation.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup, Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/62
  8. Forslag til mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan for 2017 – kl. 14.00-16.00:

  • Tirsdag den 2. februar 2017, kl. 14.00-16.00
  • Mandag den 29. maj 2017, kl. 14.00-16.00
  • Tirsdag den 12. september 2017, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 30. november 2017, kl. 14.00-16.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Sundhedsbrugerrådet godkender forslag til mødeplan 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Godkendt, med den præcisering at mødet i februar afholdes torsdag den 2. februar 2017.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup, Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/62
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås følgende mødeplan for 2016 på tirsdage kl. 14.00-16.00:

  • Tirsdag den 6. december 2016 – evt. Svendborg Sygehus.

  Mødet er koordineret med forventede møder i Regionsrådet, Forretningsudvalget og øvrige udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  Næste møde afholdes den 6. december 2016 enten på en ambulancestation i regionen eller på Svendborg Sygehus.

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup, Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/62
  10. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  -

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup, Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/62
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  -

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup, Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.  
  12. LUKKET PUNKT - almenlægeområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-09-2016
   

  -

  Rikke Jane Fredeløkke, Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Inga Bredgaard, Klaus B. P. Jensen, Inger Kielstrup, Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 07-09-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring