Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 04. oktober 2016

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 04. oktober 2016

Mødedato
04-10-2016 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering
  3. Lokalpsykiatri Brørup - løsning af indeklimaproblemer
  4. Åbent brev fra børne- og ungdomspsykiatere
  5. Samarbejde omkring dobbeltdiagnosticerede
  6. Kontrakt med Virginia Mason Institute
  7. Nye indsatser for veteraner
  8. Orientering om ny aftale om bilag til driftsoverenskomst mellem RCT-Jylland og Region Syddanmark
  9. Sammenlægning af børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Esbjerg og Aabenraa
  10. Målgruppeafgrænsning i psykiatrien
  11. Status på psykiatriens målbillede
  12. Status på målbilledet på det sociale område
  13. Status på forslag om ny institutionstype for mennesker med psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd
  14. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen og Region Syddanmarks socialområde
  15. Evaluering og forankring af projekt "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  16. Mødekalender 2016
  17. Mødekalender 2017
  18. Eventuelt
  19. Lukket punkt: EPJ-strategi
  20. Lukket punkt: Børnehusene Stjernen
  21. Lukket punkt: Lægeansættelser


  Sagsnr. 16/169
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Dagsorden godkendt.


  Sagsnr. 16/169
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016
  • Administrationen orienterede om status for retspsykiatrien. Der sættes en sag på udvalgets dagsorden i november.
  • Administrationen orienterede om Budget 2017. Der sættes en sag på udvalgets dagsorden i november.
  • Administrationen orienterede om, at den nationale demenshandlingsplan er sendt i høring med høringsfrist den 11. oktober 2016. Der sættes en sag på udvalgets dagsorden i november.
  • Administrationen orienterede om, at Region Syddanmark har fået en arkitekturpris i Sønderborg.
  • Psykiatrisygehuset orienterede om Psykiatrisk Afdeling Svendborg, herunder om merforbrug på personalesiden.

  Sagsnr. 16/33024
  3. Lokalpsykiatri Brørup - løsning af indeklimaproblemer
  fold dette punkt ind Resume

  Der er indeklimaproblemer i Lokalpsykiatri Brørup, der er placeret i det tidligere Brørup Sygehus. Der er foretaget en række undersøgelser, der peger på, at et nyt ventilationsanlæg kan være en løsning på problemerne i centret. Der er udarbejdet et projektforslag til i alt 4,83 mio. kr., der anbefales gennemført. Projektet finansieres af psykiatriens konsolideringsramme i 2017. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lokalpsykiatri Brørup er placeret i det tidligere Brørup Sygehus, der er opført i begyndelsen af 1900-tallet. Bygningen blev i 2010 renoveret og klargjort til Brørup Sundhedscenter, hvor der foregår forskellige sundhedsfaglige aktiviteter, bl.a. lægevagt, jordemoder og lokalpsykiatri. Renoveringen omfattede primært indretning af lokaler herunder gulve, vægge, lofter, nye vinduer og døre. Eksisterende grundinstallationer blev bevaret, og nye installationer blev kun etableret, hvor der var ændringer og udvidelser. Det eksisterende gamle ventilationsanlæg blev fjernet, uden at der blev genetableret nyt i lokalpsykiatrien, da det var vurderingen dengang, at et nyt anlæg ikke var nødvendigt. I den øvrige del af Sundhedscentret er der et fungerende ventilationsanlæg.

  Lokalpsykiatrien har siden indflytningen haft en række indeklimaproblemer, som løbende er udbedret med råd og vejledning fra Dansk Bygningsanalyse. Der har været tale om flere fugtproblemer med dannelse af skimmelsvamp til følge. De beskadigede områder er saneret, og årsagerne fundet og løst.

  Efter ovenstående saneringer og udbedringer oplever personalet stadig vedvarende gener. Der er tale om såkaldt ”tung” luft i lokalerne, der opstår og forværres i løbet af dagen. Generne kommer til udtryk ved hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær blandt personalet, hvilket også fremgår i APV’er. Endvidere er der store udfordringer med overtemperering. Rapporter fra Dansk Bygningsanalyse viser, at den væsentlige årsag til den ”tunge” luft, der udløser indeklimaproblemerne, er forhøjet koncentration af C02. Den forhøjede koncentration af C02 og overskridelse af anbefalede grænseværdier skyldes kombinationen af flere personer i lokalet og manglende ventilation.

  Der er to muligheder for forbedring af indeklimaet.

  Den første mulighed er, at personalet ved aktiv udluftningsadfærd ændrer luftkvaliteten i lokalet. Løsningen har vist sig utilstrækkelig og har skabt nye udfordringer med indeklimaet med kulde og trækgener.

  Den anden mulighed, der anbefales at gennemføre, er at etablere et mekanisk ventilationsanlæg i lokalpsykiatriens del af bygningen.

  Der er udarbejdet et projektforslag fra rådgivende ingeniørfirma på et mekanisk ventilationsanlæg. Projektforslaget ligger på sagen.

  Det foreslåede projekt vil give den fornødne friske luft i forhold til personbelastningen samt forbedre forholdene omkring overtemperering.

  Projektforslagets samlede omkostninger er på:  

  Udgift til ventilationsprojektet jf. projektforslag

  4.200.000 kr.

  Genhusning og uforudsete omkostninger

  630.000 kr.

  I alt

  4.830.000 kr.

   

  Etableringen er, grundet bygningens karakter, relativ vanskelig og vil først kunne gennemføres i 2017, både af hensyn til planlægning og udbudsproces.

  Ventilationsprojektet foreslås finansieret af psykiatriens konsolideringsramme i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

   

  At ventilationsprojekt til forbedring af indeklimaet i Lokalpsykiatri Brørup godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 4,830 mio. kr. (indeks 140,5) til projektet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 på 4,830 mio. kr. til projektet finansieret af psykiatriens konsolideringsramme i 2017.

  At psykiatriens sygehusledelse bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den afsatte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 16/32825
  4. Åbent brev fra børne- og ungdomspsykiatere
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og Socialudvalgets medlemmer har fået tilsendt et åbent brev fra en række børne- og ungdomspsykiatere i Danmark, herunder en enkelt fra Region Syddanmark omkring udrednings- og behandlingsgarantien. Udvalget drøfter sagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsmedlem Ida Damborg har efter samråd med udvalgsformanden anmodet om at den regionale vinkel på problematikken, der rejses i det åbne brev (vedlagt som bilag) fra en række børne- og ungdomspsykiatere i Information, sættes til debat i udvalget.

  På baggrund af en status fra sygehusledelsen på udrednings- og behandlingsgarantien på det børne- og ungdomspsykiatriske område i Region Syddanmark drøfter udvalget sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Drøftedes, herunder behandlingspakker, direkte og indirekte besøg samt forskningsmidler. Det understreges, at Psykiatri- og Socialudvalget fortsat støtter brugen af behandlingspakker i Psykiatrien.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/32825
  5. Samarbejde omkring dobbeltdiagnosticerede
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og Socialudvalget modtog i juli måned en henvendelse fra pårørende til en dobbeltdiagnosticeret mand. Der gives en orientering om, hvad henvendelsen har affødt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsmedlem Ida Damborg har i samråd med udvalgsformanden anmodet om, at der sættes et punkt på dagsordenen om opfølgning på den henvendelse fra pårørende til en dobbeltdiagnosticeret mand, som udvalget modtog i juli måned. Brevet gennemgik forløbet for deres søn frem til vedkommende begik selvmord, herunder bl.a. beskrevet et oplevet problematisk samarbejde mellem region og Odense Kommune.

  På mødet vil sygehusledelsen orientere om opfølgning på henvendelsen, herunder i relation til samarbejdet med Odense Kommune omkring dobbeltdiagnosticerede.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder læringspotentiale og status på samarbejdet om dobbeltdiagnosticerede.


  Sagsnr. 16/32370
  6. Kontrakt med Virginia Mason Institute
  fold dette punkt ind Resume

  Det blev på regionsrådsmødet den 23. maj 2016 besluttet, at Den Syddanske Forbedringsmodel anvendes som arbejdsgrundlag for vedvarende forbedring i regionens sundhedsvæsen. Region Syddanmark samarbejder for de somatiske sygehuse med Virginia Mason Institute, Seattle, USA omkring forbedringer af den kliniske praksis og patientsikkerheden. Nu er der indgået kontrakt mellem Region Syddanmark og Virginia Mason Institute, så samarbejdet også kommer til at omfatte Psykiatrisygehuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det blev på regionsrådsmødet den 23. maj 2016 besluttet, at Den Syddanske Forbedringsmodel anvendes som arbejdsgrundlag for vedvarende forbedring i regionens sundhedsvæsen. Heri indgår et samarbejde med Virginia Mason Institute, Seattle, USA om deres læringsmodel.

  I 2015 indledte Region Syddanmark et samarbejde med Virginia Mason Institute, Seattle, USA omkring en metode for vedvarende forbedring af den kliniske praksis og patientsikkerheden ved de tre somatiske sygehuse: Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus. Med baggrund i mere end et års godt samarbejde og med gode resultater i patientbehandlingen, blev det besluttet også at lade samarbejdet omfatte Odense Universitetshospital og Psykiatrisygehuset.

  Region Syddanmark har således primo september 2016 indgået en kontrakt med Virginia Mason Institute, som omfatter forbedringsarbejdet i Psykiatrisygehuset. Kontrakten mellem Virginia Mason Institute omfatter støtte, supervision og træning til sygehusets top- og mellemledelser.

  Psykiatrisygehuset er i fuld gang med klargøring til at påbegynde samarbejdet og igangsætte forbedringsarbejdet. Der er nedsat en styregruppe for Den Syddanske Forbedringsmodel i sygehuset. Styregruppen består indtil videre af sygehusledelsen, afdelingsledelsesrepræsentanter og næstformanden for FMU. Styregruppen har første møde med Virginia Mason Institute den 14. september 2016, hvor der blandt andet ønskes en drøftelse af Virginia Mason Institute’s erfaringer med at samarbejde med patienter i forbedringsarbejdet.

  Forbedringsarbejdet organiseres via et forbedringsteam, der starter op den 1. oktober 2016 med tre personer tilknyttet. Forbedringsteamet udvides efterhånden, som forbedringsarbejdet bliver mere omfattende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/15401
  7. Nye indsatser for veteraner
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har lanceret en ny veteranpolitik på baggrund af et servicetjek af den tidligere veteranpolitik fra 2010. Servicetjekket indeholder en række nye initiativer i forhold til fire indsatsområder. De fire indsatsområder er: Den bedre anerkendende indsats, Den forebyggende indsats, Den støttende og behandlende indsats og Den beskæftigelsesrettede indsats. Indsatser, der direkte involverer regionerne, er oprettelse af fem regionsfunktioner for behandling af veteraner med PTSD.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2010 lancerede den daværende regering en veteranpolitik. Den er nu fulgt op af et servicetjek og en ny veteranpolitik. I servicetjekket er der fokuseret på fire indsatsområder:

  ·    Den bedre anerkendende indsats

  ·    Den forebyggende indsats

  ·    Den støttende og behandlende indsats

  ·    Den beskæftigelsesrettede indsats.

  Veterancentret blev oprettet i 2011 og yder støtte til veteraner og pårørende og aktører på veteranområdet. Veterancentret er ansvarlig for løbende at udvikle og koordinere indsatsen på tværs af den offentlige sektor. Regeringens servicetjek indeholder en række nye initiativer i forhold til de fire indsatsområder, hvor en del har sit afsæt i Forsvaret og Veterancentret. Der er også initiativer, der vedrører øvrige aktører, som fx de praktiserende læger, kommuner og regioner. Udgifterne til de nye indsatser til styrkelse af veteranindsatsen udgør 20 mio. kr. Udgifterne er finansieret ved en merbevilling til Forsvarsministeriet ved nedlæggelsen af Irak- og Afghanistankommissionen.

  I forhold til den støttende og behandlende indsats oprettes der blandt andet en ny regionsfunktion, så veteraner med PTSD kan få et individuelt behandlingstilbud i alle regioner. Initiativet skal sikre en bedre tilgængelighed i veteranernes nærområde. Hidtil har der været tilbud om adgang til Forsvarets psykologer og højt specialiserede funktioner i tre af regionerne, hvoraf en er på Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetshospital.

  Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark skal dermed etablere en regionsfunktion for veteraner med PTSD ved Psykiatrisk Afdeling Odense. Sygehuset vil i den forbindelse trække på de erfaringer og spidskompetencer, der allerede er med behandling af veteraner med PTSD på højt specialiseret niveau. Den kommende opgave vil blandt andet kræve en dialog med veterancentrene og militærpsykologisk afdeling omkring visitationskriterier, herunder en klar rollefordeling af hvem gør hvad hvornår.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 15/32988
  8. Orientering om ny aftale om bilag til driftsoverenskomst mellem RCT-Jylland og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har på møde den 5. september 2016 indgået ny aftale om bilag til driftsoverenskomst mellem RCT-Jylland og Region Syddanmark. Fornyelsen af aftalen betyder, at RCT-Jylland skal behandle flere patienter. Samtidig er det aftalt, at RCT-Jyllands aktivitet løbende indrapporteres til Sundhedsdatastyrelsen. Det betyder, at Region Syddanmark opnår kommunal medfinansiering for patienter i behandling på RCT-Jylland, samt at der tilvejebringes et bedre datagrundlag til at kunne monitorere behandlingsaktiviteten på RCT-Jylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har driftsoverenskomst med RCT-Jylland og skal på vegne af de øvrige regioner sikre, at institutionen har en økonomisk rationel drift og skal samtidig føre tilsyn med, at visitationen og behandlingen på institutionen tilrettelægges hensigtsmæssigt, således at alle traumatiserede flygtninge i Region Syddanmark har adgang til et tilbud for de traumatiserede flygtninge og får samme serviceniveau.

  I bilaget til driftsoverenskomsten fremgår revideret baseline for RCT-Jylland samt metode for den fremadrettede afregnings- og monitoreringspraksis. Den nye aftale er tilvejebragt på baggrund af møder mellem Region Syddanmark og RCT-Jylland i efteråret 2015 og foråret 2016. I henhold til § 15 og § 16 i driftsoverenskomsten kan parterne ved enighed foretage ændringer i driftsoverenskomsten, herunder bilag til denne.

  Hovedpunkterne i den fornyede aftale er:

  ·       At RCT-Jylland skal behandle 20 % flere patienter frem mod 2018.

  ·       At RCT-Jylland starter med at indberette til Landspatientregistret. Region Syddanmark har skriftligt orienteret kommunerne i regionen om, at de fra 1. september 2016 vil blive opkrævet kommunal medfinansiering for borgere i behandling på RCT-Jylland.

  ·       At RCT-Jylland med udgangen af 2016 og fremadrettet ikke har venteliste til udredning og behandling. I de tilfælde, hvor RCT-Jylland ikke kan udrede eller behandle en eller flere patienter inden for 30 dage på grund af manglende kapacitet, skal RCT-Jylland skriftligt orientere patienten om muligheden for omvisitering til ATT (Afdeling for Traume- og Torturoverlevere) – jf. ny lov om skærpede rettigheder i forbindelse med udrednings- og behandlingsret, som træder i kraft den 1. oktober 2016.

  ·       At RCT-Jylland fortsat månedligt indberetter data for antal henvisninger, ventetider og afsluttede forløb til Psykiatrisygehuset.

  ·       At patientdata-indberetningen udbygges, således at det følges, om udrednings- og behandlingsgarantien overholdes.

  ·       At der arbejdes henimod, at det nuværende afregningsparadigme erstattes med et nyt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/32996
  9. Sammenlægning af børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Esbjerg og Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset er i gang med proces omkring sammenlægning af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Esbjerg og Aabenraa. Sammenlægningen træder i kraft fra årsskiftet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med regionsrådets godkendelse af budgetaftalen vedrørende udmøntning af spare- og omstillingsrammen 2016 på regionsrådets møde den 25. april 2016, blev det besluttet at fusionere afdelingerne og ledelsen af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Esbjerg og Aabenraa.

  Psykiatrisygehuset og de to afdelinger er i gang med processen omkring sammenlægningen, der både omfatter tilpasning af organisations- og MED-struktur samt iværksættelse af et fælles ”kulturarbejde”.

  På mødet vil der blive givet en orientering om status på sammenlægningen, der træder i kraft den 1. januar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder lægebemanding.


  Sagsnr. 16/31831
  10. Målgruppeafgrænsning i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og Socialudvalget har ønsket en beskrivelse af psykiatriens målgruppe.

  Målgruppen er beskrevet i det vedlagte notat ud fra Sundhedsstyrelsens specialevejledninger samt en fælles målgruppebeskrivelse for de fem regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget har på deres møde den 23. august 2016 ønsket en beskrivelse af psykiatriens målgruppe.

  Der indgår flere aktører i diagnosticering, behandling og rehabilitering af mennesker med psykiske lidelser – herunder almen praksis, praktiserende speciallæger, den regionale behandlingspsykiatri samt kommunerne.

  Regionspsykiatriens målgruppe er overordnet patienter med moderat til svær psykisk sygdom samt patienter med psykiske lidelser, hvor der er behov for en tværfaglig indsats. 

  Den regionale psykiatris målgruppe er dels beskrevet i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger og derudover i en fælles målgruppebeskrivelse for de fem regioner, og fremgår af det vedlagte notat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder konkret case og læringsmuligheder.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/12917
  11. Status på psykiatriens målbillede
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort status for implementeringen af målene i psykiatriens målbillede – status på implementeringen pr. 1. august 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Alle regionens forretningsområder har formuleret målbilleder for perioden 2013-2016.  Psykiatriens målbillede består af fire overordnede mål. Hvert mål har flere indikatorer tilknyttet.

  De fire overordnede mål er:

  • Kvalitet i tilbuddene
  • Sammenhæng i behandlingen
  • Tilgængelighed
  • Effektivitet

   

  Konklusionen på den udarbejdede status er, at de fleste tiltag forløber planmæssigt. Psykiatrisygehuset har på nogle områder iværksat tiltag for at understøtte målopfyldelse – herunder i forhold til minimering af brugen af beroligende medicin under tvang, udredningsretten samt opfyldelse af databasekomplethed og indikatorer i databaserne.

  Status på psykiatriens målbillede er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder medicinering og andel af patienter, der er berørt af tvang.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/17126
  12. Status på målbilledet på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort status på arbejdet med målene i socialområdets målbillede for 2013-2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Alle regionens forretningsområder har formuleret målbilleder for perioden 2013-2016.
  Det sociale områdes målbillede består af fire overordnede mål. Hvert mål har en eller flere indikatorer tilknyttet.

  De fire overordnede mål i målbilledet er:

   

  Kvalitet i tilbuddene

  Indikatorerne er:

  Centrene opfylder kvalitetsmodellens standarder

  Centrene opfylder rehabiliteringsstrategiens succeskriterier

   

  Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen

  Indikatorerne er:

  Personalesammensætning

  Sammenhæng i indsatsen for borgeren

  Godt samarbejde mellem region og kommune

   

  Effektivitet

  Indikatorerne er:

  Høj belægning

  Effektiv ressourceudnyttelse

  Sund økonomi

  Sygefravær

   

  Effekt af indsatsen

  Indikatorerne er:

  Dokumentation af resultater og effekt

  Koncept for resultatdokumentation

   

  Revidering af målbilledet medio juni 2016

  De ovenstående indikatorer er en justeret udgave af socialområdets målbillede revideret medio juni 2016.

  Følgende ændringer er foretaget medio maj 2016:

  Indikatoren vedrørende øget selvbestemmelse er udgået, da indikatorerne er indeholdt i Den Danske Kvalitetsmodel og standarden for ”Indflydelse på eget liv”.

  Indikatoren ”Sikkerhed på de regionale tilbud” er udgået som delmål, da sikkerhedsmodellen er implementeret og evalueret og nu ­indgår i Den Danske Kvalitetsmodel og standarden ”Forebyggelse af overgreb”.

  Indikatoren bruger- og pårørendeundersøgelser er udgået som delmål, da der ikke skal foretages undersøgelser i 2016

  Indikatoren faglige udviklingsplaner omdøbes personalesammensætning, og der er udarbejdet ny skabelon til indrapportering. Delen omkring faglige udviklingsplaner håndteres i forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel og standarden om ”Kompetenceudvikling”. 

  I forhold til resultatdokumentation er kontrakten med DEL opsagt, og der er implementeret nyt borgeradministrativt system (Nexus), som centrene anvender til resultatdokumentation.

   

  Arbejdet med indikatorerne

  Generelt forløber implementeringen for hovedparten af indikatorerne planmæssigt. Der er udfordringer med at opfylde måltallet for indikatoren vedrørende sygefravær. Der er ledelsesmæssigt fokus på området.

  Der er ligeledes udfordringer i forhold til enkelte succeskriterier under indikatoren centrene opfylder rehabiliteringsstrategiens succeskriterier. Vidensteamet for Rehabilitering har fokus på dette.

  Status på målbilledet for socialområdet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/19280
  13. Status på forslag om ny institutionstype for mennesker med psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd
  fold dette punkt ind Resume

  En landsdækkende arbejdsgruppe har i august 2016 afrapporteret sine anbefalinger i forhold til indsatser til forebyggelse af vold på botilbud. Heri indgår forslag om etablering af en ny institutionstype for mennesker med psykisk sygdom, misbrug og udadreagerende adfærd, som regionerne får ansvar for at drive. Der er imidlertid ikke en afklaring af konkret finansieringsmodel, ligesom der ikke er opnået enighed om lovgrundlaget for den nye institutionstype.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget er tidligere orienteret om det igangværende arbejde med at etablere en ny institutionstype for mennesker med psykisk sygdom i kombination med misbrug og udadreagerende adfærd. Målet med en ny type tilbud er at skabe en bedre indsats over for denne særlige målgruppe af beboere, både af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø/sikkerhed og af hensyn til de berørte borgere.

  Der er i juni 2016 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de relevante ministerier, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner, der havde til opgave at afdække årsagerne til de nuværende udfordringer på området, og på baggrund heraf belyse tiltag, der kan forbedre indsatsen på området. 

   

  Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde ultimo august 2016 og afrapporteret med en rapport, hvor man peger på otte indsatsområder. Et af indsatsområderne er etablering af en ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger. Forslaget om en ny institutionstype peger på etablering af op mod 150 pladser, og de skal stå klar i begyndelsen af 2018. De øvrige syv indsatsområder omhandler en række initiativer til voldsforebyggende indsatser.

  Der er i arbejdsgruppen enighed om, at driften af den nye tilbudsform skal varetages af regionerne. Arbejdsgruppen peger desuden på, at en finansieringsmodel skal sikre sammenhæng mellem beslutnings- og finansieringsansvar. Der er enighed om, at kommunerne skal bære hovedansvaret for finansieringen, men at der skal være en regional medfinansiering af pladserne på tilbudsformen, så finansieringen kommer til at afspejle parternes nuværende udgifter til målgruppen. Der er ikke en afklaring af den konkrete finansieringsmodel.

  Der har imidlertid ikke kunnet opnås enighed i arbejdsgruppen om lovgrundlaget for den nye tilbudsform. Danske Regioner foreslår, at hjemmelsgrundlaget tilvejebringes i regi af serviceloven og med hjemmel til beføjelser i en særlig magtanvendelseslov. Danske Regioner betragter således kerneopgaven i det nye tilbud som henholdsvis misbrugsbehandling og social rehabilitering. KL foreslår, at hjemmelsgrundlaget tilvejebringes i sundheds- og psykiatriloven, med afsæt i synspunktet om, at hovedopgaven i en ny tilbudstype er behandling.  Det har endvidere været drøftet i arbejdsgruppen, at hjemmelsgrundlaget tilvejebringes i regi af en ny hovedlov, der regulerer rammer og indhold i tilbuddet. Staten argumenterer for denne mulighed med afsæt i, at der er tale om en ny tilbudsform.

  Arbejdsgruppens rapport er nu sendt i høring hos relevante parter. I forlængelse af høringen påbegyndes politiske forhandlinger om en løsning, bl.a. i form af møder mellem ministrene og høringspartnerne samt i regi af satspuljeforhandlingerne, der påbegyndes medio september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/18669
  14. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen og Region Syddanmarks socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i september 2016 indgået en aftale om samarbejde mellem Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning og Region Syddanmarks socialområde. Samarbejdsaftalen løber fra 1. januar 2017 til 31. december 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har gennem en periode været en dialog mellem Odense Kommune og regionens socialområde, hvor de to organisationer har udvekslet viden og erfaringer på tværs.

  Der har blandt andet været gensidige studiebesøg i juni 2016 på tilbud med sammenlignelige målgrupper af borgere. Hensigten var at få et indblik i driftsvilkår og opgaveløsning på sammenlignelige tilbud og gensidig vidensdeling og læring til gavn for opgaveløsningen i begge organisationer. Studiebesøgene gav et fint indblik i, at der er rigtig mange fælles udfordringer og fælles mål, og at det derfor kan give værdi for begge parter at indgå i et tættere samarbejde.

  Dialogen har været afsæt for, at der i september 2016 er indgået en aftale om samarbejde mellem Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning og regionens socialområde om et tættere samarbejde. Samarbejdsaftalen løber fra 1. januar 2017 til 31. december 2019.

  Afsættet for samarbejdsaftalen er, at Odense Kommune og Region Syddanmarks socialområde har et fælles mål om at levere tilbud af høj kvalitet til borgerne, så de får de bedste betingelser for at leve et aktivt, udviklende og selvstændigt liv. Det er samtidig et mål for begge parter, at der er fokus på økonomisk effektiv anvendelse af ressourcerne, hvor driften af tilbud er økonomisk bæredygtig, og hvor der er fokus på effekten af indsatserne.

  Der er aftalt følgende fem temaer for det konkrete samarbejde:

  1. Kontinuerlige og tillidsfulde drøftelser af kapacitet og udviklingstendenser i forhold til køb af ydelser hos Region Syddanmark
  2. Økonomi
  3. En rehabiliterende tilgang
  4. Dokumentation af resultater og effekter af de sociale indsatser
  5. Videndeling og kompetenceudvikling i forhold til specialfaglig viden

  Det forventes, at det tættere samarbejde, der nu indledes, skaber bedre rammer for  planlægning og drift af det regionale socialområde, idet Odense Kommune er den største køber af regionens sociale tilbud.

  Regionens socialområde vil gerne indgå tilsvarende samarbejde med andre kommuner, og der er fuld åbenhed omkring det indgåede samarbejde i forhold til andre samarbejdspartnere. Samarbejdsaftalen udbygges i løbet af efteråret 2016 med en mere konkret projektbeskrivelse, og samarbejdet er forankret i en fælles styregruppe mellem Odense Kommune og regionens socialområde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47477
  15. Evaluering og forankring af projekt "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om forankring af projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”, som er afsluttet pr. 31. juli 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” (2013-2016) er formelt afsluttet pr. 31. juli 2016. Indsatsen har skullet styrke færdigheder hos lærere og vejledere og give dem redskaber til at identificere elever i mistrivsel og til om nødvendigt at intervenere. Overordnet har målet været at øge de unges trivsel og dermed øge deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

   

  I budgetaftale for 2016 for Region Syddanmark er forankring af projektet eksplicit nævnt. For at sikre sammenhæng og indsats over for psykisk sårbare både i uddannelse og på arbejdsmarkedet ønsker forligspartierne en forankring af aktiviteterne i projektet. Herudover ønskes formidling om muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Begge indsatser finansieres inden for restsummen (3,2 mio. kr.) af det oprindelige budget på 12 mio. kr. 

  Forligspartierne bag budget 2017 har besluttet at permanentgøre to af projektets indsatser, nemlig kursus for undervisere om psykisk sundhed og mestring samt informationsmøder i psykiatrien for undervisere m.fl. Der afsættes 900.000 kr. årligt til det.

  Den formelle evaluering ved analysebureauet Epinion (se bilag) er afsluttet september 2016 og inddrages som forudsætning for det videre arbejde. Evalueringen viser, at kursusforløbene har øget undervisernes bevidsthed om og fokus på elevernes trivsel, og på tværs af kurserne er lærerne blevet mere trygge i samtalen med sårbare elever. Ud fra indikatorer på, at især samtaler har en positiv betydning for elever, der er i mistrivsel, må det konkluderes, at projektets overordnede sigte, at opkvalificere de voksne i unges nærmiljø, har båret frugt.

  Med budgetaftalen for 2017 har regionsrådet prioriteret at permanentgøre centrale indsatser fra projektet. Dette understreger, at der også i de kommende år vil være et stort fokus på unges mentale trivsel og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Der foreligger forankringsplan for projektet (se bilag), som redegør for projektindsatserne samt forankring, som beskrevet i det følgende.

  Kursusforløbet ”Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse”, der opkvalificerer lærere, vejledere og ledere i håndtering af psykisk sygdom og psykisk sundhed hos unge, bliver permanentgjort. Dette samt infomøder og trivselskonference forankres ved PsykInfo, som er en del af Psykiatrisygehuset. Aktiviteterne finansieres af budget 2017 med et årligt beløb på 900.000 kr.

  Kursusforløbet ”Gruppefacilitering”, der styrker forudsætningerne for at skabe fællesskab i grupper af unge, bliver videreført. Dette bliver forankret ved Ledelsesakademiet, Region Syddanmark med et beløb på i alt 780.000 kr. fra projektets restmidler frem til udgangen af 2018.

  Mindhelper, et website om mental sundhed målrettet unge, bliver finansieret og konsolideret. Dette forankres ved Telepsykiatrisk Center med et beløb på i alt 500.000 kr. fra projektets restmidler.

  Endelig bliver der anvendt midler til målrettet formidling over for myndigheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter om muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Dette forankres ved Afdeling for Tværsektorielt Samarbejde med et beløb på i alt 1.980.000 kr. fra projektets restmidler frem til udgangen af 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Til orientering. Der var ros til projektet, og udvalget ønsker, at indsats og resultater bliver kommunikeret.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/169
  16. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2016:

  Mandag den 10. oktober 2016, kl. 8.00-9.00 (andet fællesmøde med Innovationsudvalget vedrørende projektforslag for Nyt OUH)

   

  Fredag den 4. november 2016, kl. 14.00-16.00

  Fredag den 2. december 2016, kl. 14.00-16.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016
  • Til mødet den 10. oktober 2016 er der afbud fra Hans Philip Tietje og Andreas Lund Andersen.
  • Mødet den 4. november 2016 holdes i Syrenparken.
  • Mødet den 2. december 2016 indledes med frokost kl. 12.30 (afbud til frokost fra Ida Damborg).

  Sagsnr. 16/169
  17. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender for 2017 blev godkendt på udvalgsmødet den 23. august 2016, hvor der blev fremsat ønske om et ekstra møde i 1. halvår 2017 samt ændring af mødetid i 1. halvår 2017.

  Det indstilles, at der afholdes et ekstra udvalgsmøde den 15. maj 2017, og at mødetidspunkt i 2. halvår 2017 ændres til kl. 13-15.

  Mødekalender for 2017 er herefter:

  24. januar 2017, kl. 14-16

  28. marts 2017, kl. 14-16

  25. april 2017, kl. 14-16

  15. maj 2017, kl. 14-16

  6. juni 2017, kl. 14-16

  29. august 2017, kl. 13-15

  26. september 2017, kl. 13-15

  24. oktober 2017, kl. 13-15 (og fællesmøde med Sundhedsudvalget, kl. 15-16)

  28. november 2017, kl. 13-15

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at der også afholdes udvalgsmøde den 15. maj 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Mødekalender godkendt, herunder at der holdes udvalgsmøde den 15. maj 2017.


  Sagsnr. 16/169
  18. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-10-2016

  Ulrik Sand Larsen orienterede om et godt psykiatrisk topmøde i Valby.


  Sagsnr.
  19. Lukket punkt: EPJ-strategi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  20. Lukket punkt: Børnehusene Stjernen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  21. Lukket punkt: Lægeansættelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 05-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |