Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 04. november 2016

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 04. november 2016

Mødedato
04-11-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Syrenparken, Syrenvej 18C, 7080 Børkop

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Ø

 • Afbud
 • Ida Damborg, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Tema om rehabilitering
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Orientering
  4. Budget 2017 - Konvertering af almene senge til retspsykiatriske senge i Middelfart
  5. Lokalpsykiatri Kolding - politisk involvering i bedømmelsesudvalg
  6. Udmøntning af nedbringelse af tvang i psykiatriens fase 2 - Udbygning af den ambulante indsats
  7. Offentliggørelse af halvårlige indikatorer for tvang i psykiatrien for 1. halvår 2016
  8. Endelig rapport om § 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Afdeling Middelfart, sengeafsnit P2, den 6. november 2015
  9. Minievaluering af § 66 aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning
  10. Høring af national demenshandlingsplan 2025
  11. Status vedrørende situationen på Stjernen og Bognæs
  12. Justering af budget 2017 for Social og Specialundervisning
  13. Aftale om handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  14. Mødekalender 2016
  15. Mødekalender 2017
  16. Temaer og besøgssteder 2017
  17. Eventuelt


  Sagsnr. 16/169
  1. Tema om rehabilitering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives et oplæg om Syrenparkens arbejde med rehabilitering og recovery, herunder de fysiske rammers betydning. Der fortælles om, hvordan et værktøj som personcentreret planlægning, herunder ”håbets sti” kan understøtte rehabilitering og recovery. Oplægget afsluttes med en rundvisning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Orienteredes, herunder om personcentreret planlægning, recovery ambassadører og ”den gode historie”. Oplæg eftersendes.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  2. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Dagsorden godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016
  • Socialdirektøren orienterede om temadag i foråret 2017 om input til Rammeaftale 2018.
  • Formanden erindrede om konference om trivsel på ungdomsuddannelserne den 29. november 2016.
  • Psykiatrisygehuset orienterede om bevilling på 1.634.000 kr. til implementering af generisk forløbsprogram sammen med de sønderjyske kommuner.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/1022
  4. Budget 2017 - Konvertering af almene senge til retspsykiatriske senge i Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Det indgår som en del af budgetaftale 2017 at nedbringe antallet af retspsykiatriske patienter, indlagt på almenpsykiatriske afdelinger, ved at konvertere et almenpsykiatrisk afsnit i Psykiatrisk Afdeling Middelfart til et retspsykiatrisk afsnit. Psykiatrisygehuset har udarbejdet et forslag til, hvordan den politiske beslutning kan realiseres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset har, grundet en stigning i antallet af retspsykiatriske patienter, i de seneste år ikke kunnet rumme alle indlagte retspsykiatriske patienter på de retspsykiatriske afsnit. Region Syddanmark har 70 retspsykiatriske døgnpladser i Middelfart, og patienter ud over dette antal fordeles på de almenpsykiatriske afdelinger. 

  Psykiatri- og Socialudvalget har drøftet problemstillingen flere gange, og på mødet den 14. juni 2016 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med et oplæg til en konvertering af senge, så retspsykiatrien holdes samlet i Middelfart.

  Det indgår som en del af budgetaftale 2017 at nedbringe antallet af retspsykiatriske patienter, indlagt på almenpsykiatriske afdelinger, ved at konvertere et almenpsykiatrisk afsnit i Psykiatrisk Afdeling Middelfart til et retspsykiatrisk afsnit.

  Psykiatrisygehuset har udarbejdet et forslag til, hvordan den politiske beslutning kan realiseres. Forslaget er sendt til kommentering i Psykiatrisygehusets LMU’er og drøftes den 27. oktober 2016 på et ekstraordinært FMU-møde. Kommentarer fra LMU’erne og FMU vil blive fremlagt på mødet.

  Det indgår som en del af forslaget til realisering af konverteringen, at:

  • 16 almenpsykiatriske senge i Psykiatrisk Afdeling Middelfart konverteres til 14 retspsykiatriske senge, hvorved Psykiatrisygehuset får i alt 84 retspsykiatriske senge.
  • Optageområdet for to af de fynske psykiatriske afdelinger justeres, således at både den ambulante og stationære behandling af patienter fra Nordfyns Kommune efter konverteringen foregår på Psykiatrisk Afdeling Odense i stedet for på Psykiatrisk Afdeling Middelfart.
  • Konverteringen medfører pres på de almene senge på Fyn, og løsningen forudsætter derfor:
   • At retspsykiatriske patienter ud over de 84, der kan rummes i Middelfart, fordeles på de jyske afdelinger.
   • At antallet af senge i Odense og Svendborg forbliver uændret ved, at de nuværende fire brugerstyrede senge indgår i den samlede sengenormering efter endt projektperiode ultimo 2016.

  Det skal bemærkes, at der efter konverteringen fortsat vil være retspsykiatriske patienter på de almenpsykiatriske afdelinger.

  De årlige merudgifter til drift af de retspsykiatriske senge samt de fire senge på Fyn (pt. brugerstyrede senge) er beregnet til i alt 8,7 mio. kr.

  Sundhedsstyrelsen er forespurgt om muligeden for at forlænge projektperioden for de brugerstyrede senge i seks måneder, da projektet har et mindreforbrug, som vil kunne finansiere forlængelsen. Såfremt forlængelsen godkendes, udskydes udmøntningen af midler til videreførelsen af de fire senge tilsvarende.

  Derudover er der engangsudgifter til introduktion til personalet, der er indregnet i driftsudgiften for 2018.

  Projektafdelingen for byggeri har skitseret en model for ombygningen, som er beskrevet i vedlagte bilag. Gennemførelse af anlægsprojektet skønnes at koste 13,1 mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. i 2017 og 8,1 mio. kr. i 2018. Projektet foreslås finansieret af psykiatriens konsolideringsramme. Herefter resterer der ca. 22 mio. kr. på konsolideringsramme for psykiatrien for perioden 2016-2018. Der arbejdes ud fra at gennemføre anlægsprojektet, mens afdelingen er i drift, og afsnittet forventes klar til indflytning i juni 2018 efter den foreløbige tidsplan.

  Kommunerne har modtaget en første orientering om planerne for konvertering via en skriftlig orientering til kommunernes ledere på psykiatriområdet, som efterfølgende er fulgt op af en mundtlig orientering på møder i de psykiatriske samordningsfora.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At oplægget til konverteringen godkendes, herunder:

   • De afledte forskydninger i optageområderne, hvor patienter fra Nordfyns Kommune efter konverteringen tilhører Psykiatrisk Afdeling Odense.
   • Lukning af to senge som følge af konverteringen.
   • De fire nuværende brugerstyrede senge indgår efter endt projektperiode i den samlede sengenormering.

  At Psykiatrisygehusets budget opskrives med 3,1 mio. kr. (16 PL) vedrørende brugerstyrede senge med virkning fra 2017 og frem, finansieret af psykiatriområdets centrale rammer (budget 2017-midler).

  At Psykiatrisygehusets budget ud fra nuværende tidsplan for anlægsprojektet opskrives med 3,75 mio. kr. (16 PL) i 2018 og med 5,6 mio.kr. fra 2019 og fremefter til opgradering af retspsykiatrisk kapacitet, finansieret af psykiatriområdets centrale rammer (budget 2017-midler).

  At idéoplæg til anlægsprojektet godkendes.

  At der afsættes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2017 og 8,1 mio.kr. i 2018 til gennemførelse af projektet, finansieret af psykiatriens konsolideringsramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Andreas Lund Andersen tog forbehold.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/23976
  5. Lokalpsykiatri Kolding - politisk involvering i bedømmelsesudvalg
  fold dette punkt ind Resume

  Der skal træffes beslutning om evt. deltagelse i bedømmelsesudvalg vedrørende Lokalpsykiatri Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er sammen med Kolding Kommune med i et projekt om omdannelse af Låsbyhøj til blandt andet at huse regionens lokalpsykiatri og kommunens psykiatriaktiviteter.

  Projektet er tæt på at færdiggøre byggeprogram for projektet, der forventes forelagt politisk i regionen i december 2016 med henblik på godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling til projektet. Byggeprogrammet danner grundlag for udbud af opgaven i totalentreprise.

  Der skal i den forbindelse med afklaring af, hvilken totalentreprenør, der skal have opgaven med at tilpasse Låsbyhøj, nedsættes et bedømmelsesudvalg.

  I Kolding Kommune er det fast procedure, at en eller flere politikere er med i dette udvalg sammen med fagdirektører, byggefolk og andre lokale kommunale aktører. Af udkast til notat om bedømmelsesprocessen, fremgår det, at planen er, at udvalgsformand for det relevante udvalg i Kolding Kommune deltager i bedømmelsesudvalget, og der lægges op til, at en tilsvarende politiker fra regionen tager del i opgaven.

  Herudover deltager en repræsentant fra sygehusledelsen, der også er formand for regionens egen styregruppe i sagen, og en repræsentant for projektorganisationen for byggeri.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At Region Syddanmark deltager i bedømmelsesudvalget, og at der udpeges en politisk repræsentant på regionsrådsmødet den 28. november 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/46784
  6. Udmøntning af nedbringelse af tvang i psykiatriens fase 2 - Udbygning af den ambulante indsats
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at fase to af planen for nedbringelse af tvang skal iværksættes. I aftalen er der afsat 15,3 mio. kr. fra 2017 til udbygning af den ambulante indsats. Psykiatrisygehuset har udarbejdet en beskrivelse af, hvilke initiativer der iværksættes med udbygningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2016 blev der afsat midler til at styrke sygehusets arbejde med nedbringelse af tvang. Der blev afsat 24 mio. kr. fra 2016 og frem til styrkelse af døgnpsykiatrien samt yderligere 15,3 mio. kr. fra 2017 til udbygning af den ambulante indsats.

  Udmøntningen af midler til døgnpsykiatrien har været forelagt Psykiatri- og Socialudvalget i maj 2016.

  Nærværende sag omhandler udmøntningen af midler til udbygning af den ambulante indsats. Midlerne til den ambulante indsats er øremærket indsatser i forhold til opsøgende psykoseteams og udgående intensiv ambulant indsats. Indsatserne skal med udgangspunkt i en innovations- og forbedringstankegang medvirke til at forebygge tvang ved at udbygge samarbejdet internt og eksternt.

  Med udgangspunkt i status for Psykiatrisygehusets arbejde med at forebygge tvang fokuseres den ambulante indsats på at reducere antal og andel af borgere, der udsættes for tvang. En af årsagerne til de manglende resultater i forhold til parameteret ”al tvang” er stigningen i tvangsindlæggelser. For at reducere antallet af borgere, der bliver tvangsindlagt på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, er det nødvendigt med en større forebyggende indsats i patientens nærmiljø.

  I vedlagte notat beskrives, hvilke indsatser der iværksættes for at indfri målet.

  Med udbygningen iværksættes:

  • Styrkelse af den opsøgende indsats i forhold til patienter i risiko for tvang
  • Tættere koordinering internt
  • Tættere koordinering eksternt og ekstra indsats i forhold til kommunale samarbejdspartnere samt praktiserende læger
  • Udarbejdelse af flere forhåndstilkendegivelser hos ambulante patienter

  Til at varetage udbygningen opnormeres de opsøgende psykoseteams med 10,0 årsværk og den udgående intensiv ambulant indsats med 21,0 stillinger. Stillingerne fordeles ud på de lokalpsykiatriske centre i regionen. Psykiatrisygehusets baseline opskrives samtidig med 11.770 ambulante besøg årligt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At indsatsen for tvangsreduktion igangsættes som beskrevet.

  At Psykiatrisygehusets budget opskrives med 15,3 mio. kr. pr. år fra 2017 og frem, finansieret af psykiatriområdets centrale rammer.

  At Psykiatrisygehusets baseline samtidigt opskrives med 11.770 ambulante besøg årligt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/28950
  7. Offentliggørelse af halvårlige indikatorer for tvang i psykiatrien for 1. halvår 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Den 24. oktober 2016 blev halvårlige indikatorer for partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang offentliggjort. For Region Syddanmark ses et fald eller en stabil udvikling for hovedparten af 15 indikatorer, der er tilknyttet partnerskabsaftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 24. oktober 2016 blev halvårlige indikatorer for partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang offentliggjort. Offentliggørelsen omfattede data for 1. halvår 2016. For Region Syddanmark ses et fald eller en stabil udvikling for hovedparten af 15 indikatorer, der er tilknyttet partnerskabsaftalen.

  For hovedindikatoren ”antal personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte” ses et fald fra 8,6 % i forhold til baselineperioden (2011-2013) til 6,2 % i perioden 2015-2016, jf. vedlagte opgørelse. Derudover er det lykkedes at minimere de langvarige fikseringer markant, således at målet for 2019 i Region Syddanmark allerede er opnået. I forhold til den samlede anvendelse af tvang ses et mindre fald på 1,6 procentpoint fra 21,5 % i perioden 2011-2013 til 19,9 % i perioden 2015-2016, jf. en særskilt opgørelse for alle patienter på esundhed, som udvalget løbende er blevet præsenteret for.

  Både nationalt og i Region Syddanmark er der et særskilt fokus på, at forebyggelse af én type af tvang kan resultere i både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige stigninger i andre tvangsforanstaltninger. I den nationale opgørelse ses et fald i antallet af personer, der får beroligende medicin med tvang samt antal gange medicinen er givet siden forrige måling. I forhold til baseline ses dog en stigning, så psykiatrisygehuset arbejder intensivt på at reducere brugen af bæltefikseringer uden en uhensigtsmæssig substituering. Blandt andet har sygehuset oprettet et forum på tværs af afdelingerne for de lægefaglige specialister i anvendelse af psykiatriloven samt etableret et læringspanel, som aktiveres, såfremt en patient har fået beroligende medicin med tvang flere gange inden for kort tid.

  Derudover har psykiatrisygehuset iværksat en bred vifte af initiativer. Af konkrete initiativer kan nævnes:

  • Opnormering på døgnafsnit.
  • Implementering af safewards på samtlige afdelinger (både døgnafsnit, ambulante funktioner og i PAM).
  • Forebyggelse af tvang som fast punkt på ledelsesmøder ved afholdelse af tavlemøde.
  • Læringspanel i forhold til lange fikseringer og hyppig anvendelse af beroligende medicin med tvang.
  • Forebyggelse af tvangs indvirkning på sygefravær og arbejdsskader.
  • Massiv fokus på kompetencer i forhold til forebyggelse af tvang i form af: Kurser, temadage, praktikforløb, erfaringsudveksling, projekter, e-læring, konferencer m.v.

  Fra 2017 etableres der et bæltefrit afsnit i samtlige afdelinger samtidig med, at der sker udbygning af den ambulante indsats jævnfør særskilt punkt på dagsordenen om udbygning af den ambulante indsats.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/53259
  8. Endelig rapport om § 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Afdeling Middelfart, sengeafsnit P2, den 6. november 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Folketingets § 71-tilsyn har den 6. november 2015 været på uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Afdeling Middelfart, sengeafsnit P2. Udvalgets endelige rapport fra besøget forelå den 26. september 2016. Rapporten indeholder tre udtalelser vedrørende forhold, tilsynet har bemærkninger til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets § 71-tilsyn har, som det fremgår af vedlagte bilag, fremsendt endelig rapport om § 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Afdeling Middelfart, sengeafsnit P2, den 6. november 2015.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har efterfølgende svaret på tilsynets opfølgende spørgsmål.

  Tilsynet noterer sig positivt over for den fysiske indretning på afdelingen og over for, at afdelingen er inspireret af den norske model i arbejdet med at forebygge anvendelse af tvang.

  Tilsynet finder afdelingens bælteordning og bælternes kvalitet særdeles positivt.

  Tilsynet finder det beklageligt, at der blev udtrykt behov for flere aktivitetstilbud for patienterne, herunder også flere tilbud med fokus på fysisk aktivitet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31834
  9. Minievaluering af § 66 aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning
  fold dette punkt ind Resume

  I den sidste overenskomst for speciallægehjælp blev aftalt et nyt styringsredskab for regionerne: En såkaldt § 66 aftale, som giver regionen mulighed for at disponere over indtil 20 % af kapaciteten i speciallægepraksis. I Region Syddanmark blev der på den baggrund i august 2014 indgået en toårig § 66 aftale vedrørende et pilotprojekt om hurtig psykiatrisk udredning hos praktiserende psykiatere i Odense Kommune.  Der foreligger nu en minievaluering af projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Psykiatri- og Socialudvalget den 20. juni 2014 blev udvalget orienteret om opstarten af et pilotprojekt i Odense Kommune, ”§ 66 aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning”.

  En § 66 aftale giver regionen – med henvisning til Overenskomst for Speciallægehjælp - mulighed for at få praktiserende speciallæger til at varetage opgaver, som regionen har behov for at få løst. § 66 er en nyskabelse, der er aftalt med henblik på at se kapaciteten i speciallægepraksis som en mere integreret del af den samlede kapacitet i sundhedsvæsenet. Da § 66 aftaler holdes inden for den eksisterende speciallægekapacitet, vil udgiften til § 66 aftaler afholdes inden for den normale udgiftsramme. Den indgåede aftale var den første af sin art i Danmark.

  Overordnet giver aftalen om hurtig psykiatrisk udredning de praktiserende læger i Odense Kommune mulighed for at henvise fortrinsvist patienter med stress, angst og depression til en enkelt udvidet konsultation hos en praktiserende psykiater inden for 14 dage. Den faglige hensigt med aftalen har været at yde støtte til den praktiserende læge med hensyn til diagnose samt behandlingsvejledning. I forhold til patienten har hensigten været at sikre et kortere og bedre patientforløb.

  Aftaleperioden blev aftalt til to år.

  I forbindelse med aftalen blev der nedsat en styregruppe bestående af Region Syddanmark v/Praksis, Odense Kommune, Odense Lægelaug og de praktiserende psykiatere i Odense.

  På et styregruppemøde den 30. august 2016 blev en minievaluering (vedlagt) af pilotprojektet drøftet. På mødet deltog ligeledes en repræsentant fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).

  Evalueringen viser, at alle tre involverede parter (praktiserende læger, praktiserende psykiatere og patienter) har været tilfredse med pilotprojektet. Patienterne føler, at de er blevet hjulpet, herunder kommet hurtigere ind i det rette forløb. De praktiserende læger giver udtryk for, at tilbagemeldingen fra den praktiserende psykiater har været brugbar i forhold til arbejdet med patienten, særligt i forhold til diagnose, behandlingsvejledning samt sparring ved medicinordination. Og de praktiserende psykiatere har oplevet, at hovedparten af de henviste patienter har været relevante og finder, at aftalen giver god faglig mening.

  Desuden viser evalueringen, at langt hovedparten af de praktiserende læger i Odense Kommune har henvist patienter. Endelig har evalueringen vist, at en fornuftig økonomi i projektet er afhængig af, at der er en jævn strøm af henvisninger.

  Styregruppen besluttede på ovennævnte møde at anbefale en ny (forlænget) projektperiode i Odense Kommune, tilkoblet en forskningsbaseret evaluering.

  Den nuværende aftale udløber ultimo oktober 2016. Aftalen forlænges med seks måneder til udgangen af april 2017 med det formål at få udarbejdet et oplæg om en forskningsbaseret evaluering af § 66 aftalen. Oplægget vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling.

  Sundhedssamordningsudvalgt blev på møde den 11. oktober 2016 ligeledes orienteret om ovenstående minievaluering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/34038
  10. Høring af national demenshandlingsplan 2025
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om, at Sundheds- og Ældreministeren har sendt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring. Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen orienterer på mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeren har sendt et oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring.

  Demenshandlingsplanen rummer både en række langsigtede nationale mål samt nogle konkrete indsatsområder og initiativer, som skal iværksættes på kortere sigt.

  De tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 er:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, som blandt andet betyder, at alle kommunerne opfordres til at udarbejde en strategi for demensområdet med inspiration fra de kommuner, der allerede er demensvenlige.
  • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose, dels fordi opgørelser peger på, at der er flere med demens, end dem der i dag udredes, og dels fordi en rettidig og korrekt diagnose er forudsætningen for, at den rette pleje og behandling kan iværksættes.
  • En forbedret pleje og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod 2025 med afsæt i, at de faglige anbefalinger allerede i dag påpeger, at mennesker med demens som udgangspunkt ikke bør have antipsykotisk medicin. Der skal sikres den rette kvalitet i behandling og pleje bl.a. ved, at der er et højt fagligt niveau hos de relevante medarbejdere.

  I forarbejdet til demenshandlingsplanen er der identificeret en række udfordringer på demensområdet. For at imødekomme udfordringerne indeholder handlingsplanen fem fokusområder, hvorunder der lægges op til 27 konkrete initiativer.

  De fem fokusområder er:

  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
  • Demensvenlige samfund og boliger
  • Øget videns- og kompetenceniveau

  I forhold til det første fokusområde kan især initiativet vedrørende færre tværfaglige udredningsenheder (initiativ tre) få særlig betydning for regionen.

  Danske Regioner indsamler bidrag til høringssvar fra regionerne, hvor fristen var den 11. oktober 2016. I Region Syddanmark er der aktuelt en arbejdsgruppe i gang, der nærmere vurderer den fremtidige demensudredning og -behandling på sygehusene, og arbejdsgruppen har medvirket til udarbejdelsen af vedlagte høringssvar.

  Den endelige demenshandlingsplan forventes fremlagt, efter udmøntningen af midlerne til handlingsplanen er forhandlet på plads i forbindelse med sats-puljeforhandlingerne senere på efteråret. Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen orienterer på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Til orientering. Oplæg eftersendes.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/19280
  11. Status vedrørende situationen på Stjernen og Bognæs
  fold dette punkt ind Resume

  Der forventes store udfordringer med efterspørgslen på afdeling Stjernen på Center for Børn og Unge samt afdeling Bognæs på Handicapcenter Nordøstfyn. Der arbejdes derfor aktuelt sammen med de relevante kommuner om at finde løsninger, der kan sikre efterspørgslen fremover. Konkret er der primo oktober 2016 indgået en aftale om rammevilkårene for en treårig driftsaftale mellem regionen og Odense Kommune, der sikrer den fremtidige driftssituation på Stjernen. Det forventes desuden, at der i december 2016 foreligger en konkret langtidsholdbar plan for Bognæs’ driftssituation, herunder også en revideret ombygningsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget er i august og september 2016 orienteret om de aktuelle udfordringer på afdeling Stjernen på Center for Børn og Unge og afdeling Bognæs på Handicapcenter Nordøstfyn. Begge afdelinger oplever store udfordringer i forhold til den fremadrettede efterspørgsel. Situationen på begge afdelinger har været behandlet på møde i Socialdirektørforum i Syddanmark i oktober 2016.

  Status vedrørende Stjernen

  Regionen meddelte i august/september 2016 Socialdirektørforum og Odense Kommune, at regionen påtænker at lukke Stjernen, såfremt der ikke inden mødet i Socialdirektørforum den 6.-7. oktober 2016 kunne indgås forpligtende aftaler om at sikre efterspørgslen på de 24 pladser for de kommende år.

  Med henblik på at finde en bæredygtig løsning er der afholdt en række møder med Odense Kommune, og ligeledes et møde med de fynske/nærfynske kommuner, om det fremtidige behov for pladser til målgruppen på Stjernen. Den generelle konklusion er, at disse kommuner – eksklusiv Odense – fremover kun forventer at anvende Stjernen, hvis målgruppen udvides til også at inkludere børn/unge, som ud over deres fysiske og psykiske handicap også har eksempelvis en psykiatrisk problemstilling.

  Regionen og Odense Kommune har derfor efterfølgende, for at kunne sikre den fremtidige driftssituation for Stjernen, aftalt rammevilkår for en driftsaftale mellem regionen og Odense Kommune. Det er således aftalt:

  •        At driftsaftalen er gældende fra 1.1.2017 med en løbetid på tre år frem til 31.12.2019.

  •        At Odense Kommune forpligter sig til at finansiere evt. manglende indtægter i forbindelse med tomme pladser, hvor udgifterne ikke kan reduceres helt eller delvist via stram kapacitetstilpasning.

  •        At Region Syddanmark og Odense Kommune er forpligtet til i fællesskab at sikre:

  o        Den nødvendige økonomiske styring og løbende kapacitetstilpasning. Det betyder, at den løbende opfølgning sker i et tæt samspil med fokus på stram styring og aftalte handlingsanvisninger ved evt. økonomiske ubalancer.

  o        En faglig udvikling, så tilbuddet udvikles til også at kunne rumme andre målgrupper. Det betyder, at begge parter skal bidrage med faglig ekspertise, konsulentbistand mv.

  o        At eventuelle ledige lejemål forsøges anvendt til andre formål.

  Ovenstående rammevilkår skal indarbejdes og beskrives yderligere i en egentlig driftsaftale. Denne forventes færdig medio december 2016, og den endelige driftsaftale forelægges udvalget til orientering primo 2017.  Med denne løsning, der muliggør videreførelse af Stjernen, er der sikret det nødvendige antal døgnpladser i Odense Kommune til børn og unge med multible handicap.

  Status vedrørende Bognæs

  Der arbejdes aktuelt med flere tiltag for fremadrettet at sikre efterspørgsel efter pladserne på Bognæs:

  •        De syddanske kommuner er gennem Socialdirektørforum gjort opmærksom på, at de bør have fokus på fortsat at efterspørge pladser på Bognæs.

  •        Der er konkret dialog med Nordfyns Kommune om kommunens fremtidige efterspørgsel efter pladser på Bognæs. Dialogen omhandler også overvejelser om inddragelse af andre målgrupper. Der er aftalt et nyt møde med Nordfyns Kommune den 9. november 2016, hvor der forventes fremlæggelse af konkrete forslag til sikring af den fremtidige efterspørgsel.

  •        Der er dialog med Odense Kommune i forhold til kommunens fremtidige forventende efterspørgsel efter pladser på Bognæs (Odense Kommune køber aktuelt godt 40 % af pladserne på Bognæs).

   

  Det forventes, at der på denne baggrund i december 2016 kan udarbejdes en konkret langtidsholdbar plan for Bognæs’ driftssituation, herunder også en revideret ombygningsplan, som på anmodning skal forelægges Socialdirektørforum til drøftelse inden årets udgang. Konklusionen på de samlede drøftelser forelægges til orientering på udvalgets første møde i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14150
  12. Justering af budget 2017 for Social og Specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume

  De endelige takster for de sociale tilbud forventes færdigberegnet primo november 2016, hvorefter de sammen med det justerede budget for Social og Specialundervisning for 2017 forelægges regionsrådet til godkendelse i december 2016. Udmøntningen af den gennemsnitlige takstreduktion på 1 % er foretaget og medfører, at taksterne centervis reduceres mellem 0,64 % og 1,25 %.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 26. september 2016 budgettet for 2017 for Social og Specialundervisning. Det er i overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i Rammeaftalen for socialområdet i Syddanmark, at beregningen af de endelige takster for 2017 først afsluttes efter vedtagelsen af budgettet.

  De endelige takster forventes færdigberegnet primo november 2016, hvorefter de sammen med det justerede budget for Social og Specialundervisning for 2017 forelægges regionsrådet til godkendelse i december 2016.

  Takstberegningen vedrører henholdsvis basistakster, der typisk vedfører faste omkostninger relateret til den enkelte matrikel, og ydelsespakketakster, som vedrører omkostninger til støttetimer til den enkelte borger. Der er ved takstberegningen foretaget justeringer af enkelte basistakster inden for centrene og i forholdet mellem basistaksterne og ydelsespakketaksterne på centrene. Dette medfører mindre ændringer i nogle af priserne pr. borger og derved også i den enkelte kommunes samlede betaling, men samlet set er indtægtsgrundlaget for hvert enkelt center uændret.  

  Regionsrådet vedtog ved 2. behandling af budgettet, at der for det regionale socialområde samlet set gennemføres en gennemsnitlig takstreduktion på 1 % i 2017. Takstreduktionen skal ikke gennemføres efter grønthøstermetoden, men på udvalgte områder.

  Administrationen har på denne baggrund udarbejdet en model for takstreduktionen, som tager afsæt i centrenes aktuelle og forventede fremtidige økonomiske situation, hvorved eksempelvis et center med overskud bidrager med en relativt større andel end et center med underskud. Børnehusene Stjernen er friholdt for takstreduktionen grundet de ekstraordinære økonomiske udfordringer, og den maksimale reduktion på centerniveau er 1,25 %.

  Fordelingen af takstreduktionen på centerniveau er:

  •        Handicapcenter Nordøstfyn                                 0,64 %

  •        Handicapcenter Storebælt                                   0,64 %

  •        Specialcenter for Unge og Voksne                        1,25 %

  •        Børne- og Autismecenter                                    1,25 %

  •        Socialcenter Lillebælt                                          1,02 %

  •        Center for kommunikation og Velfærdsteknologi   1,25 %

  Den konkrete udmøntning på de enkelte afdelinger er efterfølgende foretaget efter indstilling fra centerlederne. Den gennemsnitlige reduktion for hele socialområdet – eksklusiv Børnehusene Stjernen - udgør 1 % og er beregnet på nettotaksterne. 

  I henhold til Styringsaftalen for 2017, bliver taksterne for 2017 som noget nyt beregnet som bruttotakster. Beboerbetalinger i henhold til serviceloven, eksempelvis husleje modregnes således ikke længere i taksterne til kommunerne.

  Ændringen fra netto- til bruttotakter betyder, at taksterne stiger med op til ca. 20 % på voksentilbuddene, men uden at det har økonomiske konsekvenser for kommunerne, da de fremover opkræver beboerbetalingerne direkte hos borgerne. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/19280
  13. Aftale om handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  fold dette punkt ind Resume

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Heri indgår aftale om etablering af 150 pladser på landsplan på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, som regionerne får ansvar for at drive.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget er tidligere orienteret om det igangværende arbejde med at etablere en ny institutionstype for mennesker med psykisk sygdom i kombination med misbrug og udadreagerende adfærd. Målet med en ny type tilbud er at skabe en bedre indsats over for denne særlige målgruppe af beboere, både af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø/sikkerhed og af hensyn til de berørte borgere. Der har været nedsat en arbejdsgruppe på landsplan, der i august 2016 er fremkommet med en række anbefalinger til initiativer på området.

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.

  Aftalen indebærer, at der etableres specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner med i alt 150 pladser til en gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Fordelingen af pladser mellem regionerne aftales i konkrete rammeaftaler på baggrund af behov og efterspørgsel lokalt.

  Driftsansvaret for de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger varetages af regionerne, mens kommunerne har visitationsansvaret. Afdelingerne forudsættes etableret i eksisterende kapacitet, idet der i aftalen er afsat midler som tilskud til fysiske tilpasninger (etablering af flugtveje, alarmsystemer mv.) samt til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse på afdelingerne.

  Lovhjemlen for de specialiserede afdelinger tilvejebringes i særskilt kapitel i psykiatriloven, og lovforslag fremsættes i foråret 2017. De nye afdelinger forventes at stå klar primo 2018.

  Foruden etablering af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger indeholder handlingsplanen en række andre initiativer til forebyggelse af vold på botilbud, heriblandt:

  • Et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

  • Tilknytning af fast læge på længerevarende botilbud for borgere med psykiske lidelser

  • Vejledning om reglerne for videregivelse af oplysninger om borgerne

  • Fælles undervisningsforløb om borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

  • Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk

     udredning

  I alt er der afsat 400,8 mio. kr. til udmøntning af initiativerne i handlingsplanen i perioden 2017-2020, heraf 78 mio. kr. årligt til de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger fra 2018.

  Der gives en uddybende orientering på mødet om de aktuelle overvejelser i forhold til etablering af de nye specialafdelinger i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/169
  14. Mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2016:

  Fredag den 2. december 2016, kl. 14.00-16.00 (frokost kl. 12.30-14.00)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  15. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender for 2017 blev godkendt på udvalgsmødet den 23. august 2016, hvor der blev fremsat ønske om et ekstra møde i 1. halvår 2017 samt ændring af mødetid i 2. halvår 2017.

  Mødekalender for 2017 blev godkendt på udvalgsmødet den 4. oktober 2016, herunder at der afholdes udvalgsmøde den 15. maj 2017.

  Det indstilles, at der findes ny mødedato for møderne i marts og juni 2017, og at møderne forlænges med en halv time.

  Mødekalender for 2017 er herefter:

  24. januar 2017, kl. 14.00-16.30

  13. marts 2017, kl. 14.00-16.30

  25. april 2017, kl. 14.00-16.30

  15. maj 2017, kl. 14.00-16.30

  20. juni 2017, kl. 14.00-16.30

  29. august 2017, kl. 13.00-15.30

  26. september 2017, kl. 13.00-15.30

  24. oktober 2017, kl. 13.00-15.00 (fællesmøde med Sundhedsudvalget, kl. 15-16)

  28. november 2017, kl. 13.00-15.30

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at de tidligere godkendte udvalgsmøder den 28. marts 2017 og den 6. juni 2017 ændres til den 13. marts 2017 og den 20. juni 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  16. Temaer og besøgssteder 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Drøftelse af temaer og besøgssteder for Psykiatri- og Socialudvalget 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til temaer og besøgssteder for Psykiatri- og Socialudvalget 2017, herunder fra udvalgets møder, er:

  • OPP-Vejle – besøg på den nye afdeling
  • Retspsykiatri – status og udvikling
  • RCT-Jylland – besøg i Haderslev
  • Ny lokalpsykiatri i Sønderborg – besøg med fokus på lokalpsykiatri
  • Psykiatri og misbrug – i Vejle Sundhedshus
  • ”Åben Dialog” – i Svendborg
  • Sikrede institutioner – på Egely
  • Samrådet – på Østruplund
  • Autisme – på autismecenteret

  Temaer og besøgssteder 2017 drøftes med henblik på endelig godkendelse på mødet 2. december 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Udvalgsmøderne holdes ude cirka hver anden gang frem til september, hvorefter møderne holdes i regionshuset. Udvalget ønskede følgende besøg med tilhørende tema:

  • OPP Vejle – 24. januar 2017
  • RCT Jylland – 13. marts 2017
  • Midgårdshus i Ribe – 15. maj 2017

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  17. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 07-11-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |