Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedskoordinationsudvalgetpilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 25. oktober 2016

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 25. oktober 2016

Mødedato
25-10-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Henning Ravn, V
 • Susanne Crawley Larsen, B
 • Erik Rosengaard, V
 • Anni B. Tyrrestrup, O
 • Povl Kylling Petersen, A
 • Jørgen Skadborg
 • Mireille Lacroix

 • Afbud
 • Susanne Crawley Larsen, B
 • Jørgen Skadborg
 • Mireille Lacroix

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg
  2. Opsamling på de politiske midtvejsmøder
  3. Ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens
  4. Orientering om status på videreudvikling af SAM:BO
  5. Vision for etablering af Steno Diabetes Center Odense og revision af forløbsprogrammet for diabetes
  6. KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt
  9. Evaluering og forankring af projekt "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"


  Sagsnr. 16/60
  1. Besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes hos Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og indledes med en kort rundvisning, hvorunder udvalget informeres om den aktuelle status i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

  I forbindelse hermed præsenteres bl.a. et projekt om skoleelevers trivsel og skolefravær, som er etableret i et samarbejde med Esbjerg Kommune. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder ny teknologi.

  Oplæg vedlagt.

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/13793
  2. Opsamling på de politiske midtvejsmøder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget afholdt i perioden den 30. august til 14. september 2016 fire politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen 2015-2018. Møderne blev afholdt i henholdsvis Middelfart, Svendborg, Kolding og Aabenraa. Formålet med møderne var at gøre status på samarbejdet, drøfte fælles udfordringer og finde fælles løsninger. Møderne var en kombination af statusoplæg fra Sundhedskoordinationsudvalget og de deltagende kommuner samt efterfølgende gruppedrøftelser og dialog.

  På midtvejsmøderne blev en række fælles udfordringer nævnt, hvoraf de mest gennemgående var:

  • Psykiatriområdet.
  • Arbejdsmarkedsområdet.
  • Opgaveoverdragelse.
  • Inddragelse.
  • Almen praksis.
  • Børn og unge.

  I forhold til det videre samarbejde om den nuværende såvel som kommende sundhedsaftale blev følgende efterlyst på møderne:

  • Fokus på politisk ejerskab.
  • Effekter og gevinster for borgerne.
  • Færre mål og indsatser.

  Der er udarbejdet et opsamlingsnotat, som fremhæver de vigtigste pointer fra de fire møder. Dette notat skal drøftes med henblik på godkendelse. Endvidere skal mødeformen for midtvejsmøderne drøftes. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter de vigtigste pointer fra møderne med henblik på at justere og godkende opsamlingen.

  At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter mødeformen for de fire politiske midtvejsmøder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  Drøftedes. Sundhedskoordinationsudvalget vurderer, at mødeformen har været gensidigt inspirerende. Det aftales, at administrationen på baggrund af drøftelser på mødet justerer opsamlingen til godkendelse hos formand og næstformand.

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46180
  3. Ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark var den første region i landet, der af egen drift indgik en samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens. Det vil sige borgere med alvorlige vejrtrækningsproblemer, der kræver respiratorisk behandling.  Samarbejdsaftalen blev indgået tilbage i 2011, og den har medført, at borgere i Region Syddanmark har kortere indlæggelsesperioder på intensivafdelinger ved sygdomsforløb, samt at både region og kommuner arbejder struktureret for, at borgeren kan beholde evt. eksisterende hjælperhold ved nyopståede eller forværrede sygdomsforløb.

  Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af Sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen pålægger bl.a. regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger. Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt en bekendtgørelse og en vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens, som begge trådte i kraft den 31. august 2015. Det er nu blevet et lovgivningsmæssigt krav, at der udarbejdes samarbejdsaftaler og inddrages borgere i valg af hjælpere.

  Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen, at formålet med de nye regler på området bl.a. er:

  • At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet.
  • At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenklet og samlet set reduceres.

  Der er i Region Syddanmark udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum på møde den 21. september 2016. Den nye samarbejdsaftale er udarbejdet inden for rammen af bekendtgørelsen og vejledningen samt med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale. Den eksisterende samarbejdsaftale er medtaget i udarbejdelsen af den nye aftale, fordi den har skabt et godt fundament for samarbejde på tværs af regionen og kommunerne i Syddanmark.

  Forventningen er, at den nye samarbejdsaftale vil føre til en sagsbehandling, hvor borgeren i højere grad bliver omdrejningspunktet for eget forløb. Udover en langt tydeligere defineret målgruppe er der færre snitfladeproblematikker, som fagpersonerne på tværs af sektorgrænserne skal drøfte, når borgeren udskrives fra sygehuset. Til samarbejdsaftalen er der udarbejdet en ”Tjekliste for patienter der udskrives fra Respirationscenter Syd”. En tjekliste der skal sikre, at den lægefaglige vurdering af patienten vil være i fokus og, at hvis der fravælges elementer i behandlingen, er det patientens eget selvstændige fravalg. Forventningen til tjeklisten, den tydeligere definerede målgruppe og samarbejdsaftale er, at det vil forbedre samarbejdet mellem kommunerne, regionen samt Respirationscenter Syd, hvilket vil komme den enkelte borger/patient til gode.

  Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at der som led i implementeringen af samarbejdsaftale nedsættes en ERFA-gruppe med repræsentanter fra kommuner og regionen. Dette for at sikre, at der skabes den nødvendige videndeling og kendskab til den nye samarbejdsaftale. Forventningen til den nedsatte ERFA-gruppe er, at den vil sikre en smidig implementering af samarbejdsaftalen samtidig med, at den vil understøtte samarbejdet på tværs for en ofte kompleks målgruppe. 

  Efter dagens behandling i Sundhedskoordinationsudvalget sendes aftalen til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender den tværsektorielle samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14366
  4. Orientering om status på videreudvikling af SAM:BO
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en ny procesplan, hvor der tages udgangspunkt i området for socialpsykiatri.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget har som et af seks prioriterede indsatsområder under Sundhedsaftalen 2015-18 peget på Videreudvikling af SAM:BO. Endvidere har Sundhedskoordinationsudvalget den 23. februar 2016 besluttet, at der på mødet den 16. august 2016 skulle foreligge en tids- og procesplan for arbejdet.

  Videreudvikling af SAM:BO er en del af opgaveporteføljen under Følgegruppen for behandling og pleje. Følgegruppen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til formål at komme med forslag til, hvorledes videreudviklingen af SAM:BO skal foregå, så SAM:BO på sigt rækker udover sygehus-hjemmepleje-samarbejdet.

  Følgegruppen for behandling og pleje godkendte på møde den 6. juni 2016 et forslag fra Arbejdsgruppen vedr. videreudvikling af SAM:BO om i første omgang at sætte fokus på elektronisk understøttet samarbejde med beskæftigelsesområdet for såvel somatiske som psykiatriske patientforløb. Desuden godkendte Følgegruppen et udkast til en tids- og procesplan for dette emne.

  Følgegruppen for behandling og pleje videresendte forslaget til Det Administrative Kontaktforum, som på møde den 15. juni besluttede følgende:

  Fokus for videreudvikling af SAM:BO blev drøftet. Det blev besluttet at gå i gang med socialpsykiatrien frem for arbejdsmarkedsområdet, da det forventes at være mindre komplekst.

   

  Der udarbejdes en ny procesplan, hvor der tages udgangspunkt i området for socialpsykiatri.

   

  Formandsskabet for Det Administrative Kontaktforum kan formandsgodkende denne, når den foreligger.

  Arbejdsgruppen vedr. videreudvikling af SAM:BO lægger derfor op til, at der i denne omgang foretages en afdækning/analyse af de udfordringer i kommunikationen og samarbejdet på tværs af sektorerne inden for socialpsykiatrien, der opleves såvel regionalt, kommunalt som med almen praksis.

  Når analysens konklusioner om nødvendige kommunikationsveje inden for socialpsykiatrien foreligger, skal juristerne tage stilling til legaliteten i forhold til udveksling af data i borger- og patientforløb. Når de indledende analyser er tilendebragt, vil resultaterne blive nedfældet i et samlet notat, som forelægges Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget til beslutning. Notatet vil således belyse udviklingsmuligheder og udfordringer i relation til borger/patientforløb samt jura og ressourcetræk/økonomi forbundet med et evt. videre arbejde, før dette igangsættes.

  Nedenstående tids- og procesplan skitserer de opgaver, arbejdsgruppen for nuværende har identificeret samt tidsfrister for disse.

   

  Målgruppen er borgere med behov for socialpsykiatrisk hjælp i relation til følgende forløb:

  ·         Psykiatriske skadestueforløb.

  ·         Ambulante patientforløb.

  ·         Indlæggelses- og udskrivelsesforløb henholdsvis over og under 48 timer for borgere med en psykiatrisk diagnose.

  ·         Forløb før og efter indlæggelse for borgere med en psykiatrisk diagnose.


  På baggrund af beslutningen fra Det Administrative Kontaktforum har arbejdsgruppen udarbejdet en ny tids- og procesplan (jfr. vedlagte bilag), der vil føre frem til videreudvikling af SAM:BO i relation til socialpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  Til orientering. Sundhedskoordinationsudvalget ønsker en ny orientering medio 2017.

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52399
  5. Vision for etablering af Steno Diabetes Center Odense og revision af forløbsprogrammet for diabetes
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden indledte i starten af året et samarbejde om at formulere en vision for etablering af et center for håndtering af forskning og uddannelse i diabetes samt udvikling af sundhedsfremmende tiltag til at stoppe udviklingen af diabetes.

  Regionsrådet har godkendt visionen på møde den 22. august 2016 og Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 6. september 2016.

  Det videre arbejde med visionen nødvendiggør, at det tværsektorielle forløbsprogram for diabetes bliver revideret. Derfor godkendte Det Administrative Kontaktforum på møde den 21. september 2016, at dette arbejde igangsættes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I foråret godkendte Regionsrådet, at Region Syddanmark indledte et samarbejde om at styrke diabetesindsatsen gennem etablering af et Steno Diabetes Center i Odense, der skal medvirke til at udvikle behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes i Region Syddanmark.

  På den baggrund har Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden arbejdet på at formulere en vision for et fremtidigt samarbejde, der vil komme til at bestå af et fysisk center på Odense Universitetshospital (OUH) og en række initiativer i hele Region Syddanmark med det formål at forbedre behandlingstilbuddet for alle diabetespatienter i regionen.

  Visionen er at gøre Region Syddanmarks diabetesindsats internationalt førende inden for forebyggelse, behandling, klinisk forskning og uddannelse, og at denne indsats kommer alle borgere i Region Syddanmark til gavn. De helt overordnede mål er beskrevet som:

  •        Bremse væksten i antallet af borgere med nyopstået diabetes.

  •        Borgere med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet.

  Visionen er første milepæl i etableringen af et Steno Diabetes Center i Odense. Der påbegyndes nu et arbejde med at konkretisere visionen og planerne i form af en drejebog for etableringen af centeret samt initiativerne i Region Syddanmark. Dette arbejde vil i 2017 blive genstand for en politisk stillingtagen i både Regionsrådet i Region Syddanmark og Novo Nordisk Fondens bestyrelse og samtidig danne grundlag for Novo Nordisk Fondens eventuelle bevilling til Region Syddanmark. Oplægget blev godkendt på Regionsrådets møde den 22. august 2016 og i Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 6. september 2016.

  Visionsoplægget indeholder forslag, som bl.a. har betydning for sygehusstrukturen og det tværsektorielle samarbejde på området.

  I forhold til sygehusstrukturen lægges der i visionsoplægget op til, at Steno Diabetes Center Odense (SDCO) bliver omdrejningspunkt for udvikling af standarder i behandling, pleje, udredning, undervisning og forskning. Dette skal ske i respekt for den decentrale struktur, som det syddanske sundhedsvæsen er bygget op om.

  Steno Diabetes Center i Odense vil også blive en del af det tværsektorielle samarbejde, idet megen viden, forskning og udvikling i behandling og forebyggelse vil blive koncentreret omkring centret. Kommuner og almen praksis vil således kunne drage nytte af centret og dets viden, idet centret kan bidrage med f.eks. fælles kompetenceudvikling og udvikling af fælles koncepter for patientuddannelse, som kan øge kvaliteten af diabetesindsatsen også lokalt. 

  Et af Sundhedskoordinationsudvalgets seks prioriterede opgaver er fornyelse af rammerne for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom, herunder revision af de tværsektorielle forløbsprogrammer. Indtil videre er arbejdet med revisionen af forløbsprogrammet for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom godt i gang. Derfor har Det Administrative Kontaktforum på møde den 21. september 2016 besluttet at igangsætte arbejdet med revisionen af forløbsprogrammet for diabetes. Derved lægges grunden til sammenhæng mellem visionen for Steno Diabetes Center Odense og det tværsektorielle samarbejde med afsæt i patientforløbsprogrammet for diabetes.

  Endvidere vil det være vigtigt at sikre en tværsektoriel sammenhæng i udviklingsarbejdet generelt, hvorfor Det Administrative Kontaktforum har udpeget administrerende direktør Gitte Østergaard fra Odense Kommune som repræsentant for kommunerne i Syddanmark til at deltage i styregruppens arbejde i efteråret 2016 og foråret 2017.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  Til orientering.

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/35971
  6. KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  KKR Syddanmark vedtog på sit møde 13. september 2016 fælleskommunale sundhedspolitiske visioner med visionspapiret ”KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025”

  KKR Syddanmarks ønsker, at der skal arbejdes for, at de sundhedspolitiske visioner inddrages i udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale, heriblandt som et redskab til at nedbringe antallet af sundhedspolitiske mål. På de netop overståede politiske midtvejsmøder om Sundhedsaftalen nævnte flere kommunalpolitikere ligeledes de nye sundhedspolitiske visioner som et værktøj til skarpere prioritering af indsatsområderne i sundhedsaftaler.

  Om de fælleskommunale sundhedspolitiske visioner
  Visionspapiret lægger op til syddanske sundhedspolitiske visioner, der er på forkant med den nationale sundhedspolitiske dagsorden, udarbejdelsen af en national plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt den aktuelle debat om en styrket indsats over for ulighed i sundhed. Visionspapiret kan også ses som et syddansk indspil til realisering af intentionerne i KL’s sundhedspolitiske udspil ”Sammen om Sundhed”.

  Visionspapiret tager afsæt i et fælles styrende borgerperspektiv og giver et bud på en ambitiøs fælles retning med overordnede mål, prioriterede indsatsområder og en fælles tilgang til udviklingen af et endnu stærkere borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen: Borgeren skal spille en langt større rolle end i dag i forhold til egen sundhed og skal være en central drivkraft og medskaber i sundhedsvæsenets udvikling.

  Vision og hovedmål
  I visionspapiret opstilles en overordnet vision og to hovedmål:

  ·         Vision: De syddanske borgere har i 2025 opnået en forbedret sundhedstilstand ved i langt højere grad at få ansvar for egen sundhed i samspil med et borgernært sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og sundhed.

  ·         Hovedmål 1: 90 % af alle syddanskere vurderer deres helbred som godt i 2025.

  ·         Hovedmål 2: Igennem et aktivt samarbejde om sundhed er antallet af syddanskere med behov for behandling i sundhedsvæsenet faldet med 15 % i 2025.

  Indsatsområder
  For at nå de overordnede mål og samtidig mindske den sociale ulighed i sundhed er der opsat tre prioriterede indsatsområder:

  ·         Børn og unges livsstil.

  ·         Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.

  ·         Borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme.

  Generelt er der i visionspapiret lagt særlig vægt på forebyggende indsatser.

  Virkemidler
  De sundhedspolitiske visioner er sendt til de 22 syddanske kommune med henblik på, at den enkelte kommune skal drøfte, hvordan visionerne forankres lokalt.  Det er forventningen, at kommunerne vil arbejde med udviklingen ad forskellige veje og i forskelligt tempo afhængigt af den enkelte kommunes udgangspunkt og muligheder.

  Skal visionen og de to overordnede mål lykkes, stilles der store krav til den kommunale indsats, til nytænkning i form af nye indsatser og indsatser på tværs af faggrupper og sektorer samt til samspillet med de øvrige aktører på sundhedsområdet. Der skal arbejdes med borgeroplevet kvalitet og sammenhæng, systematisk fokus på effekt samt bedre og mere omkostningseffektive måder at løse opgaverne på i den enkelte kommune, herunder tværsektorielt og tværfagligt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordineringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter, hvordan Region Syddanmark og Sundhedskoordinationsudvalget kan inddrages i arbejdet med KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner, heriblandt hvordan visionerne kan inddrages i udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  Orienteringen blev taget til efterretning. Sundhedskoordinationsudvalget udsætter drøftelsen med henblik på en fælles drøftelse, når regionens oplæg om Det nære Sundhedsvæsen foreligger.

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/60
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan i Sundhedskoordinationsudvalget er besluttet som følger:

  • 20. december 2016, kl. 14.00-16.00 – Regionshuset. Opgaveoverdragelse.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  Til orientering.

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/60
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  -

   

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/47477
  9. Evaluering og forankring af projekt "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om forankringen af projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”, som formelt er afsluttet pr. 31. juli 2016. Der deltager to oplægsholdere under punktet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” (2013-2016) er formelt afsluttet pr. 31. juli 2016. Indsatsen har skullet styrke færdigheder hos lærere og vejledere og give dem redskaber til at identificere elever i mistrivsel og til om nødvendigt at intervenere. Overordnet har målet været at øge de unges trivsel og dermed øge deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

  I alt har mere end 1.000 voksne fagpersoner deltaget i projektets tre primære – og evaluerede – indsatsområder. De fleste har været medarbejdere på de gymnasiale uddannelser, som især har deltaget i kursusforløbet Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse. Deltagergruppen var mere blandet på de to andre kursusforløb, Åben Dialog og Gruppefacilitering, hvor der i højere grad deltog medarbejdere fra UU’ er (Ungdommens Uddannelsesvejledning), jobcentre og produktionsskoler.

  Den formelle evaluering (se bilag) ved analysebureauet Epinion er afsluttet september 2016. I evalueringen konkluderes det, at kursusforløbene har øget undervisernes bevidsthed om og fokus på elevernes trivsel, og at det især er den anerkendende tilgang, der har været en øjenåbner. På tværs af kursusforløb har deltagerne opnået ny forståelse for og indsigt i sårbare elevers situation og hvilke redskaber, undervisere og vejledere har i arbejdet med eleverne og deres trivsel. Lærerne oplever at være blevet mere trygge i samtalen med sårbare elever, fordi de har konkrete redskaber og har fået tydeliggjort deres rolle som underviser.

  Hvilke spor har projektet sat i forhold til elevernes trivsel? Epinion har gennemført før- og eftermålinger på trivsel blandt 647 elever fordelt på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark. Særlig interessant for projektet er, at Epinion kan spore en positiv udvikling blandt de 13 % af eleverne, der i førmålingen har vurderet deres trivsel til at være dårlig eller nogenlunde. Hertil kommer, at der ses tendens til, at samtaler har en positiv indflydelse på elevtrivslen. Især den sociale trivsel stiger for elever, der ikke trives i førmåling, og stigningen er størst blandt elever, der havde en planlagt samtale.

  Epinion opsummerer, at der med den anvendte metode og fremgangsmåde ikke kan skabes en kausal sammenhæng mellem projekt og trivselsmåling, men at når flere sammenfaldende indikatorer peger i samme retning, sandsynliggøres det at projektet har haft en positiv betydning. Ud fra indikatorer på, at især samtaler har en positiv betydning for elever, der er i mistrivsel, må det konkluderes, at projektets overordnede sigte, at opkvalificere de voksne i unges nærmiljø, har båret frugt.

  Projektets restmidler, som vil være 3,2 mio. kr. anvendes til forankring af projektets indsatser og til formidling om muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Forligspartierne bag budget 2017 har besluttet at permanentgøre to af projektets indsatser, nemlig kursus for undervisere om psykisk sundhed og mestring samt informationsmøder i psykiatrien for undervisere m.fl. Der afsættes 900.000 kr. årligt til det. Der foreligger forankringsplan for projektet (se bilag), der redegør for projektindsatser samt forankring af projektet. 

  Der deltager to oplægsholdere under punktet: Uddannelsesleder Michael Fallesen, Rybners HTX samt konsulent Liselene Pedersen, PsykInfo, Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 25-10-2016

  Oplæg ved uddannelsesleder Michael Fallesen, Rybners HTX og Ulla Lindgren, leder Psykinfo, Region Syddanmark. Oplæg vedlagt.

  Orienteredes og drøftedes, herunder det tværsektorielle samarbejde, samarbejdet med Headspace og vedligehold af indsatsen på ungdomsuddannelserne.

  Susanne Crawley Larsen, Jørgen Skadborg og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 31-10-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |