Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 11. oktober 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 11. oktober 2016

Mødedato
11-10-2016 kl. 14:00 - 15:30

Mødested
Øre-næse-halslæge Peter Haahr, Flegmade 9A, Vejle

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos øre-næse-halslæge Peter A. Haahr
  2. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Syddanmark
  3. Ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens
  4. Minievaluering af § 66 aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning
  5. Rapporten "Sundhedsvæsenet - ifølge danskerne"
  6. Status på udbud af drift af lægepraksis i Ølgod
  7. Orientering om politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen 2015-2018
  8. Orientering om høring af national demenshandlingsplan 2025
  9. Mødeplan 2016 og 2017
  10. Eventuelt
  11. LUKKET punkt: Beslutningskompetence vedr. udbud
  12. LUKKET punkt: Forhandling af ny overenskomst


  Sagsnr. 16/54
  1. Besøg hos øre-næse-halslæge Peter A. Haahr
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Sundhedssamordningsudvalget afholdes hos øre-næse-halslæge Peter A. Haahr i Vejle.

  Udvalgsmødet indledes med en rundvisning og orientering om arbejdet i en øre-næse-halslægepraksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Til orientering, herunder vilkår for infomateriale i lægepraksis og tilpasning af høreapparater.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/25415
  2. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at regionerne siden 1. juli 2013 har skullet yde sundhedsfaglig rådgivning i kommunernes jobcentre.

  Regionsrådet godkendte på møde den 23. juni 2014 en samarbejdsaftale i form af en standardaftale gældende for alle 22 kommuner, der omfatter både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Den nuværende aftale udløb den 30. juni 2016, og der er derfor aftalt en forlængelse af aftalen til udgangen af 2016. Der er nu udarbejdet forslag til en justeret udgave af samarbejdsaftalen. Den nye aftale træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder indtil andet aftales.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nye førtidspensions- og fleksjobreform samt sygedagpengereformen fra 2013 har betydet et nyt samarbejde mellem kommunerne og regionen, idet regionen nu, mod betaling, stiller sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager m.v.

  Der er derfor indgået en samarbejdsaftale mellem hver enkelt kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, i forhold til både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge.

  Region Syddanmark og kommunerne er i løbende dialog om de fælles opgaver. De syddanske kommuner har været tilfredse med den måde, opgaven løftes på af regionen i forhold til førtidspensions-, fleksjob-og sygedagpengeområdet og vil gerne forsætte samarbejdet i det spor.

  Organisering af opgaven

  Klinisk Funktion er etableret på Friklinikken i Give, og der er pt. ansat 14,5 sundhedskoordinatorer (opgjort i årsværk) med lægefaglig baggrund, som deltager i møderne i kommunernes rehabiliteringsteam.

  Efter at begge reformer er indfaset har sundhedskoordinatorerne medvirket i 10.581 borgersager i hele 2015. Der i 2015 i gennemsnit behandlet 5,9 borgersager på dagsordenen per mødedag i rehabiliteringsteamene.

  Deloitte har på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en evaluering af samarbejdet i rehabiliteringsteamene på landsplan. Overordnet fremgår det, at kommunerne er tilfredse med sundhedskoordinatorerne, at der er godt internt samarbejde i rehabiliteringsteamet, at sagerne er seriøst belyst og dokumenteret, at borgeren bliver hørt og mødt, og endelig at sundhedskoordinator har en aktiv rolle.

  Endvidere er der en række anbefalinger vedrørende mere praktiske forhold samt fortsat udvikling af kvaliteten i opgaveløsningen.

  I Region Syddanmark følges samarbejdet af en arbejdsgruppe, hvor der er enighed om, at samarbejdet er tilfredsstillende. Samarbejdet er på vej ind i en driftsfase, hvor fokus er på at optimere de fælles arbejdsgange og fortsat have fokus på kvaliteten i opgaveløsningen, blandt andet med afsæt i Deloittes anbefalinger. Den nye reviderede samarbejdsaftale afspejler således, at samarbejdet er i en driftsfase. Der er desuden indarbejdet justeringer i aftalen som følge af ændringer i bekendtgørelsen om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (bekendtgørelse nr. 1092 af 3. august 2016).

  Den nye reviderede samarbejdsaftale træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder indtil andet aftales.

  Den nye aftale fremlægges i form af en standardaftale gældende for alle 22 kommuner.

  Der skal efterfølgende udarbejdes individuelle aftaler i forhold til den enkelte kommune for så vidt angår andel af sager og eventuelt tilkøb af øvrige ydelser. Derfor indstilles det, at koncerndirektionen bemyndiges til at indgå individuelle aftaler herom.

  Bilag til samarbejdsaftalen vil blive lagt på regionens hjemmeside: https://regionsyddanmark.dk/wm455823

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet,

  • at samarbejdsaftalen om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen godkendes.
  • at koncerndirektionen bemyndiges til at indgå individuelle aftaler med kommunerne.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  3. Ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark var den første region i landet, der af egen drift indgik en samarbejdsaftale sammen med de 22 kommuner i regionen for borgere med respirationsinsufficiens. Det vil sige borgere med alvorlige vejrtrækningsproblemer, der kræver respiratorisk behandling.  Samarbejdsaftalen blev indgået tilbage i 2011, og den har medført, at borgere i Region Syddanmark har kortere indlæggelsesperioder på intensivafdelinger ved sygdomsforløb, samt at både region og kommuner arbejder struktureret for, at borgeren kan beholde evt. eksisterende hjælperhold ved nyopståede eller forværrede sygdomsforløb.

  Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen pålægger bl.a. regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger.

  Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen, at formålet med de nye regler på området bl.a. er:

  • At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet
  • At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres

  Der er i Region Syddanmark udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der blev forelagt Det Administrative Kontaktforum på møde den 21. september 2016. Det Administrative Kontaktforum godkendte her samarbejdsaftalen. Den nye samarbejdsaftale er udarbejdet inde for rammen af bekendtgørelsen og vejledningen samt med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale. Den eksisterende samarbejdsaftale er medtaget i udarbejdelsen af den nye aftale, fordi den har skabt et godt fundament for samarbejde på tværs af regionen og kommunerne i Syddanmark.

  Et element i den nye samarbejdsaftale er, at det eksisterende administrationsbidrag hæves fra 71.780 kr. til 93.000 kr. pr. år. Udgifterne indgår som en del af regionens samlede udgifter til respirationshjælp i eget hjem.

  Forventningen er, at den nye samarbejdsaftale vil føre til en sagsbehandling, hvor borgeren i højere grad bliver omdrejningspunktet for eget forløb. Ud over en langt tydeligere defineret målgruppe er der færre snitfladeproblematikker, som fagpersonerne på tværs af sektorgrænserne skal drøfte, når borgeren udskrives fra sygehuset. Til samarbejdsaftalen er der udarbejdet en ”Tjekliste for patienter der udskrives fra Respirationscenter Syd”. En tjekliste der skal sikre, at den lægefaglige vurdering af patienten vil være i fokus, og at det er patienternes behov der er i fokus. Forventningen til tjeklisten, den tydeligere definerede målgruppe og samarbejdsaftale er, at det vil forbedre samarbejdet mellem kommunerne, regionen samt Respirationscenter Syd, hvilket vil komme den enkelte borger/patienter til gode.

  Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at der som led i implementeringen af samarbejdsaftale nedsættes en ERFA-gruppe med repræsentanter fra kommuner og region. Dette for at sikre, at der skabes den nødvendige videndeling og kendskab til den nye samarbejdsaftale. Forventningen til den nedsatte ERFA-gruppe er, at den vil sikre en smidig implementering af samarbejdsaftalen samtidig med, at det vil understøtte samarbejdet på tværs om en ofte kompleks målgruppe. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller, at Regionsrådet godkender aftalen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31834
  4. Minievaluering af § 66 aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning
  fold dette punkt ind Resume

  I den sidste overenskomst for speciallægehjælp blev aftalt et nyt styringsredskab for regionerne: En såkaldt § 66 aftale, som giver regionen mulighed for at disponere over op til 20 % af kapaciteten i speciallægepraksis. I Region Syddanmark blev der på den baggrund i august 2014 indgået en toårig § 66 aftale vedrørende et pilotprojekt om hurtig psykiatrisk udredning hos praktiserende psykiatere i Odense Kommune.  Der foreligger nu en minievaluering af projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Sundhedssamordningsudvalget den 24. juni 2014 blev udvalget orienteret om opstarten af et pilotprojekt i Odense Kommune: ”§ 66 aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning”.

  En § 66 aftale giver regionen – med henvisning til Overenskomst for Speciallægehjælp - mulighed for at få praktiserende speciallæger til at varetage opgaver, som regionen har behov for at få løst. § 66 er en nyskabelse, der er aftalt med henblik på at se kapaciteten i speciallægepraksis som en mere integreret del af den samlede kapacitet i sundhedsvæsenet. Da § 66 aftaler holdes inden for den eksisterende speciallægekapacitet, vil udgiften til § 66 aftaler afholdes inden for den normale udgiftsramme. Den indgåede aftale var den første af sin art i Danmark.

  Overordnet giver aftalen om hurtig psykiatrisk udredning de praktiserende læger i Odense Kommune mulighed for at henvise fortrinsvis patienter med stress, angst og depression til en enkelt udvidet konsultation hos en praktiserende psykiater inden for 14 dage. Den faglige hensigt med aftalen har været at yde støtte til den praktiserende læge med hensyn til diagnose samt behandlingsvejledning. I forhold til patienten har hensigten været at sikre et kortere og bedre patientforløb.

  Aftaleperioden blev aftalt til to år.

  I forbindelse med aftalen blev der nedsat en styregruppe bestående af Region Syddanmark v/Praksis, Odense Kommune, Odense Lægelaug og de praktiserende psykiatere i Odense.

  På et styregruppemøde den 30. august 2016 blev en minievaluering (vedlagt) af pilotprojektet drøftet. På mødet deltog ligeledes en repræsentant fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).

  Evalueringen viser, at alle tre involverede parter (praktiserende læger, praktiserende psykiatere og patienter) har været tilfredse med pilotprojektet. Patienterne føler, at de er blevet hjulpet, herunder kommet hurtigere ind i det rette forløb. De praktiserende læger giver udtryk for, at tilbagemeldingen fra den praktiserende psykiater har været brugbar i forhold til arbejdet med patienten, særligt i forhold til diagnose, behandlingsvejledning samt sparring ved medicinordination. Og de praktiserende psykiatere har oplevet, at hovedparten af de henviste patienter har været relevante og finder, at aftalen giver god faglig mening.

  Desuden viser evalueringen, at langt hovedparten af de praktiserende læger i Odense Kommune har henvist patienter. Endelig har evalueringen vist, at en fornuftig økonomi i projektet er afhængig af, at der er en jævn strøm af henvisninger.

  Styregruppen besluttede på ovennævnte møde at anbefale en ny (forlænget) projektperiode i Odense Kommune tilkoblet en forskningsbaseret evaluering.

  Den nuværende aftale udløber ultimo oktober 2016. Aftalen forlænges med 6 måneder til udgangen af april 2017 med det formål at få udarbejdet et oplæg om en forskningsbaseret evaluering af § 66 aftalen. Oplægget vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling.

  Psykiatri– og Socialudvalget vil på førstkommende møde ligeledes blive orienteret om minievalueringen af § 66 aftalen om hurtig psykiatrisk udredning i Odense Kommune.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/33909
  5. Rapporten "Sundhedsvæsenet - ifølge danskerne"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporten ”Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne” er udarbejdet i et samarbejde mellem Mandag Morgen og TrygFonden. Formålet er at undersøge, hvordan danskerne oplever sundhedsvæsenet i dag og hvilke ønsker, de har til fremtidens sundhedsvæsen.

  Spørgsmålene i undersøgelsen afspejler to forskellige perspektiver på svarpersonernes forhold til sundhedsvæsenet: Dels borgerperspektivet, dels patient- og pårørendeperspektivet. På den måde adskiller ”Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne” sig fra mange andre undersøgelser, hvor svarpersonerne primært har vurderet sundhedsvæsenet som patienter i konkrete og nærmere afgrænsede situationer.

  Analyserne i rapporten baserer sig primært på en stor spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført i perioden 16. november – 17. december 2015. Hér blev der indsamlet besvarelser fra 6.025 svarpersoner i alderen 18-75 år. Repræsentativiteten blev sikret på parametrene køn, alder, region og uddannelse.

  Nogle af de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen kan sammenfattes under tre hovedoverskrifter: Tilliden til og erfaringerne med dagens sundhedsvæsen; Ønsker til inddragelse i fremtidens sundhedsvæsen; Holdninger til alternativ behandling.

  Tilliden til og erfaringerne med dagens sundhedsvæsen

  Når svarpersonerne bliver spurgt, om Danmark har et godt og velfungerende sundhedsvæsen, svarer de på en skala fra 0 til 10 med en gennemsnitlig vurdering på 6,7.

  Lidt over halvdelen mener, at det er nødvendigt selv at insistere, hvis man vil have de nødvendige behandlinger og undersøgelser i sundhedsvæsenet, mens en tredjedel mener, at sundhedsvæsenet hænger så godt sammen, at man stort set altid bliver henvist til det rette sted i systemet i første omgang.

  Tilliden til sundhedsvæsenet er særligt lav hos de svarpersoner, der har erfaringer som pårørende. For så vidt angår samarbejdet i sundhedsvæsenet er tiltroen blandt læger og sygeplejersker generelt også mindre end i befolkningen som helhed. Til gengæld viser undersøgelsen også, at jo flere patienterfaringer, svarpersonerne har, desto højere er tilliden til sundhedsvæsenet

  Med hensyn til kommunikationen på sygehusene mener næsten 70 pct., at det er let eller meget let at følge personalets instruktioner om behandlingen. Til gengæld mener kun lidt over halvdelen, at det er lige så let at få personalet til at forstå deres problemer rigtigt.

  Næsten to tredjedele af svarpersonerne har tiltro til, at sundhedsvæsenet vil handle på det, hvis de gør opmærksom på fejl, mens dette kun gælder knap halvdelen af dem, der har oplevet fejl.

  Ønsker om inddragelse i fremtidens sundhedsvæsen

  Et stort flertal mener, at beslutninger skal træffes af patienten og lægen i fællesskab. Undtagelsen herfra er de akutte forløb, hvor to tredjedele mener, at det må være op til lægen. Over 40 pct. af svarpersonerne mener, at de har en unik viden om deres tilstand, som kan bidrage til at kvalificere den behandling, de får. To tredjedele mener, at det næsten altid bidrager positivt til behandlingen, at patienter selv søger information om deres sygdom.

  Næsten tre fjerdedele er parate til at tage del i egen behandling, eksempelvis ved at give sig selv indsprøjtninger eller måle blodsukker. De yngste og dem med kortest uddannelse er overrepræsenteret i det mindretal, som ikke ønsker dette.

  Over 60 pct. ønsker selv at hjælpe med ting i hverdagen (så som at komme rundt i hjemmet, tage bad etc.), hvis deres partner skulle blive ramt af sygdom. Blandt det mindretal af svarpersoner, som ikke ønsker at tage del i plejen, er det kun 16 pct., som begrunder dette med, at det ikke er deres opgave som pårørende.

  Et flertal af svarpersonerne er villige til bidrage til sundhedsvæsenets læring ved at rådgive andre patienter, stille egne sundhedsdata til rådighed og give feedback efter behandlingsforløb.

  Holdninger til alternativ behandling

  Otte ud af ti svarpersoner er interesserede i at gøre brug af en eller flere af de 16 forskellige former for alternativ behandling, der spørges til i undersøgelsen (bl.a. massage, akupunktur, zoneterapi, yoga og meditation). Svarene afspejler bl.a., at nogle af de alternative behandlingsformer opfattes som redskaber til at styrke det generelle psykiske og fysiske velbefindende.

  55 pct. af svarpersonerne er helt eller overvejende enige i, at de ville være interesserede i at supplere deres behandling i sundhedsvæsenet med alternativ behandling, hvis de skulle blive syge.

  Halvdelen mener, at alternativ behandling kan være mindst lige så effektiv som behandling i det traditionelle sundhedsvæsen.

  Sammenlignes holdningen til alternativ behandling i forskellige befolkningsgrupper, er der en klar tendens til, at kvinder er mere positivt indstillede over for alternativ behandling end mænd.  Set i forhold til uddannelsesniveau, tyder undersøgelsen på, at der er sket et skift over tid; hvor det tidligere var de højtuddannede, der var mest positive over for alternativ behandling, er det nu dem med lang uddannelse, der er de mest kritiske. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Til orientering, herunder drøftede udvalget kriterier og proces i forhold til midler inden for rammerne af sundhedsforskningsstrategien. Emnet sættes på dagsordenen til et senere møde med særlig fokus på midler til forskning i alternativ behandling.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/33922
  6. Status på udbud af drift af lægepraksis i Ølgod
  fold dette punkt ind Resume

  Praksisafdelingen i Region Syddanmark har den 13. september 2016 indgået kontrakt med Falck Lægehuse om drift af lægeklinik i Ølgod for en fire årig periode. Praksisafdelingen igangsætter ombygning af Ølgod Lægehus til etablering af selvstændig lægeklinik på førstesalen i huset, således at udbudsklinikken kan virke separat herfra.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget blev på møde den 13. september 2016 orienteret om udbudsproces vedrørende drift af lægepraksis i Ølgod.


  Formandsskabet for sundhedssamordningsudvalget traf den 30. august 2016 tildelingsbeslutning vedrørende udbuddet, og praksisafdelingen underskrev den 13. september 2016 en fireårig kontrakt med Falck Lægehuse om drift af lægepraksis i Ølgod, omfattende ca. 3600 patienter. Patienterne har siden januar 2016 været tilknyttet det midlertidige lægetilbud, som regionen etablerede for at sikre lægedækningen i Ølgod efter ophør af tre læger i området.

  Pr. 1. oktober 2016 begynder Falck Lægehuse klinik i Ølgod Lægehus, og der vil således i de næste fire år være en privat aktør i Ølgod Lægehus.


  Det er aftalt med Falck Lægehuse og de praktiserende læger i Ølgod Lægehus, at Falck i første omgang anvender de indrettede konsultationslokaler i husets stueetage og således deler faciliteter med de to praktiserende læger.

  På baggrund af de hidtidige erfaringer fra samarbejdet i lægehuset og efter ønske fra de praktiserende læger i lægehuset vurderer Praksisafdelingen, at det vil være hensigtsmæssigt at adskille klinikkerne. Med adskillelsen bliver klinik for de to praktiserende læger bevaret i stueetagen af huset, og der etableres en selvstændig klinik på førstesalen i huset til Falck Lægehuse og evt. fremtidige læger/leverandører i huset.

  En adskillelse i to separate, funktionsdygtige klinikker vil omfatte etablering af laboratorium samt mindre tilpasninger af rumudnyttelse på første sal, herunder indretning af receptionsområde.


  I stueplan vil der skulle etableres køkkenfaciliteter og pauserum for personalet, arkivrum og muligvis serverrum. Endvidere vil der skulle istandsættes rengøringsrum og personaleomklædningsrum i kælderetagen til personalet tilknyttet lægeklinik i stueetagen.

  Af hensyn til etablering af en selvstændig klinik på førstesal ønskes arbejdet påbegyndt snarest muligt med planlagt indflytning pr. januar 2017.

  Ombygningen forventes at beløbe sig til i alt ca. 300.000 kr. Herudover vil der være udgifter til indkøb af inventar mv.

  Inden for budgettet til almen praksis er der prioriteret en ramme på 9,3 mio. kr. årligt (2016-tal) til fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger, som finansieringen til ombygningen kan tages fra.

  Inventar, der indkøbes i forbindelse med etableringen af separat klinik på førstesalen, forventes at kunne videresælges til nedskrevet værdi til evt. kommende praktiserende læger i huset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/13793
  7. Orientering om politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget afholdt i perioden den 30. august til den 14. september 2016 fire politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen. Formålet med møderne var at gøre status på samarbejdet om sundhedsaftalen, at drøfte fælles udfordringer og finde fælles løsninger. Deltagerne på møderne var kommunale og regionale politikere, herunder medlemmer af Sundhedssamordningsudvalget, medlemmer af PLO Syddanmark samt regionale og kommunale embedsmænd. Alle de 22 syddanske kommuner deltog i ét møde, og møderne var en kombination af et statusoplæg fra Sundhedskoordinationsudvalget og de deltagende kommuner samt gruppedrøftelser og dialog.

  Fælles for møderne var en grundlæggende anerkendelse af sundhedsaftalen og dens betydning for at skabe sammenhæng på tværs af sektorer. Samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivning, SAM:BO, blev fremhævet som en af de indsatser, der løfter samarbejdet, og videreudviklingen af aftalen til socialpsykiatrien hilses derfor velkommen.

  De temaer, der især optog deltagerne, var psykiatriområdet, arbejdsmarkedsområdet, opgaveoverdragelse, almen praksis samt børn og unge. Herudover blev behovet for at sætte mere fokus på forebyggelse, tidlig opsporing, (u)lighed i sundhed, effekter af indsatser/data på tværs af sektorer samt borgerinddragelse nævnt på flere af møderne.

  Deltagerne var herudover optaget af at drøfte, hvordan vi får skabt en højere grad af politisk ejerskab til sundhedsaftalen.

  Der udarbejdes en samlet opsamling fra de fire politiske midtvejsmøder, som forelægges Sundhedskoordinationsudvalget til godkendelse på mødet den 25. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/34038
  8. Orientering om høring af national demenshandlingsplan 2025
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om, at Sundheds- og ældreministeren har sendt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og ældreministeren har sendt et oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring.

  Demenshandlingsplanen rummer både en række langsigtede nationale mål samt nogle konkrete indsatsområder og initiativer, som skal iværksættes på den kortere bane.

  De tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 er:

  -      Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, som blandt andet betyder, at alle kommunerne opfordres til at udarbejde en strategi for demensområdet med inspiration fra de kommuner, der allerede er demensvenlige

  -      Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose, dels fordi opgørelser peger på, at der er flere med demens, end dem der i dag udredes, og dels fordi en rettidig og korrekt diagnose er forudsætningen for, at den rette pleje og behandling kan iværksættes

  -      En forbedret pleje og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod 2025, med afsæt i at de faglige anbefalinger allerede i dag påpeger, at mennesker med demens som udgangspunkt ikke bør have antipsykotisk medicin. Der skal sikres den rette kvalitet i behandling og pleje, bl.a. ved, at der er et højt fagligt niveau hos de relevante medarbejdere.

  I forarbejdet til demenshandlingsplanen er der identificeret en række udfordringer på demensområdet. For at imødekomme udfordringerne indeholder handlingsplanen fem fokusområder, hvorunder der lægges op til 27 konkrete initiativer.

  De fem fokusområder er:

  -      Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

  -      Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

  -      Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

  -      Demensvenlige samfund og boliger

  -      Øget videns- og kompetenceniveau.

  Danske Regioner indsamler bidrag til høringssvar fra regionerne med frist den 11. oktober 2016. Den endelige demenshandlingsplan forventes fremlagt efter, at udmøntningen af midlerne til handlingsplanen er forhandlet på plads i forbindelse med sats-puljeforhandlingerne senere på efteråret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  9. Mødeplan 2016 og 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget har på mødet den 15. september 2015 godkendt følgende mødeplan for 2016, tirsdage:

  • 11. oktober 2016, kl. 14.00-16.00 – Øre-næse-halslæge Peter A. Haahr, Vejle.
  • 15. november 2016, kl. 14.00-16.00 – Lægerne Bispebroen i Haderslev.
  • 13. december 2016, kl.13.00-15.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  Møder i 2017:
  Administrationen vil til mødet medbringe en række forslag til mødesteder og –temaer for Sundhedssamordningsudvalget i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Udvalget godkendte administrationens forslag til mødesteder og -temaer med få ændringer.

  Godkendt forslag vedhæftes.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  Jørn Lehmann Petersen meldte afbud til mødet den 15. november 2016.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  11. LUKKET punkt: Beslutningskompetence vedr. udbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  .


  Sagsnr.
  12. LUKKET punkt: Forhandling af ny overenskomst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016

  .


  Siden er sidst opdateret 13-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap