Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 01. november 2016

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 01. november 2016

Mødedato
01-11-2016 kl. 14:00 - 17:00
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
   
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Status og næste skridt for det dansk-tyske samarbejde på energiområdet
  2. Siden sidst - gensidig orientering
  3. Årsplan 2017-2018 og fornyet partnerskabsaftale mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark
  4. Fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020
  5. Ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig
  6. Kommende arrangementer
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 16/26403
  1. Status og næste skridt for det dansk-tyske samarbejde på energiområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er igangsat en række grænseoverskridende aktiviteter, der skal bidrage til vækst og udvikling inden for energiområdet (energieffektive teknologier og offshore), og flere er på vej.

  Som oplæg til udvalgets drøftelse gives en status på igangsatte og kommende initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I årsplan 2015/16 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten er vedvarende energi, energieffektivisering og grøn offshore energi identificeret som styrkepositioner i den dansk-tyske region. Desuden besluttede Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 4. december 2014, at der bakkes op om, at der etableres fyrtårnsprojekter i regi af Interreg 5A inden for bl.a. cleantech (energieffektivisering) og offshore. Initiativerne skal bidrage til vækst og beskæftigelse i grænseregionen.

  Virksomheder, der arbejder inden for energiområdet, har i mange år efterspurgt bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, state-of-the-art test- og demonstrationsfaciliteter samt forskning af høj, international standard inden for nøgleområder. Særligt inden for energieffektivisering har der i de seneste år været et stigende grænseoverskridende samarbejde.

  Energieffektive teknologier

  Virksomhederne inden for energieffektive teknologier er kendetegnet ved flere store og mellemstore virksomheder, som f.eks. Danfoss A/S, Danfoss Drivers, Danfoss Solar Inverters, Siemens (Siemens Flow Instruments), Linak, Lodam, OJ Electronics m.fl. Branchen har et stort eksportpotentiale med vækstrater på op til 10–15%.

  Indenf or de seneste år har der været et stigende samarbejde på tværs af grænsen bl.a. omkring uddannelse, innovationssamarbejde og etablering af en klyngeorganisation.

  Særligt samarbejdet om forskning og uddannelse er blevet styrket de seneste år og har bl.a. resulteret i, at der er nedsat en task-force mellem uddannelsesinstitutioner på begge sider af grænsen om at arbejde for en masteruddannelse inden for power electronics på tværs af grænsen.

  Der er i 2015-2016 igangsat flere Interreg 5A-projekter, hvor nøgleaktører fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten samarbejder inden for energiområdet. Det samlede projektbudget er på godt 100 mio. kr. Som eksempler på projekter kan nævnes fyrtårnsprojektet FURGY CLEAN Innovation, som skal etablere en energiklynge, fremme netværk og innovation, forbedre adgang til test- og laboratoriefaciliteter m.m. samt PE:Region, RollFlex, Large Scale Bioenergy og CarpeDiem.

  Desuden indgår bl.a. CLEAN klyngen og Region Syddanmark som partnere i projektet ”Strategic Transnational Cluster Cooperation, unlocking the potential for regional innovation (Northern Connections)”.  Projektet er en udløber af Jyllandskorridorsamarbejdet. Interreg Nordsøprogrammet har på deres møde i september 2016 givet tilsagn til projektet, hvis mål er at styrke det politisk-strategiske samarbejde mellem klynger og det regional-politiske niveau med det formål at styrke vækstbetingelserne for SMV’er indenfor energibranchen. Projektet har desuden partnere fra Slesvig-Holsten, Hamborg, Region Midtjylland, Region Nordjylland samt parter fra Norge, Sverige, Holland, Skotland.

  Offshore

  I årsplanen fremgår det, at der medio 2016 igangsættes et Interreg Nordsøprojekt inden for ’offshore vindenergi og havenergi’.  Vækstforum har i den forbindelse modtaget en ansøgning om medfinansiering til et grænseoverskridende offshoreprojekt i regi af Nordsøprogrammet.

  I foråret 2016 tog Vækstforumsekretariatet sammen med delstatsregeringen Slesvig-Holsten initiativ til at arrangere en workshop for danske og tyske offshoreinteressenter. Formålet var at afdække, om der var interesse for at igangsætte et dansk-tysk offshoreinitiativ. Efter sommerferien 2016 viste det sig dog, at der blandt interessenterne ikke var interesse/enighed om at gå videre med et initiativ. Det blev også undersøgt, om der kunne findes projektfinansiering under programmet Interreg 5A Deutschland-Danmark 2014-2020.

  På udvalgsmødet giver administrationen og en repræsentant fra FURGY CLEAN Innovation en status på igangsatte og kommende initiativer. Det foreslås, at udvalget herefter drøfter hvordan Region Syddanmark kan bidrage til at sikre fælles koordinering og forankring mellem de igangsatte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sagen drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Udvalget drøftede det dansk-tyske samarbejde på energiområdet.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  2. Siden sidst - gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Udvalgsformanden orienterede om, at
   

  ·     der den 8. september 2016 blev afholdt møde i formandskabet for Interreg-udvalget på administrativt niveau om den igangværende afbureaukratiseringsproces. Resultaterne af drøftelserne forelægges Interreg-udvalget til beslutning på mødet i december 2016.

  ·     der på et af de første udvalgsmøder i 2017 vil blive forelagt en sag vedr. initiativet ”prioritering af regionale udviklingsopgaver”, der indgår i budgetaftale 2017.

   

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/393
  3. Årsplan 2017-2018 og fornyet partnerskabsaftale mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten, og der forelægges et udkast til en fornyet og forenklet udgave af denne partnerskabsaftale. Hvert andet år udarbejdes der desuden - som led i samarbejdet - 2-årige årsplaner, og der forelægges derfor også udkast til årsplan 2017-2018.

  Udkast til fornyet partnerskabsaftale samt årsplan 2017-2018 forelægges med henblik på godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten om regionalt samarbejde. Som et led i partnerskabsaftalen udarbejdes der hvert andet år 2-årige årsplaner for aktiviteter, der har fælles interesse. Den aktuelle årsplan gælder for 2015/16, og en ny årsplan skal gælde for 2017-18. Udvalget for dansk-tysk samarbejde bakkede endvidere på deres møde den 31. maj 2016 op om, at en fornyet partnerskabsaftale udarbejdes sideløbende med årsplanen for 2017/2018.

  På denne baggrund forelægges derfor hhv. udkast til fornyet partnerskabsaftale for samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark samt udkast til årsplan 2017/2018. Udkast til hhv. partnerskabsaftale og årsplan 2017/2018 er vedlagt som bilag.

  Udkastet til en fornyet partnerskabsaftale er forenklet og forkortet i forhold til den forrige, så den afspejler den måde, som samarbejdet fungerer på i praksis. Det betyder også, at antallet af indsatsområder er reduceret til Regional Erhvervsudvikling, Uddannelse og Forskning, Mobilitet samt Kultur og Mindretal for at øge overskueligheden.

  Udkast til årsplanen for 2017/2018 tager udgangspunkt i de fire nye indsatsområder. Under hvert af de nævnte indsatsområder fremgår forslag til initiativer af fælles interesse i årsplanen 2017/2018.

  Sideløbende med Region Syddanmarks administrative og politiske proces behandles partnerskabsaftalen og årsplanen 2017/2018 ligeledes i Slesvig-Holsten.

  Den endelige årsplan 2017/18 samt partnerskabsaftalen planlægges underskrevet i slutningen af 2016 af hhv. regionsrådsformanden i Region Syddanmark og ministerpræsidenten i Slesvig-Holsten efter vedtagelse i delstatsregeringen og regionsrådet.

  Der kan forekomme redaktionelle og sproglige ændringer i hele perioden frem til underskrivelsen af dokumenterne, bl.a. i forbindelse med den endelige oversættelse af dokumenterne.

  På grund af den parallelle politiske proces i Slesvig-Holsten foreslås det, at udvalget bemyndiger formandskabet for udvalget for dansk-tysk samarbejde til - i perioden frem til behandling af sagen i forretningsudvalget - at kunne foretage evt. større ændringer i udkast til fornyet partnerskabsaftale og årsplan 2017/2018.

  Sagen forelægges regionsrådet til godkendelse den 28. november 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget bemyndiger formandskabet for udvalget for dansk-tysk samarbejde til - i perioden frem til behandling af sagen i forretningsudvalget - at kunne foretage evt. større ændringer i udkast til fornyet partnerskabsaftale og årsplan 2017/2018.

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til fornyet partnerskabsaftale og udkast til årsplan 2017/2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Udvalget bemyndigede formandskabet for udvalget for dansk-tysk samarbejde til - i perioden frem til behandling af sagen i forretningsudvalget - at kunne foretage evt. større ændringer i udkast til fornyet partnerskabsaftale og årsplan 2017/2018.

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at udkast til fornyet partnerskabsaftale og udkast til årsplan 2017/2018 godkendes.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14074
  4. Fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det første møde i præsidiet for markering af 100-året for Genforeningen blev afholdt den 13. september 2016. På mødet blev bl.a. økonomi og organisering af markeringen drøftet, og borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen blev valgt som formand for præsidiet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2020 er det 100 år siden, at det nuværende Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Baggrunden for den nye grænsedragning var folkeafstemninger på begge sider af den nuværende dansk-tyske grænse.

  I foråret 2016 tog Grænseforeningen på vegne af De nationale foreningers Netværk initiativ til et møde om, hvordan 100-året for Genforeningen kan markeres i 2020. Mødet blev afholdt den 11. april 2016, hvor bl.a. regionsrådsformanden deltog. På mødet blev det bl.a. foreslået at oprette et præsidium med deltagelse af borgmestre, regionsrådsformand, det tyske mindretal m.fl. På initiativ af de fire sønderjyske borgmestre afholdtes det første møde i præsidiet for markering af Genforeningen den 13. september 2016. Præsidiet har til opgave at være politisk og strategisk styregruppe for markeringen af Genforeningen i 2020.

  I præsidiet sidder:

  Kim Andersen, udpeget af regeringen

  Mette Bock, formand for Grænseforeningen, MF og medlem af Folketingets Præsidium

  Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark

  Thomas Andresen, borgmester, Aabenraa Kommune

  H.P. Geil, borgmester, Haderslev Kommune

  Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

  Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune

  Jørn Pedersen, borgmester, Kolding Kommune

  Egon Fræhr, borgmester, Vejen Kommune

  Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune

  Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening

  Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger

  Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland

  Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand, Danfoss

  Jens Møller, formand Museum Sønderjylland

  På mødet drøftede præsidiet bl.a. økonomi og organisering af markeringen. Borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen blev valgt som formand for præsidiet, og Aabenraa Kommune blev valgt som hjemstedskommune for projektledelsen. Der skal ansættes en projektleder, der tilknyttes Aabenraa Kommune.

  I Budgetaftale 2017 for Region Syddanmark, som blev vedtaget af regionsrådet den 26. september 2016, er der afsat 2 mio. kr. af kulturmidlerne til at understøtte fejringen af 100-året for Genforeningen i 2020. I henhold til budgetaftalen skal ”Udvalget for dansk-tysk samarbejde udarbejde et forslag hertil. Det forudsættes, at Region Syddanmark bliver en del af partnerskabet omkring fejringen, hvor også kommuner, foreninger mv. bidrager”.

  Administrationen er i dialog med de øvrige parter og følger planlægningsarbejdet med henblik på videre involvering på hhv. politisk og administrativt niveau.

  Udvalget for Regional Udvikling orienteres om sagen på deres møde den 21. november 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Til orientering.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/383
  5. Ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udkastet til ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig blev behandlet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29. august 2016, men blev efterfølgende taget af forretningsudvalgets dagsorden den 14. september 2016 grundet manglende godkendelse hos to tyske parter. Der er efterfølgende indgået et kompromis mellem parterne vedr. enkelte nye elementer i aftalegrundlaget, som forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er sammen med de grænsenære kommuner, kredse og byer partner i samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig. Organisationens udgifter afholdes – efter fradrag af tilskud fra anden side – med 50% fra hhv. dansk og tysk side. Region Syddanmarks bidrag udgør i 2016 1.887.100 kr., svarende til ca. 3/4 af den danske andel.

  I efteråret 2014 vedtog en af de tyske partnere, Kreis Schleswig-Flensburg, en besparelse på 20% af sit bidrag. Besparelsen var ikke på forhånd drøftet med de øvrige partnere i samarbejdet. På den baggrund nedsatte Region Sønderjylland-Schleswig et ad hoc-udvalg, og efterfølgende er der gennemført en strategiproces som mundede ud i udkast til en ny strategi og aftaletekst for samarbejdet (oversigt over processen, regionsrådets høringssvar vedr. Region Sønderjylland-Schleswig samt udkast til ny strategi og aftaletekst er vedlagt). Undervejs i processen er formandskabet for Region Sønderjylland-Schleswig overgået fra tysk til dansk side, således at Hans Philip Tietje siden marts 2016 har været formand.

  Udkast til strategi og aftaletekst blev godkendt i bestyrelsen i juni 2016 og blev efterfølgende sendt rundt til partnerne med henblik på politisk godkendelse. Udvalget for dansk-tysk samarbejde behandlede dokumenterne den 29. august 2016 og anbefalede dem til godkendelse, men da to tyske partnere ikke har kunnet godkende dokumenterne, blev sagen taget af dagsordenen til forretningsudvalgsmødet den 14. september 2016.

  Formandskabet for Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse har efterfølgende været i dialog med de tyske bestyrelsesrepræsentanter, hvilket resulterede i et kompromis, som blev vedtaget på et bestyrelsesmøde den 14. oktober 2016.

  Kompromiset lægger op til en række tilpasninger af udkastet til ny strategi og aftaletekst, hvoraf de vigtigste er:

  • Der nedsættes et udvalg for grænsenær udvikling under strategiens indsatsområde vedr. "Politisk og administrativ dialog og samarbejde", hvis arbejde evalueres efter 2 år. Region Sønderjylland-Schleswigs sekretariat og forvaltningsgruppen (som består af administrative repræsentanter for partnerne) er blevet bedt om at udarbejde en beskrivelse af udvalgets rammer og arbejdsområder.
  • Man holder fast i en 2-årig handlingsplan; dog med specielt fokus på en årlig beretning, evaluering og mulig tilpasning.
  • Der skal gennemføres en årlig ”Regionaldag” som fast bestanddel af planlægning af samarbejdet.
  • I 2017 skal der tages stilling til, om der skal optages flere partnere i Region Sønderjylland-Schleswig (tyske kommuner).

  På bestyrelsesmødet den 14. oktober 2016 trak Kreis Schleswig-Flensburgs repræsentant i bestyrelsen sig tilbage med henvisning til manglende opbakning fra egen kreds. Det er derfor endnu uvist, om Kreis Schleswig-Flensburg kan tilslutte sig kompromisforslaget.

  Nedsættelsen af endnu et udvalg strider mod det ønske om fokusering, som regionsrådet har lagt vægt på i høringssvaret vedr. samarbejdet. Det vurderes dog at være det kompromis, der kan opnås på nuværende tidspunkt.

  For at undgå dobbeltstrukturer og overlap med andre fora foreslås det, at man fra regionens side arbejder for, at der opsættes følgende forudsætninger for udvalget for grænsenær udvikling:

  • Partnerkredsens kommuner, kredse og byer stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget og udarbejder dagsorden.
  • Formandskabet for udvalget går på skift mellem partnerkredsens kommuner, kredse og byer.
  • Initiativtagende partnere og andre interesserede sørger for finansieringen af eventuelle initiativer, aktiviteter og projekter.
  • Udvalget har ansvaret for at sikre, at der ikke opstår dobbeltstrukturer eller overlap med andre fora og initiativer.
  • Nye projekter, aktiviteter og initiativer skal godkendes af bestyrelsen, før de sættes i gang.

  Efter planen indarbejder administrationen nu indholdet af kompromiset i et nyt udkast til strategi og aftaletekst med henblik på godkendelse i Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse den 2. december 2016 og efterfølgende godkendelse hos partnerne, således at en underskrivelse kan finde sted i starten af 2017, og aftalen kan træde i kraft.

  Det foreslås, at udvalget anbefaler regionsrådet, at udkast til strategi og aftaletekst med ovenstående tilretninger godkendes. Det foreslås derudover, at udvalgets formandskab bemyndiges til – i perioden frem til behandling af sagen i forretningsudvalget – at lave en anbefaling til regionsrådet på udvalgets vegne vedr. de endelige dokumenter med evt. yderligere ændringer. Dokumenterne kan således efter bestyrelsesmødet i Region Sønderjylland-Schleswig den 2. december 2016 behandles i forretningsudvalget og regionsrådet.

  Udvalget får de endelige dokumenter til orientering forud for behandling i forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalgets formandskab bemyndiges til – i perioden frem til behandling af sagen i forretningsudvalget – at lave en anbefaling til regionsrådet på udvalgets vegne vedr. endelig udkast til strategi og aftaletekst med evt. yderligere ændringer.

   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig godkendes med de nævnte tilretninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Udvalget bemyndigede formandskabet for udvalget for dansk-tysk samarbejde til – i perioden frem til behandling af sagen i forretningsudvalget – at lave en anbefaling til regionsrådet på udvalgets vegne vedr. endelig udkast til strategi og aftaletekst med evt. yderligere ændringer.

   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at udkast til ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig godkendes med de nævnte tilretninger.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/619
  6. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   
  • Dansk-tysk kulturpolitisk topmøde tirsdag den 3. februar 2017 kl. 10.30 - 15.30
  • Inspirationsworkshop tirsdag den 22. november 2016 kl. 13.30 - 17.00. Workshoppen afholdes i et samarbejde mellem Udenrigsministeriets innovationscenter i München, SDU og Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Koncerndirektøren orienterede bl.a. om, at
   

  Der afholdes det første dansk-tysk kulturpolitisk topmøde den 3. februar 2017, som er arrangeret af Interregprojekterne KursKultur (Region Sønderjylland-Schleswig) og KultKit (Fehmarnbelt). Den danske kulturminister Bertel Haarder og Anke Spoorendonk, Minister for Justits, Kultur og Europa i Slesvig-Holsten vil deltage i konferencen og sammen med regionale politikere diskutere fremtidsperspektiverne for det dansk-tyske kultursamarbejde.

   

  Innovation Centre Denmark München, Region Syddanmark og SDU afholder en inspirations-workshop den 22. november 2016 under temaet: Stærke, regionale innovationssystemer i sydtyskland samt danske muligheder. Workshoppen giver virksomheder mulighed for at høre mere om det sydtyske marked og fokuserer på tre udviklingsområder i Sydtyskland: CleanTech og energi, Life Science og sundhed, gaming og design.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Intet.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/619
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er torsdag den 8. december 2016 kl. 14.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Næste møde er torsdag den 8. december 2016 kl. 14.00 i regionshuset.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 03-11-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |