Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 05. september 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 05. september 2016

Mødedato
05-09-2016 kl. 15:00 - 16:40
 
Mødested
Mødeværelse 5
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, (Nye Borgerlige)
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Høring af ”Fyn i bevægelse” – Udkast til fynsk infrastrukturstrategi 2017-35.
  2. Sammensætningen af Syddansk Mobilitetsråd
  3. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Aktionsplanens aktivitetsområder
  4. Orientering om trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser
  5. Optag på de videregående uddannelser 2016
  6. Opfølgning på regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni 2016
  7. Nyt fra trafikselskaberne
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 16/28264
  1. Høring af ”Fyn i bevægelse” – Udkast til fynsk infrastrukturstrategi 2017-35.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Byregion Fyn, som repræsenterer alle ti fynske kommuner, har sendt udkast til infrastrukturstrategi (vedlagt) i høring frem til 15. september 2016.

  Der er udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  ”Fyn i bevægelse” med undertitlen ”Infrastrukturstrategi 2017-35” har som mål at sammentænke de nationale og internationale forbindelser, og prioritere den overordnede infrastruktur på tværs af de fynske kommunegrænser. Målet er, at trafiksystemet skal kunne opleves som en sammenhængende rejse fra start til mål. Strategien skal skabe grundlag og retning for samarbejde om udvikling af mobilitet og infrastruktur på Fyn.

  Strategien kommunikerer overvejende dens budskaber ved hjælp af et glimrende kortmateriale, der ruller strategien ud, en strategi som i sin fysiske infrastruktur består af et hierarki i mange lag af knudepunkter/terminaler, der forbindes indbyrdes med en række forskellige typer korridorer. Derimod er der ikke en kort, formuleret beskrivelse af hovedindholdet i strategien.

  Region Syddanmark har i processen været inviteret til en administrativ drøftelse af udkast til strategien og via styregruppen for Byregion Fyn. Strategien indeholder en række rubrikker med overskriften ”Hvem gør hvad”. Når der heri lægges op til fælles interessevaretagelse mellem Region Syddanmark og de fynske kommuner er det kommenteret. Generelt er potentialet i Region Syddanmark som partner ikke fuldt udnyttet eller artikuleret.

  Overordnet set, er der grund til at rose det fynske initiativ med at udarbejde en fynsk infrastrukturstrategi. En af opfølgningerne - oprettelsen af endnu et samarbejdsforum vedr. transport/infrastruktur – kunne dog godt fortjene en overvejelse over det samlede antal fora på området, herunder Syddansk Mobilitetsråd.

  Det er en væsentlig ulempe ved strategien, at den tilsyneladende ikke tager udgangspunkt i den gældende lovgivning på kollektiv trafik-området, og ej heller i den fælles vision for kollektiv trafik, der er aftalt mellem FynBus, Sydtrafik, kommunerne og regionen. Høringssvaret gør her tydeligt opmærksom på, at Region Syddanmark i sin bestillerrolle arbejder direkte sammen med FynBus på grundlag af FynBus’ trafikplan 2014-2017.

  Høringssvaret rummer derudover punkt-for-punkt gennemgang af strategiudkastet. Byregion Fyns formuleringer er vist fremhævet og efterfulgt af regionens kommentar/svar.

  Forslaget til høringssvar afsluttes med nogle enkelte bemærkninger til øvrige passager i strategiudkastet.

  Efter behandling i Udvalget for Regional Udvikling forelægges forslag til høringssvar til godkendelse i forretningsudvalget den 14. september og regionsrådet den 26. september 2016. Høringssvaret fremsendes inden for høringsfristen med forbehold for Regionsrådets endelige godkendelse.

  Plankonsulent Poul H. Mathiesen, Byregion Fyn, vil inden udvalgets behandling af forslag til høringsbrev præsentere strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende høringsbrevet til Byregion Fyn vedr. Fyn i Bevægelse – en fynsk infrastrukturstrategi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Et flertal i udvalget anbefaler, at regionsrådet godkender udkast til høringssvar med tre ændringer i bemærkningerne til side 13, sidste linie, side 29, sidste linie og side 37, første linie, i ”Fyn i bevægelse”.

  Ændringerne er markeret i udkast til høringsbrev, der forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, DF, tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14273
  2. Sammensætningen af Syddansk Mobilitetsråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  På mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. juni 2016, drøftedes Mobilitetsrådets rolle. En del af udvalgets beslutning var at supplere sammensætningen. Der foreslås derfor, at supplere rådet med nye udpegninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mobilitetsrådets oprindelige sammensætning blev besluttet af regionsrådet den 26. maj 2008, og kom til at bestå af følgende: Arriva, Vejdirektoratet, Billund Lufthavn, Danske Havne, Dansk Transport og Logistik, International Transport Danmark, Dansk Industri, Syddansk Universitet (med forskningsmæssig interesse i trafik), Sydtrafik, Fynbus, De grønne netværk, Dansk Cyklistforbund, Ældresagen, kommunerne og regionen.

  Det foreslås, at LO Fyn inviteres til at supplere rådets sammensætning. LO Fyn har i sit høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi bedt om at deltage.

  De fire grønne netværk i Syddanmark er repræsenteret i Mobilitetsrådet med én fælles repræsentant, som ikke længere er aktiv. Da kvaliteten af Mobilitetsrådets drøftelser beror på en bred repræsentation af forskellige synspunkter med relevans for mobilitet, kan det overvejes på anden vis at bringe de aspekter af den trafikpolitiske debat, som de grønne netværk hidtil har afspejlet, ind i Mobilitetsrådets drøftelser.

  Tilsvarende er afspejlingen af den forskningsmæssige tilgang ikke længere aktiv i og med ændringer på Syddansk Universitet, og det kan ligeledes overvejes på anden vis at tilføre sådan ekspertise.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter repræsentationen og anbefaler regionsrådet, at godkende udpegning af supplerende medlemmer til Syddansk Mobilitetsråd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet at godkende, at Mobilitetsrådet suppleres med en repræsentant fra LO.


  Sagsnr. 14/18315
  3. Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Aktionsplanens aktivitetsområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan.

  Der orienteres om status på aktionsplanen, herunder Kommunekontaktudvalgets møde den 31. august 2016, hvor den byregionale udvikling og udviklingen i de syddanske byer og landdistrikter blev drøftet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der indeholder tre aktivitetsområder: Byregionalt samarbejde, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og kvalificeret arbejdskraft.

  1. Den byregionale indsats. Der arbejdes med en analyse af Byregion Fyn og fortsættes i efteråret med Sønderjylland-Flensborg-området. Begge dele er samtidig input til Jyllandskorridor-arbejdet, hvor der også ses nærmere på byregioner sammen med Hamborg, Schleswig-Holstein og de vestdanske regioner og store byer og Udviklingsråd Sønderjylland - lige nu ses der på Fyn, Aarhus-området og Sønderjylland-Flensborg.
    
  2. Syddanskernes liv i de enkelte kommuner. Et led i den aftalte opfølgning, var det aflyste debatmøde den 20. juni 2016 for syddanske regional- og kommunalpolitikere om udvikling af Syddanmarks byer og landdistrikter. Nogle af de spørgsmål, der skulle have været debatteret på debatmødet i juni måned, er i stedet blevet drøftet på Kommunekontaktudvalgsmødet den 31. august 2016.
    
  3. Kvalificeret arbejdskraft. Formandskaberne for de regionale arbejdsmarkedsråd, Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Kommunekontaktrådet (KKR), Syddansk Vækstforum, Udvalget for Regional Udvikling og regionsrådet samt repræsentanter for VEU-centrene og erhvervsskolerne, er inviteret til en drøftelse af, hvordan man i fællesskab kan bidrage til at håndtere udfordringen med kvalificeret arbejdskraft. Mødet er planlagt til den 14. oktober 2016 i Vejle, hvor de to vigtigste temaer forventes at være unge i uddannelse samt efteruddannelse. Det er intentionen, at drøftelserne kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af centrale udfordringer, målsætninger og konkrete indsatser. Endvidere skal drøftelserne bidrage til, at styrke dialogen mellem de eksisterende fora på området og styrke samspillet i forhold til det statslige niveau. Vigtigst er dog, at drøftelserne bidrager til konkrete indsatser, som aktørerne sammen eller hver for sig kan arbejde hen mod at indfri.
    

  Der vil kort blive orienteret om drøftelsen på KKU-mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/5316
  4. Orientering om trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Aftalen skal forebygge rekrutteringsudfordringer, sikre flere praktikpladser, så flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse og forbedre mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Aftalens fokus på kvalificeret arbejdskraft er relevant i forhold til Region Syddanmarks indsats på dette område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. Aftalen er på visse punkter en justering af beskæftigelsesreformen fra 2014. Omdrejningspunktet er, at der ikke er generelle rekrutteringsproblemer, men at der er brancher og dele af landet, hvor virksomhederne oplever, at det er svært at rekruttere medarbejdere. I takt med, at økonomien forbedres, vil der gradvist blive større risiko for, at virksomhederne ikke kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Aftalen handler derfor både om at forebygge rekrutteringsudfordringer og at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer, men med særligt fokus på faglærte. På den baggrund, indgår følgende tre hovedelementer i aftalen:
   

  • Forebygge rekrutteringsudfordringer: Virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft forudsætter, at der er fokus på at forebygge rekrutteringsudfordringer. Det kræver et detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet, så jobcentrene, a-kasserne og øvrige aktører i samarbejde med virksomhederne kan sikre et effektivt match mellem ledig og virksomhed. Samarbejdet mellem regionale vækstfora og regionale arbejdsmarkedsråd m.fl. kan medvirke hertil ved at stille viden om ændringer i virksomhedernes kompetencebehov til rådighed for uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Samtidig er der fokus på, at beskæftigelsessystemet understøtter, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udgangspunktet er, at uddannelse i beskæftigelsessystemet skal være målrettet konkrete job eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Endelig er det afgørende, at ledige er parate til at tage de job, der er, ved at være både fagligt og geografisk mobile.
    
  • Flere praktikpladser – flere faglærte: Adgang til faglært arbejdskraft er vigtig i forhold til at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger - både på kort og lang sigt. Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker derfor, at erhvervsuddannelserne igen bliver førstevalget for langt flere unge efter grundskolen. Flere unge skal have lyst til at vælge og gennemføre en relevant erhvervsuddannelse med de attraktive job-, karriere- og videreuddannelses-muligheder, der er forbundet hermed. Det er derfor vigtigt, at de unge får en større sikkerhed for at få en praktikplads og dermed får en kvalificeret start på de mange karrieremuligheder, som en faglært uddannelse giver mulighed for. Med aftalen forpligter arbejdsgiverne sig derfor til at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser, så det bliver mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse. De ekstra praktikpladser skal findes ved, at virksomheder kan belønnes eller sanktioneres økonomisk efter deres evne og vilje til at tage lærlinge, samt at indsatsen for at finde praktikpladser hos virksomheder skal styrkes.
    
  • Forbedring af voksen- og efteruddannelsesindsatsen, så den i endnu højere grad understøtter en løbende opkvalificering og videreuddannelse af arbejdsstyrken i overensstemmelse med arbejdsmarkedets skiftende behov. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at der skal nedsættes en ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse, som skal tilvejebringe den nødvendige viden for at drøfte fremtidens VEU-system. Ekspertgruppen skal afrapportere senest maj 2017.
    

  Trepartsaftalens fokus på at adressere udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft, er relevant i forhold til Region Syddanmarks indsats på dette område. Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft (se andet punkt på dagsordenen).

  I den sammenhæng kan det nævnes, at der er taget initiativ til en drøftelse af, hvordan man i fællesskab kan håndtere udfordringen med kvalificeret arbejdskraft. Formandskaberne for de regionale arbejdsmarkedsråd, Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Kommunekontaktrådet (KKR), Syddansk Vækstforum, Udvalget for Regional Udvikling og regionsrådet samt repræsentanter for VEU-centrene og erhvervsskolerne er inviteret til drøftelserne, som er planlagt til den 14. oktober 2016 i Vejle. De to vigtigste temaer forventes at blive flere unge til erhvervsuddannelserne samt efteruddannelse. På mødet kan trepartsaftalens initiativer indgå som inspiration til drøftelsen af konkrete indsatser, som aktørerne sammen eller hver for sig kan arbejde hen mod at indfri.

  Trepartsaftalens initiativ vedrørende flere praktikpladser, er desuden et relevant tiltag i forhold til Region Syddanmarks indsats for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

  Trepartsaftalen samt et fakta-ark med aftalens konkrete initiativer er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/29463
  5. Optag på de videregående uddannelser 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 30. juli 2016 blev 12.506 unge tilbudt en plads på en af de videregående uddannelser i Syddanmark. Det svarer til en stigning på 3% sammenlignet med 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 3% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2016 sammenlignet med 2015. Det svarer til ca. 350 flere studerende.

  På landsplan er det samlede optagelsestal for de videregående uddannelser steget med 2%.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2016 sammenlignet med samme tidspunkt i 2014 og 2015. De endelige optagelsestal opgøres først den 1. oktober, og her viser tidligere års erfaringer, at i perioden mellem 1. og 2. runde optag, vil nogle ansøgere vælge at takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser. Det endelige optag af studerende pr. 1. oktober vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.

  Tilbud om optag på de videregående uddannelser i Syddanmark 2014-2016

  Uddannelsesinstitution

  2014

  2015

  2016

  Procentvis ændring 2015-16

  Syddansk Universitet*

     4.839

     5.029

     5.176

  3%

  Aalborg Universitet Esbjerg

        172

        138

        127

  -8%

  UC Lillebælt

     1.986

     2.028

     2.190

  8%

  UC Syddanmark

     1.789

     1.789

     1.874

  5%

  Erhvervsakademi Sydvest

        613

        649

        602

  -7%

  Erhvervsakademi Kolding

        640

        629

        541

  -14%

  Erhvervsakademi Lillebælt

     1.356

     1.487

     1.585

  7%

  SIMAC

        139

        150

        160

  7%

  Fredericia Maskinmesterskole

          99

        105

        113

  8%

  Designskolen Kolding

          72

          81

          69

  -15%

  Den Frie Lærerskole

          64

          69

          69

  0%

  I alt

   11.769

   12.154

   12.506

  3%

  *) SDU"s uddannelser i Slagelse er ikke indregnet i optagelsestallene.

         

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2016

         

  Optagelsestallene skal ses i lyset af omprioriteringsbidraget og det loft, som i efteråret 2014 blev indført over optaget på en række videregående uddannelser på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, der har haft en systematisk overledighed målt i forhold til øvrige dimittender fra de videregående uddannelser.

  Loftet blev indført med virkning fra 2015, og er efterfølgende blevet udvidet til også at omfatte landets design- og arkitektuddannelser. Her skal optaget reduceres med i alt 25% over seks år med virkning fra 2016.

  Syddansk Universitets uddannelser i Syddanmark har oplevet en stigning i antallet, der er blevet tilbudt optagelse på 3% sammenlignet med 2015. Opdeles uddannelserne på fakulteter, kan der konstateres en fremgang på 2% på Humaniora, 2% på naturvidenskab, 3% på samfundsvidenskab, 1% på sundhedsvidenskab, og 15% på teknisk videnskab.

  Aarhus Universitet har til sammenligning oplevet en fremgang i optagelsestallet på 1%, mens optaget på Aalborg Universitet (Esbjerg fraregnet) er steget 7%. Københavns Universitet derimod, har oplevet en nedgang i optagelsestallet på 4%.

  På Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg er optagelsestallet på civilingeniøruddannelsen faldet med 19% (svarende til 15 færre studerende), mens der har været en fremgang i optaget på diplomingeniøruddannelsen på 7% (4 flere studerende).

  De to professionshøjskoler (UC Lillebælt og UC Syddanmark) oplever begge en pæn fremgang i optaget (henholdsvis 8% og 5%). Fremgangen skyldes især, at der i år optages 133 flere studerende på læreruddannelsen, hvilket udgør en stigning på 29% i forhold til optaget i 2015.

  Erhvervsakademi Lillebælt øger sit optag med 7% i 2016, hvilket svarer til knap 100 flere studerende end sidste år. Det er særligt finansuddannelserne og uddannelsen til automationsteknolog, der bidrager til stigningen.

  Både Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Sydvest oplever derimod et fald i årets optagelsestal (henholdsvis 14% og 7%).

  Størstedelen af nedgangen på Erhvervsakademi Kolding kommer fra den engelsksprogede uddannelse til markedsføringsøkonom, samt uddannelsen til finansøkonom. Nedgangen i optaget på finansøkonomuddannelse opvejes dog til dels af en stigning i optaget på uddannelsen til professionsbachelor i finans.

  Hvad angår Erhvervsakademi Sydvest, så skyldes det faldende optag dels, at laborantuddannelsen sidste efterår blev flyttet til UC Syddanmark, og dels, at der i 2016 er optaget færre studerende på særligt den engelsksprogede designteknologuddannelse i Sønderborg og driftsteknologuddannelsen i Esbjerg.

  De naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på SDU og AUC Esbjerg har igen i år samlet set haft en fremgang i optaget, denne gang på 6%. Desuden har en række af de tekniske uddannelser på erhvervsakademierne haft fremgang. Fremgangen styrker Syddanmark som Science Region og er vigtig i forhold til på sigt, at kunne imødekomme efterspørgslen efter teknisk uddannede.

  På Designskolen Kolding har der i år været et optag på 69 studerende, sammenlignet med 81 studerende i 2015. Dette skyldes, at Designskolen Kolding hvert år skal tilpasse optaget af nye studerende, så det ligger inden for skolens samlede godkendte kapacitet på i alt 350 studerende på alle fem årgange.
   

  Endvidere er det værd at bemærke, at optaget på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) og Fredericia Maskinmesterskole er steget igen i år. Det er positivt i forhold til bl.a. offshore sektoren.

  I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser, samt en oversigt med udvalgte uddannelser med særlig relevans i forhold til Science Region og Syddansk Vækstforums forretningsområder generelt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/6503
  6. Opfølgning på regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Uddannelses- og Forskningsministeriet, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark, afholdte et regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni 2016. Topmødet havde fokus på at finde nye samarbejdsmuligheder mellem de videregående uddannelser i grænseregionen med henblik på at styrke vækst- og udviklingsindsatsen i grænseregionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Uddannelses- og Forskningsministeriet, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark afholdte et regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni på Campus Flensborg.

  Det overordnede formål med uddannelsestopmødet var, at finde nye veje og muligheder for uddannelses- og videnssamarbejde over grænsen mellem de videregående uddannelser med henblik på, at styrke vækst- og udviklingsindsatsen i grænseregionen, herunder virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

  På uddannelsestopmødet blev der indledningsvis gennem oplæg fra politikere og forskere sat fokus på, hvordan styrket grænseoverskridende uddannelsessamarbejde kan løfte regionen og støtte op om vækst og udvikling. Endvidere blev der gennem en række oplæg sat fokus på virksomhedernes behov i grænseregionen, grænseoverskridende samarbejder andre steder i EU samt givet konkrete eksempler på uddannelsessamarbejder mellem danske og tyske videregående uddannelsesinstitutioner.

  Efterfølgende fik deltagerne mulighed for at konkretisere og drøfte mulighederne i en række tematiske workshops, hvor fokus var rettet mod fagspecifikke samarbejds- og udviklingsmuligheder inden for temaerne fælles styrkepositioner, styrkelse af sprog- og kulturkompetencer samt mobilitet på tværs af grænsen.
   

  Samlet set var uddannelsestopmødet med til at give et statusbillede af grænseregionen og samarbejdet mellem danske og tyske uddannelsesinstitutioner. Dette statusbillede viste, at der foregår uddannelsessamarbejder, primært på Ph.d. og forskningsniveau samt inden for udvalgte uddannelser som fx cand.merc.int i Sønderborg og Flensborg og på udvalgte semestre på UC Syddanmarks pædagogiske uddannelser.

  Indtrykket fra konferencen var dog samtidig, at der er et beskedent kendskab til hinandens uddannelsessystemer på begge sider af grænsen, reglerne, styringsmekanismer mv.

  Et tilbagevendende punkt på konferencen var, at praktikpladser og -ophold og sommerskoler, er gode redskaber til at fremme mobilitet og kendskab til hinanden. Samtidig har praktikophold den fordel, at det kan inddrage offentlige og private virksomheder og øge de studerendes kendskab til arbejdsmarkedet på den anden side af grænsen. Funding blev også nævnt gentagne gange som et centralt element i forhold til at kunne udvikle det grænseoverskridende uddannelsessamarbejde.

  Der er udarbejdet et opsamlingsnotat fra topmødet på engelsk som kan sendes ud til udvalget, såfremt udvalget ønsker dette.

  Partnerne bag uddannelsestopmødet arbejder nu på en række initiativer med henblik på at bidrage til og udvikle konkrete samarbejder hen over grænsen, herunder:
   

  • Mulighederne for nye uddannelsesaktiviteter inden for Power Electronics. Power Electronics er en erhvervsmæssig styrkeposition i grænseregionen, og der er en efterspørgsel på begge sider af grænsen i forhold til at styrke fagområdet. Et udvidet samarbejde mellem universiteter på begge sider af grænsen, kan bidrage til at styrke kompetencerne i regionen.
    
  • Workshop i Bruxelles med henblik på at synliggøre støttemuligheder i regi af fonde, puljer og støtteordninger under EU. Deltagerne på workshoppen forventes at blive nøglepersoner fra danske og tyske videregående uddannelsesinstitutioner, EU-rådgivere fra Det Syddanske Bruxelleskontor samt repræsentanter fra planlægningsgruppen bag uddannelsestopmødet.

  Det forventes, at der i løbet af efteråret igangsættes flere initiativer. Uddannelses- og Forskningsministeriet, delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Region Syddanmark, kan bidrage med at skabe rammerne for uddannelsessamarbejde ved f.eks. at facilitere opstartsmøder, synliggøre finansieringsmuligheder m.v., men de egentlige uddannelsessamarbejder skal drives af de videregående uddannelsesinstitutioner på begge sider af grænsen. 

  Parterne er enige om, at der som udgangspunkt afholdes et lignende uddannelsestopmøde i 2017, hvor der bl.a. vil blive fulgt op på igangsatte initiativer og aktiviteter i forlængelse af mødet i juni. 

  Frem mod næste uddannelsestopmøde skal der identificeres succesmål og milepæle i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og delstatsministeriet i Slesvig-Holsten. Det kunne fx være en opgørelse/oversigt over diverse samarbejder i dag på de forskellige niveauer.

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde og Udvalget for Regional Udvikling vil løbende blive holdt orienteret om opfølgningen på uddannelsestopmødet og evt. igangsatte initiativer.

  Sagen blev forelagt Udvalget for dansk-tysk samarbejde til orientering på mødet den 29. august 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2016
   

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/289
  7. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Regionsrådets repræsentanter i Fynbus’ og Sydtrafiks bestyrelser orienterede om arbejdet i bestyrelserne.


  Sagsnr. 16/289
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Intet.


  Sagsnr. 16/289
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 10. oktober 2016. Der planlægges besøg hos en samarbejdspartner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-09-2016
   

  Næste møde er mandag den 10. oktober 2016. Der planlægges besøg hos en samarbejdspartner i Fredericia.


  Siden er sidst opdateret 09-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap