Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 19. september 2016

Ligestillingsudvalget - Referat - 19. september 2016

Mødedato
19-09-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 5

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forskning i ulighed i sundhed
  2. Ansatte på særlige vilkår
  3. Praksis for udsendelse af indkaldelser til børn under 15 år
  4. Oplæg til konferencen "Hvordan kan vi mindske uligheden i sundhed i Region Syddanmarks egne tilbud?"
  5. Opfølgning på indikatorer vedrørende kønsmæssig ligestilling
  6. Evaluering og forankring af projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne
  7. Ligestillingsredegørelse 2015
  8. Emner til kommende møder
  9. Forslag til mødekalender for 2017
  10. Mødekalender 2016
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 14/21635
  1. Forskning i ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume

  Drøftelse af forskning i ulighed i sundhed i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ulighed i sundhed skaber store konsekvenser for mange borgere og samfundet som helhed og optager meget spalteplads i den offentlige debat, men fylder som forskningsområde ikke meget i Danmark. 

  Ligestillingsudvalget ønsker derfor en drøftelse af, hvordan Region Syddanmark kan fremme forskningen i ulighed i sundhed, så vi på et belyst grundlag kan tage kampen op mod en stigende ulighed i sundhed. 

  Jens Søndergaard vil på mødet bidrage til drøftelserne med et oplæg og deler sine synspunkter om, hvordan forskning i ulighed i sundhed kan styrkes. 

  Jens Søndergaard er formand for bedømmelsesudvalget for Region Syddanmarks Forskningspulje, medlem af det regionale strategiske forskningsråd, almen praktiserende læge og forskningsleder og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

  Region Syddanmark har som sådan ikke et samlet forskningsmiljø omkring forskning i ulighed i sundhed, men bidrager alligevel på flere fronter med initiativer til styrkelse af forskning i ulighed i sundhed. Forskning i ulighed i sundhed er således en særlig prioritet i Region Syddanmarks Forskningspulje, og flere tværregionale forskningsprojekter om ulighed i sundhed opnår støtte af den vej. Desuden viser Region Syddanmarks ph.d. pulje sig også i flere forskningsprojekter om ulighed i sundhed. Og ikke mindst støtter Region Syddanmark, og deltager aktivt sammen med kommuner og praktiserende læger i, et stort anlagt forskningsprojekt om tidlig opsporing og forebyggelse af kronisk sygdom for særligt udsatte (Tof-projektet).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Jens Søndergaard, formand for bedømmelsesudvalget for forskningspuljen og professor og forskningsleder for Almen Praksis præsenterede oplæg omkring forskning i ulighed i sundhed. Oplæg eftersendes.

  Drøftedes, herunder bl.a. fokus på at tænke i sårbarhed fremfor socialklasser, projekt vedr. tidlig opsporing og forebyggelse, almen praksis’ rolle, livsstilsstrategi for psykisk syge, forskningspuljer og større regionale satsningsområder, overvejelser om evt. dialog med Syddansk Universitet eller andre ang. mulige projekter mv.

   

  Der planlægges en temadrøftelse angående ulighed i sundhed på udvalgets næste møde.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14169
  2. Ansatte på særlige vilkår
  fold dette punkt ind Resume

  På ligestillingsudvalgsmøde den 8. februar 2016 blev det aftalt at udarbejde en samling af gode eksempler til et inspirationskatalog for sygehusene i forhold til ansatte på særlige vilkår. I den forbindelse er de lokale enheder blevet kontaktet og omtale heraf fremlægges hermed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget havde på sit møde den 8. februar 2016 en temadrøftelse om ansatte på særlige vilkår. Her blev det aftalt at udarbejde en samling af gode eksempler til et inspirationskatalog for sygehusene i forhold til ansatte på særlige vilkår. I den forbindelse er de lokale enheder blevet kontaktet.

   

  De gode historier

  I Region Syddanmark indgås aftaler om ansatte på særlige vilkår ofte decentralt – på de enkelte afdelinger. Følgende historier er værd at bemærke:

  Handicapcenter Sydøstfyn – afdeling Låddenhøj har igennem mange år stillet sig til rådighed i forhold til ansatte på særlige vilkår (Bilag 1: Låddenhøj).

  Ligeledes arbejder Center for Kommunikation og Velfærdteknologi løbende med ansatte på særlige vilkår og har været i stand til at fastholde disse ansatte (Bilag 2: CKV).

  Sygehus Sønderjylland har en overordnet retningslinje for, hvordan sygehuset arbejder med fleksible muligheder for ansættelse med henblik på at inkludere mennesker med nedsat arbejdsevne eller svagere forudsætninger (Bilag 3: ”Den rummelige arbejdsplads”). Fra centralt hold er Sygehus Sønderjylland i gang med at ændre på den decentrale indgang, således at der fremover kun er én indgang til et støttejob, nemlig via HR-afdelingen. Dette for at sikre, at der sker en central registrering af, hvem der ansættes i støttejobs og i hvilke stillinger samt med henblik på, at lovgivningen overholdes.

   

  Udfordringer i Region Syddanmark
  Region Syddanmark har som arbejdsgiver en udfordring med både at fastholde og øge antallet af ansatte på særlige vilkår, særligt på grund af de nye reformer (reform for førtidspension og fleksjob samt beskæftigelsesreform).

  I en presset hverdag kan det være svært at afsætte de fornødne ressourcer til at rumme en medarbejder, der er ansat på særlige vilkår, hertil kommer bl.a. at skaffe kandidater med de rette kompetencer. Samtidigt tages der allerede en lang række hensyn til nuværende medarbejdere med skånebehov i form af eksempelvis nedsat arbejdstid, fritagelse fra bestemte opgaver eller vagter.

  Med afsæt i ovenstående holder repræsentanter fra driftsenhederne (Sygehus Lillebælt & Sydvestjysk Sygehus) på udvalgsmødet oplæg om følgende:

  ·         Det daglige arbejde med at fastholde og integrere ansatte på særlige vilkår (særligt ansatte i fleksjob)

  ·         Samarbejde med kommunerne

  Strategi for ansatte på særlige vilkår 

  På Ligestillingsudvalgets møde den 6. juni 2016 bad udvalget om fremlæggelse af input fra de administrative drøftelser (direktion og koncernledelse) med henblik på udvalgets behandling om en strategi for området.

  På linje hermed indeholder den netop indgåede budgetaftale for 2017 et afsnit om ansatte på særlige vilkår:

  ”Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsgiver. Aftaleparterne lægger derfor vægt på, at der skabes plads til medarbejdere med særlige behov. Dette gælder såvel personer med en lille restarbejdsevne som unge, der har afsluttet en STU-uddannelse. Ligestillingsudvalget fremlægger forslag til, hvorledes den nuværende indsats kan understøttes, udvikles og monitoreres. Der lægges i den forbindelse vægt på mulige samarbejder med kommunerne.”

  Et konkret oplæg er under udarbejdelse og vil blive forelagt på næste møde i udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Socialrådgiver Helga Stürup fra Sydvestjysk Sygehus og personalejurist Pernille Kvist Johansen fra Sygehus Lillebælt præsenterede oplæg om det daglige arbejde med at fastholde og integrere ansatte på særlige vilkår samt samarbejde med kommunerne. Herunder orienteredes bl.a. om udfordringer med at skabe råderum i forhold til ansatte på særlige vilkår inden for de eksisterende rammer mv.

  Drøftedes. Herunder bl.a. fokus på at løfte det sociale ansvar, udfordringer i at afsætte ressourcer til at rumme ansatte på særlige vilkår, dilemma ift. fastholdelse af eksisterende personale versus ansættelse af folk udefra i flexjob, overvejelser om evt. etablering af særlig pulje til sårbare, overvejelser om at se mere bredt på hvilke muligheder der er for ansættelse, overvejelser om at mindske fokusering på måling af sygefravær mv.

  Der udarbejdes et konkret forslag til inspirationskatalog, som forelægges for udvalget på næste møde.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/16392
  3. Praksis for udsendelse af indkaldelser til børn under 15 år
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget har på møder den 8. februar 2016 og 6. juni 2016 drøftet problemstillingen vedr. information til begge forældremyndighedsindehavere ift. indkaldelser af børn under 15 år, hvor forældrene har fælles forældremyndighed og ikke er samboende.

  På kort sigt foreslås en særlig service, hvor forældremyndighedsindehaveren på barnets postadresse, i barnets indkaldelsesbrev oplyses om, at indkaldelsen kun sendes til barnets postadresse.

  På det længere sigt foreslås det, at der arbejdes videre på en national løsning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Ligestillingsudvalget har på møder den 8. februar 2016 og 6. juni 2016 drøftet problemstillingen vedr. information til begge forældremyndighedsindehavere i forhold til indkaldelser af børn under 15 år, hvor forældrene har fælles forældremyndighed og ikke er samboende.

  På udvalgsmøde den 6. juni 2016 blev det besluttet, at udvalget forlægges mulige løsninger på problemstillingen. Nedenfor ses forslag til en løsning på kort og på det længere sigt.

  Kort sigt

  Der er arbejdet videre med en løsning, hvor forældremyndighedsindehaveren på barnets postadresse, som en særlig service, i barnets indkaldelsesbrev oplyses om, at indkaldelsen kun sendes til barnets postadresse. Da det ikke altid skyldes, at forældre er skilt, at de ikke bor sammen, foreslås følgende formulering:

  Indkaldelsen sendes kun til barnets postadresse. Hvis I som forældre bor hver for sig og har delt forældremyndighed over barnet, vil vi bede om, at du, som modtager af brevet, orienterer barnets anden forælder om indkaldelsen.

  Passagen foreslås indføjet i alle sygehusenes indkaldelsesbreve til børn på tværs af regionens fem sygehusenheder. Den 1. oktober 2016 skal alle brevskabeloner på sygehusene tilrettes, da patienterne får ændrede rettigheder i forbindelse med den nye sundhedslov. Der lægges op til, at børnebrevene i den forbindelse tilrettes med den foreslåede formulering, hvormed løsningen kan implementeres pr. 1. oktober 2016.

  Lang sigt

  På det længere sigt foreslås det, at Region Syddanmark arbejder videre med at bane vejen for en national løsning.

  På møde med Ligestillingsministeren drøftede Ligestillingsudvalget den 15. januar 2016 problemstillingen om sundhedsvæsenets digitale kommunikation med forældre. Det foreslås, at udvalget indgår i en dialog med ministeren omkring, hvordan Region Syddanmark arbejder med løsningen, og hvad status er på det nationale arbejde med at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for en national løsning.

  Herudover lægges der op til, at administrationen følger op på arbejdet med information til forældre med fælles børn i regi af Regionernes Sundheds-IT (RSI), hvor den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udmøntes i den kommende periode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Ligestillingsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

  At indkaldelsesbreve til børn tilrettes jf. forslag ovenfor.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/581
  4. Oplæg til konferencen "Hvordan kan vi mindske uligheden i sundhed i Region Syddanmarks egne tilbud?"
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget har på baggrund af drøftelser i udvalget om øget synlighed om ligestillingsarbejdet udbedt sig et oplæg til en konference inden for udvalgets opgaveportefølje. Udvalget præsenteres for et oplæg om regionens egne muligheder inden for arbejdet med at udligne ulighed i sundhed på regionens sundheds- og sociale tilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget har på baggrund af drøftelser i udvalget om øget synlighed om ligestillingsarbejdet udbedt sig et oplæg til en konference inden for udvalgets opgaveportefølje.

   

  Der stilles forslag om emnet ”ulighed i sundhed”. Ulighed i sundhed er et centralt emne i al debat om sundhed lige nu. Det handler om praktiserende lægers mulighed for at differentiere i forhold til borgernes behov, om kommunernes tilbud på forebyggelsesområdet, og hvordan det kan målrettes også de mindre ressourcestærke. Men på vores sygehuse og sociale institutioner har vi også ulighed. For hvem har vi indrettet vores tilbud til? Gør vi nok for at hjælpe de mindre ressourcestærke godt nok, så alle i virkeligheden får samme behandling? Er det midlerne der skal være de samme eller målet?

  Med en konference/seminardag vil regionen kunne:

  ·         Få sat ligestilling/ulighed i sundhed på dagsorden, både som politisk tema i regionen men i særdeleshed i vores daglige praksis

  ·         Sætte klinikken i spil i forhold til ”hvad kan jeg selv gøre?”

  Der forslås ”en arbejdskonference/et seminar”, hvor deltagerne er:

  ·         Personale fra sygehuse og sociale tilbud

  ·         Sygehusledelser og socialledelse

  ·         Politikere

  ·         Borgere/patienter/pårørende

  Antallet af deltagere kan justeres i forhold til størrelsen af økonomi til arrangementet.

  Målet med dagen skal være, at alle går hjem med mindst én ting, der kan gøres anderledes på lige netop ”deres” afdeling for at uligheden mindskes.

   

  En fælles konferencedag på tværs af de fem sygehuse og sociale tilbud i regionen vil kunne indeholde:

  1.     En provokation om spørgsmålet: Har vi lavet sundhedsvæsenet/sociale tilbud til os selv? Hvem er vores kunder? Forholder vi os både til Bente på 45 år med en mellemlang uddannelse og Kenneth på 27, der er arbejdsløs, uuddannet, misbruger og midlertidig hjemløs?

  2.     Hvilke gode erfaringer kan deles om det at få sundhed til alle helt ud i driften? Eksempler kunne være:

  a.     Aktiv patientstøtte – kommende projekt for den 1 % af patientmålgruppen, der bruger 30 % af ressourcerne.

  b.    Livsstilsguide i praksis – nuværende kursusforløb med henblik på at udvikle sundhedspædagogiske værktøjer til at tale livsstilsændringer med psykisk syge.

  c.     Mødet mellem etniske minoriteter og sundhedspersonalet, fagprøve hos to lægesekretærelever på OUH.

  d.    Indvandrermedicinske teams på alle sygehuse.

  e.     Flere erfaringer enten fra vores egne sygehuse eller fra andre regioner.

  3.     Workshoparbejde om de konkrete forandringer, vi hver især kan lave på vores afdelinger.

  4.     Afsluttende politisk drøftelse af, hvad Region Syddanmark vil på området for ulighed i sundhed.

  Praktisk:

  Afholdes i marts 2017. Større konferencested i regionen.

  Der vil skulle afholdes udgifter til:

  ·         Ekstern oplægsholder (5.000-20.000 alt efter, hvem det er)

  ·         Deltagerudgift (forplejning) – ca. 500 kr. pr. person (man kan lade kørselsudgifter være afholdt af arbejdspladsen selv)

  Hvis der afsættes f.eks. 100.000 kr., vil der kunne inviteres omkring 150 deltagere.

  Forslag til intern finansiering:

  ·         Procesbistand

  ·         Konferencier

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. overvejelser om ulighed i infrastruktur og ulighed i forhold til patienter med flere diagnoser, involvering af patientvinklen, overvejelser om evaluering mv.

  Forslag til program mv. forelægges på udvalgets næste møde.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/30822
  5. Opfølgning på indikatorer vedrørende kønsmæssig ligestilling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet af 14. september 2015 ønskede Ligestillingsudvalget at få belyst mulighederne for at måle på kønsmæssige data om ansatte i Region Syddanmark med baggrund i det svenske nøgletals værktøj JÄMIX, udviklet af det svenske Nyckeltalinstitutet. Indikatorerne er ligestilling i forhold til faggrupper, lederskab, karrieremuligheder, løn, sygefravær, forældreorlov, fuldtidsarbejde, beskæftigelsessikkerhed og ligestillingsindsatser.

  Det er ikke muligt at finde tilgængelige data for Region Syddanmark på alle svenske indikatorer.

  Der kan findes følgende relevante indikatorer for Region Syddanmark: karrieremuligheder, løn, sygefravær, fuldtidsarbejde.

  I vedlagte bilag er data på fire indikatorer opgjort. Her er resultaterne sammenfattet:

  1)    Andel kvindelige ledere i forhold til andel af alle kvindelige ansatte (svarer til karrieremuligheder)

  Andelen af kvindelige ledere i forhold til alle kvindelige ansatte i Region Syddanmark er 3,4 %. Det er lavt sammenlignet med de andre regioner.

  2)    Forskelle i løngennemsnit og lokale løndele (svarer til løn)

  Den gennemsnitlige nettoløn ligger typisk højere for mænd sammenlignet med kvinder, dog ikke for Lægesekretærer, hvor gennemsnittet er højere hos kvinder. Dette gælder for alle regioner.

  3)    Forskelle i fravær mellem mænd og kvinder (svarer til sygefravær + erstatning for indikatoren forældreorlov)

  Kvinder har typisk et højere sygefravær end mænd. Region Syddanmark ligger under regionernes gennemsnit og har det næstlaveste sygefravær efter Region Nordjylland for både kvinder og mænd.

  I Region Syddanmark har mænd det laveste barselsfravær opgjort i dagsværk i 2015 sammenlignet med de andre regioner. Kvindernes barselsfravær ligger i midten blandt regionerne.

  Det er mænd mellem 30-39 år som holder mest barsel i 2015. Dette gælder for alle regioner.

  4)    Forskelle i graden af fuldtidsansættelser (svarer til fuldtidsarbejde)

  Andelen af fuldtidsansatte mænd er 27 % større end andelen af fuldtidsansatte kvinder i regionen. I forhold til alle regioner ligger Region Syddanmark lidt højere på andelen af fuldtidsansatte mænd og lidt lavere på tilsvarende andel for kvinder i marts 2015.

  Der er væsentlig større andel af mandlige lægesekretærer blandt fuldtidsansatte i regionen sammenlignet med de regionale gennemsnit. Desuden er andelen af mandlige SOSU-medarbejdere på fuld tid lavere i regionen sammenlignet med alle regioner ligesom andelen af mænd ansat i administrationen på fuldtid er højere end i de andre regioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. andelen af kvindelige ledere, anvendelse af indikatorerne mv.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47477
  6. Evaluering og forankring af projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om forankring af projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”, som formelt er afsluttet pr. 31. juli 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” (2013-2016) er formelt afsluttet pr. 31. juli 2016. Indsatsen har skullet styrke færdigheder hos lærere og vejledere og give dem redskaber til at identificere elever i mistrivsel og til om nødvendigt at intervenere. Overordnet har målet været at øge de unges trivsel og dermed øge deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  I budgetaftale for 2016 for Region Syddanmark er forankring af projektet eksplicit nævnt. For at sikre sammenhæng og indsats over for psykisk sårbare både i uddannelse og på arbejdsmarkedet ønsker forligspartierne en forankring af aktiviteterne i projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”. Herudover ønskes formidling om muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Begge indsatser finansieres inden for restsummen (3,2 mio. kr.) af det oprindelige budget på 12 mio. kr. 

  Forligspartierne bag budget 2017 har besluttet at permanentgøre projektets indsatser, nemlig undervisning i psykisk sundhed og mestring hos unge samt informationsmøder. Der afsættes 900.000 kr. årligt til det.

  Den formelle evaluering ved analysebureauet Epinion er afsluttet september 2016 og inddrages som forudsætning for det videre arbejde. Evalueringen viser, at kursusforløbene har øget undervisernes bevidsthed om og fokus på elevernes trivsel, og på tværs af kurserne er lærerne blevet mere trygge i samtalen med sårbare elever. Ud fra indikatorer på, at især samtaler har en positiv betydning for elever, der er i mistrivsel, må det konkluderes, at projektets overordnede sigte, at opkvalificere de voksne i unges nærmiljø, har båret frugt.

  Der foreligger notat om forankring af projektet, som redegør for projektindsatserne med følgende forankring:

  1.    Kursusforløbet ”Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse”, der opkvalificerer lærere, vejledere og ledere i håndtering af psykisk sygdom og psykisk sundhed hos de unge, de underviser.  Dette samt infomøder og trivselskonference forankres ved PsykInfo, som er en del af Psykiatrisygehuset. Aktiviteterne finansieres af budget 2017 med et årligt beløb på 900.000 kr.

  2.    Kursusforløbet ”Gruppefacilitering”, der styrker forudsætningerne for at skabe fællesskab i grupper af unge på ungdomsuddannelserne. Dette forankres ved Ledelsesakademiet, Region Syddanmark med et beløb på i alt 780.000 kr. fra projektets restmidler frem til udgangen af 2018.

  3.    Konsolidering og udbredelse af Mindhelper, et website om mental sundhed målrettet unge. Dette forankres ved Telepsykiatrisk Center med et beløb på i alt 500.000 kr. fra projektets restmidler.

  4.    Finansiering af målrettet formidling over for myndigheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter om muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Det forankres ved Afdeling for Tværsektorielt Samarbejde med et beløb på i alt 1.980.000 fra projektets restmidler frem til udgangen af 2018.

  Med budgetaftalen for 2017 har regionsrådet prioriteret at permanentgøre centrale indsatser fra projektet. Dette understreger, at der også i de kommende år vil være et stort fokus på unges mentale trivsel og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Som bilag vedlægges:

  1. Forankring af projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne, september 2016.
  2. Evaluering af den tværgående indsats ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”, Epinion, september 2016.
  3. ”Unges bud på bedre trivsel”, Region Syddanmark og Ungdomsbureauet, maj 2016.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. budgetaftale for 2017, overvejelse om at involvere folkeskolens overbygning, sammenhæng mellem trivsel og psykisk sygdom, udbredelsen af mindhelper mv. Oplæg eftersendes.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/28620
  7. Ligestillingsredegørelse 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget præsenteres for resultaterne af Ligestillingsredegørelsen 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark indberettede 1. november 2015 en ligestillingsredegørelse for perioden 1. november 2013 – 31. oktober 2015 til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Heri redegøres for Region Syddanmarks arbejde med kønsmæssig ligestilling på personaleområdet og i forhold til kerneydelserne.

  På baggrund af ligestillingsredegørelsen 2015 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udarbejdet en rapport, der er offentliggjort 31. maj 2016. I rapporten vurderes Region Syddanmarks arbejde med ligestilling ud fra et ligestillingsindeks, ligesom Region Syddanmarks placering på ligestillingsindekset sammenlignes med de øvrige regioners placering på indekset.

  På baggrund af ligestillingsredegørelserne 2015 er der beregnet to ligestillingsindeks – ét for personaleområdet og ét for kerneydelser for henholdsvis staten, kommuner og regioner. Ligestillingsindekset består af en skala fra 0 til 100 point, der er opdelt i fem kategorier, som indikerer, i hvilket omfang en myndighed arbejder for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.

  Point

  Vurdering

  81-100

  Regionen arbejder i meget høj grad med ligestilling

  61-80

  Regionen arbejder i høj grad med ligestilling

  41-60

  Regionen arbejder i nogen grad med ligestilling

  21-40

  Regionen arbejder i begrænset omfang med ligestilling

  0-20

  Regionen arbejder i ringe grad eller slet ikke med ligestilling

  Af nedenstående tabel fremgår Region Syddanmarks ligestillingsindeks sammenlignet med regionerne som helhed.

  Region Syddanmark

  Regionerne som helhed

  Resultat på personaleområdet

  54

  60

  Resultat på kerneydelser

  51,3

  34

   

  I modsætning til ligestillingsredegørelsen fra 2013 beregnes der ikke noget samlet indeks på tværs af de to hovedområder. Det skyldes, at ligestilling i forbindelse med kerneydelser ikke vurderes at være lige relevant for alle offentlige myndigheder.

  Ligestillingsindekset viser, at Region Syddanmark både på personaleområdet og i forhold til kerneydelser arbejder med ligestilling i ”nogen grad”. Region Syddanmark ligger i forhold til resultatet på personaleområdet en smule lavere end regionerne som helhed, mens regionen ligger noget højere på indekset, når det gælder resultatet på kerneydelser.

  Ligestillingsudvalget præsenteres på mødet for resultaterne af redegørelsen.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Præsentation på mødet af Ligestillingsredegørelse 2015. Oplæg eftersendes.

   

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/581
  8. Emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til emner til kommende møder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Drøftelse af forslag til emner til kommende møder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Til næste møde dagsordenssættes bl.a. en temadrøftelse vedrørende ulighed i sundhed, jf. udvalgets tidligere drøftelser.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/581
  9. Forslag til mødekalender for 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til mødekalender for 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til mødekalender for 2017 fremlægges til godkendelse:

  30. januar 2017, kl. 14-17

  2. maj 2017, kl. 14-17

  8. juni 2017, kl. 14-17

  11. september 2017, kl. 14-17

  20. november 2017, kl. 14-17

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Godkendt, idet der findes en anden mødedato i stedet for den 20. november 2017.

   

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/581
  10. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2. halvår 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2. halvår 2016:

  Mandag den 19. september 2016, kl. 14-17, regionshuset, mødelokale 5.

  Mandag den 12. december 2016, kl. 14-17, regionshuset, mødelokale 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/581
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 19-09-2016

  Herdis Hanghøi, Henning Ravn og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 20-09-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |