Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 15. september 2016

Kontaktforum for Handicap - Referat - 15. september 2016

Mødedato
15-09-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Center for Senhjerneskade, Kingstrup

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, Nye borgerlige
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Ib Poulsen

 • Afbud
 • Ida Damborg, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Center for Senhjerneskade, Kingstrup
  2. Godkendelse af referat fra møde 9. juni 2016
  3. Projekt De gode historier og rehabiliteringspris på det regionale socialområde 2016
  4. Status for arbejdet med pejlemærker for Region Syddanmark
  5. Årsrapport fra Samrådet 2015
  6. Lige Sund Konferencen - marts 2016
  7. Drøftelse af emner til kommende møder
  8. Forslag til mødekalender for 2017
  9. Gensidig orientering
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 16/524
  1. Orientering om Center for Senhjerneskade, Kingstrup
  fold dette punkt ind Resume

  Kontaktforum for Handicap holder i dag, den 15. september 2016, deres møde på Center for Senhjerneskade, Kingstrup.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Center for Senhjerneskade er en del af Region Syddanmarks sociale tilbud og tilbyder botilbud og dagtilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade.

  Afdeling Kingstrups botilbud er målrettet voksne mennesker, der har pådraget sig en udefrakommende, ikke fremadskridende hjerneskade af frontal karakter, og hvis adfærd som følge heraf vil være karakteriseret ved:

  • Betydelige adfærdsmæssige følgevirkninger i form af manglende selvforvaltning og svært nedsat evne til impuls- og affekthæmning, såvel i sociale sammenhænge som i det personlige rum.
  • De kognitive funktionsnedsættelser bevirker, at beboernes funktionsniveau vil være karakteriseret ved vedvarende stort støttebehov, også som følge af tendens til impulsstyrede handlinger eller initiativnedsættelse.

  På afdeling Kingstrup arbejdes der i det daglige med:

  • At yde et differentieret bo- og beskæftigelsestilbud, som kan understøtte en selvstændig og meningsfyldt tilværelse og dermed øge livskvaliteten for den enkelte.
  • At yde kompenserende og rammesættende støtte og tilbud ift. individets forudsætninger med det sigte at bidrage til bedrede livsudfoldelsesmuligheder for borgeren.
  • Neuropædagogisk tilgang og strategiarbejde med afsæt i viden om den enkelte borgers hjerneskade.

  Nøgleordene på Kingstrup er faglig indsigt, ansvar, anerkendelse og dialog.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder ydelsespakker, samarbejdet med borgeren, samarbejdet med kommunerne, ankesager og retssikkerhed.


  Sagsnr. 16/524
  2. Godkendelse af referat fra møde 9. juni 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Referatet godkendt.


  Sagsnr. 15/18162
  3. Projekt De gode historier og rehabiliteringspris på det regionale socialområde 2016
  fold dette punkt ind Resume

  I december 2016 uddeles for første gang en rehabiliteringspris for årets rehabiliterende indsats på Region Syddanmarks sociale centre. Vinderen udpeges blandt en række gode historier om rehabiliterende indsatser, der indsamles i perioden 1. maj - 31. oktober 2016. Kontaktforum for Handicap indgår i dommerkomitéen og bedes derfor udpege et medlem til denne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kontaktforum er tidligere orienteret om, at der i december 2016 uddeles en rehabiliteringspris for årets rehabiliterende indsats på Region Syddanmarks sociale centre. Med rehabiliteringsprisen anerkendes medarbejderne på socialområdet for de mange gode rehabiliterende indsatser, der arbejdes med i samarbejde med borgerne. Målet med rehabiliteringsprisen er også at fremme vidensdeling mellem medarbejderne om initiativer, der fremmer en rehabiliterende indsats.

  Fra 1. maj til 31. oktober 2016 indmelder de sociale centre gode historier om rehabiliterende indsatser, der har gjort en forskel for en borger eller en gruppe af borgere. Hver måned samles de indsendte gode historier, og der udvælges tre historier, der går videre til den endelige kåring af ”Årets rehabiliterende indsats” i december 2016.

  Status på indsamling af gode historier er, at der er udvalgt de tre bedste historier for henholdsvis maj/juni 2016 og for juli 2016. Historierne viser meget forskellige eksempler på, hvordan en koordineret rehabiliterende indsats gør en positiv forskel for borgeren i forhold til at skabe en mere selvstændig hverdag. Nogle af historierne viser eksempler på, hvordan velfærdsteknologi anvendes med det rehabiliterende sigte, mens andre historier viser eksempler på, hvordan medarbejderne i et tværfagligt, og nogle gange tværsektorielt, samarbejde med borgeren skaber gode resultater.

  Der udarbejdes hver måned et lille nyhedsbrev med de tre udvalgte historier, der formidles på alle sociale centre. Der er vedlagt de to første nyhedsbreve som bilag til illustration af forskelligheden af de gode historier.

  Vinderen af årets rehabiliteringspris modtager 25.000 kr., der skal anvendes til kompetenceudvikling i det team/den afdeling, der har vundet. Der er også præmier til 2. og 3. pladsen. Vinderen udvælges af en dommerkomité nedsat af Vidensteam for Rehabilitering, Socialområdet i Region Syddanmark og kåres ved et fælles arrangement om rehabilitering for alle otte sociale centre den 5. december 2016, hvor udvalgsformand for Psykiatri- og socialudvalget Thies Mathiasen overrækker prisen.

  Dommerkomiteen består af repræsentanter fra de sociale centre, formanden for Vidensteamet for Rehabilitering, socialdirektøren for det regionale socialområde samt en repræsentant fra Kontaktforum for Handicap. Kontaktforum for Handicap bedes således udpege en repræsentant til dommerkomitéen.

  Mødedatoen for udpegning af vinderen bliver omkring den 1. december 2016. Den konkrete dato fastlægges og udmeldes ultimo september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at:

   

  Kontaktforum for Handicap udpeger en repræsentant til dommerkomitéen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Kontaktforum for Handicap udpeger Tina Brandt Jensen som repræsentant til dommerkomitéen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/3459
  4. Status for arbejdet med pejlemærker for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i februar 2016 at udarbejde pejlemærker for regionens samlede virksomhed. Der gives nu en status for arbejdet med pejlemærker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen gennemførte i løbet af foråret en proces, hvor alle regionens politiske udvalg og en række samarbejdsfora har drøftet, hvad der kunne indgå i pejlemærkerne. Udover fora med politisk repræsentation blev pejlemærkerne også drøftet i forskellige sammenhænge med personalerepræsentation (”MED-systemet”). Ligeledes blev pejlemærkerne drøftet i Psykiatrisk Dialogforum, Kontaktforum for handicap og Sundhedsbrugerrådet.

   

  Som et vigtigt element blev alle regionens driftsenheder bedt om at bidrage til processen.

  De mange bidrag dannede grundlag for drøftelserne på en konference, der blev afholdt den 22. juni 2016 i Vingsted. Formålet med konferencen var at udarbejde konkrete forslag til pejlemærkerne. Der var ca. 140 deltagere bestående af regionsrådsmedlemmer, medarbejdere samt repræsentanter for kommuner og patientforeninger.

  Planen er, at Regionsrådet i slutningen af september sender et forslag til pejlemærker i høring. Høringen vil løbe i perioden 27. september til 26. oktober 2016.  Der vil blive gennemført en bred høring, hvor mange eksterne samarbejdspartnere inviteres til at bidrage med høringssvar. Når pejlemærkerne er endeligt vedtaget i Regionsrådet i november, vil der blive iværksat et arbejde, der skal integrere pejlemærkerne i relevante arbejds- og udviklingsprocesser samt samarbejdsrelationer i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Orienteredes med den tilføjelse, at udvalget ønsker at høringsmaterialet bliver sendt til både organisationer og Kontaktforum for Handicap.


  Sagsnr. 14/11431
  5. Årsrapport fra Samrådet 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapporten for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere viser, at der fortsat behandles et højt antal sager i Samrådet, samt at der er en stigning i antal domfældte borgere i tilsyn. Sekretariatet vurderer, at samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud også i 2015 har været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndighederne og statsadvokaturen om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere. Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at domfældte udviklingshæmmede overholder dommens vilkår og ikke begår ny kriminalitet, samt at sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Samrådssekretariatet og det kriminalpræventive tilsyn er, efter aftale med kommunerne i Syddanmark, placeret i Region Syddanmark, Det Sociale Område.

  Efter flere års konstant stigning, herunder en markant stigning i 2014, fremgår det af årsrapporten, at der i 2015 er et lille fald i antal sager, der behandles i Samrådet. Faldet er dog så beskedent, at antallet må betegnes som status quo (224 sager i 2015 mod 231 sager i 2014). Der er fortsat en stigning i antal nye sager, der forelægges Samrådet.

  Der ses desuden en stigning i antal domfældte borgere i tilsyn (191 personer i 2015 mod 180 i 2014).

  Fordeling af domfældte på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år. Det er fortsat voldskriminalitet, herunder mod medarbejdere, der udgør den største andel, og der er også i 2015 en lille stigning i antal borgere, der er dømt for vold. En forklaring kan være, at der synes at være en tendens til, at flere voldsepisoder anmeldes generelt, og at episoder med udadrettet adfærd i højere grad betragtes som vold.

  Samrådet finansieres af kommunerne i Syddanmark – i 2015 med 0,80 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Taksten var i 2015 på 8.824 kr. (mod 8.654 kr. i 2014) for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og 17.504 kr. (mod 17.166 kr. i 2014) for tilsyn i private tilbud eller borgere i egen bolig. Vejle Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har eget kriminalpræventivt tilsyn.

  Der vurderes at være høj tilfredshed med Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere og det kriminalpræventive tilsyn fra kommunernes, anklagemyndighedens og statsadvokatens side. Samrådsmedlemmerne er udpeget på grund af deres faglige ekspertise og i kraft af, at der behandles et stort antal sager i Samrådet og føres tilsyn med mange borgere, er der opbygget en betydelig erfaring på området. Samrådets anbefalinger samt tilsynsførendes udtalelse indgår i væsentlig grad som grundlag for statsadvokatens og rettens afgørelse og citeres ofte i kendelser og domme. Samrådet medvirker dermed til, at borgeren kan idømmes den mest formålstjenlige foranstaltning og til, at denne tidsmæssigt ikke udstrækkes længere, end hensynet til retssikkerheden tilsiger. Det har således betydning for de domfældte borgeres retssikkerhed, at deres sag forelægges Samrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder udvikling, aldersspredning, vold mod personale, borgernes baggrund og karakteristika samt regionens tilbud.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/30907
  6. Lige Sund Konferencen - marts 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om Lige Sund konferencen og anbefalinger til det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark” blev godkendt af de 22 syddanske kommuner, PLO og Region Syddanmark i 2013. Implementeringen sker decentralt - med udgangspunkt i de psykiatriske samordningsfora og i samarbejde med de somatiske samordningsfora. 

  Som led i strategiarbejdet blev konferencen ”Lige Sund?” afholdt den 10. marts 2016. Konferencen satte fokus på de pejlemærker og metodiske tilgange, som vi fremadrettet

  kan/bør gøre brug af i bestræbelserne på at øge lighed i sundhed for mennesker med en sindslidelse. 

  Der var en stor tilslutning til konferencen samt deltagelse fra alle sektorer, dog med stor variation. Flest fra kommunerne og færrest fra almen praksis og somatikken. Evalueringssvar blev indhentet fra deltagerne (svarprocent 57 %), og tilbagemeldingerne var generelt meget positive.

  Forskellige metoder var omdrejningspunkt for hver af de seks workshops på konferencen. Det angik sundhedspædagogik, nudging, åben dialog, peer-to-peer støtte, tværsektorielt samarbejde og en aktiv danseworkshop med to tidligere psykiatribrugere. Særligt

  workshoppen omkring peer-to-peer projektet i Vejle Kommunes socialpsykiatri er blevet fremhævet som værende inspirerende og interessant.

  Nogle af de væsentligste og mest gennemgående pointer fra konferencen og evalueringssvarene er som følger: 

  ·         Brugerinddragelse: Udgangspunktet skal i højere grad være borgernes/patientens ønsker om forandring, fremfor standardløsninger og udelukkende faglige ræsonnementer. Det er de professionelles ansvar at invitere til dialog og samarbejde om den enkeltes sundhed.  

  ·         Relations-arbejde dækker over flere forhold, fx samarbejde mellem bruger og professionel, netværks-inddragelse og peer-to-peer. 

  ·         Borgernes/patienternes netværk skal være en aktiv medspiller, hvis det skal lykkes det enkelte menneske med en sindslidelse at opnå og opretholde en sundere livsstil.     

  ·         Fokus på Helhed: Se det hele menneske - og se mennesket bag diagnosen.

  ·         Sundhed skal tænkes ind på tværs af indsatser og gå hånd i hånd med øvrige tiltag i både kommunalt og regionalt regi. Sundhed skal indarbejdes i handleplaner og dagligdags aktiviteter, uanset om det er under indlæggelse, på botilbud eller i eget hjem.

  ·         Forløbskoordination: Det er nødvendigt at sikre bedre ”overleveringer” og tættere koordination på tværs af involverede aktører, når somatiske sygdomme skal opspores og behandles, og således at mennesker med en sindslidelse ikke gentagne gange skal f.eks. KRAM screenes eller genfortælle egen sygdomshistorie og behandlingsforløb. 

  ·         Systematisk opsporing af somatiske symptomer/sygdomme: Årlige eller halvårlige helbredstjek bør indføres for mennesker med en sindslidelse

  ·         Ledsagelse til læge og andre sundhedsrelaterede tilbud kan med fordel fremmes 

  ·         I kommunalt regi er det ikke længere så presserende at få forskellige sundhedstilbud ”på hylderne”, men derimod at tilpasse relevante tilbud til den enkelte borger med en sindslidelse.

  Med disse pointer/ budskaber i mente har arbejdsgruppen for konferencen Lige Sund? foreslået, at der som led i den lokale implementering rettes et større fokus mod igangværende initiativer, som kredser om ovennævnte pointer. Dette i et forsøg på at indhente relevant inspiration og koble strategiarbejdet til øvrige aktuelle dagsordner og initiativer på sundheds- og psykiatriområdet i såvel regionalt som kommunalt regi.

  Som eksempel kan nævnes følgende igangværende initiativer:

  ·         Implementering af patient- og pårørendepolitikken i Psykiatrien i Region Syddanmark

  ·         Projekt ”Tidlig opsporing og forebyggelse” (TOF-projektet)

  ·         Projekt ”Livsstilsguide i praksis”

  ·         Forløbskoordinatorer i forhold til dobbeltdiagnosticerede

  På baggrund af konferencen er der (endnu) ikke igangsat nye og konkrete tværsektorielle initiativer. Tilgangen til strategien har fra starten været, at det er normalsystemerne, der skal fungere bedre i forhold til, at mennesker med en sindslidelse sikres forebyggelses- og behandlingstilbud på linje med alle andre borgere, og at målgruppen bruger tilbuddene og har gavn af dem.

  Den udbredte interesse i forhold til Lige Sund konferencen understreger vigtigheden af en fortsat synliggørelse af problemstillingen om overdødelighed og ulighed i sundhed i forhold til mennesker med en sindslidelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder Peer-to-Peer og efteruddannelse af personale.


  Sagsnr. 16/524
  7. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til, hvilke emner man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Udvalget ønsker følgende emner:

  Budget 2017 samt økonomiske konsekvenser af allerede igangsatte tiltag (december 2016)
  Opfølgning og status på nye indsatser
  Det Sociale Tilsyn
  Omsorgspligten, herunder værdighed og seksualitet (maj 2017)
  Nyt OUH – set med handicapbriller (december 2016)


  Sagsnr. 16/524
  8. Forslag til mødekalender for 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2017:

  Torsdag den 2. marts 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Tirsdag den 30. maj 2017 kl. kl. 14:00 – 16:00

  Torsdag den 21. september 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Torsdag den 14. december 2017 k. 14:00 – 16:00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse og godkendelse.

  Herunder om et af møderne skal være med deltagelse af pårørenderepræsentanter, og at tidspunktet der skal være fra kl. 16:00 – 18:00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Mødekalender godkendt med følgende bemærkninger:

  Mødet 30. maj 2017 holdes i Middelfart. Mødet skal være med pårørenderepræsentanter og ændres til kl. 16:00 – 18:00 og afsluttes med middag.
  Mødet 2. marts 2017 holdes i Æblehaven.
  Mødet 21. september 2017 holdes på Center for Døve i Fredericia.

  Derudover bemærkes, at næste møde 15. december 2016 holdes i Ribe.


  Sagsnr. 16/524
  9. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Intet.


  Sagsnr. 16/524
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-09-2016

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 16-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |