Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedsudvalgetpilSundhedsudvalget - Referat - 25. oktober 2016

Sundhedsudvalget - Referat - 25. oktober 2016

Mødedato
25-10-2016 kl. 15:00 - 16:10

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud
 • Pierre Topaz, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om høring af national demenshandlingsplan 2025
  2. Orientering om status for specialeplanlægning
  3. Opfølgning på fremrykkede anskaffelser 2016
  4. Udmøntning af besparelse ved samling af varicebehandling i Brørup
  5. Afrapportering på løft af kvaliteten på fødeafdelingerne fra Aftale om Finansloven for 2015
  6. Mødeplan
  7. Meddelelser
  8. Siden sidst
  9. Eventuelt
  10. LUKKET PUNKT - Salg af arealer
  11. LUKKET PUNKT - Eventuelt


  Sagsnr. 16/34038
  1. Orientering om høring af national demenshandlingsplan 2025
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om, at Sundheds- og Ældreministeren har sendt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeren har sendt et oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring.

  Demenshandlingsplanen rummer både en række langsigtede nationale mål samt nogle konkrete indsatsområder og initiativer, som skal iværksættes på den kortere bane.

  De tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 er:

  -Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, som blandt andet betyder, at alle kommunerne opfordres til at udarbejde en strategi for demensområdet med inspiration fra de kommuner, der allerede er demensvenlige.

  -Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose, dels fordi opgørelser peger på, at der er flere med demens, end dem der i dag udredes, og dels fordi en rettidig og korrekt diagnose er forudsætningen for, at den rette pleje og behandling kan iværksættes.

  -En forbedret pleje og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 pct. frem mod 2025, med afsæt i at de faglige anbefalinger allerede i dag påpeger, at mennesker med demens som udgangspunkt ikke bør have antipsykotisk medicin. Der skal sikres den rette kvalitet i behandling og pleje, bl.a. ved, at der er et højt fagligt niveau hos de relevante medarbejdere.

  I forarbejdet til demenshandlingsplanen er der identificeret en række udfordringer på demensområdet. For at imødekomme udfordringerne indeholder handlingsplanen fem fokusområder, hvorunder der lægges op til 27 konkrete initiativer.

  De fem fokusområder er:

  -Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling.

  -Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering.

  -Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens.

  -Demensvenlige samfund og boliger.

  -      Øget videns- og kompetenceniveau.

  I forhold til det første fokusområde kan især initiativet vedrørende færre tværfaglige udredningsenheder (initiativ 3) få særlig betydning for regionen.

  Danske Regioner indsamler bidrag til høringssvar fra regionerne, hvor fristen var den 11. oktober 2016. I Region Syddanmark er der aktuelt en arbejdsgruppe i gang, der næremere vurderer den fremtidige demensudredning og – behandling på sygehusene, og arbejdsgruppen har medvirket til udarbejdelsen af vedlagte høringssvar.

  Den endelige demenshandlingsplan forventes fremlagt efter udmøntningen af midlerne til handlingsplanen er forhandlet på plads i forbindelse med sats-puljeforhandlingerne senere på efteråret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. fokus på nærhedsprincippet og et decentralt behandlingstilbud, fokus på samarbejdet med kommunerne samt fokus på de pårørende til demensramte m.v.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/35753
  2. Orientering om status for specialeplanlægning
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har den 13. september 2016 meddelt udkast til placering af hovedparten af specialfunktionerne, som regionerne ansøgte om den 15. januar 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Planlægningsprocessen i hovedtræk
  Regionsrådet godkendte den 21. december 2015 plan for ansøgning af regions- og højtspecialiserede funktioner. Planen var udarbejdet med afsæt i regionens præmisser, Sundhedsstyrelsens vejledninger og med faglig rådgivning fra regionens specialeråd. Der var ansøgningsfrist for placering af specialfunktioner den 15. januar 2016 til Sundhedsstyrelsen inden for de 36 lægelige specialer.

  I perioden ultimo maj 2016 til ultimo august 2016 har der været dialog mellem Sundhedsstyrelsen og Region Syddanmark om placering af specialfunktioner. Sideløbende hermed har der været afholdt møder i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Det er Region Syddanmarks oplevelse, at Sundhedsstyrelsen har været lydhør overfor de argumenter, Region Syddanmark er fremkommet med for at fastholde specialfunktioner. Blandt andet inden for kirurgi, anæstesiologi og plastikkirurgi.

  Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der er behov for nærmere faglig afklaring inden for Klinisk Genetik, Intern medicin kardiologi, Gynækologi og Obstetrik og Urologi. Der er derfor nedsat fire arbejdsgrupper til at bistå Sundhedsstyrelsen med faglige inputs i forhold til aktuel og fremtidlig varetagelse af i alt 19 funktioner inden for de nævnte specialer.

  Undervejs i processen har det været nødvendigt for Sundhedsstyrelsen at justere tidsplanen. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen forventer at sende en ny specialeplan og endelige svarbreve den 1. marts 2017 og ikke som tidligere planlagt den 15. december 2016.

  Sundhedsstyrelsens specialeudmelding af 13. september 2016
  I alt søgte Region Syddanmark om 1.067 specialfunktioner, heraf har Sundhedsstyrelsen givet afslag på 98 specialfunktioner og 48 funktioner afventer, og en funktion er betinget godkendt.

  Mange afslag er begrundet i, at Sundhedsstyrelsen skønner, at det nødvendige patientvolumen ikke er til stede.

  Opgørelse for det somatiske område over status på fordeling af specialfunktioner pr. 13. september 2016

  Sygehusenhed

  Ansøgte

  Tildelte/andel tildelte

  Betingede

  Afventer

  OUH OUH/SVB.

  765

  680(89 %)

  0

  39

  SLB

  150

  123(82 %)

  1

  2

  SVS

  88

  66 (75 %)

  1

  3

  SHS

  64

  50 (78 %)

  0

  4

  Sum

  1.067

  919 (86 %)

  2

  48

  Region Syddanmark har mulighed for at komme med skriftlige bemærkninger til den udmeldte specialeplan med frist den 28. oktober 2016 samt supplere mundtligt på et bilateralt møde den 9. november 2016 med Sundhedsstyrelsen.

  På baggrund af tilbagemeldinger fra sygehusenheder og specialeråd planlægges der at kommentere på ca. 20-25 funktioner, hvor der er givet afslag, eller som er i en afventende position.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  Til orientering.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/6086
  3. Opfølgning på fremrykkede anskaffelser 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Gunstige udbudsresultater og annulleret udbud vedr. respiratorer betyder, at der i 2016 forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. på rammerne til fremrykkede indkøb. Det foreslås, at mindreforbruget anvendes til køb af tre operationsrobotter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På regionsrådets møde den 27. juni 2016 blev fremrykning af medicotekniske anskaffelser samt projekter vedr. ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og energioptimering for samlet 589 mio. kr. godkendt. Formålet med fremrykningerne er at aflaste presset på regionens drifts- og investeringsrammer i 2017 og frem.

  Inden for det medicotekniske område har fremrykningerne betydet, at de medicotekniske rammer som udgangspunkt er nedskrevet med 130 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019, og at der på den baggrund ikke har været behov for større tilpasninger af regionens samlede anlægsbudget for 2017.

  I forlængelse af Regionsrådets møde er de enkelte projekter kvalificeret og på flere områder sendt i udbud. På nuværende tidspunkt er der ikke modtaget licitationsresultat på alle områder, men primo oktober viser en foreløbig status, at der som følge af gunstige udbudsforretninger m.v. er opnået rabatter for ca. 15 mio. kr. Ydermere er et regionalt respiratorudbud budgetteret til ca. 35 mio. kr. annulleret på grund af klagesag. Anskaffelserne kan derfor ikke som forudsat gennemføres i 2016. I stedet vil anskaffelsen af respiratorerne blive søgt prioriteret i forbindelse med udlodningen af de medicotekniske rammer for 2017.

  Rammerne til fremrykkede anskaffelser viser derfor pt. et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr.

  Med henblik på at sikre, at dette mindreforbrug kan indgå i den løbende konsolidering, foreslås midlerne anvendt til anskaffelse af tre operationsrobotter, som placeres på Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Sygehus Lillebælt Kolding.

  Region Syddanmark har i dag i alt fire operationsrobotter:

  • To førstegenerationsrobotter på OUH Odense Universitetshospital.
  • En nyindkøbt andengenerationsrobot (XI-model) til OUH Odense Universitetshospital.
  • En andengenerationsrobot (XI-model) på Sygehus Lillebælt Vejle (indkøbt ved donation).

  Operationsrobotter har hidtil primært været anvendt til højtspecialiseret cancerkirurgi.

  I takt med, at priserne på robotoperationer falder, og udbredelsen af robotter stiger, går udviklingen imidlertid i retning af, at også mindre specialiseret kræftkirurgi, herunder tarmkræftkirurgi, og indgreb ved godartede sygdomme varetages med robot.

  Minimalt invasive operationsteknikker, herunder robotassisteret kirurgi, giver for en række sygdomme et mere skånsomt forløb for patienten – eksempelvis med færre komplikationer i form af blodtab og postoperative sårrelaterede problemer, kortere sygeforløb med færre smerter og/eller nedsat risiko for beskadigelse af det omkringliggende væv.

  Øget kapacitet til skånsomme operationsteknikker på kræftområdet er led i den nationale ”Jo før, jo bedre”-aftale mellem regeringen og Danske Regioner. På et kommende regionsrådsmøde fremlægges forslag til anvendelse og fordeling af de midler, som er afsat til området.

  Med indkøb af yderligere tre robotter til henholdsvis Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland vil robotteknologien kunne komme yderligere patientgrupper til gavn og vil kunne medvirke til at sikre et ensartet tilbud til patienter i hele regionen.

  Sygehusene vurderer desuden, at der ligger et væsentligt rekrutteringspotentiale for kirurger, når sygehusene vil kunne tilbyde den nyeste teknologi.

  Økonomi
  Udgiften til indkøb af robotter forventes at beløbe sig til ca. 20 mio. kr. pr. robot inkl. afledte udgifter.

  Udgiften for selve robotterne andrager samlet set ca. 50 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug på rammerne til fremrykket apparatur med videre.

  Dertil kommer en række afledte udgifter i form af endoskopivaskesystemer, lejer, billed- og videodokumentation samt afledte anlægsmæssige konsekvenser. Udgifterne hertil andrager skønsmæssigt 10 mio. kr.

  De afledte konsekvenser af anskaffelserne kan tidligst afsluttes i 2017 og skal derfor finansieres af den medicotekniske ramme for 2017. Sag vedrørende udmøntning af de medicotekniske rammer for 2017 forventes forelagt Regionsrådet primo 2017.

  Købet af robotter finansieres via leasing.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At mindreforbruget på rammerne til fremrykkede anskaffelser i 2016 anvendes til køb af i alt tre operationsrobotter til Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.

  At de afledte udgifter på ca. 10 mio. kr. indarbejdes i forbindelse med udmøntningen af rammen for medicotekniske anskaffelser for 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/32592
  4. Udmøntning af besparelse ved samling af varicebehandling i Brørup
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i april 2016 en besparelse som følge af samling af varicebehandling på Veneklinikken på Brørup Sygehus.

  Forslag for udmøntning af besparelsen forelægges Sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog den 4. april 2016 en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. som følge af samling af varicebehandling på Veneklinikken på Brørup Sygehus.

  Hidtil har behandlingen været tilbudt på Nyborg Sygehus, Friklinikken i Give samt på Veneklinikken på Brørup Sygehus.

  Den samlede besparelse på 1,7 mio. kr. består af en besparelse på 1,1 mio. kr. i driftsudgifter ved samling af varicebehandlingen samt af en besparelse på 0,6 mio. kr. ved anvendelse af genanvendelige katetre i stedet for éngangs-katetre.

  Varicebehandlingen udføres planlagt i dagkirurgisk regi. Der er således ikke et eksisterende vagtberedskab til dækning af funktionen i aften- og nattetimerne. Dette betyder, at der i beregningen af besparelsen ikke skal tages hensyn til en nedlukning af vagtberedskab i Nyborg/Give, ligesom der heller ikke skal indregnes en tilsvarende udvidelse i Brørup.

  Nyborg Sygehus har lukket ned for varicebehandlingerne ved udgangen af juni 2016. Aktiviteten på Friklinikken er planmæssigt sat til at ophøre pr. 31. december 2016.

  Sygehus Lillebælt varetager funktionen på Veneklinikken i Brørup, men kan på nuværende tidspunkt ikke stille med de nødvendige lægeressourcer.

  Forventningen om, at Brørup Sygehus overtager aktiviteten fra Friklinikken og dermed vil være på fuld kapacitet pr. 1. januar 2017 kan derfor ikke imødekommes. Sygehus Lillebælt arbejder på en løsning der muliggør en overtagelse af aktiviteten fra Friklinikken efter første kvartal 2017.

  Budgettilpasning
  Budgetreduktionen for OUH beregnes på baggrund af ophørt aktivitet på Nyborg Sygehus pr. 1. juli 2016. Reduktionen beregnes med udgangspunkt i den gennemførte aktivitet, jf. spareforslaget samt den opgjorte aktivitet for 2016, jf. eSundhed. Budgetreduktion er i 2016 opgjort til 3 mio. kr. (2016-PL) og 4,1 mio. kr. i 2017 (2016-PL) og frem. Specifikationer fremgår af bilaget.

  Budgetreduktionen for Friklinikken beregnes på baggrund af aktivitet for 2016, jf. eSundhed samt med udgangspunkt i taksten for et traditionelt forløb. Reduktionen beregnes med udgangspunkt i den særlige aftale, der er indgået med Friklinikken omkring en afregningsprocent på 57 pct. af DRG-værdien. Dette resulterer i en budgetreduktion på 3,7 mio. kr. i 2017 (2016-PL) og frem. Budgetreduktionen er gældende fra den dato Veneklinikken i Brørup overtager aktiviteten fra Friklinikken. Specifikationer fremgår af bilaget.

  Antallet af behandlingsforløb forventes at øges med 1.218 på Veneklinikken i Brørup. Sydvestjysk Sygehus har hertil beregnet de forventede udgifter til 6,6 mio. kr. Besparelsen ved anvendelse af genanvendelige katetre på 0,6 mio. kr. fratrækkes budgettilførslen. Den samlede budgettilførsel beløber sig derved til 6 mio. kr.

  For Sydvestjysk Sygehus beregnes budgettilførslen i 2016 ved andelen af aktiviteten på Nyborg Sygehus i forhold til den samlede aktivitet på Nyborg Sygehus og på Friklinikken. Samlet set opskrives Sydvestjysk Sygehus’ budget med 1,7 mio. kr. i 2016 (2016-PL) og med 6 mio. kr. i 2017 (2016-PL) og frem. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at flytningen fra Friklinikken har helårseffekt vel vidende, at aktiviteten reelt først flytter i løbet af 2017, og at der derfor skal ske en tilpasning. Specifikationer fremgår af bilaget.

  Baselinekorrektion
  Der skal ligeledes ske en baselinekorrektion for OUH og Sydvestjysk Sygehus.

  Der pågår i øjeblikket et arbejde med at udskille aktiviteten korrekt på OUH, således at det er muligt at beregne baselinekorrektionen. Baselinekorrektionen vil dog blive beregnet således, at det ikke er muligt at optjene hverken mer- eller mindreaktivitet. Det vil sige, at den endelige baseline vil blive lig den faktiske aktivitet for 2016.

  For Sydvestjysk Sygehus opskrives baseline i 2016 med 4,3 mio. kr. DRG-værdi og i 2017 med 11,5 mio. kr. DRG-værdi (takst16). Specifikationer fremgår af bilaget. Idet baselinekorrektionen er beregnet i takst16 og overtagelsen af aktiviteten vedrørende Friklinikken er uafklaret, skal der foretages en ny administrativ beregning, når taksterne for 2017 foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At OUHs budget nedskrives med 3,0 mio. kr. i 2016 (2016-PL) og med 4,1 mio. kr. i 2017 (2016-PL) og frem.

  At baseline for OUH korrigeres jf. den beskrevne model.

  At administrationen bemyndiges til at foretage de endelige budget- og baselinekorrektioner som beskrevet i sagen, når aktiviteten fra Friklinikken i Give flyttes til Veneklinikken i Brørup.

  At Sundhedsudvalget indstiller, at Regionsrådet godkender det samlede forslag til udmøntning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/20878
  5. Afrapportering på løft af kvaliteten på fødeafdelingerne fra Aftale om Finansloven for 2015
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget 7.525.000 kr. som følge af Aftale om Finansloven for 2015. Oprindeligt var præmisserne for ansøgningen en varig bevilling, hvilket i ansøgningen afspejlede sig ved, at der var lagt vægt på opnormeringer af jordemødre og læger på fødeafdelingerne til forbedring af generel bemanding, samt varetagelse af kvalitetsudviklingsarbejde relateret til konsolideringen af projekt Sikre Fødsler, som blev besluttet på tværs af regionerne i 2012. Ansøgningen blev senere revideret, idet der ikke længere var tale om en varig bevilling. På den baggrund blev fokus snarere en målrettet kvalitetsindsats, kompetenceudvikling og færdighedstræning.

  Således skulle midlerne, i en tidsbegrænset periode frem til og med juli 2016, benyttes til at sætte særligt fokus på et eller flere af følgende områder:

  ·         Udviklingsprojekter i regi af fødeområdet, herunder styrkelse af sikkert patientflow i akutte forløb og ved spidsbelastninger.

  ·         Kompetenceudvikling med henblik på størst mulig fleksibilitet og bredde i opgaveløsningen.

  ·         Faglig kvalitetsforbedring og -udvikling, herunder tværfaglig teamtræning, konsolidering af Sikre Fødsler og kvalitetsudvikling.

  Nu foreligger afrapportering af midlernes anvendelse for hver af de fire fødeafdelinger samt samlet regnskab. Af 2015 midlerne er der uforbrugte midler på 379.295 kr. Region Syddanmark har søgt om, at 318.945 kr. af de uforbrugte midler overføres til 2016 midlerne. Fra 2018 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne.

  Som det fremgår af bilaget har fødeafdelingerne, med afsæt i midlerne, sat fokus på faglig opkvalificering, konsolidering og kvalitetssikring af projekt Sikre Fødsler. Det er bl.a. sket gennem kompetenceudvikling af jordemødre og læger, teamtræning og udvikling af efterfødselssamtaler. På tværs af de fire fødeafdelinger er der en oplevelse af, at indsatserne har givet et stort fagligt såvel som samarbejdsmæssigt løft.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  Til orientering.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2016 på tirsdage kl. 15.00-18.00:

  • Tirsdag den 22. november 2016, kl. 15.00-18.00 – Rygcenteret i Middelfart.
  • Tirsdag den 13. december 2016, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  Til orientering.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  -

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  -

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  -

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  10. LUKKET PUNKT - Salg af arealer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  11. LUKKET PUNKT - Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 26-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |