Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 10. oktober 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 10. oktober 2016

Mødedato
10-10-2016 kl. 15:00 - 17:20

Mødested
ADP A/S

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Holger Gorm Petersen, D

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Fredericia Havn
  2. Indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. udbud af toårigt hf på Rybners, Hansenberg og EUC Syd
  3. Indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. oprettelse af toårigt hf på Langeland
  4. Revideret proces for indstilling til ansøgninger om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse
  5. Orientering om optaget på de gymnasiale uddannelser i 2016
  6. Besøg til Guangdong i forlængelse af China Denmark Regions and Cities Forum i Beijing samt godkendelse af Memorandum of Understanding
  7. Status på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  8. Anmodning om regionsrådets godkendelse af ændring i Sydtrafiks vedtægter.
  9. Nye analyser
  10. Nyt fra trafikselskaberne
  11. Eventuelt
  12. Næste møde


  Sagsnr. 16/32824
  1. Besøg på Fredericia Havn
  fold dette punkt ind Resume

  Adm. direktør Nils Skeby, ADP A/S (Fredericia Havn), vil præsentere havnen/ADP A/S samt Danmarks Multimodale Transport- og Logistikcenter i Taulov. Endvidere vil erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, Business Fredericia, præsentere udviklingsplanerne for DanmarkC.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fredericia Kommune positionerer med det store erhvervsområde DanmarkC den gode logistiske beliggenhed. Her har man Fredericia Havn (én af Danmarks største erhvervshavne), E20 og nærhed til E45, kombiterminalen i Taulov samt kort afstand til Billund Lufthavn (der er stærk på godstransport).

  Endvidere er kombiterminalen i Taulov udpeget som RRT-terminal (Rail-Road Terminal) i den europæiske ScanMed-korridor og dermed som en terminal med særlig europæisk bevågenhed.

  Fredericia Havn indgår sammen med havnene i Nyborg og Middelfart i ADP A/S (Associated Danish Ports). Fredericia havn er – målt på godsomsætning – en af Danmarks største erhvervshavne og håndterer en bred vifte af forretningsområder.

  I september 2015 tog ADP A/S i Taulov første spadestik til Danmarks Multimodale Transport- og Logistikcenter (DMTC), en såkaldt ”tørhavn” (en multimodal terminal inde i landet, som er direkte forbundet via vej og/eller bane til en ”rigtig” havn). I DMTC kan virksomheder, som ikke er direkte afhængige af at ligge på selve havnen, placere sig og drage fordel af synergi-effekten mellem Fredericia Havn og DMTC.

  I Taulov arbejdes der endvidere på at etablere mere terminalkapacitet, så udvekslingen af gods mellem bane og vej kan forbedres.

  Som nævnt er Taulov fra europæisk side udpeget som en del af ScanMed-korridoren. I alt er ni korridorer udpeget, og udviklingsprojekter i disse korridorer vil blive særligt tilgodeset, når der uddeles EU-støtte til nye projekter. Imidlertid er det samlede finansieringsbehov i korridorerne meget større end støttemulighederne fra EU. Den væsentligste direkte støtte kommer fra CEF (Connecting Europe Facility), hvor der er 26 mia. euro til rådighed indtil 2020. Der er i ScanMed-korridoren opstillet en liste over ønskede projekter, som tilsammen vil kræve en finansiering på ca. 200 mia. euro. Og ScanMed-korridoren er kun én, men ganske vist den længste af de ni korridorer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Til orientering.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/30256
  2. Indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. udbud af toårigt hf på Rybners, Hansenberg og EUC Syd
  fold dette punkt ind Resume

  De tre syddanske erhvervsskoler, Rybners, Hansenberg og EUC Syd, har valgt at ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse. Rybners ønsker at udbyde hf i Esbjerg, Hansenberg ønsker at udbyde i Kolding, og EUC Syd ønsker at udbyde i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder. Som led i deres ansøgninger, har de tre erhvervsskoler anmodet regionsrådet om at afgive en indstilling til undervisningsministeren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  De tre syddanske erhvervsskoler, Rybners, Hansenberg og EUC Syd, har valgt at søge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse. Rybners ønsker at udbyde hf i Esbjerg, Hansenberg ønsker at udbyde i Kolding, og EUC Syd ønsker at udbyde i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og Tønder. Som led i deres ansøgninger har de tre erhvervsskoler anmodet regionsrådet om at afgive en indstilling til undervisningsministeren. Anmodningerne er vedlagt som bilag.

  De tre erhvervsskolers ansøgninger skal ses i lyset af gymnasiereformforliget af 3. juni 2016, hvori det bl.a. er aftalt, at hf fremover skal kunne påbegyndes allerede fra 9. klasse. Ydermere er det aftalt, at den toårige hf skal være målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, at hf skal indeholde særlige fagpakker, der retter sig mod disse uddannelser, og at alle fag får en praksisorienteret toning. Uddrag af gymnasiereformforliget er vedlagt som bilag.

  Erhvervsskolerne begrunder bl.a. deres ansøgninger med, at den nye hf ændrer karakter, og i højere grad end tidligere, lægger sig op ad den profil, som findes på erhvervsskoler. Rybners og Hansenberg påpeger også, at placeringen af et hf udbud på erhvervsskolerne vil kunne bidrage til, at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed i forlængelse af hf. En kort opsamling af erhvervsskolernes begrundelser og planlagte, faglige hf-toninger er vedlagt som bilag.

  De tre erhvervsskoler har som foreskrevet rettet henvendelse til deres stedlige interessenter. En stor overvægt af de nuværende hf-udbydere giver udtryk for, at de ikke bakker op om erhvervsskolernes ansøgninger. Det begrundes bl.a. med, at man forventer, enten at kunne håndtere den fremtidige søgning til den toårige hf-uddannelse inden for den nuværende kapacitet, eller at kunne klare en eventuel øget søgning med kapacitetsudvidelse. Endvidere peges der bl.a. på, at det kan blive vanskeligt at sikre den nødvendige volumen på de enkelte institutioner til at opretholde et fagligt miljø eller at holddannelse mv. kan tilrettelægges efter reformens intentioner. En kort opsamling af udtalelserne fra de nuværende hf-udbydere er vedlagt som bilag.

  Ministeren for børn, undervisning og ligestilling har sendt vedlagte svar på vedlagte henvendelse fra regionsrådsformanden og formanden for Udvalget for regional udvikling vedr. udbud af den nye hf på erhvervsskoler. Ministeren bemærker bl.a. i svaret, at den moderne hf ikke er tænkt som en konkurrent til EUX, og at EUX-forløb er en anden type uddannelse end den moderne hf. Endvidere bemærker ministeren, at hun ikke deler en frygt for, at de to uddannelsestilbud vil være konkurrenter til hinanden, og forventer derimod, at de vil supplere hinanden.

  Administrationens vurdering

  Overordnet set er det administrationens vurdering, at denne sag kan anskues fra to forskellige perspektiver.

  Det ene perspektiv er et kapacitetsperspektiv, hvor man alene vurderer de tre erhvervsskolers ansøgninger ud fra en betragtning om, hvorvidt der er behov for yderligere hf-udbydere, under hensyntagen til den kapacitet, der stilles til rådighed af de nuværende hf-udbydere. Det andet perspektiv vedrører en afvejning af de nuværende og fremtidige ønskede søgemønstre til ungdomsuddannelserne, set i lyset af arbejdsmarkedets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

  Ud fra et rent kapacitetsperspektiv, ser administrationen ikke noget klart behov for, at antallet af hf-udbydere bør øges. I hver af de søgte byer med tilhørende opland, forlyder det således fra de nuværende hf-udbydere, at man forventer, enten at kunne håndtere den fremtidige søgning til den toårige hf-uddannelse inden for den nuværende kapacitet, eller at kunne klare en eventuel øget søgning med kapacitetsudvidelse.

  I forlængelse heraf, er det administrationens vurdering, at man ved et øget antal hf-udbydere generelt kan risikere, at forringe de enkelte udbyderes muligheder for at kunne opretholde et bæredygtigt hf-miljø, der i tilstrækkelig grad kan opfylde reformens intentioner. Set i lyset af de kommende års forventede demografiske udvikling, vurderes dette i særlig grad at kunne blive tilfældet i tre af de fire sønderjyske byer, hvor ungdomsårgangene er for nedadgående.

  Hvis man anskuer erhvervsskolernes ansøgninger uafhængigt af kapacitetsperspektivet, er det administrationens opfattelse, at dele af den nye hf-uddannelse har et tydeligt sammenfald med erhvervsskolernes profil, dels hvad angår den nye praksisorienterede toning af alle fag, og dels hvad angår introduktionen af praktikforløb i uddannelsen, om end denne vurderes at udgøre en forholdsvis lille andel af den samlede uddannelsestid.

  Den nye hf skal være målrettet mod bl.a. professionsbacheloruddannelser, men også erhvervsakademiuddannelser inden for områder som it, teknik, erhvervsøkonomi og finansøkonomi. Det er fagområder, som erhvervsskolerne i dag underviser i på ungdomsuddannelsesniveau. Administrationen kan derfor godt se et rationale i, at lade erhvervsskolerne bygge bro til det videregående niveau på erhvervsakademierne via et udbud af den nye hf. Erhvervsakademierne blev i øvrigt i sin tid (før år 2009), udskilt af de daværende tekniske skoler og handelsskoler, dvs. de nuværende erhvervsskoler.

  Administrationen vurderer, at det er vanskeligt at sige noget om den fremtidige søgning til den nye hf-uddannelse. Det viser høringssvarene også, hvor nogle lægger til grund, at der ikke vil komme en øget søgning, mens andre vurderer, at der vil komme en øget søgning. På grund af muligheden for optagelse direkte fra 9. klasse, er der dog en mulighed for, at søgningen kan stige.

  Administrationen vurderer, at en øget søgning til hf, i en vis udstrækning, vil kunne ske på bekostning af søgningen til erhvervsuddannelserne. Særligt EUX-uddannelsen, eftersom både EUX og den nye hf kombinerer teori og praksis, og giver flere af de samme videreuddannelsesmuligheder.

  Administrationen erfarer, at erhvervsskolerne generelt set har oplevet en stigende interesse for EUX samtidig med, at søgningen til erhvervsuddannelserne samlet set har været nedadgående. Hvis den nye hf viser sig at blive en konkurrent til EUX, kan det få konsekvenser for erhvervsskolernes i forvejen dalende elevtal, såfremt de ikke får mulighed for at udbyde den nye hf.

  I tråd med erhvervsskolernes argumentation, er det endvidere administrationens vurdering, at placeringen af et hf udbud hos dem vil kunne bidrage til, at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en valgmulighed i forlængelse af hf. En udvikling, der ville være til gavn for regionens erhvervsliv, som mangler faglært arbejdskraft, om end leveringstiden på faglærte bliver lidt længere samtidig med, at det ikke bidrager direkte til realiseringen af 25%-målsætningen.

  Med den nye toning, som der i gymnasiereformen stilles krav om, vil det dog ifølge administrationens vurdering være oplagt, at de til enhver tid godkendte hf-udbydere, som et led i det forpligtende samarbejde inden for det pågældende geografiske område, foretager en indbyrdes koordinering af hvilke institutioner, der udbyder hvilke faglige toninger af hf-uddannelsen. Det må forventes at bidrage til at mindske udfordringen med de bæredygtige miljøer. Tilsvarende kan man forestille sig, at hf-udbyderne, inden for samme geografisk område, arbejder sammen om udbuddet af de såkaldte udvidede fagpakker tiltænkt de elever, der ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse efter hf-eksamen.

  Det er administrationens samlede vurdering, at regionsrådet i sin indstilling til ministeren, bør foretage en afvejning af det traditionelle kapacitetshensyn over for behovet for flere erhvervsuddannede og risikoen for en lavere søgning til erhvervsskolerne.

  Såfremt regionsrådet vælger at støtte erhvervsskolernes ansøgninger, er det administrationens anbefaling, at en positiv indstilling gøres betinget af:

  • At udbuddet i første omgang bliver inden for det tekniske område, idet det vurderes, at arbejdskraftmanglen er størst på dette område.

  • At udbuddet bliver tidsbegrænset til fx 3 års optag, hvorefter erfaringerne evalueres, og

  • at erhvervsskolerne indgår i et forpligtende samarbejde med de nuværende hf-udbydere omkring udbuddet af hf. Dette bl.a. med henblik på en fælles koordinering mellem de lokale hf-udbydere omkring udbuddet af de forskellige faglige toninger af den nye toårige hf-uddannelse.

  Proces

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal indmelde studieretninger for både nuværende og eventuelt kommende gymnasiale uddannelser i optagelse.dk senest den 23. november 2016. Inden da vil ministeriet skulle behandle ansøgningen fra de tre erhvervsskoler, herunder regionsrådets indstilling.

  Af tidsmæssige årsager forelægges sagen derfor Udvalget for Regional Udvikling den 10. oktober, forretningsudvalget den 12. oktober og regionsrådet den 24. oktober.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte skrivelse til ministeren for børn, undervisning og ligestilling, hvori regionsrådet støtter ansøgningerne fra Rybners, Hansenberg og EUC Syd om at få godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse. Indstillingen gives på betingelse af:

  At udbuddet i første omgang bliver inden for det tekniske område, idet det vurderes, at arbejdskraftmanglen er størst på dette område.

  At udbuddet bliver tidsbegrænset til fx 3 års optag, hvorefter erfaringerne evalueres, og

  at erhvervsskolerne indgår i et forpligtende samarbejde med de nuværende hf-udbydere omkring udbuddet af hf. Dette bl.a. med henblik på en fælles koordinering mellem de lokale hf-udbydere omkring udbuddet af de forskellige faglige toninger af den nye toårige hf-uddannelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Administrationen orienterede om henvendelserne fra henholdsvis Peter Amstrup, administrerende direktør for Rybners, og Torben Jakobsen, formanden for Det Forpligtende Samarbejde og Fordelingsudvalget på Fyn, og præsenterede sagen.

  Et flertal i udvalget betoner vigtigheden af forventningerne til behovet for øget kapacitet på den nye hf-uddannelse, hensynet til de steder hvor eksisterende hf-miljøer risikerer at blive særligt udfordret, hensynet til de enkelte erhvervsskolers nuværende almengymnasiale lærerkompetencer og særlige fagrelaterede faciliteter samt behovet for at få flere faglærte.

  Et flertal i udvalget anbefaler over for regionsrådet, at regionsrådet støtter ansøgningen fra Rybners om at få godkendelse til at udbyde den toårige hf-uddannelse. Den positive indstilling gives på betingelse af, at udbuddet bliver tidsbegrænset til 2 års optag, hvorefter erfaringerne evalueres, og at Rybners indgår i et forpligtende samarbejde med de nuværende hf-udbydere omkring udbuddet af hf. Dette bl.a. med henblik på en fælles koordinering mellem de lokale hf-udbydere omkring udbuddet af de forskellige faglige toninger af den nye toårige hf-uddannelse.

  Hans Winther, SF, stemmer imod.

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at regionsrådet ikke støtter ansøgningerne fra EUC Syd og Hansenberg.

  Revideret forslag til skrivelse til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling forelægges forretningsudvalget og regionsrådet til godkendelse.

  Derudover tager formandskabet for Udvalget for Regional Udvikling imod indbydelsen fra formanden for Det Forpligtende Samarbejde og Fordelingsudvalget på Fyn til at mødes med formændene for de forpligtigende samarbejder.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/22427
  3. Indstilling til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. oprettelse af toårigt hf på Langeland
  fold dette punkt ind Resume

  HF & VUC Fyn har anmodet Region Syddanmark om at indstille over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at HF & VUC Fyn får godkendelse til at oprette en toårig hf-uddannelse på skolens afdeling i Rudkøbing fra august 2017. Henvendelsen skal ses i lyset af en forespørgsel fra Langeland Kommune til HF & VUC Fyn. Langeland Kommune ønsker et udbud af toårigt hf i Rudkøbing som et led i kommunens bestræbelser på at øge andelen af langelandske unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  HF & VUC Fyn har i henvendelse af 13. september 2016 anmodet Region Syddanmark om, at indstille over for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at HF & VUC Fyn får godkendelse til at udbyde en toårig hf-uddannelse på skolens afdeling i Rudkøbing fra august 2017. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

  Henvendelsen skal ses i lyset af en skrivelse fra Langeland Kommune til HF & VUC Fyn, hvori kommunen forespørger til, om HF & VUC Fyn vil oprette en toårig hf i Rudkøbing. Skrivelsen er vedlagt som bilag.

  Langeland Kommune ønsker et udbud af toårigt hf i Rudkøbing som et led i kommunens bestræbelser på at øge andelen af langelandske unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Baggrunden for dette er, at der blandt øens unge er færre, der gennemfører en ungdomsuddannelse, sammenlignet med landsgennemsnittet.

  Denne kendsgerning understøttes af Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2015, hvori det fremgår, at det i 2015 var 71% af de 25-34 årige mænd og kvinder, der havde gennemført mindst en ungdomsuddannelse, sammenholdt med 79% for hele Syddanmark, og 82% for hele landet. Tilsvarende er der en klar forskel, når man kigger

  på prognosen for de lidt yngre årgange, i form af de unge, der gik ud af 9. klasse i 2014. Her forventes det, at 83% har gennemført mindst en ungdomsuddannelse efter 10 år, mens den tilsvarende andel for både Syddanmark og hele landet er 87%.

  En del af forklaringen på denne forskel kan antageligt henføres til de lange transporttider, der er fra Langeland til uddannelsesmulighederne i Svendborg. En opgørelse foretaget af Region Syddanmark viser således, at 26% af de 16-20 årige borgere i Langeland Kommune har mere end 1 times transporttid med offentlig transport fra deres bopæl til den nærmeste ungdomsuddannelsesinstitution, som er Svendborg Gymnasium og HF. Den tilsvarende andel for hele Syddanmark er 2%.

  Ifølge Langeland Kommune, var der i 2015 i alt 146 unge der afsluttede 9. eller 10. klasse, og som dermed udgør et potentielt elevgrundlag for en ny toårig hf uddannelse i Rudkøbing. Som en supplerende oplysning, kan administrationen bemærke, at antallet af 16-årige i Langeland Kommune ventes at falde fra 143 personer i 2016 til 120 personer i 2021.

  HF & VUC Fyn udbyder i forvejen AVU og hf-enkeltfag fra afdelingen i Rudkøbing, og de vil gerne kunne fastholde et gymnasialt udbud på Langeland. De oplyser imidlertid, at dette vil kunne vise sig vanskeligt på sigt, medmindre der også gives mulighed for at udbyde toårigt hf.

  HF & VUC Fyn udtrykker en forventning om, at optaget til en toårig hf i Rudkøbing primært vil finde sted gennem en øget overgang til ungdomsuddannelse blandt de unge på Langeland. De vil dog ikke afvise, at nogle af de unge fra Langeland, der i dag vælger hf på Svendborg Gymnasium og HF, i stedet ville have søgt optagelse i Rudkøbing, hvis det havde været muligt.

  Høringssvar fra stedlige interessenter

  HF & VUC Fyn har indhentet høringssvar fra følgende stedlige interessenter: Svendborg Gymnasium og HF, Det Forpligtende Samarbejde på Fyn, Svendborg Erhvervsskole samt Social- og Sundhedsskolen Fyn. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Svendborg Gymnasium og HF ønsker ikke at støtte oprettelsen af en toårig hf på Langeland. De finder bl.a. rekrutteringsgrundlaget for et hf-kursus på Langeland yderst spinkelt, og de påpeger, at hf-uddannelsen på Svendborg Gymnasium kun har to klasser pr. årgang, hvoraf ca. 15% af eleverne kommer fra Langeland. Endvidere bemærker de, at man med dette forslag risikerer at skabe to hf-kurser, som begge vil have vanskeligt ved at fungere, både økonomisk, fagligt og socialt.

  Det Forpligtende Samarbejde (med undtagelse af HF & VUC Fyn) udtrykker samme holdning som Svendborg Gymnasium og HF, idet de dog anerkender, at der er en uddannelsesmæssig udfordring i Langeland Kommune, og at afstand til en ungdomsuddannelse kan have en betydning for gennemførelsen.

  Svendborg Erhvervsskole udtrykker bekymring for, om et lokalt hf på Langeland vil sløre de unges uddannelsesvalg i den forstand, at unge, som har en interesse for andre ungdomsuddannelser, måske vil fravælge disse af hensyn til den nærhed, der vil være forbundet med valget af det lokale hf.

  Social- og Sundhedsskolen Fyn har ingen kommentarer til HF & VUC Fyns planer.

  Administrationens vurdering

  Den nuværende toårige hf-uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 10. klasse. I forbindelse med gymnasiereformen introduceres der imidlertid en ny toårig hf fra august 2017, som kan påbegyndes direkte fra 9. klasse. Administrationen bemærker i den sammenhæng, at et nyt udbud af den toårige hf i Rudkøbing vil indebære, at de unge på Langeland vil få mulighed for at vælge en lokalt beliggende ungdomsuddannelse, direkte fra afslutningen på 9. klasse. Dette vurderes positivt, set i lyset af den nuværende yderområdeproblematik, hvor godt hver fjerde blandt de langelandske unge har mere end 1 times transporttid til nærmeste ungdomsuddannelsestilbud.

  Administrationen vurderer i den forbindelse, at den nye toårige hf vil åbne op for et bredere rekrutteringsgrundlag, primært som følge af mulighed for optagelse direkte fra 9. klasse, hvilket alt andet lige vil forbedre muligheden for, at HF & VUC Fyn i sidste ende vil kunne realisere udbuddet. Det er i denne sammenhæng administrationens vurdering, at det ud fra det fortsat relativt begrænsede rekrutteringsgrundlag i Langeland Kommune kan vise sig vanskeligt på sigt, at opnå tilstrækkelig kritisk masse til at opretholde et bæredygtigt ungdomsuddannelsesmiljø i Rudkøbing.

  Administrationen vurderer endvidere, at den klart forbedrede tilgængelighed, der vil være forbundet med et hf-udbud i Rudkøbing, vil indvirke positivt på de langelandske unges tilbøjelighed til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og herigennem til realisering af 95% målsætningen.

  Administrationen anerkender, at et nyt udbud af toårigt hf i Rudkøbing vil kunne indvirke negativt på optaget på ungdomsuddannelserne i Svendborg. For så vidt angår stx-uddannelsen på Svendborg Gymnasium og HF, er der i årene 2014-2016 optaget mellem 45 og 50 unge årligt fra Langeland Kommune, svarende til gennemsnitligt 13% af det samlede optag. Tilsvarende er der i samme årrække optaget mellem 8 og 11 unge årligt fra Langeland Kommune på den toårige hf på Svendborg Gymnasium og HF, svarende til gennemsnitligt 19% af det samlede optag. Administrationen er ikke i besiddelse af tilsvarende kommuneopdelte optagelsesoplysninger vedr. Svendborg Erhvervsskole og Social- og Sundhedsskolen Fyn.

  Administrationen vurderer, at en del af den gruppe langelandske unge, der hvert år optages på ungdomsuddannelserne i Svendborg, i stedet ville vælge en ny toårig hf-uddannelse i Rudkøbing, hvis det var muligt, også selvom deres umiddelbare præference havde været for en anden uddannelsestype. Administrationen vurderer imidlertid også, at en anden del af denne gruppe unge fortsat ville vælge en ungdomsuddannelse i Svendborg, selvom der fandtes et hf-udbud i Rudkøbing, fordi de foretrækker en anden ungdomsuddannelse end hf, og/eller fordi de føler sig tiltrukket af det store ungdomsuddannelsesmiljø i Svendborg.

  Det er administrationens vurdering, at en eventuel godkendelse til udbud af toårigt hf i Rudkøbing bør være ledsaget af en bemærkning om, at HF & VUC Fyn pålægges at samarbejde med Svendborg Gymnasium og HF om en koordinering af den faglige toning, der som følge af gymnasiereformen skal være en del af den nye toårige hf. Dette ud fra antagelsen om, at der bedst kan eksistere et hf miljø i både Svendborg og Rudkøbing, hvis de to institutioner udbyder forskellige faglige toninger af uddannelsen.

  Proces

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal indmelde studieretninger for både nuværende og eventuelt kommende gymnasiale uddannelser i optagelse.dk senest den 23. november. Inden da vil ministeriet skulle behandle ansøgningen fra HF & VUC Fyn, herunder regionsrådets indstilling.

  Af tidsmæssige årsager forelægges sagen derfor Udvalget for Regional Udvikling den 10. oktober, forretningsudvalget den 12. oktober og regionsrådet den 24. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte skrivelse til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvori regionsrådet støtter HF & VUC Fyns ønske om at få godkendelse til at udbyde toårigt hf i Rudkøbing på Langeland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Kristian Grønbæk Andersen var som formand for bestyrelsen for HF & VUC Fyn, der er ansøger, inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen, Holger Gorm Petersen og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/17249
  4. Revideret proces for indstilling til ansøgninger om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af trepartsaftalen fra august 2016 har regeringen, KL, Danske Regioner og LO indgået aftale om dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Aftalen indebærer, at antallet af PAU-uddannelsesaftaler hos kommunerne nedbringes fra knap 1600 til 700 pr. år. På den baggrund har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nu anmodet regionsrådet om at afgive fornyet indstilling til ansøgningerne om udbud af grundforløbets 2. del til PAU.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser”, indgik regeringen, KL, Danske Regioner og LO den 1. september 2016, aftale om dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Formålet med dimensioneringsaftalen er at sikre, at der uddannes faglærte pædagogiske assistenter i et omfang, der svarer til arbejdsmarkedets behov, og at der ikke optages for mange elever på grundforløbets 2. del, som ikke får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. Samlet set indebærer aftalen, at antallet af PAU-uddannelsesaftaler hos kommunerne nedbringes fra knap 1600 til 700 pr. år.

  I Region Syddanmark indebærer aftalen, at de 22 kommuner foreløbigt forpligter sig til at tilvejebringe samlet set 141 uddannelsesaftaler pr. år på PAU, hvilket skal ses i forhold til de nuværende 306 pladser. Hertil kommer, at regionerne og private virksomheder i meget begrænset omfang også har PAU-elever i praktik.

  Alle ansøgere om udbud af PAU har i forbindelse med den nye dimensioneringsaftale fået mulighed for at tilkendegive, om man vil opretholde sin ansøgning uændret, justere den med hensyn til forventede udbudssteder eller trække den tilbage.

  På baggrund af dimensioneringsaftalen og institutionernes eventuelt reviderede ansøgninger, har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nu anmodet regionsrådet om, at afgive fornyet indstilling til ansøgningerne om udbud af grundforløbets 2. del til PAU. Tilsvarende er REU (Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) blevet anmodet om at afgive indstilling til grundforløbets 2. del og hovedforløbet for PAU.

  Overblik over ansøgere om udbud af PAU i Syddanmark

  I forbindelse med EUD udbudsrunden i foråret 2016, havde følgende fem institutioner ansøgt om udbudsgodkendelse til grundforløbets 2. del for den pædagogiske assistentuddannelse. Det ansøgte udbudssted er angivet i parentes: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (Esbjerg), Social- og Sundhedsskolen Fyn (Odense), Social- og Sundhedsskolen Syd (Aabenraa, Tønder, Sønderborg), Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (Vejle, Fredericia, Kolding), samt Professionshøjskolen UC Syddanmark (Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Haderslev, og Aabenraa).

  Regionsrådet behandlede ansøgningerne på regionsrådsmødet i maj 2016 bl.a. ud fra princippet om, at det er uhensigtsmæssigt samfundsmæssigt set med dobbeltudbud af samme grundforløb 2 i samme by samt, at man skal være påpasselig med at udtynde eksisterende bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer. På den baggrund besluttede regionsrådet at afgive positiv indstilling til ansøgningerne fra social- og sundhedsskolerne, mens man ikke ønskede at støtte ansøgningen fra UC Syddanmark, dog med undtagelse af et muligt udbud i Haderslev.

  UC Syddanmark har i 2. runde besluttet at trække sin ansøgning om udbud af PAU i Sønderborg tilbage. De fire social- og sundhedsskoler har valgt ikke at revidere deres ansøgninger i 2. runde.

  Efter afslutningen på 2. runde, står de fem syddanske PAU-ansøgere tilbage med samlet set 12 forskellige ansøgte udbudssteder til grundforløbets 2. del.

  Administrationens vurdering

  Set i lyset af udsigten til mere end en halvering i antallet af uddannelsesaftaler i kommunalt regi, er det administrationens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt med en fordobling af antallet af udbudssteder, i forhold til de nuværende seks steder.

  Det er administrationens vurdering, at det hidtidige princip bør fastholdes, herunder at man skal være påpasselig med at udtynde eksisterende bæredygtige faglige og pædagogiske miljøer.

  Derudover er det administrationens vurdering, at det i denne situation som følge af trepartsaftalen og den dermed forbundne dimensionering af PAU, kombineret med regionsrådets ønske om en god uddannelsesdækning, vil være mest hensigtsmæssigt med kun ét udbudssted til grundforløbets 2. del til PAU i hvert af fire syddanske områder: Fyn, Sydvestjylland, Sydøstjylland og trekantområdet.

  Ud fra hensynet til bæredygtighed i de eksisterende faglige og pædagogiske miljøer, vurderer administrationen endvidere fortsat, at udbuddet af grundforløb 2 til PAU bør ligge hos de fire eksisterende udbydere, dvs. de fire social- og sundhedsskoler, således at Social- og Sundhedsskolen Esbjerg udbyder i Sydvestjylland, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens udbyder i trekantområdet, Social- og Sundhedsskolen Syd udbyder i Sydøstjylland, og Social- og Sundhedsskolen Fyn udbyder på Fyn.

  Regionsrådets indstilling skal alene knytte sig til institutionens hovedadresse, og ikke til de enkelte udbudssteder. Det foreslås imidlertid, at det bemærkes til ministeriet, at Social- og Sundhedsskolen Syd samt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens hver især bør samle udbuddet på én udbudsadresse.

  Proces   

  Svarfristen for regionsrådets indstilling er den 10. oktober. Indstillingen skal foretages via afkrydsning og indsendelse af en Excel-oversigt til ministeriet, hvilket foretages af administrationen.

  Af tidsmæssige årsager forelægges sagen derfor Udvalget for Regional Udvikling den 10. oktober og forretningsudvalget den 12. oktober.

  Administrationen har aftalt med ministeriet, at indstillingen fra Region Syddanmark kan afgives umiddelbart efter udvalgsmødet den 10. oktober, med forbehold for regionsrådets efterfølgende behandling den 24. oktober.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At indstille til ministeriet, at ansøgningerne fra regionens fire social- og sundhedsskoler om udbud af grundforløb 2 til PAU godkendes med en bemærkning om, at Social- og Sundhedsskolen Syd samt Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens hver især bør samle udbuddet på én udbudsadresse.

  At indstille til ministeriet, at ansøgningen fra UC Syddanmark om udbud af grundforløb 2 til PAU ikke godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/32940
  5. Orientering om optaget på de gymnasiale uddannelser i 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Optaget på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark er samlet set status quo set i forhold til 2015. Der er dog forskelle inden for de enkelte gymnasiale uddannelser, hvor stx har oplevet en stigning, mens optaget på hf, hhx og htx er faldet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2016 er der i Syddanmark optaget i alt 12.794 unge på de fire gymnasiale uddannelser.

  Samlet set ligger optaget status quo sammenlignet med 2015. Kigger man på hver enkelt af de fire gymnasiale uddannelser, så fremgår det, at der er ret store forskelle i udviklingen i optaget, sammenlignet med 2015.

  Den største af de fire uddannelser, stx, oplever en stigning i optaget på 5%. Hermed ligger optaget på i alt 6.869 unge, hvilket er 33% flere end i 2007, kun overgået af optaget i 2013 (7.026 unge).

  Til gengæld er optaget faldet på hf (6%), hhx (3%), og htx (4%).

  Antallet af borgere i den aldersgruppe, der søger ind på stx, hhx og htx (de 16-årige) er steget med 1% fra 2015-2016, mens aldersgruppen, der hyppigst søger ind på hf (de 17-20-årige) er faldet med 2% i forhold til sidste år.

  Som noget nyt i år, har administrationen rekvireret optagelsestal for erhvervsuddannelsers grundforløb. På grundforløb 1, der påbegyndes direkte efter 9. eller 10. klasse, er der optaget i alt 3.157 unge på tværs af de fire hovedområder i august 2016.

  Teknologi, byggeri og transport er det største hovedområde med et optag på 1.430 unge, efterfulgt af kontor, handel og forretningsservice (661 unge), omsorg, sundhed og pædagogik (588 unge) samt fødevarer, jordbrug og oplevelser (478 unge).

  Som bilag er vedlagt en tabel, der viser optaget på de gymnasiale uddannelser i perioden 2007-2016 samt optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb i august 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Til orientering.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/28947
  6. Besøg til Guangdong i forlængelse af China Denmark Regions and Cities Forum i Beijing samt godkendelse af Memorandum of Understanding
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at Region Syddanmark deltager i China Denmark Regions and Cities Forum (CDRCF) i Beijing i december 2016. Det foreslås, at der i forlængelse heraf arrangeres et besøg til Guangdong-provinsen på politisk niveau, samt at der indgås et Memorandum of Understanding på energi- og miljøområdet med henblik på at fremme indsatsområderne i aktivitetsplanen for samarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 26. september 2016, at Region Syddanmark skal være repræsenteret ved det første såkaldte China Denmark Regions and Cities Forum (CDRCF), som afholdes i december i Beijing. Forummet arrangeres af det danske udenrigsministerium i samarbejde med en organisation under det kinesiske udenrigsministerium. Forummet kobles med, at statsministeren sammen med tre andre ministre besøger Kina. Det opdaterede foreløbige program for forummet og dagene op til er vedlagt.

  Det vurderes, at regionen med et efterfølgende besøg til Guangdong-provinsen kan løfte flere af indsatsområderne i aktivitetsplanen for samarbejdet med Guangdong 2016-2017 (vedlagt), hvis overordnede fokus er eksport og erhvervsudvikling.

   

  Bæredygtig energi samt Miljø og råstoffer:

  Samarbejdet med Guangdong kan understøtte den regionale vækst- og udviklingsstrategis indsatsområde vedr. bæredygtig energi. Syddansk Vækstforum har givet støtte til, at klyngeorganisationen CLEAN laver en særlig indsats for at hjælpe syddanske energi- og miljøvirksomheder ind i Guangdong. Der er nu identificeret et større anlægsprojekt i byen Zhaoqing med ca. 4 mio. indbyggere i Guangdong-provinsen. I forbindelse med projektet ønsker byen at tage udgangspunkt i energieffektivitet, miljø og ”green buildings” med fokus på dansk teknologi.

  Samtidig har Grundfos udtrykt ønske om, at regionen indgår et Memorandum of Understanding (MoU) med Guangdong-provinsen, der kan understøtte deres kommercielle aktiviteter omkring samme by. Såvel CLEAN som Grundfos har fokus på at involvere (syd)danske miljø- og energivirksomheder, så de kommercielle muligheder bredes ud. CLEAN og Grundfos vurderer samtidig, at dette initiativ vil kunne understøttes med politisk deltagelse fra Region Syddanmark i en workshop i Zhaoqing, Guangdong, med de kinesiske partnere og relevante virksomheder. Der er således et ønske fra virksomhedernes side om, at et MoU underskrives i forbindelse med CDRCF i Beijing og at der efterfølgende afholdes en workshop i Guangdong.

  Der vedlægges et forslag til MoU, der samler flere forskellige temaer inden for energi- og miljøområdet. Guangdong-provinsen har foreslået en tredje part tilføjet. Det drejer sig om Tus-Holdings, som er et selskab i sammenhæng med Tsinghua University i Beijing, som er et af Kinas højst rangerende universiteter. Tus-Holdings beskæftiger sig bl.a. med udvikling og drift af science parker og inkubatorer og er en af investorerne bag projektet i Zhaoqing. Ambassaden i Beijing, CLEAN og Grundfos finder det positivt, at Tus-Holdings indgår i aftalen. Det vil efter administrationens vurdering derfor være hensigtsmæssigt at inddrage dem. Udover de kommercielle interesser nævnt ovenfor ligger det i forlængelse af det Letter of Intent vedr. samarbejde på vandområdet, som Region Syddanmark indgik med Guangdong Department of Water Resources på administrativt niveau i efteråret 2015.

  Da det ikke har været muligt at få en endelig tilbagemelding fra kinesisk side inden fristen, kan der ske redaktionel og sproglig revision af MoU-teksten samt evt. tilføjelse af konkrete delprojekter før underskrivelsen.

   

  Sundhed og sundhedsinnovation:

  Guangdong-provinsen har foreslået et styrket samarbejde på sundhedsområdet. Forslaget har været under tværfaglig administrativ vurdering, som er mundet ud i en identifikation af overordnede temaer, som vurderes at kunne have relevans for begge parter. Temaerne omfatter:

  1)    Sundheds- og velfærdsinnovation og digitalisering af sundhedsvæsnet, herunder tværsektorielt samarbejde og behandling af kronikere.

  2)    Psykiatrisamarbejde, herunder også digitalisering.

  3)    Sygehussamarbejde: OUH vil fortsat arbejde med udvekslingsbesøg i kortere perioder samt fortsætte samarbejdet om 1-årige ophold for kinesiske Ph.d.-studerende i Danmark.

  Besøget i Guangdong vil være en lejlighed til en konkret drøftelse af evt. fremtidigt samarbejde på sundhedsområdet med udgangspunkt i ovenstående. I forhold til det første tema vedr. sundheds- og velfærdsinnovation er projektet ”Det Digitale Sundhedscenter” identificeret som et relevant udgangspunkt for erfaringsudveksling med Guangdong på sundhedsområdet. Igangsættelsen af et sådant initiativ vil kunne understøttes i forbindelse med besøget.

  Administrationen går endvidere i dialog med de relevante syddanske turismeaktører på Fyn, som har en særlig indsats i forhold til kinesiske turister med henblik på at afklare, om det vil være relevant at inddrage turisme som tema, blandt andet set i lyset af at 2017 er officielt dansk-kinesisk turismeår. Endelig vil et besøg kunne fungere som et genbesøg efter besøget fra Guangdongs viceguvernør i maj 2016, og dermed bekræfte samarbejdet på politisk niveau.

  Et samlet program foreslås sammensat af deltagelse i CDRCF og tilhørende program den 4.-6. december og derefter besøg i Guangdong den 7.-9. el. 10. december 2016.

  Det er besluttet, at regionsrådets 1. næstformand, formanden for Udvalget for Regional Udvikling samt en embedsmand deltager i CDRCF. I forbindelse med tilføjelsen af et besøg i Guangdong, foreslås det, at yderligere en embedsmand kan deltage i hele besøget, hvis det skønnes nødvendigt. Yderligere fagpersoner og eksterne partnere kan deltage efter relevans og med egenbetaling.

  Det vurderes, at det samlede budget for ovennævnte program og deltagelse fra Region Syddanmark vil være omkring 200.000 kr., som inkluderer udgifter til flybilletter, hotel, transport, forplejning, visum mv. samt bistand fra det danske Generalkonsulat i Guangzhou til planlægning af programmet i Guangdong.

  Deltagelsen alene i CDRCF var estimeret til 75-80.000 kr., og en udvidelse med et besøg til Guangdong vil således betyde en estimeret merudgift på 120-125.000 kr., hvoraf bistand fra generalkonsulatet til programlægning i Guangdong forventes at udgøre en væsentlig del.

  Af hensyn til planlægningen af besøget vil sagen blive behandlet i forretningsudvalget den 12. oktober og i regionsrådet den 24. oktober 2016. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt til forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At tilføjelsen af et besøg til Guangdong i forlængelse af China Denmark Regions and Cities Forum i december 2016 godkendes.

  At udkast til Memorandum of Understanding vedr. energi og miljø godkendes med mulighed for evt. redaktionel og sproglig revision m.v.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i besøget, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Hans Winther, SF, stemmer imod.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  7. Status på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i opfølgningen på Det gode liv-strategien er der sammen med de syddanske kommuner udarbejdet en aktionsplan. Der orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På samme møde besluttede regionsrådet at iværksætte en del af strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan med tre arbejdsspor: Byregionalt samarbejde, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og kvalificeret arbejdskraft.

  I arbejdssporet om syddanskernes liv i de enkelte kommuner, er regionen og de syddanske kommuner i forlængelse af det flerårige samarbejde om Kontur og Det gode liv-målingerne, gået ind i et samarbejde med Danmarks Statistik og TrygFonden om måling af danskernes livskvalitet.

  De første analyseresultater blev offentliggjort på en konference på Kolding gymnasium den 15. september 2016, herunder en rapport for Syddanmark med overordnede, regionale resultater.

  OECD har vist stor interesse for regionens arbejde med Det gode liv og bidrog med et oplæg på konferencen, der var velbesøgt med cirka 60 deltagere, primært politikere fra regionen, de syddanske kommuner og enkelte folketingspolitikere. Udover politikerne var der deltagelse fra Erhvervsstyrelsen, enkelte interesseorganisationer og kommunale samarbejdsorganisationer. Som en del af konferencen, var der skabt et samarbejde med Kolding Gymnasium, hvor gymnasielever arbejdede med de nye data som led i undervisningen i samfundsfag. På konferencen demonstrerede gymnasieeleverne anvendelsesmuligheder m.m.

  Undersøgelsen har haft bevågenhed fra flere sider, herunder i dagspressen. Regionen og de syddanske kommuner har som partner med Danmarks Statistik i projektet, fået en udvidet adgang til svarpersonernes socioøkonomiske data. Det giver mulighed for at komme bag om kommunale gennemsnit og analysere, hvordan det ser ud for forskellige grupper af borgere. Regionen og de 22 kommuner har derfor aftalt et strategisk samarbejde om at udnytte disse særlige muligheder ved, at koble dette til regionale og kommunale strategier på specifikke områder i en række analyser de kommende år. TrygFonden har givet Region Syddanmark en donation til dette pionerarbejde på 625.000 kr.

  Desuden har EU-Kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, inviteret Region Syddanmark til at holde oplæg om det syddanske arbejde med Det gode liv på et seminar i Bruxelles den 19. oktober 2016.

  I det byregionale spor arbejder OECD og Region Syddanmark videre med betydningen af livskvalitet for vækst i byregioner i Danmark. Som en del af projektet har OECD og Region Syddanmark den 14.-15. september 2016 gennemført en mission i Esbjerg, Aarhus og Odense for at samle materiale til rapporten ”Well-being in Danish Cities”. Rapporten bliver offentliggjort den 7. november ved Working Party on Territorial Indicators i Paris, hvor Region Syddanmark er inviteret til at bidrage. Det er første gang well-being bliver opgjort på byregionalt niveau, men det er OECD’s hensigt at bruge resultaterne til at kunne gøre det samme i alle øvrige regioner i OECD’s medlemslande.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Til orientering.

  Administrationen undersøger, om der kan inviteres til politisk deltagelse den 7. november 2016 ved OECD’s møde i Working Party on Territorial Indicators i Paris, hvor rapporten ”Well-being in Danish Cities”, som Region Syddanmark og OECD har arbejdet sammen om, drøftes.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/32846
  8. Anmodning om regionsrådets godkendelse af ændring i Sydtrafiks vedtægter.
  fold dette punkt ind Resume

  Foranlediget af Trafik- og Byggestyrelsen, har Sydtrafik foreslået en ændring af vedtægterne. Ændringen foreskriver, hvordan der skal udpeges et nyt medlem af bestyrelsen i tilfælde af, at en ø-kommune, der vælger at udtræde af Sydtrafik, er repræsenteret i bestyrelsen.

  Regionsrådet skal godkende trafikselskabernes vedtægter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sydtrafik er af Trafik- og Byggestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at vedtægterne mangler en bestemmelse om, hvad der skal ske, hvis en ø-kommune vælger ikke længere at deltage i selskabet.

  På den baggrund har Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab den 9. september 2016 vedtaget at supplere §10 med følgende tilføjelse:

  Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtrædelse.

   

  Da vedtægtsændringer kræver regionsrådets godkendelse, anmoder Sydtrafik herom.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende ændringen af Sydtrafiks vedtægter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/19458
  9. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Med afsæt i Det gode liv-strategien, har Region Syddanmark udarbejdet analysen ”Hellere langt til arbejdet end supermarkedet”, som undersøger hvilken afstand borgerne i Syddanmark er villige til at acceptere til forskellige daglige gøremål, hvis de skulle bosætte sig et nyt sted. Undersøgelsen relaterer til fremtidig byplanlægning, placering af servicetilbud, tiltrækning af borgere og arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Undersøgelsen viser, at:

  • Syddanskerne i gennemsnit accepterer at bruge 37 minutter på transporttid til arbejdet, men kun 14 minutter til børnepasning og dagligvarebutikker og 16 minutter til skole.

  • Unge under 30 år uden børn er villige til at køre lidt længere efter de daglige gøremål end andre grupper i samfundet. Det gælder især turen til arbejdspladsen, hvor denne befolkningsgruppe i gennemsnit accepterer en afstand på 45 minutter mod 37 minutter for alle borgere.

  • Når man spørger, hvad der ellers er af betydning ved valg af bopæl, er der nogenlunde lige mange, der peger på afstanden til henholdsvis grønne områder, læge og tandlæge, adgang til kollektiv trafik og nærhed til sygehuse.

  • Det er i højere grad de ældre, der prioriterer at have fritids-, sundheds- og kulturtilbud i nærheden. Fx er kravet til at bo i nærheden af kulturelle aktiviteter og transportmuligheder markant større hos 60+’erne sammenlignet med resten af befolkningen.

  Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af 1000 borgere over 15 år i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Til orientering.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/289
  10. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Regionsrådets medlemmer i Fynbus’ og Sydtrafiks bestyrelser orienterede om arbejdet.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Administrationen orienterede om, at der afholdes det første dansk-tyske kulturpolitiske topmøde den 3. februar 2017 fra kl. 10.30-15.30 - arrangeret af Interregprojekterne KursKultur (Region Sønderjylland-Schleswig) og kultKit (Fehmarnbelt). Invitationer sendes ud senere.

  Preben Friis-Hauge orienterede om, at han har fremsendt henvendelse fra Dansk Fagcenter For Biogas om regionens evt. deltagelse i udvikling af biogasbranchen.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  12. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 21. november 2016 kl. 15.00. Der planlægges besøg hos en samarbejdspartner på uddannelsesområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016

  Næste møde er mandag den 21. november 2016 kl. 15.00.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 17-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap