Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 12. september 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 12. september 2016

Mødedato
12-09-2016 kl. 14:00 - 16:15

Mødested
Ambulancestation

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Bente Gertz, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos Ambulance Syd på ambulancestationen i Odense
  2. Status på ambulancer
  3. Sundhedsberedskabsplanlægning
  4. Status på implementering af udkaldssystem til akuthjælperordninger
  5. Udvidelse af opgavefelt for paramedicinere og behandlere
  6. Status på præhospital IT
  7. Afrapportering om overholdelse af servicemål for den siddende befordring
  8. Status på Ærøintiativer på det præhospitale område
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt
  11. LUKKET PUNKT - Æro


  Sagsnr. 16/1505
  1. Besøg hos Ambulance Syd på ambulancestationen i Odense
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalgsmødet den 12. september 2016 afholdes på ambulancestationen i Odense, Kildemosevej 15, 5000 Odense C.

  Kl. 14 – 15 holder Præhospitalsudvalget møde med Ambulance Syd, hvor der er generel orientering og drøftelse.

  Fra Ambulance Syd deltager i mødet:

  Kst. direktør Mads Haugaard

  Ambulancechef René Sigtvartsen

  Fællestillidsmand Christian Stigaard

  Kl. 15 – 17 er der ordinært udvalgsmøde i mødelokale på ambulancestationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder status for overgang fra Bios til Ambulance Syd blandt andet udfordringer på lønområdet, overgang til ny overenskomst, overvejelser om brancheoverenskomst, status for rekruttering og uddannelse, fremadrettet fokus på kompetenceudvikling med videre. 

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/39075
  2. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume

  Efter BIOS’ konkurs har Region Syddanmark hjemtaget ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 27. juli 2016 erklærede skifteretten BIOS konkurs. 

  Region Syddanmark har nu hjemtaget ambulancedriften fra kuratorerne, der har drevet ambulancedriften i Region Syddanmark i en midlertidig periode.

  Regionen har derfor nu overtaget medarbejderne, aktiverne (lejemål, varelagre og inventar) og leasingkontrakterne på biler. 

  Vedhæftet er orientering om status på ambulancedriften i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Til orientering.

   

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1505
  3. Sundhedsberedskabsplanlægning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommuner og region skal en gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan og koordinere sundhedsberedskabsplanerne med hinanden og andre samarbejdspartnere jf. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 971 af 28. juni 2016.

  Det er vigtigt, at kommunernes og regionens sundhedsberedskabsplaner er i overensstemmelse med hinanden med hensyn til ledelse, kommunikation og rollefordeling, så der kan ydes en effektiv og koordineret indsats ved sundhedsberedskabshændelser såsom epidemier, store ulykker og naturkatastrofer.

  Administrationen har til beslutning i møde i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 21. april 2016 udarbejdet forslag til kommissorium for en styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægningensarbejdet i regionen mellem kommunerne, praksissektoren og embedslægerne ligesom i sidste valgperiode. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

  Det foreslås, at styregruppen begynder sit arbejde, så snart Sundhedsstyrelsen har vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning klar. Sundhedsstyrelsen forventer, vejledningen er klar sidst på året. Styregruppen afslutter sit arbejde, så kommuner og region kan få vedtaget sundhedsberedskabsplaner i denne valgperiode.

  Den gældende sundhedsberedskabsplan for regionen, vedtaget i sidste valgperiode, er vedhæftet.

  Bilag:

  Forslag til kommissorium for styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægning i Region Syddanmark 2016 – 2017

  Beredskabsplan for Region Syddanmark – sundhedsberedskabs- og præhospital plan

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Til orientering.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/11602
  4. Status på implementering af udkaldssystem til akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag giver en status på implementeringen af udkaldssystem til akuthjælperordninger. Overtagelsesprøve er gennemført, og systemet kan udrulles til regionens øvrige akuthjælperordninger/nødbehandlerordninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 7. december 2015 blev Præhospitaludvalget orienteret om, at der, sideløbende med at udkaldssystemet kørte i pilotdrift på Langeland, blev arbejdet med den elektroniske indsatsjournal på systemet og med at tilkoble Felsted akuthjælperordning på systemet, således at det kunne testes, om systemet fungerer på både iOS og Andriod styresystemer på akuthjælpernes smartphones.

  Efter testen med Felsted blev pilotdriften udvidet til at omfatte Felsted, Kegnæs og Nordals. Sideløbende hermed har projektet arbejdet på at få systemet til at bestå en overtagelsesprøve. Denne prøve blev godkendt i august og har udløst den første kontraktlige delbetaling til FirstAED. Resten af 2016 vil der blive arbejdet med at udrulle systemet, således at alle regionens akuthjælperordninger/nødbehandlerordninger kan bruge systemet (se bilag). Når de resterende ordninger er tilsluttet, vil der skulle gennemføres og godkendes en driftsprøve, som udløser den sidste kontraktlige delbetaling til FirstAED.

  Der var informationsmøde om oprettelse af en frivillig akuthjælperordning på Rømø den 9. august 2016. Blandt de fremmødte var en positiv stemning for oprettelse af en ordning, og der er sat en proces i gang med planlægning af uddannelse og indkøb af udstyr. Den frivillige akuthjælperordning på Rømø forventes at begynde september-oktober 2016.

  Dansk Folkehjælp og FirstAED har henvendt sig til regionen med forslag om et projekt, hvor udkald af førstehjælpere udbredes til hele regionen. Administrationen arbejder sammen med Dansk Folkehjælp og FirstAED på en sagsfremstilling til politisk stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Til orientering.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1505
  5. Udvidelse af opgavefelt for paramedicinere og behandlere
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal arbejde med redderkompetencer og opgavefelt.

  Arbejdsgruppens formål er at sikre fokus på udvikling af paramedicinernes og ambulancebehandlernes kompetencer og at sikre, at indførelse af nye opgaver er velovervejede med hensyn relevans, sikkerhed og økonomi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I det politiske forlig i 2016 om besparelser fremgår det, at ”I løbet af 2016 undersøges mulighederne for at udvide paramedicinernes opgavefelt med henblik på øget udnyttelse af deres uddannelsesmæssige kompetencer.”

  Administrationen har udarbejdet kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal arbejde med redderkompetencer med repræsentanter fra Responce og Ambulance Syd med præhospitalchef Gitte Jørgensen som formand.

  Arbejdsgruppens formål er at sikre kontinuerlig fokus på udvikling af paramedicinernes og ambulancebehandlernes kompetencer og at sikre, at indførelse af nye kompetencer/udvidelse af opgavefelter er velovervejede med hensyn relevans, sikkerhed og økonomi.

  I arbejdet tages der udgangspunkt i den nye ”Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale nr. 431 af 18.maj 2016” og en gennemgang af kompetencer i andre regioner.

  Det vurderes, at udvidelse af paramedicinernes opgavefelt først og fremmest vil medføre merudgifter til uddannelse og i mindre omfang udgifter til udstyr. En udvidelse af paramedicinernes opgavefelt kan f.eks. være mulighed for at afslutte patienter på stedet. Dette kræver ikke nødvendigvis mere udstyr.

  Kommissorium for arbejdsgruppen er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Til orientering.

  -       Udvalget ønsker at følge arbejdet.

   

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47835
  6. Status på præhospital IT
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag vedrører afslutning af det fællesregionale kontrolrumsprojekt (P-VIT trin 2) samt nyt udbud af kontrolrums-IT løsning til Region Syddanmarks AMK-Vagtcentral. Herudover gives en status på implementeringen af Præhospital Patient Journal (PPJ).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Afslutning af fællesregionalt projekt vedr. kontrolrumssystem (P-VIT trin 2)

  I december 2015 tiltrådte Region Syddanmark en fællesregional aftale om, at kontrakten med leverandøren af det fælles regionale kontrolrumssystem afsluttes gennem et forlig.

  Med henblik på at sikre stabil IT understøttelse af sundhedsfaglig visitation og teknisk disponering, har Region Syddanmarks AMK Vagtcentral siden 1. juni 2015 benyttet et disponeringssystem fra en anden leverandør. For at optimere systemet for en mere sikker drift, har det været nødvendigt at foretage en række tilpasninger/forbedringer på systemet, herunder integrationer til andre systemer. Der er tale om en brugsret til et system, der skal anvendes i en midlertidig periode, indtil Region Syddanmark har anskaffet et kontrolrumssystem via et nyt udbud.

   

   

  Nyt udbud af kontrolrums IT

  Sideløbende med tilpasningerne til det midlertidige disponeringssystem, har Region Syddanmark - med henblik på at løfte udbudspligten samt sikre et stabilt og tidssvarende IT system til understøttelse af sundhedsfaglig visitation og teknisk disponering på AMK Vagtcentralen – forberedt et udbud af et disponeringssystem samt tilhørende mobileenheder i køretøjerne.

  Udbud med forhandling er valgt som udbudsform. Det er vurderingen, at Region Syddanmark gennem forhandling med tilbudsgivere på baggrund af foreløbige tilbud kan optimere udbudsmaterialet og dermed forbedre de endelige tilbud. Det er forventningen, at kontraktindgåelse vil ske i 2017. 

  Af hensyn til at opretholde driften af ambulancetjenesten, vil det være nødvendigt at forlænge aftalen om brug af det midlertidige disponeringssystem samt serviceaftalen på mobilenheder, mens udbuddet pågår.

   

   

  Præhospital Patient Journal (PPJ)

  Præhospitaludvalget blev på møde 14. september 2015 orienteret om, at brugerne er blevet uddannet i systemet, og der blev arbejdet med integrationer til systemet, herunder til Cetrea e-tavler og den elektroniske patientjournal (Cosmic). PPJ blev idriftsat i september 2015, og der udestår implementering af integration til Cetrea tavlerne og Cosmic.

  Økonomi

  Ved afslutning af P-VIT trin 2 projektet udgør den forventede restbevilling, inkl. erstatningsbeløb fra den tidligere leverandør, 21,6 mio. kr.. I dette beløb er taget højde for udgifter til færdiggørelse af PPJ projektet samt tilpasninger på det midlertidige disponeringssystem.

  Udgifterne til at gennemføre udbudsprocessen frem mod et endeligt licitationsresultat afholdes fra den eksisterende ramme til investeringer i Sundheds IT.

  Det skal bemærkes, at genudbud af mobilenhed er indeholdt i udbudsforretningen. Mobilenhed, som dækker over vogn PC’er inkl. software til ambulancer og lægebiler, var første trin i P-VIT udbuddet med kontraktindgåelse i 2010. Med henblik på at opnå størst mulig sammenhæng og driftsstabilitet vurderes det som hensigtsmæssigt at udbyde dette sammen med disponeringssystemet til AMK Vagtcentralen. Der kan derfor blive behov for at tilføre yderligere midler til finansiering af denne del af projektet.

  Når endeligt licitationsresultat foreligger, vil Regionsrådet skulle tage stilling til den samlede økonomi til gennemførelse af projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At afslutning af P-VIT trin 2 godkendes

  At afsatte ikke disponerede rådighedsbeløb på 21,6 mio. kr. tilbageføres til rammen til investeringer i sundheds IT med henblik på finansiering af nyt kontrolrums IT

  At meddelte anlægsbevilling reduceres tilsvarende.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/45412
  7. Afrapportering om overholdelse af servicemål for den siddende befordring
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i punktet en orientering om seneste status på overholdelsen af de regionalt fastsatte servicemål for den siddende patientbefordring i perioden januar til juni 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statistik over rettighed - servicemål

  Overordnet set er der en god målopfyldelse for både ankomst og afhentning af patienter til behandling på sygehusene. Målopfyldelsen er dog noget lavere for Q-rejser, hvor vinduet for afhentning og ankomst er halveret. Målopfyldelsen er meget konsistent i den målte periode.

  Følgende servicekrav er gældende for den siddende patientbefordring:

  o    Patienter må tidligst ankomme 1 time før behandlingsstart og senest 10 min. før behandlingsstart

  o    Patienten skal afhentes fra sygehuset senest 1 time efter patientens klarmelding

  o    Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Ankomme tidligst ½ time og senest 10 min. før behandlingsstart (Q rejser)

  o    Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Afhentning senest ½ time efter patientens klarmelding (Q rejser)

  Resultater januar 2016 til juni 2016 – servicemål for ankomst og afhentning

  Der henvises til bilag 1, hvor overholdelsen af servicemålene præsenteres.

  Ankomst

  For alle rejsende ses, at mellem knap 94 % og 96 % af alle patienter i perioden er ankommet rettidigt. I det sidste år har der i snit været en målopfyldelse på 95,7 %. For Q-rejser (dialyse- og kemopatienter) har der været en opfyldelse over hele perioden på 95,3 %. Det skal bemærkes, at patienter der ankommer for tidligt i forhold til serviceramme, er talt med som rettidige.

  Afhentning

  Det ses, at 95,3 % af patienterne afhentes rettidigt i perioden (gennemsnitligt set). For Q-rejser afhentes godt 89 % rettidigt. Samtidig ses det, at mindre end 1 % af både almindelige og Q-rejser afhentes med mere end 15 minutters forsinkelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Til orientering.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1505
  8. Status på Ærøintiativer på det præhospitale område
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har i 2015 – 2016 taget en række initiativer på det præhospitale område på Ærø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har i 2015 – 2016 taget en række initiativer på det præhospitale område på Ærø sammen med lokale aktører. Disse initiativer har resulteret i en række aftaler om præhospital service på Ærø.

  Den 1. september 2015 overtog BIOS (senere Ambulance Syd) ambulancedriften på Ærø fra Falck, der kørte med Ærø Redningskorps som underentreprenør.

  Ærø Redningskorps, hvor indehaveren selv er redder, ydede en præhospital indsats, der lå ud over den kontraktlige forpligtigelse og bemandede, når der var behov det, et ambulanceberedskab nr. 2.

  Der har været 203 ambulancekørsel A (udrykning med horn og blink) på Ærø det seneste år i perioden august 2015 – juli 2016. Med under en ambulancekørsel om dagen i gennemsnit, giver det ikke basis for mere end ét ambulanceberedskab. Der er derfor indgået aftale med praktiserende læger om supplerende beredskab.

  Aftale med de praktiserende læger om supplerende beredskab

  Der har fra 1. januar 2016 været en aftale med de praktiserende læger på Ærø om, at de ved to samtidige hastende ambulanceudkald, hvor ambulanceberedskabet ikke umiddelbart kan frigives, kan kaldes ud af AMK Vagtcentral til hændelse nr. to, indtil ambulance/helikopter ankommer til stedet. De praktiserende læger kan også kaldes ud, hvis der er to moderat/svært tilskadekomne ved en ulykke.

  Aftalen med de praktiserende læger afløste en midlertidig aftale om akutbil, bemandet med ambulancebehandler, der kørte 1. september – 31. januar 2015, men var for dyr at opretholde i længden.

  Lægerne har været udkaldt fire gange indtil nu.

  Der er til orientering om beredskabet på Ærø vedhæftet oversigt over beredskabsplaner på Ærø.

  Oversigt over øvrige initiativer:

  Kuvøse og babypod

  Der er før sommerferien 2016 indkøbt nyt understel til kuvøsen på Ærø, så kuvøsen kan transporteres med ambulance og redningshelikopter. Der også indkøbt en babypod (en lettere og mere enkel transportforanstaltning), der kan transporteres med ambulance og helikopter.

  Kuvøsen og babypoden har ikke været anvendt endnu til transport.

   

  Aftale om nedbæring med Ærø Redningskorps

  Der er lavet aftale med Ærø Redningskorps brandmænd om assistance ved nedbæring. Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2016. Ambulanceberedskabet på Ærø er bemandet med to reddere, som er udstyret til at kunne håndtere patienter op til 200 kilo under normale omstændigheder. Der kan imidlertid opstå situationer med akutte op- og nedbæringer, patienter fra lystbåde mv, hvor der er behov for ekstra indsats.

  Ærø redningskorps har været tilkaldt tre gange til assistance, siden aftalen trådte i kraft.

   

  Aftale om hjælp til at rejse borger op

  Der er fra 30. juni 2016 indgået aftale om, at vagthavende sygeplejerske i hjemmeplejen på Ærø kan ringe til AMK Vagtcentralen og bede om assistance til at få borgere rejst op, der er faldet. Det forudsættes, at Ærø Kommune kun beder om hjælp, når det ikke har været muligt for kommunen med det almindelige udstyr at rejse borgeren op.

  Der er ikke gjort brug af ordningen endnu.

   

  Automatisk landingslys på helikopterlandingspladsen på Ærø

  Region Syddanmark er ved at etablere automatisk landingslys på helikopterlandingspladsen på Ærø, så helikopterne selv under landing kan tænde landingslyset via en SMS, så ambulancen ikke behøver at bruge tid på at køre ud og tænde landingslyset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Til orientering.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.  

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2016 samt 2017:

  Mandag den 3. oktober 2016, kl. 13.00 – 17.00, Rescue Center Esbjerg

  Mandag den 7. november 2016, kl. 14.00 – 17.00, Amulancestation Aabenraa

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 9. januar 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 6. februar 2017, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. marts 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 3. april 2017, kl. 14.00 – 16.00, regionshuset

  Mandag den 8. maj 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 12. juni 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordinereret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  Næste møde afholdes mandag den 3. oktober 2016 efter følgende plan:

  -       Kl. 13.00 – 14.00                Ambulancestationen, Esbjerg

  -       Kl. 14.15 – 15.30                Rescue Center, Esbjerg – Regionsrådet indbydes til at deltage i besøget.

  -       Kl. 15.30 – 17.00                Ordinært udvalgsmøde.

  Efterfølgende møder afholdes som følgende:

  -       7. november 2016, Ambulancestationen i Aabenraa

  -       5. december 2016, Regionshuset

  -       9. januar 2017, Ambulancestation, Kolding

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  -

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  11. LUKKET PUNKT - Æro
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-09-2016

  -

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 13-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |