Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 13. oktober 2016

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 13. oktober 2016

Mødedato
13-10-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Mette Bossen Linnet, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om høring af forslag til Råstofplan 2016 og drøftelse af principielle spørgsmål
  2. Jordforureningsstrategi 2017 - Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
  3. Overgang til ny jordforureningsstrategi og videregående undersøgelser i Svendborg
  4. Opfølgning budgetaftale 2015 og 2016
  5. Orientering til Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer vedr. jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7
  6. Orientering om aktuelle sager
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 16/13883
  1. Orientering om høring af forslag til Råstofplan 2016 og drøftelse af principielle spørgsmål
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til Råstofplan 2016 har været i offentlig høring og partshøring i perioden 3. maj til 8. juli 2016. Administrationen har gennemgået de indkomne høringssvar. Udvalget orienteres generelt om indholdet af høringen med særlig vægt på problemstillinger, der kan give anledning til principielle drøftelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Miljø og Råstoffer har gennemgået de 169 høringssvar regionen modtog i forbindelse med høring af forslag til Råstofplan 2016. Miljø og Råstoffer har desuden holdt afklarende teknikermøder med forvaltningen i Odense, Esbjerg og Varde Kommuner og med SVANA (tidl. Naturstyrelsen).

  Flere af de indkomne høringssvar indeholder nye, faktuelle oplysninger om konkrete områder. Disse oplysninger vil blive tilføjet miljørapporterne. Miljø og Råstoffer orienterer på mødet om indholdet i høringssvarene med vægt på problemstillinger, der kan give anledning til principielle drøftelser.

  Miljø og Råstoffer vil efterfølgende udarbejde et hvidbogsnotat med resuméer af de indkomne høringssvar og forslag til regionsrådets bemærkninger til disse. Hvidbogsnotatet vil blive fremlagt til politisk behandling sammen med det eventuelt justerede forslag til Råstofplan 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orientering om høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 tages efterretning, og

  At udvalget drøfter principielle problemstillinger påpeget i høringssvarene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016

  Udvalget tog orientering om høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 til efterretning. 

  Udvalget drøftede principielle problemstillinger påpeget i høringssvarene. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde. 

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/20835
  2. Jordforureningsstrategi 2017 - Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til Jordforureningsstrategi 2017 har været i offentlig høring. Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i de bærende principper for regionens indsats over for jordforurening, som regionsrådet vedtog i januar 2016. Den nye strategi afløser ”Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening 2012”.

  Admini­strationen forelægger forslag til besvarelse af de indkomne høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af Jordforureningsstrategi 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Lovændringer og væsentlig ny viden om grundvandets sårbarhed har skabt behov for en revision af den hidtidige strategi for jordforureningsindsatsen. Forslag til Jordforureningsstrategi 2017 (bilag) bygger på de bærende principper, som efter offentlig høring og dialog med interessenterne på området, blev vedtaget af regionsrådet den 25. januar 2016. Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer blev samtidig bemyndiget til at sende et forslag til en jordforureningsstrategi i høring. Dette skete på udvalgets møde den 26. maj 2016.

  Strategiforslaget omfatter prioritering af grundvands­indsatsen, en ambition og tre fokus­områder for jordforureningsarbejdet samt en beskrivelse af formålet med jord­forurenings­­strategien, regionens opgaver og de bærende principper. Det bemærkes, at regionens konkrete prioritering af videregående indsats på specifikke lokaliteter fastlægges i den årlige arbejdsplan, som sendes i offentlig høring før årsskiftet.

  Høring

  Forslag til Jordforureningsstrategi 2017 har været i offentlig høring i perioden fra 17. juni til 31. august 2016. Det har været offentliggjort på regionens høringsportal og udsendt direkte til kommuner og almene vandforsyninger i Region Syddanmark.

  Der er modtaget høringssvar fra seks kommuner: Fredericia, Nordfyn, Vejen, Ærø, Nyborg og Odense samt fra forsyningsselskabet VandCenter Syd, som leverer drikkevand i Odense Kommune.

  De fire førstnævnte kommuner har ingen bemærk­ninger til strategien. Nyborg Kommune har forslag og spørgsmål til udmøntningen af de bærende principper, og Odense Kommune og VandCenter Syd har spørgsmål og forslag til ­ind­delingen i delområder.

  Høringssvarene er gengivet i vedlagte notat sammen med administra­tionens forslag til besvarelse og konsekvens. Hørings­­svarene og besvarelsen af dem giver ikke anledning til ændringer i strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til behandling af høringssvar godkendes, og

  At forslag til Jordforurenings­strategi 2017 vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/7505
  3. Overgang til ny jordforureningsstrategi og videregående undersøgelser i Svendborg
  fold dette punkt ind Resume

  Fra 2017 prioriteres den videregående undersøgelses- og oprensnings­indsats på de forurenede grunde efter den nye jordforureningsstrategi. Imidlertid kan indsatsen efter den hidtidige strategi i Svendborg ikke afsluttes helt i år. Spørgsmålet er derfor, hvor stor en del af indsatsen efter den hidtidige strategi, der skal gennemføres i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved mødet den 22. oktober 2015 i Svendborg drøftede udvalget det hidtidige arbejde med udmøntning af den politisk vedtagne handlingsplan for grundvandsindsatsen i Svendborg. Udvalget besluttede bl.a. at arbejde videre med videregående undersøgelser, også i eksisterende vandindvindingsoplande i Svendborg by. Udvalget lagde vægt på samarbejde og dialog om at sikre en god vandforsyning i Svendborg med relevante aktører, som Svendborg Kommune og Vand & Affald.

  Den konkrete indsats i Svendborg indgår i den årlige arbejdsplan for 2016 - ”Jordforurening – Nye undersøgelser og oprensninger i 2016”. Ved forelæggelsen af forslag til arbejdsplanen for udvalget den 11. december 2015 blev indsatsen i Svendborg beskrevet således (uddrag):

  Ud fra den nuværende status på fremdriften i de prioriterede grundvandsindsatsområder og den aktuelle viden om akutte forureninger, foreslås det at regionen i 2016 starter:

   

  • 15 nye videregående undersøgelser af grundvandstruende forureninger i indsatsplanområde Svendborg, inden for Svendborg by
  • 24 nye videregående undersøgelser af grundvandstruende forureninger i indsatsplanområde Svendborg, uden for Svendborg by
  • I takt med at de indledende undersøgelser i Svendborg bliver afsluttet, foretages der løbende risikovurderinger og nogle af arealerne vil eventuelt blive prioriteret til videregående undersøgelser. Disse vil om muligt også blive igangsat i løbet af 2016.

  Status for den videregående indsats i Svendborg er pt., at der er eller bliver igangsat videregående undersøgelser på 40 forurenede lokaliteter: De 39 er listet i arbejdsplanen for 2016, og én er prioriteret efter indledende undersøgelser, jf. tredje punkt ovenfor. For yderligere 11 forurenede lokaliteter i Svendborg afventes kommunens afgørelse af, om der kan gives påbud til forurenerne. Regionen har ikke hjemmel til at gennemføre indsats på disse lokaliteter, medmindre kommunens påbudsmuligheder er udtømt.  

  En del af de nævnte 40 videregående undersøgelser i Svendborg vil ikke kunne afsluttes i år, og de skal derfor videreføres i 2017. Fra 2017 vil regionens indsats i øvrigt blive prioriteret i henhold til den nye jordforurenings­strategi. Problemstillingen er derfor, hvordan de op til 11 yderligere videregående undersøgelser i Svendborg skal prioriteres i forhold til den nye jordforurenings­strategi. Det foreslås, at udvalget drøfter og beslutter én af følgende fremgangsmåder:  

  1. Regionen gennemfører alene videregående undersøgelser på de 40 lokaliteter, som kan igangsættes i år. Nogle af undersøgelserne videreføres i 2017.
  1. Regionen gennemfører videregående undersøgelser på alle op til 11 lokaliteter, i takt med at påbudsspørgsmålet bliver afklaret. Det forventes, at hovedparten af de op til 11 videre­gående undersøgelser først kan igangsættes i 2017.
  1. Regionen gennemfører videregående undersøgelser på de op til 11 lokaliteter, forudsat at lokaliteterne er omfattet af den nye jordforureningsstrategi; dvs. er forurenet med højmobile stoffer og beliggende i sårbare områder.

  Den valgte fremgangsmåde vil blive indarbejdet i forslag til Arbejdsplan for 2017, der senere på året efter behandling i udvalget udsendes i høring og efterfølgende forelægges til vedtagelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget beslutter hvilken fremgangsmåde, der skal indarbejdes i forslag til Arbejdsprogram for 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016

  Udvalget tiltrådte, at fremgangsmåde 2 indarbejdes i forslag til Arbejdsprogram for 2017 – d.v.s.: 

  ”Regionen gennemfører videregående undersøgelser på alle op til 11 lokaliteter, i takt med at påbudsspørgsmålet bliver afklaret. Det forventes, at hovedparten af de op til 11 videregående undersøgelser først kan igangsættes i 2017”.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/32886
  4. Opfølgning budgetaftale 2015 og 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Miljø og Råstoffer har i 2015 og 2016 arbejdet med blandt andet de initiativer, som er afledt af regionsrådets budgetforlig for 2015 og for 2016.

  Der arbejdes med alle initiativerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådets budgetforlig for 2015 og 2016 indeholder i alt syv initiativer under Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

  Budgetforlig for 2015 indeholder et initiativ vedr. etablering af partnerskaber med andre interessenter inden for drikkevandsbeskyttelse med det formål at støtte parternes innovation på området. Der blev afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 fra Miljø og Råstoffers driftsramme. Som status ift. regnskabsafslutning 2015 viste, så har det taget en del tid at få selve partnerskabsaftalerne etableret, så der var i 2015 ikke forbrug af midler. De 2 mio. kr. i 2015 blev derfor overført til 2016.

  Der er nu to partnerskaber i gang, og der forventes i størrelsesorden 1,2 mio. kr. i forbrug i 2016 på disse projekter. Der vil derfor igen, og som konsekvens af overførslen fra 2015 til 2016, blive behov for en lignende overførsel fra 2016 til 2017.   

  De fire initiativer i budget 2016 er igangsat. Nogle indsatser vil strække sig over flere år, mens samarbejdsprojektet med Fredericia C og Fredericia Kommune om en samlet model for smidigere myndighedsbehandling er aftalt færdig med udgangen er 2016.

  En samlet status på de syv initiativer fremgår af bilag 1.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/33323
  5. Orientering til Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer vedr. jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har delegeret til koncerndirektøren at administrere bestemmelserne i henhold til jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7. Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres efterfølgende.

  Det foreslås, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres halvårligt om trufne afgørelser, dog på førstkommende møde når særlige forhold foreligger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter reglerne i jordforureningslovens § 52 er det forbudt at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan meddele dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller en anvendelig grundvandsressource.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2011 er koncerndirektøren bemyndiget til at administrere bestemmelsen, og Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om de meddelte dispensationer.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 25. august 2014 er koncerndirektøren bemyndiget til at meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7. Udvalget orienteres om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding på næste møde efter, at sagen er afsluttet.

  Det foreslås, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer fremover orienteres halvårligt om trufne afgørelser i henhold til jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7. Dog orienteres udvalget om sager på førstkommende møde, hvor særlige forhold foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet at godkende:

  At Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer fremover orienteres halvårligt om trufne afgørelser i henhold til jordforureningslovens § 52 og råstofloven § 7, dog på førstkommende møde, hvor særlige forhold foreligger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/258
  6. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016

  Administrationen orienterede om aktuelle sager, herunder salg af Shells olieraffinaderi i Fredericia til Dansk Olieselskab ApS og verserende sag vedr. Banegravsdepotet i Grindsted.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/258
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016

  Intet.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/258
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 10. november 2016 kl. 14.00 – 16.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016

  Næste møde er torsdag den 10. november 2016 kl. 14.00 – 16.00 i regionshuset.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 17-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap